Робоча програма навчальної дисципліни страхування (назва навчальної дисципліни) галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»Сторінка1/5
Дата конвертації26.12.2017
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5
   1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


       1. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. декана

______________________доц. А.В. Стасишин

«_____»_________________2016 р.

  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Страхування

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва галузі знань)

спеціальність: 6.030508 «Фінанси і кредит»

(шифр і назва напряму підготовки)

Освітній ступінь: бакалавр

факультет управління фінансами та бізнесу
 1. денна форма навчання


ЛЬВІВ 2017
   1. ої

Робоча програма навчальної дисципліни «Страхування» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», освітнього ступеня «бакалавр». - 20.01.2017 – 40с.
Розробник:

Прокопишак В.Б., к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Протокол № 6 від 20.01.2017 р.


Завідувач кафедри фінансів

суб’єктів господарювання, д.е.н., проф. Васьківська К.В.


20.01.2017 р.

Схвалено Вченою радою факультету

управління фінансами та бізнесу

Протокол від «___» __________ 2017 року № ___© В.Б. Прокопишак, 2017 рік

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
1. Пояснювальна записка. Опис предмета навчальної дисципліни

2. Тематичний план навчальної дисципліни

3. Зміст навчальної дисципліни

4. Список рекомендованої літератури

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП

6. Календарно-тематичний план аудиторних занять

6.1.Календарно-тематичний план лекційних занять

6.2. Календарно-тематичний план практичних (семінарських) занять та залікових модулів

6.3.Графік обов’язкових консультацій

7. Плани практичних (семінарських) занять

8. Самостійна робота студентів (СРС)

8.1. Графік виконання самостійної роботи студентів

9. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль

10. Методи оцінювання знань студентів

10.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів

10.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів

10.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю за чотирибальною системою

10.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю

11. Методичне забезпечення дисципліни.

11.1. Методичне забезпечення дисципліни

11.2. Методики активізації процесу навчання

12. Ресурси мережі Інтернет

13. Зміни і доповнення до робочої програми


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В умовах становлення ринкової економіки особливе значення набувають питання страхування підприємницької діяльності, адже дана сфера фінансових відносин є важливим фактором оздоровлення економіки, забезпечення відтворення національного виробництва, створення необхідних умов для здійснення підприємницької діяльності. Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин.

Страхування — не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Однією з найважливіших передумов успішного розвитку страхової справи є забезпечення її висококваліфікованими кадрами. Ідеться, насамперед, про персонал страхових організацій, страхових брокерських контор, експертних, навчальних, консультаційних, контролюючих та інших організацій, котрі причетні до забезпечення високоякісного страхового сервісу.

Специфічність економічних відносин при страхуванні виділяє їх в самостійну сферу фінансових відносин, які є об'єктом дослідження дисципліни "Страхування".
Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Страхування» є цивільно-правові відносини щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів цих фондів.


Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теорією і практикою страхування, послідовне формування у студентів знань страхового ринку, набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, вивчення особливостей функціонування страхових організацій в умовах ринку, умов встановлення страхових тарифів, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

Завдання дисципліни полягає у:

з'ясуванні об'єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів і ролі страхування в умовах становлення ринкової економіки;

висвітленні організації та шляхів розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;

розгляді умов особистого, майнового страхування, страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

вивчення особливостей та шляхів удосконалення фінансової діяльності страховиків.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Вивчення дисципліни «Страхування» базується на знаннях, отриманих при вивченні таких предметів, як «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Економіка підприємства» та інших.


Вимоги до знань і умінь студентів

Опанувавши дисципліну, студенти мають знати: • сутність страхування та його роль в економіці;

 • основну термінологію, яка використовується у страхуванні;

 • класифікацію страхування та організаційні принципи побудови системи страхових організацій, управління ризиками, вивчити методику обчислення страхових тарифів та умови кожного виду страхування;

 • основні тенденції розвитку страхової справи у сучасному ринковому середовищі України та інших країнах.

А також студенти повинні вміти:

 • оформляти договори страхування;

 • проводити розрахунок суми страхових платежів, страхового ризику та відшкодування;

 • використовувати методи страхування, проводити розрахунок страхо­вих тарифів, аналізувати основні показники, що характеризують діяльність страховика тощо;

 • вирішувати питання, пов'язані із проведенням ризик-менеджменту практичної діяльності та передачею окремих ризиків страхування.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв'язуванні типових ситуацій

3 Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв'язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Робоча програма складена на 5 кредитів за шкалою ECTS.Формами контролю знань студентів з дисципліни є опитування на семінарських заняттях, контрольні роботи згідно з календарним планом аудиторних занять, виставляється бальна оцінка за активність студентам на лекціях згідно системи нарахування рейтингових балів, перевірка виконання самостійних і індивідуальних завдань, екзамен.

Відповідно до навчального плану з даної дисципліни за результатами поточних балів та підсумкового модульного контролю студенти складають іспит.Опис предмета навчальної дисципліни «Страхування»


Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

0305 „Економіка та підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

„Страхування нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Курс:3, Семестр:6
Напрям підготовки

Кількість кредитів

Кіль-кість годин

Кіль-кість ауди-торних годин

Лекції

Семі-на-рські/

Прак-тичні

Самостійна робота,

ІНДЗ
ECTS
6.030508 „Фінанси і кредит

5

150

48

32

16

1026.030508 „Фінанси і кредит

Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів

Кількість залікових модулів

Вид контролю

3

14

1

екзамен

Методи навчання

лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті, розв’язування задач та творчих завдань тощо2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХУВАННЯ»
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.

Тема 2. Класифікація страхування.

Тема 3 Страхові ризики і їх оцінка.

Тема4 Страховий ринок.

Тема 5. Страхова організація.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності.

Тема 7. Особисте страхування.

Тема 8 Страхування майна.

Тема 9 Страхування відповідальності.

Тема 10. Страхування підприємницьких ризиків.

Тема 11. Актуарні розрахунки у страхуванні.

Тема12. Перестрахування і співстрахування.

Тема 13. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій.

Тема 14. Фінансова надійність страхової компанії.
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХУВАННЯ»
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей па випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування.

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Місце страхування в системі економічних категорій. Функції страхування. Сфери застосування страхування.

Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна добросовісність суб'єктів страхових відносин, відшкодування втрат у межах завданих збитків, франшиза, суброгація.

Роль страхування в активізації бізнесу, економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин, та в ефективнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення, збільшення обсягів інвестицій.

Вплив змін Податкового і Бюджетного кодексів на сутність та роль страхування на сучасному фінансовому ринку України.


Тема 2. Класифікація страхування

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення.

Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні.

Класифікація за об'єктами страхування. Галузі страхування: майнове, страхування відповідальності, особисте страхування. Види страхування. Класифікація за родом небезпеки: страхування ризиків від вогню, інженерних, сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків.

Класифікація за формами проведення. Обов'язкове страхування. Добровільне страхування.

Класифікація за статусом страхувальника. Страхування юридичних осіб усіх форм власності. Страхування громадян.

Класифікація за спеціалізацією страховика. Загальні види страхування.
Тема 3 Страхові ризики і їх оцінка

Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. Частота ризику та розмір шкоди.

Управління ризиком. Роль "ризик-менеджменту" у виявленні, розпізнаванні, ідентифікації та визначенні методів впливу на ризик. Визначення ризику. Активне і пасивне запобігання ризику.

Суб'єктивні і об'єктивні ризики. Матеріальні і нематеріальні ризики. Чисті і спекулятивні ризики.

Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Специфіка ризиків у страхуванні майна, відповідальності, в особистому страхуванні.

Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. Критерії визначення ціни страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів.


Тема 4 Страховий ринок

Поняття страхового ринку та його структура.

Суб’єкти страхового ринку. Посередники страхування, страхувальники. Перестрахові брокери. Особливості страхової послуги.

Етапи розвитку ринку в Україні. Чинники впливу на розвиток страхового ринку.

Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Різновид продуктів маркетингу у страхуванні. Завдання служб маркетингу. Демонстративні розробки служб маркетингу.

Реклама страхових послуг. Види реклам у процесі страхування. Функції реклами у маркетинговому страховому середовищі. Образ сучасної реклами. План організації рекламної компанії.

Поняття та зміст страхових договорів. Основні вимоги до договорів страхування. Факти укладення договору страхування.

Суб’єкти страхового зобов’язання, їх права та обов’язки. Основні права страхувальника. Поняття страхової суми. Системи страхового забезпечення.

Основний обов’язок страховика. Значення страхового внеску та страхового тарифу. Процедура підготовки та укладання договору. Стадії укладання договору. Вирішення спорів і припинення дії договору.

Тема 5. Страхова організація

Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній. Товариства взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. Умови залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій.

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні.

Види страхових компаній і порядок їх створення їх створення. Стратегія страхової компанії. Організаційна структура страхової компанії. Етапи вдосконалення організаційної структури.

Ресурси страхових компаній. Органи управління страховою компанією та їх функції. Основи успіху страхової компанії. Компетенція загальних зборів акціонерів. Ревізіційна комісія у процесі управління стаховою компанією.

Об'єднання страховиків та їхні функції.


Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Правове регулювання страхової діяльності в Україні. Система методів державного регулювання.

Державний нагляд за страховою діяльністю. Шляхи наближення законодавчої і нормативної бази страхування до міжнародних стандартів.

Завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

Реєстрація та ліцензування страховиків. Контроль за діяльністю страховиків. Контроль за діяльністю страховиків. Ліцензування страхової діяльності. Необхідні умови та документи для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності. Особливості реєстрації та ліцензування страховиків.

Державне регулювання страхової діяльності у світлі прийнятих Верховною Радою Податкового і Бюджетного кодексів України.


Тема 7. Особисте страхування

Суть і призначення особистого страхування, його значення і роль у забезпеченні соціального захисту громадян. Стан і розвиток особистого страхування. Класифікація особистого страхування. Основні види та форми особистого страхування.

Страхування життя і його основні види. Змішане страхування життя. Контингент страхувальників і застрахованих. Основні принципи й умови страхування. Страхування дітей: контингент страхувальників і застрахованих. Основні умови страхового договору. Інші види довгострокового страхування: страхування ренти; страхування до шлюбу; страхування пенсій; пожиттєве страхування та інші.

Страхування від нещасних випадків. Стан і розвиток системи страхування від нещасних випадків. Форми та види страхування від нещасних випадків, їх характеристика. Добровільні форми страхування від нещасних випадків. Індивідуальне страхування від нещасних випадків, основні умови договору страхування. Страхування дітей і школярів від нещасних випадків. Колективне страхування працівників від нещасних випадків за рахунок підприємства. Інші види страхування від нещасних випадків.

Обов’язкові види страхування від нещасних випадків. Особливості страхування від нещасних випадків на транспорті. Страхування інших категорій громадян, посадових осіб.

Змішані види страхування на випадок втрати здоров’я. Медичне страхування та його концепції. Основні принципи й умови медичного страхування. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні.


Тема 8. Страхування майна

Страхування майна на випадок вогню. Страхові випадки. Страхова оцінка. Визначення страхової суми. Порядок укладання і припинення дії договору страхування. Зобов’язання сторін. Зобов’язання страхових компаній. Страхова премія. Визначення страхового збитку і страхового відшкодування.

Особистості страхування майна сільськогосподарських підприємств. Об’єкти страхування за правилами добровільного страхування. Страхові ризики у сільському господарстві. Страхування тварин. Страхова сума і страхові платежі у сільськогосподарському середовищі. Особливості укладання страхових договорів. Визначення збитку і страхового відшкодування.

Страхування технічних ризиків. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. Страхування від монтажних ризиків. Страхування машин, електронних пристроїв.

Страхування будівель. Зобов’язання страховика при страхуванні майні громадянина. Право вибору страхувальника. Страхова оцінка при укладанні договору страхування будівель. Сума страхового відшкодування при страхуванні майна громадянина. Тотальний та частковий збиток при оцінюванні ступеня знищенні або пошкодженні будівлі.

Страхування тварин. Договори добровільного страхування тварин. Страхова сума, яка встановлюється на кожну тварину. Страховий платіж, сума збитку. Страхове забезпечення при страхуванні тварин.

Страхувальники домашнього майна. Дія договору страхування. Страхова сума застрахованого предмета домашнього майна. Надання страхувальникам пільг у практиці страхування. Особливості у розрахунку розміру збитку при страхуванні майна.
Тема 9. Страхування відповідальності

Правова основа страхування відповідальності. Цивільна відповідальність. Типи договорів страхування відповідальності. Ретроактивна дата в страхуванні цивільної відповідальності.

Поліси страхування загальної цивільної відповідальності. Страхування персональної відповідальності, умови цього страхування. Страхування відповідальності юридичних осіб. Відповідальність перед споживачем при цивільній відповідальності. Фінансові збитки у полісі страхування.

Поняття продукції та її дефекту. Страхування відповідальності виробника за якість продукції. Способи захисту виробника. Винятки з договору страхування. Територіальні межі страхування. Ліміт відповідальності страховика. Страхування гарантії продукції. Страхування відповідальності виробника за фінансовий збиток.

Страхування відповідальності роботодавця. Умови страхування відповідальності роботодавця. Винятки з договору страхування. Територіальні межі страхування. Розрахунок премії.

Страхування професійної відповідальності. Способи захисту професіонала. Страхування від наклепу, поговори та дискредитації. Нечесність працівників.

Поняття забруднення. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Умови страхування при екологічному забрудненні. Страхування витрат з очищення наслідків забруднення.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка