Робоча програма навчальної дисципліни соціологія реклами рівень вищої освіти бакалаврськийСкачати 311.99 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір311.99 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра соціології та політології
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

______________________________

(назва комісії)


____________ Бурега В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________20______ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціологія реклами

рівень вищої освіти бакалаврський


галузь знань_____5 Соціальні та поведінкові науки____________________________

(шифр і назва)


спеціальність _______054 Соціологія________________________________________

(шифр і назва )


спеціалізація _______Соціологія управління ______________

(шифр і назва )


вид дисципліни ______професійна підготовка за спеціалізацією__________________

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання ____________денна __________________________________

(денна / заочна)Харків – 2017 рік
ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Соціологія реклами
Розробник:

доцент, кандидат соціологічних наук, доцент Т.М. Байдак

____________________________________ ______________ _________________

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедриСоціології та політології
Протокол від «____»________________2017 року № _____

Завідувач кафедри соціології та політології________________ В.В. Бурега

(назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри ____соціології та політології_________________
Завідувач кафедри __________________ ______________Бурега В.В.________

(підпис) (ініціали та прізвище)

«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД


Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри (для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: сформувати у студентів уявлення про суть рекламної комунікації, а також вміння аналізувати, планувати і контролювати рекламну діяльність.

.
Компетентності (ПКс-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8) - у результаті вивчення дисципліни «Соціологія реклами» у студентів має сформуватися здатність проведення маркетингових досліджень та рекламної діяльності на основі розуміння сутності маркетингу та реклами як видів соціальної діяльності, специфіки споживчої поведінки різних груп населення, здатність використовувати математичні методи для представлення та аналізу соціологічних даних, здатність розуміти основні рівні та форми соціального, базові елементи та закони організації соціального простору та використовувати загально-соціологічні знання для практичної дослідницької та соціально-технологічної діяльності здатність до організації та проведення наукових досліджень соціальних явищ, процесів, відносин із залученням сучасних наукових методів, інформаційних технологій та програмного забезпечення (пакет обробки статистичних даних SPSS).


Результати навчання (РНс-22) - знання основ рекламної діяльності як соціального інституту; вміння використовувати соціологічні дослідження для виміру ефективності рекламних кампаній

Студенти маютьЗнати:

Знати:


 • базові модулі реклами як соціальної технології;

 • вимоги, які пред'являються до інформації, використовуваної в процесі управління рекламною діяльністю;

 • роль і завдання досліджень у рекламі;

 • етапи процесу рекламних досліджень;

 • етапи рекламного планування;

 • рекламну стратегію та тактику рекламної діяльності ;

 • етапи рекламної кампанії;

 • засоби контролю комунікативної ефективності реклами.

Вміти:

 • формулювати задачі рекламної кампанії;

 • визначити процедуру дослідницького проекту;

 • відслідковувати комунікативну ефективність реклами;

 • здійснювати контроль рекламної кампанії.

 • проводити комплексне рекламне дослідження

 • проводити маркетингове дослідження ринку;

 • представити зібрану в ході маркетингового дослідження інформацію в зручному для аналізу й інтерпретації виді.


Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Загальна соціологія
Соціологія культури
Соціологія сім’ї
Соціологія громадської думки
Соціологія культури
Соціологія сім’ї
Методологія та методи соціологічних досліджень
Математичні методи в соціології
Соціологія ґендеру
Соціальна психологія
Соціологія організацій
Соціологія споживчої поведінки
Соціологія маркетингу

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)


Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS


З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)


Самостійна робота
(годин)


Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)


Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

150/5

60

90

20

-

40

60

2

-

+


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 53 %

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з/п.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).


Назви змістових модулів.

Найменування тем та питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу.

Рекомендована література (базова, допоміжна)

1

2

3

4

6

1

Л

4


Модуль 1. Теоретичні і організаційні засади рекламної діяльності

Тема 1. Реклама у полі соціологічного дискурсу.

 1. Реклама: проблеми ідентифікації та визначення.

 2. Реклама у контексті основних категорій соціології.

 3. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання

 4. Реклама як соціальний інститут

 5. Види реклами

 6. Загальні положення закону про реклами

1-25

2

С

15

Тема 1. Реклама у полі соціологічного дискурсу.

 1. Реклама: проблеми ідентифікації та визначення.

 2. Реклама у контексті основних категорій соціології.

 3. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання

 4. Реклама як соціальний інститут

 5. Види реклами

 6. Загальні положення закону про реклами .

1-25

3

ПЗ

4

Тема 1. Реклама у полі соціологічного дискурсу.

 1. 1. Реклама: проблеми ідентифікації та визначення.

 2. Реклама у контексті основних категорій соціології.

 3. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання

 4. 3. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання

 5. Загальні положення закону про реклами

1-25

4

Л

4

Тема 2. Базові модулі реклами як соціальної технології

 1. Алгоритмізація рекламного процесу

 2. Сегментування рекламної аудиторії

 3. Позиціонування рекламного об’єкту

 4. Іміджіонування рекламного об’єкту

 5. Брендинг

1-25

5

С

15

Тема 2. Базові модулі реклами як соціальної технології

 1. Алгоритмізація рекламного процесу

 2. Сегментування рекламної аудиторії

 3. Позиціонування рекламного об’єкту

 4. Іміджіонування рекламного об’єкту

 5. Брендинг

1-25

6

ПЗ

6

Тема 2. Базові модулі реклами як соціальної технології

 1. Сегментування рекламної аудиторії

 2. Позиціонування рекламного об’єкту

 3. Іміджіонування рекламного об’єкту

 4. Брендинг

 5. Побудова кар позиціонування

1-25

7

Л

2


Тема 3. Організація рекламної діяльності.

 1. Учасники рекламної діяльності,

 2. Засоби розповсюдження реклами,

 3. Медіапланування та рекламна стратегія,

 4. Розрахунок рекламного бюджету та графік розповсюдження реклами.

1-3, 5-8, 10-11, 13, 15-18, 21-24


8

С

15

Тема 3. Організація рекламної діяльності

 1. Учасники рекламної діяльності,

 2. Засоби розповсюдження реклами,

 3. Медіапланування та рекламна стратегія,

 4. Розрахунок рекламного бюджету та графік розповсюдження реклами.

1

24


9

ПЗ

6

Тема 3. Організація рекламної діяльності

 1. Учасники рекламної діяльності,

 2. Засоби розповсюдження реклами,

 3. Медіапланування та рекламна стратегія

1-3, 5-8, 10-11, 13, 15-18, 21, 242

Модульна контрольна №1
10

Л

4

Модуль 2. Комунікативна ефективність реклами та методи її дослідження Тема 4. Ефективність реклами

 1. Економічна (економетрична) ефективність

 2. Комунікативна ефективність. Комунікаційні моделі

 3. Основні поняття комуникаційного аналізу

4, 9, 12, 14, 19-20, 23
11

С

10

Тема 4. Ефективність реклами

 1. Економічна (економетрична) ефективність

 2. Комунікативна ефективність. Комунікаційні моделі

 3. Основні поняття комуникаційного аналізу

1-11, 13, 15-18, 21, 24
12

ПЗ

4

Тема 4. Ефективність реклами

 1. Економічна (економетрична) ефективність

 2. Комунікативна ефективність. Комунікаційні моделі

 3. Основні поняття комуникаційного аналізу

1-11, 13, 15-18, 21, 24

13


Л


2


Тема 5. Моделі аналізу рекламного впливу

 1. Ієрархічні моделі

 2. Когнітивні та інтегровані моделі

 3. Модель Росистера-Пресі

 4. Застосування моделі для аналізу ефективності реклами.

1-11, 13, 15-18, 21-22, 2414

С

10

Тема 5. Моделі аналізу рекламного впливу

 1. Ієрархічні моделі

 2. Когнітивні та інтегровані моделі

 3. Модель Росистера-Пресі

 4. Застосування моделі для аналізу ефективності реклами..

1-11, 13, 15-18, 21-22, 24

15

ПЗ

4

Тема 5. Моделі аналізу рекламного впливу

 1. Ієрархічні моделі

 2. Когнітивні та інтегровані моделі

 3. Модель Росистера-Пресі

 4. Застосування моделі для аналізу ефективності реклами.

1-11, 13, 15-18, 21-22, 24

16

Л

2


Тема. 6. Основні методи дослідження ефективності реклами.

 1. Загальні принципи дослідження рекламних повідомлень та відкриті дослідження

 2. Тестування рекламних повідомлень

 3. Проблеми тестування реклами

1-2517

С

10

Тема. 6. Основні методи дослідження ефективності реклами.

 1. Загальні принципи дослідження рекламних повідомлень та відкриті дослідження

 2. Тестування рекламних повідомлень

 3. Проблеми тестування реклами

1-2518

ПЗ

6

Тема. 6. Основні методи дослідження ефективності реклами.

 1. Загальні принципи дослідження рекламних повідомлень та відкриті дослідження

 2. Тестування рекламних повідомлень

 3. Проблеми тестування реклами

1-25

19

Л

2

Тема 7. Функціональний зміст та особливості PR

 1. Еволюція PR

 2. Суть і функції PR

 3. Моделі PR. Проблема чорного PR

 4. Основні напрями PR

1-3, 5-8, 10-11, 13, 15-18, 21, 24

20

С

10

Тема 7. Функціональний зміст та особливості PR

 1. Еволюція PR

 2. Суть і функції PR

 3. Моделі PR. Проблема чорного PR

 4. Основні напрями PR

1-3, 5-8, 10-11, 13, 15-18, 21, 24

21

ПЗ

4

Тема 7. Функціональний зміст та особливості PR

 1. Історія PR

 2. Сутність і функції PR

 3. Моделі PR. Проблема чорного PR

 4. Основні напрями PR.

1-3, 5-8, 10-11, 13, 15-18, 21, 242

Модульна контрольна №2

САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва видів самостійної роботи

Кількість годин

1

Опрацьовування лекційного матеріалу

5

2

Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять

20

3

Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях

-
Виконання індивідуального завдання:
4

РЕ

15

5

РГ

38

6

Інші види самостійної роботи (презентація)

12
Разом

90


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Розрахункова графічна робота та підготовка презентації

(вид індивідуального завдання)

з/п

За методом відповідності побудувати карту сприйняття. (Вибір продукту, ТМ для дослідження узгоджується з викладачем, що веде практичні заняття)

Терміни виконання
(на якому тижні)


1
2
3

4


Створення анкети для опитування

Проведення опитування за методом відповідності (100 споживачів)

Опрацювання отриманих даних за допомогою спец. соціологічній програмі

Розрахунок міри відповідності між обраними продуктами, ТМ

Зображення міри відповідності між обраними продуктами, ТМ

Підготовити презентацію з рекомендаціями по позиціонуванню продукту, ТМ у рекламі2-3
4-5
6

7-8


9-10

11-12
Рефератз/п

Теми рефератів

Терміни виконання
(на якому тижні)

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

1718
19

20


21

22

2324

25

2627
28

29

3031

32

3334

35

3637

38
39


40

41
42

7


Модуль 1.

 1. Реклама в сучасному бізнесі.

 2. Класифікація реклами.

 3. Реклама дії. Засоби рекламної дії.

 4. Види реклами і маркетингові цілі збуту товару.

 5. Засоби поширення реклами.

 6. Реклама у античному світі.

 7. Реклама середньовіччя.

 8. Реклама за кордоном в XIX - XX вв.

 9. Реклама в Україні до 1917 р.

 10. Реклама в Україні з 1917 р. до 80-х рр. ХХ ст.

 11. Управління в рекламному бізнесі.

 12. Вибір рекламного агентства.

 13. Характер взаємин рекламодавця і рекламного агентства.

 14. Функціональна структура рекламного менеджменту.

 15. Зміст рекламного звернення.

 16. Мова і стиль рекламного повідомлення.

 17. Художнє оздоблення тексту.

 18. Функції організації і координації в менеджменті рекламної кампанії фірми - виробника товарів.

 19. Оцінка ефективності реклами.

 20. Вимір комунікативної ефективності реклами.


Модуль2


 1. Виставки і ярмарки.

 2. Культурні програми і спеціальні акції як засіб PR.

 3. Друкарська продукція в PR.

 4. Фото-, кино- і відеоматеріали в PR.

 5. Технічні засоби PR : оргтехніка і ПК.

 6. PR і соціально-культурна сфера.

 7. Організація PR з населенням. Розвиток комунальних отно-шений

 8. Усна мова і ділове спілкування в PR.

 9. PR і особиста культура менеджера.

 10. Організаційна культура (культура фірми) і фірмовий стиль.

 11. Зовнішній вигляд персоналу фірми і PR.

 12. Архітектурний і оформлювальний дизайн фірми.

 13. Інформаційний дизайн фірми і фірмовий стиль.

 14. Вимоги до PR -компетентности.

 15. Підготовка фахівців з PR.

 16. Організація показного прийому.

 17. Виставки і ярмарки як форми PR.

 18. PR з населенням. Розвиток комунальних стосунків : роль, значення, форми роботи.

 19. Фірмовий стиль і корпоративна культура в PR: зміст і значення.

 20. Поточний прийом: вимоги до організації.

 21. Проблема ефективності PR : значення, підходи, моделі і критерії.

 22. Вимоги до PR -профессионализму і компетентости.
2-8

9-15МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти.

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або практикуму. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з рефератами та есе. Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Практикум передбачає виконання у присутності викладача самостійного завдання, розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії.

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-ресурси. Також складає план реферату або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше трьох), студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити зміст питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 10 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача.

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути розробка певної методики, створення програми соціологічного дослідження або розробка інструментарію.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям.

Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до студентів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок.

Контрольні питання з курсу до екзамену.

Модуль 1

 1. Реклама: проблеми ідентифікації та визначення.

 2. Реклама у контексті основних категорій соціології.

 3. Соціологія реклами як галузь соціологічного знання

 4. Реклама як соціальний інститут

 5. Види реклами

 6. Загальні положення закону про реклами.

 7. Алгоритмізація рекламного процесу

 8. Сегментування рекламної аудиторії

 9. Позиціонування рекламного об’єкту

 10. Іміджіонування рекламного об’єкту

 11. Брендинг

 12. Учасники рекламної діяльності

 13. Визначення рекламного агентства. Функції РА.

 14. Засоби розповсюдження реклами

 15. Медіапланування та рекламна стратегія

 16. Розрахунок рекламного бюджету та графік розповсюдження реклами.

 17. Економічна (економетрична) ефективність

 18. Комунікативна ефективність. Комунікаційні моделі

 19. Основні поняття комуникаційного аналізу

 20. Ієрархічні моделі

 21. Когнітивні та інтегровані моделі

 22. Модель Росистера-Пресі

 23. Застосування моделі для аналізу ефективності реклами

 24. Загальні принципи дослідження рекламних повідомлень та відкриті дослідження

 25. Тестування рекламних повідомлень


Модуль 2

 1. Особливості сучасного бізнесу і PR

 2. Еволюція PR

 3. Суть і функції PR

 4. Соціальна середовище фирми та PR

 5. Моделі PR. Проблема чорного PR

 6. Основні напрями PR

 7. PR та реклама

 8. Основні підходи до визначення поняття громадськості і її типів

 9. Поняття громадської думки і ії основні характеристики

 10. Формування громадської думки

 11. Соціальне середовище фірми

 12. Поняття іміджу, його типологія та засобі формування

 13. Фірмовий стиль та організаційна культура я ціль та засоби ПР

 14. ЗМІ як засіб паблік рілейшнз.

 15. Прес-конференції: сутність та особливості організації

 16. Особливості використання реклами та виставок.

 17. Спонсорство: цілі та організація

 18. Культурні програми та спеціальні акції як засіб PR

 19. Благодійність: організація, особливості та труднощі в умовах сучасної України

 20. Організація PR з населенням. Розвиток комунальних відносин

 21. Внутрішній PR

 22. Організація і управління PR

 23. PR-дослідження

 24. Планування PR

 25. Проблема ефективності PR2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом оцінювання рефератів, індивідуальних завдань, ведення конспектів лекцій.

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі.

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення одного або кількох змістових модулів. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на проблемне питання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни.

Перевірка лекційного конспекту – проводиться в рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення конспекту може оцінюватися в балах та враховуватися у кумулятивній оцінці.

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом.

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає план презентації або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації – 110 слайдів, текст доповіді – 4-6 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері. Основний зміст презентації доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100

10

15

15

15

15

15

15

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів.
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка
за національною шкалою


90 ... 100

A

відмінно

82 … 89

B

добре

74 … 81

C

64 … 73

D

задовільно

60 … 63

E

35 … 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 … 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)


 1. навчальна програма,

 2. робоча навчальна програма

 3. плани семінарських занять

 4. екзаменаційні питання

 5. бібліотечний фонд університету і кафедри

 6. електронні версії навчальної і наукової літератури

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова література

1

Батра Р., Майере Д., Аакер. Рекламный менеджмент. М.: СПб., Издательский дом "Вильямс", 2009.

2

Бове К., Аренс У. Современная реклама. - Тольятти, 2005.

3

Гольман И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности. - М.: Издательство "Гелла-принт", 2006.

4

Гальман И.А. Рекламная деятельность: планирование, технология, организация. - М., 2011.

5

Евстафьев В.А. Журналистика и реклама. Основы взаимодействия. М.: Има-пресс, 2011.

6

Минго Дж. Секреты успеха великих компания. - М.-СПб., 2013.


Допоміжна література

7

Музыкант В.Л. Реклама: международный опыт. М.: Издательство "Право и закон", 2006.

8

Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность. М., 2011.

9

Огилви Д. Тайны рекламного двора: советы старого рекламиста. М., 2013.

10

Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. Ростов н/Д, 2011. Риве Р. Реальность в рекламе. М. Северо, 2012.

11

Ромат Е. Реклама. Киев-Харьков, 2010.

12

Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. СПб., 2011.

13

Рожков И.Я. Реклама: планка для "профи".М., 2013

14

Семенов Б.Д. Рекламный менеджмент. М., 2011.

15

Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М., 2012.

16

Уэллс У., Бернет Д., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. СПб., 2013.

17

Феофанов О.А, Реклама: новые технологии в России - СПб.: Издательство "Питер", 2010.

18

Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации. М., 2014.

19

Шарков Ф.И. Интегрированные рекламные коммуникации. М.,2014.

20

Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. М., 2012.

21

Шарков Ф.И. Реклама и связи с общественностью. М., 2005.

22

Шарков Ф.И., Родионов А.А. Рекламный рынок: Методика изучения. М, 2005.

23

Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Пер с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 752 с.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ


 • soc.lib.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

 • www.socioline.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).

 • www.socio.msk.ru – студентський сайт Російської Академії Наук, має бібліотеку.

 • www.ecsocman.edu.ru – російський освітній портал “Экономика. Социология. Менеджмент”.

 • www.socis.isras.ru – офіційний сайт журналу “Социологические исследования”.

 • www.isras.ru – офіційний сайт Інституту Соціології РАН.

 • www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки).

 • www.useps.org– офіційний сайт українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень).

 • www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, статистичні дані).

 • www.sociology.kharkov.ua– Sociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

 • http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный сайт журнала “Социологический журнал” – можно ознакомиться не только с оглавлением. Содержит большое количество электронных версий статей по различным направлениям социологии.

 • http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт журнала “Журнал социологии и социальной антропологии (СПб)” – ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии СПбГУ. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). Полный архив.

 • http://www.socium.info/library.html – бібліотека соціологічної літератури

 • http://www.studfiles.ru/all-vuz/879/folder:2208/ - бібліотека соціологічної літератури

 • www.uceps.com.ua/ukr/all/sociology (Архів соціологічних даних Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м.Київ).

 • www.ukrstat.gov.ua (Статистичні матеріали Держкомстату України)

 • www.sociology.kharkov.ua (Домашня сторінка харківських соціологів)

 • www.i-soc.com.ua (Домашня сторінка Інституту соціології НАН України)
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка