Робоча програма навчальної дисципліни психологія конфлікту (назва навчальної дисципліни) Галузь знаньСкачати 304.03 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір304.03 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан історичного факультету

проф. Шуст Р.М.

____________________________

“______”_______________2017 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Психологія конфлікту

(назва навчальної дисципліни)


Галузь знань _____________0203 гуманітарні науки
____________________________________

(шифр і назва напряму)

для спеціальності ___8.02030201 історія 8.02030202 етнологія 8.02030203 архівознавство___

(шифр і назва спеціальності)

факультету _________________історичний____________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2017
Психологія конфлікту. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

спеціальності 8.02030201 історія 8.02030202 етнологія 8.02030203 архівознавство - Львів, 2017.- 12 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Сазонова О.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__


1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0203 гуманітарні науки

(шифр, назва)

Вибіркова


Модулів – 1

Напрям
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (8.02030201 історія 8.02030202 етнологія 8.02030203 архівознавство)


5-й


Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3.6


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


32 год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

58 год.

год.

ІНДЗ: 1

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0.55

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу «Психологія конфлікту» - визначити методологічні та теоретичні засади психології конфлікту, ознайомити студентів з сучасними теоріями психології конфлікту, розвинути вміння застосовувати їх у профілактиці і розв’язанні конфліктів у всіх сферах життєдіяльності людини.

Завдання курсу:


 1. висвітлити сучасні теорії психології конфлікту;

 2. ознайомити студентів з особливостями внутрішньоособистісних, міжособистісних та групових конфліктів;

 3. навчити застосовувати теоретичні положення психології конфлікту для профілактики, попередження ат регулювання конфліктів;

 4. висвітлити основні положення щодо теорії та практики завершення конфліктів.

В результаті вивчення курсу «Психологія конфлікту» студент повинензнати:

 1. теоретичні основи психології конфлікту,

 2. сутність, структуру, класифікації та причини конфліктів,

 3. правила і закономірності динаміки та управління конфліктом,

 4. прикладні аспекти у профілактиці, попередженні і та розв’язанні різного роду конфліктів,

 5. психологічні особливості конфліктної поведінки, психологічні правила і особливості безконфліктної поведінки.

вміти:

 1. розпізнавати об‘єктивні та суб‘єктивні причини конфліктів, необхідні та достатні умови виникнення конфлікту;

 2. розрізняти конфліктну ситуацію та конфлікт;

 3. орієнтуватись в динаміці конфлікту;

 4. прогнозувати наслідки конфліктів;

 5. користуватись практичними методами прогнозування, профілактики, попередження та завершення внутрішньо особистісних, міжособистісних та групових конфліктів.


Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Психологія конфлікту» пов'язана з такими дисциплінами, як історія, філософія, соціальна психологія.
Компетенції:

Знання та розуміння / Knowledge and understanding:

Знання про основні закономірності виникнення та розвитку конфлікту, об‘єктивні та суб‘єктивні причини конфліктів, необхідні та достатні умови виникнення конфлікту.

Знання про особливості внутрішньоособистісних, міжособистісних та групових конфліктів.

Розуміння доцільності використання різних можливостей управління конфліктами.

Розуміння можливості завершення конфліктів.

Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding:

Уміння розпізнавати об‘єктивні та суб‘єктивні причини конфліктів, необхідні та достатні умови виникнення конфлікту.

Розуміння закономірностей динаміки конфлікту.

Вміння управляти конфліктами на всіх стадіях виникнення, розвитку та завершення конфлікту.Формування тверджень / Making judgements:

Інтегрувати теоретичний досвід конфліктологічної практики.

Критично оцінювати динаміку, причини, особливості та наслідки конфлікту.

Розробити власне бачення процесу управління конфліктом.Навчальні уміння / Learning skills:

Вміння визначати суб‘єктивні та об‘єктивні причини конфліктів, особливості виникнення та розвитку конфліктів.

Орієнтуватись в наслідках та методах управління конфліктами.

Вміння формувати та пропонувати комплексні рекомендації щодо управління конфліктами.Комунікативні навики / Communication skills:

Володіння прийомами прогнозування, профілактики та регулювання конфліктів.

Вміння завершити конфлікт.

Вміння оцінити особливості внутрішньоособистісного, міжособистісного та групового конфлікту.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні положення про конфлікт. Особливості внутрішньоообистісного конфлікту.

Тема 1. Проблематика конфлікту.

Визначення поняття «конфлікт». Соціально-історичні умови виникнення психології конфлікту. Соціологія конфлікту: представники, основні положення. Відмінності між соціологією конфлікту та психологією конфлікту. Філософський аналіз конфлікту. Песимістичній підхід у філософії, погляди Т.Гоббса. Оптимістичний підхід у філософії, погляд Ж-Ж.Руссо. Об’єкт і предмет психології конфлікту. Методи психології конфлікту. Загальні задачі і мета психології конфлікту. Розвиток конфліктологічної практики. Розвиток психології конфлікту на Україні.Тема 2. Феноменологія і аналіз конфлікту.

Поняття конфлікту, необхідні та достатні умови виникнення конфлікту. Функції конфлікту: явні, приховані. Причини конфлікту: об‘єктивні, суб‘єктивні. Фундаментальна причина конфлікту. Наслідки конфлікту: позитивні, негативні. Співвідношення понять «конфлікт» та «конфліктна ситуація».Тема 3. Аналіз структурних елементів конфлікту.

Структурні елементи конфлікту: об‘єкт і предмет конфлікту, учасники конфлікту, соціальне середовище і умови конфлікту, суб‘єктивне сприйняття конфлікту або образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту, позиції опонентів.Тема 4. Динаміка конфлікту. Типологія конфлікту.

Динаміка конфлікту: передконфліктна ситуація, відкритий конфлікт, післяконфліктний період. Типологія конфліктів: за характером об‘єкту, залежно від учасників, в аспекті задоволення потреб, за спрямованістю, за часовими параметрами, за критерієм результативності.Тема 5. Конфлікт і особистість.

Визначення внутрішньоособистісного конфлікту. Особливості внутрішньоособистісного конфлікту: незвичайність з точки зору структури конфлікту, специфічність форм перебігу, латентність. Форми прояву внутрішньоособистісних конфліктів: неврастенія, ейфорія, регресія, номадизм, проекція, раціоналізація. Методи вирішення внутрішньо-особистісних конфліктів: відхід, витиснення, ідеалізація, компроміс, корекція, сублімація, переорієнтація. Види внутрішньоособистісного конфлікту: мотиваційний конфлікт, етичний конфлікт, конфлікт нереалізованого бажання або комплексу неповноцінності, рольовий конфлікт, адаптаційний конфлікт, конфлікт неадекватної самооцінки, невротичний конфлікт. Конфліктність та конфліктні типи поведінки.Тема 6. Конфліктна природа людини з точки зору психоаналізу. Механізми психологічного захисту.

Конфліктна природа людини з точки зору психоаналізу З.Фрейда. Структура особистості за З.Фрейдом. Особливості Id, Ego, Super-Ego. Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору структури особистості. Механізми психологічного захисту: заперечення, витиснення, заміщення, проекція, раціоналізація, інтелектуалізація, ідентифікація, відособлення, уява, сублімація.Тема 7. Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору глибинної психології (А.Адлер) та аналітичної психології (К.Г.Юнг).

Особистість в аналітичній психології К.Г.Юнга. Свідоме, індивідуальне несвідоме, колективне несвідоме. Архетипи: тінь, персона, замість, аніма, анімус. Поняття екстраверсії, інтроверсії. Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору індивідуальної психології А.Адлера: комплекс меншовартості, компенсація комплексу меншовартості.Тема 8. Конфліктні патерни в теорії транзактного аналізу.

Его-стани особистості: Дитина, Доросли, Батько. Структура особистості за Е.Берном. Внутрішньоособистісной конфлікт за теорією транзактного аналізу. Типи транзакцій: комплементарні, перехресні, приховані. Правила конфліктної та безконфліктної комунікації з точки зору теорії транзактного аналізу.Тема 9. Внутрішньо особистісний конфлікт з точки зору теорії психосоціального розвитку (Е.Еріксон).

Стадії психосоціального розвитку: віковий етап, зміст. Етап новонародженого, раннє дитинство, вік гри, молодший шкільний вік, середній і старший шкільний вік, рання зрілість, середні зрілість, пізня зрілість. Особливості внутрішньо особистісного конфлікту з точки зору вікових криз. Позитивний розвиток особистості і особистісні комплекси.Тема 10. Внутрішньоосбистісний конфлікт в аспекті «екзестенційної дихотомії» (Е.Фром). Типи конфліктних особистостей в теорії К. Хорні.

Конфлікт між внутрішнім змістом і середовищем існування. «Ринок осіб» і прояв маркетингу щодо самого себе як джерело внутрішньо особистісного конфлікту особистості. Втрата власної незалежності та само ідентичності – основа внутрішнього конфлікту за Е.Фромом. Ринкові стосунки і суперництво – джерело внутрішньо особистісного конфлікту за К.Хорні.Тема 11. Конфлікт і маніпуляції (концепція А. Маслоу).

Піраміда потреб: фізіологічні потреби, потреба в безпеці, потреба в пошані, потреба в соціальному статусі, потреба в самоактуалізації. Самоактуалізація – джерело розвитку особистості. Самотрансценденція. Особливості задоволення потреб. Вищі і нижчі потреби – різниця у задоволенні. Розрив між прагненням до самореалізації і реальним результатом – причина внутрішньо особистісного конфлікту.


Змістовий модуль 2. Конфлікт в соціальному світі.

Тема 12. Міжособистісний конфлікти.

Визначення міжособистісного конфлікту. Особливості міжособистісного конфлікту: протікання в режимі реального часу, висока емоційна напруга, «полігон» для перевірки характерів, зв‘язок з прихованими учасниками конфлікту. Причини міжособистісних за В.Лінкольном: інформаційні фактори, поведінкові фактори, фактори стосунків, ціннісні фактори, структурні фактори. Сфери прояву міжособистісних конфліктів: сім‘я, колектив, суспільство. Управління міжособистісним конфліктом: прогнозування, профілактика, попередження регулювання, завершення. Співвідношення динаміки конфлікту зі змістовними етапами управління конфліктами. Технології регулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні, соціально-психологічні, організаційні. Основні форми завершення конфлікту: вирішення, регулювання, затухання, ліквідація, переростання в інший конфлікт. Критерії завершеності конфлікту. Умови, за яких можливе завершення конфлікту. Алгоритм управління конфліктом.Тема 13. Групові конфлікти.

Визначення групового конфлікту. Класифікація групових конфліктів: конфлікт «особистість-група», «група-група». Класифікація конфліктів «особистість – група». Класові; ситуативні, національні, територіальні, соціопрофесійні, конфлікти поколінь (батьки і діти),родові або кланові групові конфлікти. Групи групових конфліктів: соціально-економічні, політико-правові, духовно-ідеологічні. Особливості групових конфліктів: особливості структури конфлікту, становище особистості в групі, форми протікання. Позиція, статус, роль, внутрішня установка, групові норми. Причини групових конфліктів: порушення рольових очікувань, неадекватність внутрішньої установки статусу особистості, порушення групових норм. Явища групової взаємодії як причина групових конфліктів: соціальна фасилітація, лінність, деіндивідуалізація, групова поляризація, огруплення мислення, конформізм.Тема 14. Конфлікти в організаціях.

Визначення поняття «організація». Стан соціальної напруженості в організації. Чинники стану соціальної напруженості в трудових колективах: внутрішні та зовнішні. Основні причини трудових конфліктів. Класифікація конфліктів в організаціях: організаційні, виробничі, трудові, інноваційні. Етапи формування управлінських рішень, які сприяють попередженню конфліктів Основні причини некомпетентного рішення. Типи вирішення конфліктів в організаціях: авторитарний, партнерський. Основні риси та методи авторитарного типу вирішення конфліктів в організаціях. Переваги та недоліки авторитарного типу. Основні риси та методи партнерського типу вирішення конфліктів в організаціях. Переваги партнерського типу.Тема 15. Основи управління конфліктами.

Прийняття оптимального управлінського рішення як умова конструктивного вирішення конфлікту. Умови конструктивного вирішення конфлікту. Фактори, що впливають на результативність завершення конфлікту. Основні стратегії завершення конфлікту: суперництво, співробітництво, компроміс, пристосування, відхід від проблеми. Врегулювання конфліктів за участю третьої сторони.Тема 16. Теорія і практика завершення конфліктів.

Ефективність медіації. Принципи посередницької діяльності. Види переговорних рішень: компромісне рішення, результат переговорів «виграш – виграш», результат переговорів «програш – програш», результат переговорів «програш – поступка», асиметричне рішення, результат переговорів «виграш — програш», принципово нове рішення. Причини невдачі переговорів.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Проблематика конфлікту.

5

2


3Тема 2. Феноменологія і аналіз конфлікту.

5

2


3Тема 3. Аналіз структурних елементів конфлікту.

5

2


3Тема 4. Динаміка конфлікту. Типологія конфлікту.

5

2


3Тема 5. Конфлікт і особистість.

5

2


3Тема 6. Конфліктна природа людини з точки зору психоаналізу. Механізми психологічного захисту.

5

2


3Тема 7. Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору глибинної психології (А.Адлер) та аналітичної психології (К.Г.Юнг).

5

2


3Тема 8. Конфліктні патерни в теорії транзактного аналізу.

5

2


3Тема 9. Внутрішньо особистісний конфлікт з точки зору теорії психосоціального розвитку (Е.Еріксон).

5

2


3Тема 10. Внутрішньоосбистісний конфлікт в аспекті «екзестенційної дихотомії» (Е.Фром). Типи конфліктних особистостей в теорії К. Хорні.

5

2


3Тема 11. Конфлікт і маніпуляції (концепція А. Маслоу).

5

2


3Разом – зм. модуль1

55

22


33Змістовий модуль 2.

Тема 12. Міжособистісний конфлікти.

7

2


5Тема 13. Групові конфлікти.

7

2


5Тема 14. Конфлікти в організаціях.

7

2


5Тема 15. Основи управління конфліктами.

7

2


5Тема 16. Теорія і практика завершення конфліктів.

7

2


5Разом – зм. модуль 2

35

10


25


Усього годин


90

32


58
5. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Основні етапи еволюції конфліктологічних поглядів в історії філософії.

8

2

Діагностика самооцінки та рівня конфліктності особистості. Підготовка протоколу дослідження

8

3

Діагностика акцентуацій характеру. Підготовка протоколу дослідження

8

4

Діагностика механізмів захисту особистості. Підготовка протоколу дослідження.

8

5

Аналіз его-станів особистості. Підготовка протоколу дослідження

8

6

Діагностика стратегій поведінки в конфліктах. Підготовка протоколу дослідження

8

7

Підготовка до залікового контрольного заходу.

10


6. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


 1. Студент проводить дослідження власної особистості шляхом тестування. Для дослідження використовуються наступні методики: діагностика рівня конфліктності особистості, дослідження акцентуацій характеру особистості (за К.Леонгардом), дослідження его-станів особистості (за Е.Берном), дослідження стратегій поведінки в конфліктах.

Оцінку механізмів захисту студент здійснює шляхом самоспостереження.

 1. Робота виконується у вигляді реферату за планом:

 • результати опрацювання методики;

 • інтерпретація результатів тестування;

 • аналіз особистісних рис;

 • узагальнення результатів тестування щодо конфліктів та конфліктних ситуацій.


7. Методи контролю

Підсумкова максимальна оцінка з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту» становить 100 балів, що включає в себе роботу студента під час семестру: • виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (50 балів);

 • написання тестових контрольних робіт (50 балів).

Оцінка індивідуально-дослідного завдання за кожною окремою методикою містить:

 • результати опрацювання методики (2 бали);

 • інтерпретація результатів тестування (2 бали);

 • аналіз особистісних рис (2 бали);

 • узагальнення результатів тестування (4 бали).


Контрольні питання

 1. Філософський аналіз конфлікту.

 2. Соціально-історичні умови виникнення психології конфлікту.

 3. Об’єкт і предмет психології конфлікту.

 4. Методи психології конфлікту

 5. Загальні задачі и мета психології конфлікту.

 6. Поняття конфлікту, необхідні та достатні умови виникнення конфлікту.

 7. Причини конфліктів.

 8. Функції і наслідки конфлікту.

 9. Типологія конфліктів.

 10. Аналіз структурних елементів конфлікту.

 11. Співвідношення конфліктної ситуації та конфлікту.

 12. Динаміка конфлікту.

 13. Особливості внутрішньоособистісного конфлікту.

 14. Форми прояву внутрішньоособистісних конфліктів.

 15. Методи вирішення внутрішньо-особистісних конфліктів.

 16. Види внутрішньоособистісного конфлікту.

 17. Конфліктна природа людини з точки зору психоаналізу З.Фрейда. Механізми психологічного захисту.

 18. Особистість в аналітичній психології К.Г.Юнга.

 19. Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору індивідуальної психології А.Адлера.

 20. Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору К.Хорні, Е.Фромма.

 21. Теорія психосоціального розвитку Е.Еріксона.

 22. Конфліктні паттерни в теорії транзактного аналізу (Е.Берн).

 23. Внутрішньоособистісний конфлікт з точки зору К.Роджерса.

 24. Концепція внутрішньоособистісного конфлікту з точки зору А. Маслоу.

 25. Внутрішньоособистісний конфлікт в теорії діяльнісного підходу (А.Н.Леонтьєв).

 26. Особливості та причини конфліктів в міжособистісному спілкуванні.

 27. Сфери прояву міжособистісних конфліктів.

 28. Управління міжособистісним конфліктом.

 29. Тактики та стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.

 30. Класифікація групових конфліктів.

 31. Особливості групових конфліктів.

 32. Причини групових конфліктів.

 33. Явища групової взаємодії як причина групових конфліктів.

 34. Чинники стану соціальної напруженості в трудових колективах.

 35. Основні причини трудових конфліктів.

 36. Класифікація конфліктів в організаціях.

 37. Умови і методи попередження та вирішення трудових конфліктів.

 38. Типи вирішення конфліктів в організаціях.

 39. Змістовні етапи управління конфліктом.

 40. Технології регулювання конфліктів.

 41. Алгоритм, форми та засоби управління конфліктом.

 42. Оптимальні управлінські рішення як передумова попередження конфліктів.

 43. Критерії завершення конфліктів.

 44. Умови та фактори конструктивного вирішення конфлікту.

 45. Передумови участі та результативність третьої сторони у врегулюванні конфліктів.

Приклади тестових завдань

Конфліктологія як самостійна теорія виникла:

а) в кінці XIX століття;

б) на початку XX століття;

в) в 30 роки XX століття;г) в кінці 50 років XX століття;

д) в 70 роки XX століття.Період Нової доби пов‘язаний з іменами:

а) З. Фрейд і К. Лоренц;б) Ж-Ж. Руссо і Т.Гобс;

в) К.Г.Юнг і Е.Еріксон;

г) Р.Фішер, У.Юрі, К.Томас;

д) К. Маркс і Ф Енгельс.Предметом конфліктології є:

а) конфлікти;б) закономірності і механізми виникнення, розвитку і управління конфліктами;

в) будь-які зіткнення;

г) механізми поведінки особистості в конфлікті і технології переговорного процесу по вирішенню конфліктів;

д) закони протиборства суб‘єктів соціальної взаємодії.Необхідною умовою виникнення конфлікту між суб‘єктами соціальної взаємодії є:

а) бажання хоча би однієї сторони отримати перемогу;б) наявність в них протилежно спрямованих суджень;

в) активні дії обох сторін по досягненню своїх позицій;

г) відкрита декларація сторін про свої наміри;

д) відсутність можливості у сторін реалізації своїх можливостей.Роль, яку виконує конфлікт стосовно суспільства і його різних структурних утворень це:

а) право конфлікту;

б) обов‘язок конфлікту;

в) функція конфлікту;

г) положення конфлікту.За характером об‘єкту конфлікти поділяються на:

а) реалістичні і нереалістичні;

б) внутрішньоособистісні і міжособистісні;

в) вертикальні і горизонтальні;

г) короткочасні, швидкоплинні і тривалі;

д) функціональні і дисфункціональні.

Цінність, з приводу якої виникає зіткнення інтересів і конфліктна взаємодія, називається:

а) предмет конфлікту;б) об‘єкт конфлікту;

г) мотиви учасників конфлікту;

г) позиції учасників конфлікту;

д) образ конфліктної ситуації.Конфліктна ситуація – це:

а) випадкові зіткнення інтересів суб‘єктів соціальної взаємодії;б) накопичені протиріччя, пов‘язані із діяльністю суб‘єктів соціальної взаємодії, які створюють грунт для про стояння між ними;

в) процес протистояння між суб‘єктами соціальної взаємодії, спрямовані на з‘ясування стосунків;

г) причина конфлікту;

д) етап розвитку конфлікту.До якої особливості внутрішньоособистісного конфлікту належить такий чинник як відсутність суб‘єктів конфліктної взаємодії у вигляді окремих особистостей або груп людей:

а) незвичність з точки зору структури конфлікту;

б) складність вибору між різними формами поведінки;

в) специфічність форм перебігу;

г) суперечність між різними ролями індивіда;

д) латентність.

Якими поведінковими проявами характеризується ейфорія:

а) пригнічений настрій, зниження працездатності, поганий сон, дратівливість;б) прояв радості, неадекватної до ситуації;

в) часта зміна місця проживання, роботи, сімейного стану;

г) відхід від відповідальності, інфантильні прояви;

д) самовиправдання власних дій.Якими особливостями характеризується внутрішньо рольовий конфлікт:

а) конфлікт між несвідомими прагненнями;

б) конфлікт між бажанням і обов‘язком, між моральними принципами і особистісними прив‘язаностями;

в) конфлікт між бажанням людини і дійсністю, яка блокує їх задоволення, конфлікт між «хочу бути такими, як вони» і неможливістю це бажання реалізувати;

г) переживання, пов‘язані з неможливістю реалізувати декілька ролей;

д) переживання, пов‘язані з неузгодженістю вимог, що висуваються людиною до виконання однієї ролі.

Кому з вчених належить думка про боротьбу між еросом і танатосом як природної основи внутрішньоособистісного конфлікту:

а) З.Фрейд;

б) А.Адлер;

в) К.Г.Юнг;

г) Е.Фромм;

д) К.Левін.

Який психологічний захист нашої свідомості перетворює інстинктивні форми психіки в прийнятні для суспільства форми:

а) витиснення;б) сублімація;

в) раціоналізація;

г) проекція;

д) заміщення.Що означає термін «транзактний аналіз» в теорії Еріка Берна:

а) аналіз взаємодій людини;

б) аналіз навколишнього середовища;

в) аналіз поведінки підлітків;

г) аналіз думок батьків;

д) аналіз групового мислення.

Поява нових значущих протиріч між опонентами і об‘єкту конфлікту – це:

а) вирішення конфлікту;

б) регулювання конфлікту;

в) затухання конфлікту;г) ліквідація конфлікту;

д) переростання в інший конфлікт.
8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


9. Методичне забезпечення

 1. Психологія конфлікту. Конспект лекцій. Методичні рекомендації для студентів стаціонарної та заочної форми навчання / Укл.: Сазонова О.В. – Львів: Видавництво ДЦ МОН України, 2013. – 39с.

 2. Соціальні групи як об‘єкт соціально-психологічного аналізу. Методичні матеріали для практичних робіт з дисциплін «Соціальна психологія» та «Психологія масової поведінки» для студентів спеціальностей «Соціологія», «Соціальна робота», «Практична психологія», а також для студентів інженерно-економічних спеціальностей і аспірантів / Укл.: О.В. Сазонова, Ковальова О.О. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 35 стор.

 3. Основні положення теорії трансактного аналізу. Методичні матеріали до практичних робіт з дисципліни «Конфліктологія» для студентів спеціальності «Управління навчальними закладами», а також для студентів інженерно-економічних спеціальностей і аспірантів / Укл.: О.В. Сазонова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. –19 стор.


10. Рекомендована література

Базова література

 1. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М., 1990. – 240 с.

 2. Ануфрієва Н.М. Психологія конфлікту: Навч. посібн. – К.: Інститут післядипломної освіти КНУ, 2005. – 101 с.

 3. Анцупов А.Я., Малышев A.A. Введение в конфликтологию. – К.:МАУП, 1996. – 103 с.

 4. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. – Ужгород: МАУП, 1995. – 101 с.

 5. Анцупов А.Я., Шипилов А. И. Конфликтология: теория, история, библиография. – М.: Дом Советов, 1996. – 143 с.

 6. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Альбом схем по учебной дисциплине «Конфликтология». – Новогорск: АГЗ, 1997. –67 с.

 7. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 507 с.

 8. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 528 с.

 9. Бандурка A.M., Друзь В.А. Конфликтология: Учеб. пособ. – Харьков: Фортуна-Пресс, 1997. – 355 с.

 10. Белкин A.C., Жаворонков В.Д., Зимина И.С. Конфликтология: наука о гармонии. – Екатеринбург: ГЛАГОЛ, 1995. – 88 с.

 11. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск: Наука, 1989. – 189 с.

 12. Ван Еемерен Ф., Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. Теоретическая модель анализа дискуссий, направленных на разрешение конфликта мнений. – СПб., 1994. – 239с.

 13. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М., 1984. – 200 с.

 14. Ващенко И.В. и др. Общая конфликтология: Учебное пособие / Под общ. ред. И.В. Ващенко, С.П. Гиренко. – Х.: Оригинал, 2001. – 384 с.

 15. Вишнякова Н.Ф. Конфликтология: Учеб. пособ. - 3-е изд. – Минск: Университетское, 2002. – 318 с.

 16. Владимиренко В.Є. Філософія попередження і розв’язання конфліктів: Методичний посібник для ділових людей та студентів. – К.: Аваль, 1998. – 41 с.

 17. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология: Учеб. пособ. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с.

 18. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000. – 464 с.

 19. Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. Ч. I. – М., 1993. – 217 с.

 20. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2003. – 384с.

 21. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с.

 22. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. – М.: РПА, 1995. – 183 с.

 23. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К.: Наук, думка, 1996. – 190 с.

 24. Конфликтология: Учебник/ Под редакцией А.С.Кармина. СПб., 1999. – 448с.

 25. Конфліктологія: [Підручник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец.] / Л. М. Герасіна, М. І. Панов, Н. П. Осіпова та ін.; За ред. професорів Л. М. Герасіної та М. І. Панова. – Харків: Право, 2002. – 256 с.

 26. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256с.

 27. Ложкін Г.В., Пов'якель Н.І. Психологія конфлікту: Теорія і сучасна практика: Навч. посібн. – К.: Професіонал, 2006. – 416 с.

 28. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.

 29. Пірен М.І. Конфлікти в системі політико-управлінської діяльності: Навч. посібник / Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2003. – 238 с.

 30. Пірен М.І. Основи конфліктології. – К.: Київ. військ. гуманіт. ін-т. Ін-т психології АПН України, 1997. – 378 с.

 31. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 352 с.

 32. Скотт Дж.Г. Конфликты, пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991. – 208 с.

 33. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. М.І.Пірен, Г.В.Ложкіна. – Чернівці; К.: Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича, 1995. – 332 с.

 34. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М.: Наука, 1990. – 158 с.

 35. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта – СПб.: Питер, 2003. – 250 с.

 36. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. – Минск: Амалфея, 1996. – 288 с.

Допоміжна література

 1. Адлер А. Наука жить. – Киев: Port-Royal, 1997. – 288с.

 2. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. – Казань: Фирма „СКАМ”, 1992. – 138 с.

 3. Антонова-Турченко О.Г. Як вижити серед конфліктів. – К.: Товариство «Знання» України, 1991. – 32 с.

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. СПб., 1992. – 398с.

 5. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер, 2001. – 528 с.

 6. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб ., 1997. – 352 с.

 7. Бюдженталь Дж. Наука быть живым. Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии. – М., 1998. – 336 с.

 8. Гірник А.М. Посередництво в трудових конфліктах. – К., 1998. – 39 с.

 9. Гірник А.М. Як досягти успіху у переговорах? – Хмельницький, 1992.– 21 с.

 10. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. – М.: Стрингер, 1992. – 215 с.

 11. Лурия А.Р. Природа человеческих конфликтов: Объективное изучение дезорганизации поведения человека. – М.: Cogito centre, 2002. – 525с.

 12. Маслоу А. Психология бытия. – К.: Ваклер, 1997. – 300с.

 13. Психологическая диагностика: Учебное пособие / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 304 с.

 14. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. М., 1991.

 15. Фишер Р., Браун С. Путь к совместному успеху: Как построить взаимоотношения в процессе переговоров. – СПб.: Академический проект, 1997. – 248 с.

 16. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. – 448с.

 17. Фрейд З. Толкование сновидений. – К.: Здоровья, 1991. – 383 с.

 18. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

 19. Фромм Э. Человек для себя. – М.: Коллегиум, 1992. – 253с.

 20. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. – СПб.: Лань, 1997. – 212с.

 21. Юнг К.Г. Конфликты детской души: Пер. с нем. – М.: Канон, 1994. – 336 с.

 22. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика. – К.: СИНТО, 1995. – 227с.

11. Інформаційні ресурси

www.koob.ru/grishina_n_v/psihologiya_konflikta

www.al24.ru/pdf_kniga_11918.html

www.klex.ru/btehttps://4brain.ru/conflictology/knigi.php

www.koob.ru/freud_zigmind/

www.koob.ru/adler
/

www.koob.ru/rodjers_karl/

www.koob.ru/berne_eric/
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка