Робоча програма навчальної дисципліни пп 12 Дизайн дослідження та методи політологіїСкачати 354.52 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.12.2017
Розмір354.52 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Форма № Н - 3.04


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи
________________________________

“______”_______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 1.12 Дизайн дослідження та методи політології

галузь знань 0301 – соціально-політичні науки

напрям підготовки 6.030104 – Політологія

факультет філософський


Львів – 2012 рік
ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ. Робоча програма для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 6.03.0104 “Політологія”.

“30” серпня 2012. – __ с.

Розробники: кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Гарбадин А. С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)
“_____”___________________ 20___ р
Схвалено вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.
“__”___________20__ р. Голова _______________(Мельник В.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.

Гарбадин А.С., 2012. 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

політологія

5-йСеместр

Загальна кількість годин – 108

9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст

18 год.Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Правильне розуміння понять методу та методології є чи не основними для науки. Мабуть не слід і говорити, наскільки їх розуміння є важливим не тільки для майбутніх науковців, але й для фахівців у сфері політології. З огляду на це важливо підкреслити, що системне вивчення ключових осовливостей сучасних методологічних підходів у політичній науці складає необхідний елемент знань для студентів спеціальності «політологія».

Спостереження засвідчують, що далеко не кожний студент володіє уміннями й навичками у сфері методології, що спричинює численні помилки у побудові курсових проектів. Вивчення курсу «дизайн дослідження та методи політології» дозволить студентам не лише отримати комплексне уявлення про методологію політичної науки, а й отримати загальне бачення того, як доцільно будувати дипломні проекти саме з огляду на методологію, без правильного використання якої дослідницький проект у принципі неможливий.

Мета курсу «Дизайн дослідження та методи політології»: допомогти студенту в розумінні основних методологічних концепцій, що застосовують у політичній науці, а також зрозуміти логіку побудови дослідження як такого.

Відведений на спецкурс час дозволяє вирішити наступні завдання:


1) дати систематичні знання у галузіметоду та методології в сучасній політичній науці;

2) сформувати загальне бачення основних методологічних концепцій, що застосовуються у практиці досліджень політологічного змісту.


РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

1


Студенти повинні знати:

 • історію виникнення та становлення методології політичної науки;

 • сучасну інтерпретацію методів та методології, а також схеми побудови долідження, орієнтованого на політичний вимір буття людини;

 • основні поняття методології дослідження;

 • систему поєдання загальнонаукових методів та методів політології;

 • послідовність у побудові дослідницької стратегії;

 • вміти здійснювати верифікацію дослідницьких результатів.


Вміти:

 • вміти аналізувати актуальні проблеми сучасної політичної дійсності з огляду на науковий інструментарій;

 • вести ефективну аналітичну діяльність;

 • володіти дослідницькою етикою;

 • виробити індивідуальний підхід до існуючих інтерпретацій політикий;

 • давати науково обгрунтовану оцінку конкретним політичним ситуаціям.При вивченні курсу слухачі ознайомляться з працями видатних представників методології політичної науки, пізнають логіку їх розуміння як політичної наукив цілому, так і організації досліджень із методологічного кута зокрема. Особлива увага приділяється саме конкретним методологічним концепціям, специфіці та сфері їх застосування у межах політичної науки.

Кожне заняття присвячене певній проблемі методології політичної науки. Спочатку подаються загальні теоретичні відомості, потім – конкретний перелік методологічних варіантів політологічних досліджень. Саме вони допоможуть слухачам виробити і закріпити необхідні вміння і навички. Конспективний виклад театики курсу буде доповнюватися методичними рекомендаціями, порадами, тестами, завданнями, списком використаної літератури.

Такий підхід дозволить слухачам вже з першого заняття усунути помилки в науковій, дослідницкій роботі, удосконалити її.

 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Специфіка методологічних основ політичної науки.
Тема 1. Загальна характеристика понять методу та методології

План заняття:

 1. Поняття методу.

 2. Класифікація методів дослідження.

 3. Специфіка поняття методології.

 4. Еволюція методології в політології.


Тема 2. Специфіка позитивізму та біхевіоралізму в контексті політичної науки

План заняття:

 1. Еволюція позитивізму як науково-методологічної парадигми у політичній науці.

 2. Біхевіоралізм у політичній теорії.

 3. Особливості застосування позитивізму та біхевіоралізму у політичних дослідженнях на початку XXI століття.Тема 3. Структурний функціоналізм як методологічна основа політологічного дослідження

План заняття:

 1. Ідейне наповнення структурного функціоналізму як методологічної платформи у політології.

 2. Основні принципи сучасного структурного функціоналізму.

 3. Теоретичні моделі Т. Парсонса та Р. Мертона.

 4. Сучасний структурний функціоналізм і його концептуальний апаратТема 4. Теорія раціонального вибору

План заняття:

 1. Загальні особливості теорії раціонального вибору.

 2. Теорія «неможливості Ерроу».

 3. Принцип «медіанного виборця».

 4. Теорії коаліції та теорія ігор.Тема 5. Методологія інституціоналізму в політології

План заняття:

 1. Виникнення та традиції інституціоналізму.

 2. Англійський інституціоналізм.

 3. Американський інституціоналізм.Тема 6. Науково-пізнавальні можливості неоінституціоналізму у політологічних дослідженнях

План заняття:

 1. Специфіка та джерела неоінституціоналізму.

 2. Різновиди неоінституціоналізму.

 3. Пізнавальні можливості неоінституціоналізму.


Тема 7. Конструктивізм як дослідницька парадигма у політології

План заняття:

 1. Загальні особливості конструктивізму.

 2. Суб’єкт-об’єктне відношення у конструктивізмі.

 3. Конструктивістська структура комунікації.Тема 8. Дискурсивний підхід у політичній науці

План заняття:

 1. Специфіка наукового концепту та особливості його застосування у межах політологічного дис­кур­су.

 2. Основні дискуррсивні моделі.

 3. Розмежування понять політичного та політологічного дискурсу.


Тема 9. Евристичний потенціал постмодерної наукової парадигми в політологічних дослідженнях

План заняття:

 1. Основні принципи постмодерної наукової парадигми.

 2. Деконструкція Ж. Дерріди.

 3. Структурні варіанти дослідження М. Фуко.

 4. Система сингулярних, номадологічних та шизоаналітичних версій дослідження соціальних практик Ж. Дельоза

 5. Підхід Ю. Крістевої до дослідження політики.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Загальна характеристика понять методу та методології

2

28Тема 2. Специфіка позитивізму та біхевіоралізму і контексті політичної науки

2

28Тема 3. Структурний функціоналізм як методологічна основа політологічного дослідження

2

28Тема 4. Теорія раціонального вибору

2

28Тема 5. Методологія інституціоналізму в політології

2

28Тема 6. Науково-пізнавальні можливості неоінституціоналізму у політологічних дослідженнях

2

28Тема 7. Конструктивізм як дослідницька парадигма у політології

2

28Тема 8. Дискурсивний підхід у політичній науці

2

28Тема 9. Евристичний потенціал постмодерної наукової парадигми в політологічних дослідженнях

2

28Разом
18

1872

 1. Теми семінарських занять
Теми семінарських занять

К-сть

годин

Тема 1. Загальна характеристика понять методу та методології


2

Тема 2. Специфіка позитивізму та біхевіоралізму і контексті політичної науки


2

Тема 3. Структурний функціоналізм як методологічна основа політологічного дослідження


2

Тема 4. Теорія раціонального вибору


2

Тема 5. Методологія інституціоналізму в політології


2

Тема 6. Науково-пізнавальні можливості неоінституціоналізму у політологічних дослідженнях


2

Тема 7. Конструктивізм як дослідницька парадигма у політології


2

Тема 8. Дискурсивний підхід у політичній науці


2

Тема 9. Евристичний потенціал постмодерної наукової парадигми в політологічних дослідженнях


2

УСЬОГО

18


Плани практичних (семінарських) занять
Змістовий модуль 1. Специфіка методологічних основ політичної науки.
Тема 1. Загальна характеристика понять методу та методології

План заняття:

 1. Поняття методу.

 2. Класифікація методів дослідження.

 3. Специфіка поняття методології.

 4. Еволюція методології в політології.


Рекомендована література

1. Алексеева Т.А., Кравченко И.И. Политическая философия: к формули­рованию концепции // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 3—23.

2. Дегтярев А.А. Основы политической теории. Москва: Высшая школа, 1998.

3. Элементы теории политики / Пер. с польского В.П.Макаренко. Ростов-на-Дону, 1991.

4. Степин B.C. Теоретическое знание. М.: Наука, 2000.

5. Истон Д. Политическая наука в Соединенных Штатах: прошлое и настоящее // Современная сравнительная политология. Хрестоматия. – М.: МОНФ. – 1997.

6. Klaus von Beyme. Współczesne teorie polityczne. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2005.

7. Creswell J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, 2008

8. Gerring J. Social Science Methodology: A Critical Framework. New York, NY: Cambridge University Press, 2001.

Тема 2. Специфіка позитивізму та біхевіоралізму і контексті політичної науки

План заняття:


 1. Еволюція позитивізму як науково-методологічної парадигми у політичній науці.

 2. Біхевіоралізм у політичній теорії.

 3. Особливості застосування позитивізму та біхевіоралізму у політичних дослідженнях на початку XXI століття.


Рекомендована література

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М. : РОССПЭН. 2000.С. 5- 27.

2. Мерриам, Чарльз. Новые аспекты политики // Антология мировой

политической мысли в 5 томах. Т.2. С. 175 – 184.

3. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М.: Дом

интеллектуальной книги. 1998. С. 14 – 45.

4. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. М.: Проспект.1998. С. 334-426.

5. Sanders D. Behawioralizm// Marsh D., Stoker G. Teorie i metody w naukach politycznych. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego. 2006.

6. Bushell D.,Burgess R. Some basic principles of behavior //
Behavioral sociology / Ed. R.Burgess, D. Bushell. N.Y., 1969.

7. Hamblin R. L, Kunkel J. H. Behavioral theory in sociology.


New Brunswick (N.J.), 1977.

8. Homans G. C. Social behavior: Its elementary forms. N.Y., 1961.

9. Homans G. C. Sentiments and activities. N.Y., 1962.

10. Homans G. C. The sociological relevance of behaviorism //


Behavioral sociology / Ed. R. Burgess, D. Bushell. N.Y., 1969.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка