Робоча програма навчальної дисципліни п 8н логістика напрям підготовки 030601 "Менеджмент"Скачати 193.59 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір193.59 Kb.
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра економіки та менеджменту підприємства


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП1.8Н ЛОГІСТИКА

напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

професійне спрямування “Менеджмент ЗЕД” та «Логістика»

факультет економіки та підприємництва

РОЗРОБНИКИ

Філатов Сергій Антонович доцент, кандидат технічних наук
© Університет «КРОК», 2013 рік

© (Філатов С.А.), 2013 рік
Київ – 2013 рік
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання курсу „Логістика” є формування знань з загальної теорії логістики і розуміння концептуальних основ аксіоматики та системного аналізу в логістиці, напрямків розвитку логістики та набуття навичок самостійного системного аналізу об’єктів логістичного управління.

Предметом вивчення курсу „Логістика” є загальні закономірності формування і розвитку об’єктів та суб’єктів логістики та їх системний аналіз.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є:


 • набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань теоретико-методологічних основ логістики, теорії інтегральних логістичних потоків та їх системного аналізу;

 • опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики;

 • оволодіння закономірностями логістичної діалектики та формування вмінь логістичного мислення;
 • набуття навичок системного аналізу об’єктів та суб’єктів логістичного управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти та знати:

- теоретичні основи та методологічний апарат логістики;

- організацію та управління логістичними системами;

- сучасні технології управління матеріальними потоками.

- методичний інструмент розроблення та реалізації завдань логістики;

- системний аналіз об’єктів та суб’єктів логістичного управління.


Програма навчальної дисципліни
Вступ

Навчальна дисципліна «Логістика» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Вивчення курсу «Логістика» є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напряму, а також формування навичок самостійної роботи по засвоєнню матеріалу відповідно до нових методів управління матеріальними потоками в сучасних умовах.
Тема 1. Теоретико-методологічний фундамент логістики

Об’єкт, предмет, основні поняття і задачі теорії логістики. Аксіоматика – концептуальна основа і філософія логістики. Категорійно - понятійний апарат елементів логістики. Загальна характеристика методів, що використовуються для рішення логістичних завдань. Економічний ефект логістичного підходу. Переваги логістичних принципів організації і управління сучасним підприємством.


Тема 2. Елементна структура логістики

Логістичні операції, процеси та системи. Матеріальний потік та його характеристики. Класифікація матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. Об’єкти та суб’єкти логістики, логістичні елементи та ланцюги. Інформаційні потоки в логістиці. Фінансові потоки в логістиці. Поняття структури логістичного ланцюга та системи.


Тема 3. Функціонально-ресурсний склад логістики

Функції логістики. Логістична функція та логістичний інструмент. Логістична диверсифікація та інтеграція. Мета та завдання основних функцій логістики. Зв'язок між маркетингом і логістикою. Форми організації руху матеріальних потоків. Сучасні технології управління матеріальними потоками.


Тема 4. Логістичні системи та їх елементи

Методологія системного підходу. Поняття та сутність логістичної системи. Види та типи логістичних систем. Основні властивості та ознаки логістичних систем. Складність. рухомість, унікальність та адаптованість логістичних систем. Зв'язки логістичних систем. Класифікація логістичних систем. Межі логістичних систем.


Тема 5. Формування логістичних систем

Загальні підходи до створення логістичної системи. Зв'язок основних логістичних функцій з логістичними операціями. Підходи до розв’язання логістичних проблем. Процес розв’язання логістичних проблем. Створення інформаційної логістичної системи. Види логістичних систем. Алгоритм формування логістичної системи підприємства.


Тема 6. Управління логістичними системами

Сутність управління логістичними системами. Управління матеріальними потоками в логістичних системах. Планування в логістичних системах. Принципи управління логістичною системою. Управління логістичними системами підприємства. Оцінка ефективності управління логістичною системою.


Тема 7. Логістика закупівель

Завдання та функції закупівельної логістики. Основні етапи заготівельного процесу. Формування портфеля замовлень. Основні критерії вибору постачальників. Процес придбання матеріалів. Планування і забезпечення виробництва матеріалами. Методи визначення потреб в матеріалах.


Тема 8.Виробнича логістика

Завдання та функції виробничої логістики. Управління матеріальними потоками у виробництві. Системи управління матеріальними потоками на виробництві. Організація матеріальних потоків. Моделі виробничих логістичних систем. Організація служби виробничої логістики на промисловому підприємстві. Правила пріоритетів у виконанні замовлень.


Тема 9. Розподільча логістика

Основна мита логістики розподілу. Сфери застосування логістики

розподілу. Основні підходи до визначення функцій логістики розподілу. Завдання та функції логістики розподілу. Канали розподілу товарів. Форми доставки товарів споживачу. Логістичні посередники. Рівні каналів розподілу. Основні типи логістичних посередників.
Тема 10. Логістика складування

Завдання та функції логістики складування. Основне призначення складу. Позитивна і негативна роль складування. Види та типи складів. Організація складського господарства. Організація процесу складування. Формування системи складування. Оцінка роботи складів. Основні показники ефективності роботи складів.


Тема 11. Транспортна логістика

Завдання транспортної логістики. Вибір виду транспорту. Зовнішні та внутрішні перевезення. Види маршрутів перевезення. Транспортний термінал.. Організація роботи транспортного підприємства. Види транспортних логістичних посередників. Основні показники ефективності перевезень. Організація змішаних перевезень.


Тема 12. Управління запасами

Загальний підхід до управління запасами. Види запасів. Витрати в системі управління запасами. Системи регулювання запасами. Система з фіксованим розміром замовлення. Система управління запасами з фіксованою періодичністю. Система зі встановленою періодичністю. Стратегії управління запасами. Системи регулювання запасами.


Теми практичних занять

з/п


Назва теми

1

Логістика як інструмент ринкової економіки.

2

Основні об’єкти та суб’єкти логістики.

3

Логістична концепція організації

4

Системне мислення в логістиці.

5

Вибір оптимального варіанта логістичної системи.

6

Управління логістичними системами

7

Основні етапи заготівельного процесу

8

Управління матеріальними потоками у виробництві

9

Основні стратегії розміщення розподільчих складів

10

Організація складського господарства

11

Організація змішаних та інтермодальних перевезень

12

Системи регулювання запасами
Разом


Самостійна робота

з/п


Назва теми

1

Теоретико - прикладні моделі логістики

2

Фундаментальні принципи та правила логістики

3

Логістична постановка проблем сучасного підприємства

4

Логістична система виробничого підприємства

5

Логістична система комерційного підприємства

6

Процес управління логістичною системою

7

Розрахування оптимальних обсягів замовлення

8

Вибір оптимальної технології виробництва

9

Логістичний канал та канал розподілу

10

Основні системи організації складування

11

Схеми організації транспортного процесу

12

Методика застосування АВС – аналізу в управлінні запасами
Разом


Методи навчання
Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, які є актуальними та відповідають темі, що розглядаються; у формі семінарських занять та вирішенні практичних завдань.

Тому запропонований цикл лекцій ретельно складається з теоретичних апекпектів та загальної структури логістики, але разом з тим враховані і побажання студентів, для яких окремі розділи викликали окремий інтерес.

Запропоновані приклади, які ілюструють теоретичні положення, а також контрольні питання, які додаються до кожного розділу, допомагають студентам розібратися у запропонованому матеріалі.

Методи контролю

Контроль знань студентів включає поточний, проміжний (рубіжний) та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формою поточного контролю виступає опитування студентів на практичних заняттях, участь у вирішенні кейсів та практичних завдань, оцінка підготовлених студентами рефератів, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Оцінка за реферат виставляється за п’ятибальною шкалою (див. розд.5) з урахуванням таких критеріїв: • повнота розкриття теми реферату;

 • урахування при розкритті теми останніх змін та тенденцій об’єкта дослідження;

 • змістовність, логічність і лаконічність доповіді;

 • наявність власних узагальнень та висновків;

 • володіння матеріалом обраної теми реферату при відповідях на питання.

Обов’язковою є підготовка кожним студентом хоча б одного реферату з теми, що не була винесена для розгляду на практичних заняттях.

Рубіжний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.
Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.Схема нарахування балів з дисципліни

з/п


Види та зміст робіт

Максимальна оцінка

Інші можливі оцінки

1.

Виступ з питання плану семінарського та практичного заняття або реферативна доповідь

20

( при вільному творчому переказі, використанні першоджерел, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)15

(при частковому переказі матеріалу, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);

10

( при відсутності переказу, неповних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);5

(при відсутності переказу, негативних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)2.

Доповнення до доповіді чи виступу на семінарських та практичних заняттях

10

5

3.

Активна участь у дискусіях на семінарських, практичних заняттях та лекціях

5

1-4

4.

Бліц-опитування (“питання - відповідь”)

5

0

5.

Презентація з теми доповіді

20

15, 10, 5

6.

Комп’ютерне тестування

15

85%-100%=15 балів5-10

55%-69%=5 балів

70%-84%=10 балів


7.

Письмовий залік

30

( максимум 15 балів за повні відповіді на кожне з двох питань білету)25, 20, 15, 10, 5, 0

8.

Разом:

100

Умови нарахування балів

Рівень висвітлювання

Оцінка за 20-бальною шкалою

Критерії оцінювання екзаменаційного завдання

Високий


15-20


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь є повною, аргументованою, відображено взаємозв’язок між окремими локальними питаннями, їх сучасне практичне значення.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, підтвердженою логічними, чіткими поясненнями, має належну графічну чи формалізовану інтерпретацію.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, розрахунки здійснено без математичних помилок, результати розв’язання супроводжуються аргументованими висновками.

Високий або середній10-15


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь загалом є правильною, але мають місце окремі неточності непринципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, але супроводжується недостатньо чіткими поясненнями, мають місце окремі неточності непринципового характеру в графічній або формалізованій інтерпретації.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, обґрунтовану відповідь, але наявні незначні математичні помилки.

Задовільний5-10


При відповіді на теоретичне завдання: питання висвітлене частково, наявні неточності принципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь наближається до правильної, але містить текстові, графічні або формалізовані неточності принципового характеру, є нелогічно побудованою (для тестів – правильна відповідь без пояснень або з невірними поясненнями).

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: часткове розв’язання завдання, наявність помилок у розрахунках або при вірному розв’язанні відсутня оцінка отриманих результатів.

Незадовільний


1-5


При відповіді на теоретичне завдання: питання розкрито невірно або відповідь відсутня.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового )завдання: відповідь є хибною або відсутня.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: розв’язання відсутнє або проведене принципово невірно.


Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


Методичне забезпечення дисципліни
1. Програма нормативної навчальної дисципліни.

2. Конспект лекцій.3. Завдання для підсумкового контролю знань.
Рекомендована література
Базова

 1. Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 272 с.

 2. Волгин В.В. Склад: организация и управление/ В.В. Волгин. - 7-е изд. перераб. и доп.. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2006. - 732 с.

 3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник/ А.М. Гаджинский. - 12-е изд., перераб. и доп.. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2006. - 432 с

 4. Гаджинский А.М. Практикум по логистике: практикум/ А. М. Гаджинский. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 284 с

 5. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень: Навчальний посібник/ В. Р. Кігель. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 136 с

 6. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум: Навчальний посібник/ Є. В. Крикавський . - К.: Кондор, 2007. - 340 с

 7. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник – Львів: „Інтелект-Захід”, 2004 – 416 с.

 8. Кристофер, Мартин. Маркетинговая логистика/ Мартин Кристофер, Хелен Пэк. - М.: Издательский Дом "Технологии", 2007. - 200 с

 9. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: Учебно-практическое пособие/ В.М. Курганов. - М.: Книжный мир, 2006. - 432 с

 10. Миротин Л.Б., Ташбаев И.Э. Системный анализ в логистике: Учебник. / Л.Б. Миротин, И.Э. Ташбаев. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 480с.

 11. Михайленко Н.А. Міжнародна логістика: Навчальний посібник/ Н.А. Михайленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 192 с

 12. Николайчук В.Е. Транспортно-складская логистика: Учебное пособие/ В.Е. Николайчук. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2006. - 452 с

 13. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. – СПб.: Политехника, 1997. – 349с.: ил.

 14. Стаханов В.Н., Украинцев В.Б. Теоретические основы логистики. Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 160с.

 15. Сумец А.М. Логистика:Теория, ситуации, практические задания: Учебное пособие/ А. М. Сумец. - К.: Хай-Тек Прес, 2008. - 320 с

 16. Харрисон Алан Управление логистикой: Разработка стратегий логических операций/ Алан Харрисон, Под ред. А.Е. Михейцева. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 368 с. - Пер. с англ.

 17. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник/ Н. І. Чухрай. - Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 292 с

 18. Чухрай Н.І. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики: Монографія/ Н. І. Чухрай, О. Б. Гірна. - Львів: Інтелект-Захід, 2007. - 232с


Допоміжна:

 1. Акоф Р. Сасиени М. Основы исследования операций: Пер. с англ. – М.: Мир, 1971. – 534с.

 2. Алькема, В. Г. Применение метода анализа иерархии при выборе города размещения регионального распределительного центра / В. Г. Алькема, Е. С. Демиденко. - Логистика: проблемы и решения .- 2011.- № 1, С.52-59

 3. Афанасьева Н.В. Логистические системы и российские реформы. –СПб: СПбУЭФ, 1995. – 147с.

 4. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа: Учебник. – СПб.: СПбГТУ, 1997. – 510с.

 5. Волынчук, О. Цельномолочная логистика / О. Волынчук. - Logistics. Логистика .- 2009.- № 11/12, С.40-44

 6. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учебное пособие. – М.: Маркетинг, 1995. – 124с.

 7. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – М.: Радио и связь, 1982. – 160с.

 8. Дыбская, В. В. Критерий оптимизации и показатели эффективности складских систем / В. В. Дыбская. - Логистика: проблемы и решения .- 2011.- № 1, С.88

 9. Зеленский, М. Оценка эффективности работы склада / М. Зеленский. - Логистика: проблемы и решения .- 2011.- № 1, С.48-51

 10. Инютина К.Б., Квашнин Б.С., Суслов О.В. Основы логистики. – СПб.: СПбГУЭФ, 1999. – 40с.

 11. Костецкий, Я. Профессионалы логистики отвечают на новые вызовы / Я. Костецкий. - Logistics. Логистика .- 2009.- № 11/12, С.44-48

 12. Костоглодов Д.Д., Харисова Л.М. Распределительная логистика.- Ростов н/Д: РГЭА, 1996. – 148с.

 13. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере: Учебное пособие. – М.:. Банки и биржи, 1998. – 319с.

 14. Лаврова О.В. Материальные потоки в логистике: Конспект лекций. – Саратов: СГТУ, 1995. – 35с.

 15. Литвина Д.Б, Тамбовцев С.Н., Шумейко М.В. Логистические издержки: Учебное пособие. – Ростов н/Д6 РГСУ, 2000. – 163с.

 16. Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход. – М.: Экономика, 1999. – 251с.

 17. Нагловский С.Н. Экономика и надежности логистических контейнерных систем. – Ростов н/Д: РГЭА, 1996. – 139с.

 18. Ненаров А.К. Теоретико-логистические основы процесса товародвижения. – Самара: СГЭА, 2000. – 44с.

 19. Новиков Д.Т., Гарнов А.П. Логистические системы: их значение и эффективность // Логистика и бизнес. Под ред. Миротина Л.Б. – М.: Брандес, 1997. – 32 -35 с.

 20. Онисимчук, М. Вызов года: логистические итоги / М. Онисимчук. - Logistics. Логистика .- 2009.- № 11/12, С.8-11

 21. Онисимчук, М. Стеллажное будущее / М. Онисимчук. - Logistics. Логистика .- 2009.- № 11/12, С.12-15

 22. Оценка эффективности работы склада (результаты блиц- опроса экспертов). - Логистика: проблемы и решения .- 2011.- № 1, С.16-31

 23. Первый круглый стол "Военная логистика: история, современность и перспективы развития". - Логистика: проблемы и решения .- 2011.- № 1, С.8-9

 24. Петрович, О. Пулинг для плодоовощной логистики в реальных условиях Украины приживается нормально / О. Петрович. - Logistics. Логистика .- 2009.- № 11/12, С.36-40

 25. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель: Теоретично-правовий та методологічний аспект: Наукове видання/ В.В. Смиричинський. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 390 с

 26. Смирнов, И. Логистика в ресторанном бизнесе / И. Смирнов. - Logistics. Логистика .- 2009.- № 11/12, С.32-36

 27. Сток, Джеймс Р.. Стратегическое управление логистикой/ Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 797 с. - Пер. с 4-го англ. узд. Примiрникiв всього:2

 28. Сумець, О. М. Як оцінити ефективність функціонування складу? / О. М. Сумець. - Логистика: проблемы и решения .- 2011.- № 1, С.32-41

 29. Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа: Навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Университет экономики и права "КРОК", 2005. - 73 с.

 30. Транспортная логистика: Учебник/ Под ред. Л.Б. Миротина. - М.: Экзамен, 2003. - 512 с.

 31. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок/ Д. Уотерс. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 503 с.

 32. Cooper J., Browne M., Peters M. Europen logistic. – Oxford, Blackwell Publishers, 1991.

 33. Jonsons J.C., Wood D.F. Contemporary Logistics, 4-th ed. – New York: MacMillan, 1990.

 34. Moller C., Johanser J., Paradigms in Logistics Department of Production, University of Aqlbord, Plnmark, 1993.

 35. Stock J.R., Lombert D.M. Strategic Logistics Management, 2 nol ed. – Homewood Cliffs, IL: Richard P. Irvin, 1987.


13. Інформаційні ресурси

 1. Новости производителей грузовиков, спецтехники и другой коммерческой техники [Электронный ресурс]/ Autoline, Ltd. 2002-2013.- Режим доступа: http://autoline.com.ua/

 2. Про Південно-Західну залізницю.[Електронний ресурс]/ ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" 2003-2013. - Режим доступа: http://swrailway.gov.ua

 3. Системная интеграция, ERP, CRM, SCM, разработка ПО интегрированные программы. [Электронный ресурс] / ООО "Интегрированные Программы", 2010 год. Режим доступа: www.integprog.ru . При перепечатке материалов с этого сайта, активная ссылка на сайт обязательна.

 4. ЛАНИТ: Управленческий и ИТ консалтинг, внедрение ERP-систем. [Электронный ресурс] / Группа компаний ЛАНИТ, 2003-2013. - Режим доступа: http://www.lanit-consulting.ru/ .

 5. Урядовий портал. [Електронний ресурс] / Корпорація "Cофтлайн" (Україна). - Режим доступа: www.kmu.gov.ua

 6. Актион — пресс. Профессиональные издания. [Электронный ресурс] / ООО “Актион-пресс” 2007-2012. - Режим доступа: www.logistpro.ru

 7. Международный автомобильный портал. [Электронный ресурс] / АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ MASHINA.INFO. - Режим доступа: www.mashina.info

 8. Железна дорожная информационно- справочная система. [Электронный ресурс] / НВТ ТМСофт 2001-2013. - Режим доступа: www.railsystem.infoПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка