Робоча програма навчальної дисципліни «Основи студентської наукової творчості» Галузь знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»Скачати 177.87 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір177.87 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського
КАФЕДРА ХОЛОДИЛЬНОЇ І ТОРГОВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор ________Л.О.Омелянович

“_____”____________ 2014р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи студентської наукової творчості»


 Галузь знань_______0505 «Машинобудування та матеріалообробка»__________ напрям підготовки_____6.050503_______«Машинобудування»______________________
                                               (шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність ____________________________________________________                                                      (шифр і назва спеціальності)
спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв»
                                                                 (назва спеціалізації)
інститут, факультет ________харчових виробництв__________________________
                                                        (назва інституту, факультету)

Курс _______________________3_____________________________________


Навчальний рік ________________2014-2015_______________________________

ДонНУЕТ


Донецьк

2014

Робоча програма _ Основи студентської наукової творчості


для студентів
за напрямом підготовки
6.050503_______«Машинобудування»,

Спеціальністю (спеціалізацією) «Обладнання переробних та харчових виробництв»__

" "___________, 2014 року - 12 с.


Розробник
: доц., Радіоненко В.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри холодильної і торговельної техніки

Протокол від " "________ 2014 року

Завідувач кафедри холодильної і торговельної техніки


___________ О.М. Горін_______
(підпис) (прізвище та ініціали)
ПОГОДЖЕНО:

Директор інституту харчових та переробних виробництв


_____________ _____В.О. Сукманов___

(підпис) (прізвище та ініціали)


«___»_________________2014р."___" 2014 року

Схвалено Навчально - методичною Радою університету

Протокол від "___"_______ 2014 року № ___"___"___________ 2014 року

Голова

_________________
(підпис)

(Л.О.Омелянович)
(прізвище та ініціали) http://document.ua/idoc/99464_46.gif Радіоненко В.М., 2014 рік

 http://document.ua/idoc/99464_47.gif Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського,

2014 рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS - 1,5Галузь знань
050503 «Машинобудування та матеріалообробка»


Нормативна


Напрям підготовки
6.050503 «Машинобудування»

Модулів - 1

Спеціалізація - «Обладнання переробних та харчових виробництв»

Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

3-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:
Термодинамічні основи штучного холоду.

Семестр

Загальна кількість годин – 54

5-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 26


самостійної роботи
студента – 28

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

12,84 год.

4 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

28 год.

22 год.

Індивідуальні завдання:
2 год.

Вид контролю: диференційний залік
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Основна мета курсу:

 • формування у студентів установки на творчий підхід до рішення проблем з будь-якої сфери людської діяльності, на розвитку своїх творчих здатностей і творчих здатностей своїх учнів.

 • розвиток здатностей майбутнього фахівця технології до самостійного конструювання й переконструювання простих технічних пристроїв і складальних одиниць;

 • освоєння принципів, методів і послідовності навчального конструювання;

 • подальший розвиток умінь розробки й виконання технічної документації відповідно ДСТУ;

 • розвиток умінь вирішувати технічні завдання методами дозволу технічних протиріч.

Для досягнення даної мети в процесі навчання повинні бути вирішені наступні завдання:

 • ознайомлення студентів з різними методами пошуку нових рішень різних проблем, у тому числі технічних, і поповнення комплексу спеціальних завдань для розвитку творчих здатностей;

 • ознайомлення із принципами й методами навчання конструюванню;

 • формування вмінь і навичок самостійної розробки технічної документації;

 • розвиток умінь користуватися методичною, технічною й довідковою літературою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

  • основні поняття і визначння, що виділяються у дисципліні;

  • мети, завдань, структури й системи наукової творчості студентів;

  • зміст учбово-методичних програм, посібників і підручників з дисципліни;

  • конструювання, його види, принципів і методи;

  • методи навчання конструюванню;

  • методи пошуку рішень технічних протиріч;

  • алгоритмічні і інтуїтивні методи рішення;

  • форми організації творчої діяльності студентів;

  • здійснення керівництва проектною діяльністю;

  • інтелектуальну власність й способи її захисту.

Вміти:

  • вирішувати творчі технічні завдання, використовуючи ті або інші методи рішення;

  • визначати рівні розвитку творчих здатностей за допомогою вправ і завдань;

  • самостійно розробляти завдання й вправи для розвитку творчих здатностей;

  • визначати етапи конструювання технічних пристроїв, вирішувати прості конструкторські завдання, грамотно становити виробничо-технічну документацію;

здійснювати керівництво проектною діяльністю.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Визначення поняття творчої діяльності, її ознаки. Типи й види творчої діяльності. Структура творчого процесу. Конструкторська діяльність. Література. Поняття технічних об'єктів, систем і технологій. Критерії розвитку техніки. Технічні системи, закономірності розвитку технічних систем. Методологія вибору найкращих проектно-конструкторських рішень. Психологія творчості. Види творчої діяльності. Застосування критеріїв розвитку технічних об'єктів або систем на практиці. Конструювання. Основні визначення. Види й етапи конструювання. Принципи конструювання: уніфікація, технологічність. Методи конструювання: метод аналогії, об'єднання, секціонування, модифікування, уніфіковані ряди, метод копіювання, прототипів, оптимального проектування й т.д. Навчальне конструювання. Основні етапи навчального конструювання. Зміст виробничо-технічної документації: креслення, технологічна документація. Конструювання як спосіб розвитку творчих здатностей людини. Застосування методів конструювання в практиці. Діяльність учнів на всіх етапах навчального конструювання. Вимоги до виробничо-технологічної документації: правила оформлення креслень, маршрутні, операційні, маршрутно-технологічні карти.

Змістовий модуль 2. Особливості й методи навчання конструюванню: вправи в рішенні технічних завдань, «мозкова атака», АРВЗ. Види конструкторських завдань. Колективне обговорення варіантів конструкції, маніпуляційний метод, самостійна робота учнів і т.д. Етапи рішення конструкторських завдань. Методика проведення «Мозкового штурму», «Морфологічного аналізу», «Функціонально-вартісного аналізу», використання методів «Контрольних питань» і «Букета проблем». Класифікація конструкторських завдань. Відбір завдань на конструювання й вимоги до виготовлених пристроїв. Конструювання за технічним завданням. Підведення підсумків роботи. Різні класифікації конструкторських завдань. Основні етапи рішення. Методика застосування методів рішення технічних протиріч при рішенні завдань. Діалектика розвитку методів пошуку рішень технічних протиріч. Інтерпретація методу проб і помилок. Вибір цілей і методів пошукової діяльності. Етапи рішення творчого завдання. Методи збору інформації. Систематизація інформації. Система. Властивості й характеристика системи. Ідеальна система. Закономірності розвитку технічних систем.

Змістовий модуль 3. Методи інтуїтивного пошуку рішень. Способи підвищення творчої активності особистості. Подолання стереотипів і «психологічної інерції». Асоціативне мислення. Мозкова атака. Зворотня мозкова атака. Синектіка. Емпатія. Символічна аналогія. Подвійна мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Метод евристичних прийомів. Алгоритмічні методи пошуку рішень. Морфологічний аналіз. Метод «морфологічного ящика». Метод фокальних об'єктів. Метод гірлянд випадків і асоціацій. Історія створення методу морфологічного аналізу його автором Ф.Ц. Цвики. Раціональне мислення.

Змістовий модуль 4. Теорія рішення винахідницьких завдань. Історія створення ТРВЗ. Роль Г.С. Альтшуллера в розробці ТРВЗ і АРВЗ. Методи дозволу фізичних і технічних протиріч. Оператори АРВЗ (РЧВ - розмір, час, вартість; ММЧ - метод «маленьких чоловічків»). Вепольний аналіз. Використання ВА для пошуку нових рішень. Елементарні поняття про функціонально-вартісний аналіз. Етапи ФВА. Інтелектуальна власність. Поняття інтелектуальної власності. Способи захисту інтелектуальної власності. Патентна інформація. Патентний пошук. Наукова творчість і авторське право.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.с
л

п

лаб

інд

с.р.с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Визначення поняття творчої діяльності, її ознаки. Типи й види творчої діяльності.

Тема 1.1. Структура творчого процесу.

2

2Тема 1.2. Конструкторська діяльність.


2

2

2

2

Тема 1.3. Поняття технічних об'єктів, систем і технологій.

2

2Разом за змістовим модулем 1

6

2


4

2

2

Змістовий модуль 2. Конструювання. Основні визначення. Види й етапи конструювання. Навчальне конструювання.

Тема 2.1. Принципи конструювання: уніфікація, технологічність.

2

2Тема 2.2. Методи конструювання

4

2


2

6

42
Разом за змістовим модулем 2

6

4


2

6

42
Змістовий модуль 3. Особливості й методи навчання конструюванню

Тема 3.1. Колективне обговорення варіантів конструкції

4

22
2

2

Тема 3.2. Класифікація конструкторських завдань.

2

2

4

22
Разом за змістовим модулем 3

6

42
6

42
Змістовий модуль 4. Діалектика розвитку методів пошуку рішень технічних протиріч

Тема 4.1. Методи інтуїтивного пошуку рішень

4

2


2

6


6
Тема 4.2. Алгоритмічні методи пошуку рішень.

4

2


2

2


2
Разом за змістовим модулем 4

8

4


4

8


8
Усього годин

26

10


16

22

418

7. Теми лабораторних занять
Проведення лабораторних занять з дисципліни не передбачене.

8. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Інтерпретація методу проб і помилок. Вибір цілей і методів пошукової діяльності. Етапи рішення творчого завдання. Методи збору інформації. Систематизація інформації. Система. Властивості й характеристика системи. Ідеальна система. Закономірності розвитку технічних систем.

6

2

Способи підвищення творчої активності особистості. Подолання стереотипів і «психологічної інерції». Асоціативне мислення. Мозкова атака. Зворотня мозкова атака. Синектіка. Емпатія. Символічна аналогія. Подвійна мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Метод евристичних прийомів.

6

3

Морфологічний аналіз. Метод «морфологічного ящика». Метод фокальних об'єктів. Метод гірлянд випадків і асоціацій. Історія створення методу морфологічного аналізу його автором Ф.Ц. Цвики. Раціональне мислення.

6

4

Інтелектуальна власність. Поняття інтелектуальної власності. Способи захисту інтелектуальної власності. Патентна інформація. Патентний пошук.

6

5

Наукова творчість і авторське право.

4
Разом

28


9. Індивідуально-дослідні завдання
1. Вепольний аналіз. Використання ВА для пошуку нових рішень.

2. Теорія рішення винахідницьких завдань. Історія створення ТРВЗ. Роль Г.С. Альтшуллера в розробці ТРВЗ і АРВЗ. Методи дозволу фізичних і технічних протиріч. Оператори АРВЗ (РЧВ - розмір, час, вартість; ММЧ - метод «маленьких чоловічків»).10. Методи навчання

Навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, розв'язання ситуаційних практичних завдань.


11. Методи контролю

Згідно системи оцінювання знань студентів, передбаченої наказом по університету № 346 оп від 16.06.06 р. (п.п. 4.2. - 4.6.).


Види робіт


Бали


1.


Виконання та захист лабораторної роботи


3


2.


Самостійне рішення ситуаційної задачі в аудиторії


2


3.


Усна відповідь по темі


3


4.


Реферат


5


5.


Участь у наукових конференціях: доповідь, участь у дискусії


10


6.


Написання тестових завдань


0-3


7.


Підготовка наукової публікації


15


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий

модуль


І

(поточне тестування)Змістовий модуль

ІІ

(поточне тестування)Змістовий

модуль ІІІ

(поточне

тестування)
Змістовий модуль ІV

(поточне тестування)Загальна кількість балів по змісто-

вим модулям
Підсумковий контроль

(в балах)


Сума
(в балах)
Кількість

балівКількість балів

Кількість балів


Кількість балів

ТІ


Т2

Т3


Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5

10

10

15

10

15

10

15

10

100

100

100Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

80 - 89

B

добре

75 - 79

C

70 - 74

D

задовільно

60 - 69

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Комплект учбово-методичних матеріалів для забезпечення і супроводу робочої програми включає сучасну вітчизняну і закордонну навчальну і наукову літературу, статистичні дані, тематичну добірку матеріалів до завдань, перелік тем рефератів комплекти контрольних питань для перевірки знань студентів, методичні вказівки до проведення контролю методом тестування, комплекти лекцій по всіх темах, законодавчі і нормативні документи, що регламентують фінансові відносини в Україні.


14. Рекомендована література
І. Основна література

  1. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень. - К.: КНТЕУ, 2001.-185 с.

  2. Єріна А.М., Захожай В.Б. Методологія наукових досліджень. –К.: Центр навч. літ, 2004. -212 с.

  3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької роботи. – К.: Знання-Прес, 2003.-295 с.

  4. Радіоненка В.М. «Основи студентської наукової творчості» / Електронний ресурс

  5. Основи студентської наукової творчості. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» спеціалізації – «Обладнання переробних і харчових виробництв».

II. Додаткова література 1. Бабицкий Л.Ф., Булгаков В.Н. и др. Основы научных исследований. Уч. пос. – К.: Изд-во НАУ, 1999, -228с.

 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 480 с.

 3. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень.- К.: КНТЕУ, 2001.-185 с.

 4. Єріна А.М., Захожай В.Б. Методологія наукових досліджень. –К.: Центр навч. літ, 2004. -212 с.

 5. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Уч. Пос. / Под ред. А.А. Лудченко. - 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. — 113 с.

 6. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 110 с.

 7. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Уч. пособие.– Челябинск: Челяб . гос. ун., 2002. -138 с .

III. Нормативні матеріали МОН і ДонДУЕТ ім.М.Туган-Барановського

1. Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. - Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. -18с.

2. ІСУЯ 7.5.1 - 03.01/УН "Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних занять".

3. ІСУЯ 7.5.1 - 03.02/УН "Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін".

4. ІСУЯ 7.5.1 - 03.03/УН "Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань".

5. ІСУЯ 7.5.1 - 03.04/УН "Загальні вимоги до організації СРС".

6. ІСУЯ 7.5.1 - 03.05/УН "Загальні вимоги до організації НДРС".7. ІСУЯ 7.5.1 - 03.07/УН "Загальні вимоги до організації поточного контролю".

8. ІСУЯ 7.5.1 - 03.08/УН "Загальні вимоги до організації підсумкового контролю".

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка