Робоча програма навчальної дисципліни основи обробки матеріалівСкачати 247.83 Kb.
Дата конвертації08.07.2018
Розмір247.83 Kb.
ТипРобоча програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Основи обробки матеріалів
(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки _6.050504 – Зварювання (
шифр і назва напряму)

спеціальність7.05050403 – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
(шифр і назва спеціальності)

Вінниця 2013 рік

Робоча програма дисципліни «Основи обробки матеріалів»для студентів

за напрямом підготовки_6.050504 – Зварювання

спеціальністю _7.05050403 – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

2013. — 19 с.
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Шиліна О.П., доцент, к.т.н. кафедри технології підвищення зносостійкості

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи обробки матеріалів» затверджена на засіданні кафедри технології підвищення зносостійкості

Протокол від «__ » _______ 2013 року №


Завідувач кафедри ___________________(проф.Савуляк В.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною радою Інституту машинобудування та транспорту

Протокол від «____»_____________2013 року №


Голова Методичної ради ІнМТ___________(проф.Бурєнніков Ю.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник директора ІнМТ з НМР___________(доц.Петров О.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (проф. Романюк О. Н.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 О.П. Шиліна 2013 р.

 ВНТУ, 2013 рік

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5,0

Галузь знань

0505 – Машинобудування та матеріалообробка

(шифр і назва)Нормативна

Напрям підготовки

_6.050504Зварювання (шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 7.05050403 – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2
3
Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Загальна кількість годин - 180

5-й
4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,25

самостійної роботи студента – 4,75


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


24 год.
8 год.
Практичні, семінарські

16

год

4 год

-

Лабораторні

16 год
6 год
Самостійна робота

124 год.
162

год.

Вид контролю: залік
Вид контролю: залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 31,1% - 68,9%,

для заочної форми навчання – 10,0% — 90,0%.Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни складена з урахуванням вимог освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів напрямку 6.050504 – “Зварювання”;7.05050403 – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій _______________________________________________ (спеціальності)

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи обробки матеріалів» є складний процес формування знань для успішного вирішення багатьох практичних питань, які пов’язані з науково-технічним прогресом в різних галузях техніки, необхідних відомостей про сучасні прогресивні способи обробки матеріалів різальним інструментом, обладнання, прогресивні матеріали для металорізальних інструментів.

Використовуючи відомості про склад, структуру, механічні, фізичні та хімічні властивості металу за допомогою положень щодо металургії, металознавства, теплопередачі та технології обробки матеріалів різанням, а також розрахунків і довідкової літератури оцінювати характеристики джерел нагрівання, аналізувати фізико-хімічні явища, оцінювати типові процеси та структурні перетворення при механічній обробці та споріднених технологіях.Міждисциплінарні зв'язки: знання з “ Основи обробки матеріалів ” базується на знаннях, одержаних студентами як у середній школі, так і у вузі при вивченні таких дисциплін, як: фізика, хімія, , «Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва матеріалів»; «технологія металів та матеріалознавство»; «опір матеріалів».

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:


Змістовий модуль 1. Основи теорії обробки різанням.

Змістовий модуль 2. Технологія обробки деталей на металорізальних верстатах
 1. Мета та задачі дисципліни
Мета дисципліни полягає у професійній підготовці студентів напрямку 6.050504 – “Зварювання”; у галузі зварюваня з основами теоретичної та практичної підготовки за технологією обробки матеріалів різанням.

Надання студентам знань сучасних і розповсюджених в промисловості технологічних методів переробки заготівок в деталі машин, механічною обробкою, електрофізичними, електрохімічними та іншими методами.

На лекціях та лабораторних заняттях студенти вивчають наукові основи фізико-механічних процесів формування поверхневого шару при обробці матеріалів лезвійним інструментом. Класифікацію видів металообробки. Магнітоімпульсні та електрогідравлічні, електроерозійні, вибухові методи формування деталей.

В результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні:

Знати фізичну та технологічну суть процесів виготовлення деталей машин обробкою різанням, способи обробки різних поверхонь деталей машин на металорізальних верстатах, обладнання для цих процесів та інструменти.


Вміти обрати матеріал для деталі машин при відомих вимогах до умов їх роботи, вибрати метод виготовлення цієї деталі з врахуванням програми її випуску та вимог до якості , вибрати обладнання для механічної обробки та виконувати найпростіші операції механічної обробки на свердлильних, токарних, фрезерних верстатах.

Мати уявлення про:

- перспективи розвитку способів обробки поверхонь;

- способи обробки для досягнення неохідної шорсткості та якості;

- обробку зубчастої поверхні;

- обробку складних поверхнонь;


 • досягнення та перспективи розвитку матеріалообробки.Курсом забезпечуються наступні дисципліни:

Автоматичне керування зварюванням, наплавлювання та напилювання, ремонт та відновлення деталей машин, технологія та устаткування зварювання плавленням, поверхневі фізико-хімічні процеси, навчальний практикум, практика.


Змістовий модуль 1. Основи теорії обробки різанням.
Змістовий модуль 2. Технологія обробки деталей на металорізальних верстатах

 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. . Основи теорії обробки різанням

Тема №1. Основи технології механічної обробки деталей машин.

Сучасний стан, місце і значення механічної обробки в загальному технологічному процесі виготовлення машин.12

210
16

1


15

1.2.Інструментальні матеріали, їх властивості і вимоги до них.

Інструментальні сталі – вуглецеві, леговані, швидко ріжучі. Суть застосувань.

Тверді сплави, їх типи, маркування, властивості і застосування.

Мінералокерамічні інструментальні матеріали їх склад, властивості, технологія виробництва, застосування.Абразивні інструменти, їх склад, властивості, застосування.

14

2

2
10
15

2

1

2
10

Тема №2.

2.1 Геометричні параметри ріжучої частини різця і зрізує мий шар. Кінематика процесу різання. Ріжуча частина інструментів. Геометричні параметри ріжучої частини. Перетин зрізує мого шару.

18

2

2

2

12
3

1

1

1
10

2.2.Експериментальні дослідження процесу різання. Процес утворення стружки. Нарістоутворення. Визначення сил різання. Теплота і температура у зоні різання. Температура у зоні різання.

16

2

2

2

10
10

10

2.3.Знос лез металорізальних інструментів Якісні та кількісні параметри зносу різця. Гіпотези, що пояснюють механізм зносу різця.

16

2

2

2

10
10

10

2.4 Залежності швидкості різання від стійкості інструмента. Режими різання. Вихідні значення основних режимних параметрів. Оптимальні режими різання.

14

2
2

10
10

10

Контрольна робота для студентів заочної форми16
Усього

90

12

8

8

62
90

4

2

3

16

65

Змістовий модуль 2. Технологія обробки деталей на металорізальних верстатах

Тема №3.

3.1 Класифікація металорізальних верстатів /МРВ/. Рухи в МРВ. Схеми обробки. Режими різання. Призначення, технологічні можливості і класифікація верстатів токарної групи. Інструмент, схеми обробкиОбробка заготовок на токарних, револьверних, карусельних верстатах.


20

4

2

2

12
18

1

1

1
15

3.2. Призначення, технологічні можливості і класифікація верстатів свердлильно-розточної групи. Інструмент. Схема різання. Обробка заготовок на свердлильних і розточувальних верстатах.

Призначення, технологічні можливості, класифікація фрезерних верстатів. Інструмент, схема обробки. Режими різання.18

2

2

2

12
12

1
1
10

3.3.Зубонарізання. Основні методи виготовлення зубчастих коліс. Класифікація верстатів для зубонарізання і їх принципові схеми. Інструмент для зубонарізання.

18

2

2

2

12
13

1

1

1
10

3.4.Призначення, технологічні можливості, класифікація і сфера застосування верстатів шліфувальної групи. Схеми різання. Режими різання при шліфування. Характеристика поверхонь. Застосування. Вплив якості поверхні деталі машин на їх експлуатаційні властивості.

19

2

2

1

14
16

1


15

3.5. Загальна характеристика електрофізичних і електрохімічних методів обробки і їх застосування в машинобудуванні.

15

2
1

12
15

15

Контрольна робота для студентів заочної форми16
Усього

90

12

8

8

62
90

4

2

3

16

65

Усього за триместр

180

24

16

16

124
180

8

4

6

32

1306. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Визначення режимів різання при точінні.

2

2

Визначення режимів різання при свердлинні

2

3

Налаголження та розрахунок універсальної ділільної головки.

2

4

Визначення режимів різання при фрезеруванні

2

5

Визначення режимів різання при шліфуванні

2

6

Визначення режимів різання при точінні.

2

7

Визначення режимів різання при свердлинні

2

8

Налаголження та розрахунок універсальної ділільної головки.

2
Усього

167. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Геометричні параметри різців.

Вивчення геометричних параметрів токарних різців.4

2

Вивчення впливу елементів режимів різання на сили різання при точінні.

2

3

Вивчення впливу елементів режиму різання на температуру при точінні.

2

4

Обробка деталей на токарних верстатах.

2

5

Обробка деталей на свердлильних верстатах.

2

6

Обробка деталей на фрезерних верстатах

2

7

Обробка деталей на шліфувальних верстатах.

2
Уього

16


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Мінералокерамічні інструментальні матеріали їх склад, властивості, технологія виробництва, застосування.

20

2

. Розрахунок раціонального режиму різання при точінні.

20

3

Призначення, технологічні можливості і класифікація стругальних, довбальних і протяжних верстатів. Інструмент

18

4

Кінематика зубодовбання, зубофрезерування і зубостругання.

16

5

Притирка, хонінгування, суперфінішування поверхонь деталей машин. Інструмент.

18

6

Електроерозійні методи обробки. Їх фізична суть і різновиди.

16

7

Електроіскрова і електроімпульсна обробка. Режим, сфера застосування.

16
Усього

124


9. Індивідуальні завдання

Метою самостійної роботи студентів є закріплення ними знань, отриманих у лекційному курсі в області технології обробки металів. Самостійна робота планується студентам в обсязі, необхідному для підготування до розуміння досліджуваних тем лекційного курсу, виконання лабораторних та практичних робіт.

З метою поглиблення, розширення, систематизації та закріплення теоретичних та практичних знань по курсу, а також одержання навичок по впровадженню цих знань для вирішення конкретних технологічних завдань студенти виконують індивідуальне завдання у вигляді реферату.

Робочим навчальним планом передбачені контрольна робота для студентів заочної форми навчання. За рішенням кафедри студенти готують реферати з окремих тем курсу та доповіді на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.


10. Методи навчання

Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням мультимедійних засобів навчання, практичні роботи, лабораторні робти підготовка рефератів, доповідей науково-дослідного характеру, зокрема, на щорічну науково-технічну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.


11. Форма підсумкового контролю - диференційований залік
12. Засоби діагностики успішності навчання

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час практичного заняття, тестування, колоквіум, контрольна робота (для студентів заочної форми навчання), диференційований залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Диференційований залік – розподіл балів

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

кількість і зміст модулів


Модуль

Кредити

Лекції (год.)

Лабораторні роботи.

Кількість (роб./год.)
Практичні заняття

Контрольні роботи

Колоквіуми

5 триместр

I

2,0

12

8

8

-

1

II

3,0

12

8

8

-

1

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів робіт та в цілому модулях (у балах)

Вид роботи

Модуль

М1

М2

1. Виконання та захист лабораторних робіт

10

10


2. Виконання практичних завдань

10

10

3.Контрольні роботи

5

5

4. Виконання завдань з СРС

3

3

5. Активна робота на лекційних, практичних, лабораторних заняттях, консультаціях

2

2

7. Колоквіуми

20

20

В с ь о г о

50

50Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:


 1. Навчальна програма дисципліни «Основи обробки матеріалів».

 2. Робоча програма дисципліни «Основи обробки матеріалів».

 3. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

 4. Шиліна О.П. Практикум з технології конструкційних матеріалів.Навчальний посібник / О.П.Шиліна, В.М.Клименко -Вінниця:ВДТУ. 2001– 109с

 5. Шиліна О. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт по ТКМ./ О. П. Шиліна, В. М. Клименко – Вінниця: ВДТУ 1994 р.

 6. Шиліна О. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт по ТРМ. Вінниця. ВДТУ 1994р.

 7. Шиліна О. П. Методичні вказівки до тестового контролю знань студентів з дисциплін: “Основи обробки матеріалів”, “Теорія різання металів” для студентів бакалаврського напрямку 6.0923 – «Зварювання», 6.0902– «Інженерна механіка”, ВДТУ, 2002.

 8. Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи обробки матеріалів» для студентів напряму “Зварювання”, спеціальності “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”. Вінниця: ВНТУ 2011 р. 70 с.

 9. Комплект екзаменаційних білетів.

 10. Комплект комплексних контрольних робіт.14. Рекомендована література

Базова
1. Дальский А. М. Технология конструкционных материалов. М.:- Машиностроение. 1985. 448с.

2. Грановский Г.И. Резание металов./ Г. И. Грановский, В. Г. Грановский – М.: – Машиностроение 1985

3. Шиліна О.П. Практикум з технології конструкційних матеріалів.Навчальний посібник / О.П.Шиліна, В.М.Клименко -Вінниця:ВДТУ. 2001– 109с

4. Шиліна О. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт по ТКМ./ О. П. Шиліна, В. М. Клименко – Вінниця: ВДТУ 1994 р.

5. Шиліна О. П. Методичні вказівки до лабораторних робіт по ТРМ. Вінниця. ВДТУ 1994р.

6.Шиліна О. П. Методичні вказівки до тестового контролю знань студентів з дисциплін: “Основи обробки матеріалів”, “Теорія різання металів” для студентів бакалаврського напрямку 6.0923 – «Зварювання», 6.0902– «Інженерна механіка”, ВДТУ, 2002.

7. Шиліна О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи обробки матеріалів» для студентів напряму “Зварювання”, спеціальності “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”. Вінниця: ВНТУ 2011 р. 70 с.

Додаткова

1. Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки : Учебн. пособие для студентов. – М .: Машиностроение, 1980 – 263 с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка