Робоча програма навчальної дисципліни «Облік І аудит в галузях апк та статистика»Скачати 303.78 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір303.78 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Кафедра обліку і оподаткування


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи
_____________ М.І. Мальований
«______» _______________ 2017 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Облік і аудит в галузях АПК та статистика»

(назва навчальної дисципліни)Освітній ступінь: бакалавр

Напрям підготовки: 6.090101 «Агрономія»

(шифр і назва напряму підготовки)Факультет: Агрономії

Умань – 2017

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і аудит в галузях АПК та статистика» для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія». – Умань: Уманський НУС, 2017. – 16 с.

Розробник: О.П. Ратушна, ст. викладач, к.е.н.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
__________________ О.П. Ратушна
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри обліку і оподаткування

Протокол від 30 серпня 2017 року № 1.


Завідувач кафедри
д.е.н., професор _______________________ Т.Є. Кучеренко

Схвалено науково-методичною комісією факультету агрономії

Протокол від «____»____________ 2017 року № ____

Голова _______________ Ю.В. Новак

«____»____________ 2017 року

УНУС, 2017 рік

Ратушна О.П., 2017 рік

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2Галузь знань

0901 «Сільське господарство і лісівництво»
За вибором студента


Модулів – 2

Напрям підготовки

6.090101 «Агрономія»
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат, контрольна робота

Семестр

Загальна кількість годин - 72

7-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 3


Освітній ступінь: бакалавр


14 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

44 год.

60 год.

Індивідуальні завдання:Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 63 %

для заочної форми навчання – 20 % 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення дисципліни є надання практичних навиків студентам із порядку збору та подальшої обробки статистичного матеріалу, формування і бухгалтерського оформлення основних господарських операцій, які здійснюються в сільськогосподарському підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:  • дати загальну характеристику теорії статистики та основних статистичних методів;

  • вивчити елементи методу бухгалтерського обліку для подальшого використання в практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • місце і роль статистики і бухгалтерського обліку в системі наук;

 • принципи побудови системи статистичних показників;

 • способи розрахунку статистичних показників;

 • методику бухгалтерського обліку, суть подвійного запису, рахунків;

 • як проаналізувати одержані результати та спрогнозувати необхідні показники на майбутнє.


вміти:

 • збирати необхідні статистичні дані;

 • проводити розрахунки та робити повні та конкретні висновки;

 • класифікувати господарські засоби та джерела їх утворення;

 • уміти складати основні первинні документи.

 • проводити статистичне дослідження та спостереження;

 • правильно аналізувати зібрану інформацію;

 • вільно володіти основними термінами і поняттями зі статистики та бухгалтерського обліку;

 • оформляти основні первинні документи, які стосуються обліку галузі.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Теорія статистики

Тема 1. Статистичне спостереження і зведення даних

Предметом статистики як суспільної науки є кількісна сторона масових суспільних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною, кількісне відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Будь-яке статистичне дослідження суспільних явищ і процесів починають із збирання відповідної первинної інформації: масових матеріалів, даних і фактів. Цю інформацію дістають за допомогою статистичного спостереження.

Суть спостереження полягає в науковообгрунтованому методі збору інформації про кількісну і якісну сторони явищ, які досліджуються.

В результаті статистичного спостереження дістають дані, які характеризують кожну одиницю сукупності. Проте ці первинні матеріали не можна використати для всебічної характеристики досліджуваних явищ, оскільки їх потрібно систематизувати, обробити. Цю роботу виконують на етапі статистичного зведення та групування матеріалів.

Статистичне зведення – це систематизація, обробка і підрахунок групових і загальних підсумків даних статистичного спостереження. Воно включає групування даних, розробку системи показників для характеристики груп і підгруп, підрахунок даних про кількість одиниць сукупності, одержання абсолютних статистичних показників, а також розрахунок середніх і відносних величин, табличне і графічне оформлення результатів.


Тема 2. Статистичні величини. Показники варіації

Статистичні величини бувають індивідуальні і середні. Індивідуальні величини виражають розмір ознак окремих одиниць сукупності. Середні величини – це узагальнюючі кількісні показники, що характеризують типові розміри варіюючи ознак якісно однорідних сукупностей.

У процесі аналізу суспільних явищ абсолютними величинами не можна обмежуватись, оскільки їх недостатньо для з'ясування характерних рис і особливостей досліджуваних явищ. Виникає необхідність порівнювати розмір досліджуваного явища з плановим завданням, фактичним рівнем за минулий період і т. д. Тому в статистиці поряд з абсолютними величинами широко застосовують відносні величини.

Відносними називають величини, які виражають кількісні співвідношення між абсолютними або середніми показниками. Вони дають узагальнену характеристику досліджуваних явищ і полегшують читання, порівняння і аналіз статистичних даних.

Середні величини дають узагальнюючу характеристику сукупностей за якою-небудь варіюючою ознакою. Проте при тому самому середньому значенні досліджуваної ознаки окремі сукупності істотно різняться за складом і величиною відхилень від середньої. Вивчення розміру відхилень та їх розподілу використовують для оцінки кількісної однорідності сукупності. Чим менше ступінь коливання ознаки, тим одно рідніша сукупність.

Варіація – це зміна розміру ознаки у статистичній сукупності. Або під варіацією розуміють ту певну кількість фактичного розміру, яке набуває досліджуване явище в кожній окремій одиниці сукупності за певних умов простору і часу. Кожне конкретне значення називається варіантом, а набір варіантів складає варіацію. Варіація є результатом дії на одиниці сукупності природних, кліматичних, економічних, соціальних та інших факторів, а також індивідуальних особливостей окремих одиниць.

Для характеристики варіації використовують такі показники: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
Тема 3. Застосування статистичних методів при економіко-статистичному аналізі

В природі і суспільстві всі явища знаходяться у певному взаємозв’язку між собою. А так як статистика вивчає масові суспільно-економічні явища, то вона мусить вивчати й взаємозв’язки між ними, що є необхідною умовою ефективного управління соціально-економічними явищами і процесами.

Вивчення взаємозв’язку між соціально-економічними явищами це один з найпоширеніших методів аналізу, який використовують в практиці статистичних досліджень. Цим методом користуються майже всі економічного змісту навчальні дисципліни, а як його використовувати вивчає статистика. Кореляційно-регресійний аналіз – це практично два методи, однак вони об’єднані, тому що взаємодоповнюють один одного і цим дають повну кількісну характеристику взаємозв’язкам.

Суть кореляційно-регресійного методу – це вирахувати та проаналізувати показники щільності взаємозв’язку, якими є коефіцієнти кореляції та детермінації; кореляційне відношення (індекс кореляції); коефіцієнти множинної кореляції та детермінації. На основі даних коефіцієнтів роблять висновки про взаємодію між досліджуваними факторами.

Усі природні і суспільні явища перебувають у постійному русі та розвитку. Дослідження процесу розвитку явищ – одне з найважливіших завдань економіко-статистичного аналізу. Процес розвитку явищ у часі називають динамікою, а статистичні величини, які характеризують стан і зміну явищ у часі – рядами динаміки. Побудова і аналіз рядів динаміки дають змогу виявити закономірності розвитку явищ і виразити їх у цифрах. Динамічний ряд є основою аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку.

Щоб докладно проаналізувати характер розвитку суспільно-економічних явищ, використовують такі показники: абсолютний приріст, темпи зростання і приросту, абсолютне значення 1 % приросту. Ці показники визначають порівнянням рівнів ряду динаміки. При цьому рівень, який порівнюють, називають поточним, а рівень з яким порівнюють, базисним. Крім того розрізняють початковий рівень, за яким приймають величину першого члена ряду, кінцевий рівень, який є величиною останнього члена ряду, і середній рівень – середню величину з усіх рівнів ряду динаміки.


Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік і аудит

Тема 4. Методи та об’єкти бухгалтерського обліку

Для відображення різнобічної діяльності підприємств і організацій з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, використовують три види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський та статистичний обліки.

Бухгалтерський облік в Україні регламентується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Методичними рекомендаціями, що роз’яснюють застосування стандартів, інструкціями та іншими нормативними актами України.

Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони розширеного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух активів, а також джерел їх утворення – пасивів. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення – тобто виробництво, розподіл, обіг та споживання.

Бухгалтерський облік як і кожна наука ґрунтується на наукових основах – діалектичному методі й економічній теорії. Науковий зміст методу визначається підходом до явищ господарської діяльності підприємств, розгляду всіх засобів і процесів у безперервному їх русі і розвитку, єдності, взаємозв’язку і взаємозумовленості. Разом з тим, бухгалтерський облік має свої, властиві тільки йому способи досліджень, що зумовлені особливостями його предмета, тобто об’єктів, що відображаються і контролюються, а також завдань і вимог, що ставляться до обліку. Це система способів, що забезпечують суцільне, безперервне і взаємопов’язане відображення і узагальнення у грошовій оцінці об’єктів обліку для контролю за збереженням господарських засобів і забезпечення інформацією, необхідною для управління.


Тема 5. Документи та документообіг

Особливістю бухгалтерського обліку є суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві. Для забезпечення такого спостереження кожну господарську операцію оформляють відповідним документом.

Документ є письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення. Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документацією. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку: вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обов’язковою умовою для відображення їх в обліку.

Документи мають важливе значення для забезпечення контролю за збереженням майна господарства, раціональним його використанням. Приймання і відпуск матеріальних цінностей, використання грошових коштів, здійснення розрахунків тільки на підставі належно оформлених документів запобігають зловживанням з боку посадових осіб. Документи мають і правове (юридичне) значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій, а тому використовуються судовими органами при розгляді господарських позовів.

Документи використовують при аналізі господарської діяльності, для фінансового контролю, аудиту і документальних ревізій.

Документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств і організацій до передачі в архів на зберігання проходять певний шлях. Для забезпечення своєчасного та якісного обліку необхідно організувати таку систему складання і опрацювання документів, яка б забезпечувала прискорення документообороту.

Господарські операції, оформлені відповідними документами, для одержання узагальненої інформації про наявність і зміни майна підприємства, господарські процеси і фінансові результати діяльності підлягають групуванню і відображенню в певному порядку в облікових регістрах.

Облікові регістри – це носії інформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації, групування й узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. За зовнішнім виглядом вони поділяються на книги, картки, окремі листки.


Тема 6. Рахунки бухгалтерського обліку та відображення господарських операцій на них

Для забезпечення оперативного керівництва діяльності підприємства необхідна достовірна інформація про наявні у підприємства ресурси, їхній склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згруповану у відповідному порядку, одержують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату.

Поточний облік змін засобів та джерел їх утворення в процесі господарської діяльності забезпечується за допомогою системи рахунків. Бухгалтерський рахунок – це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства. Бухгалтерський баланс поділяється на дві частини: актив і пасив. Відповідно до цього і всі рахунки бухгалтерського обліку поділяють на активні і пасивні.


Тема 7. Аудиторська діяльність в Україні

Значення аудиту як невід'ємного елемента ринкових відносин постійно зростає. Аудит в Україні поступово перетворюється на контрольний інструмент забезпечення довіри користувачів різних рівнів до перевіреної аудитором фінансової інформації.

Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку первинних бухгалтерських документів та іншої інформації стосовно фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законодавства.

Предметом аудиту у загальноекономічному розумінні є фінансово-господарська діяльність суб’єктів підприємництва. Предмет аудиту в конкретному розумінні залежить від об’єкта, який визначає головну його мету. Отже предмет аудиту має охоплювати стан економічних організацій, інформаційні та інші характеристики систем, що перебувають у сфері аудиту та аудиторських послуг.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усьо-го

в тому числі

усьо-го

в тому числі

л

п

і

с

л

п

і

с

Модуль 1

Змістовий модуль № 1. Теорія статистики

Тема 1. Статистичне спостереження і зведення даних

10

2

2

-

6

10

1

-

-

9

Тема 2. Статистичні величини. Показники варіації

10

2

2

-

6

10

1

1

-

8

Тема 3. Застосування статистичних методів при економіко-статистичному аналізі

10

2

2

-

6

10

1

1

-

8

Разом за змістовим модулем

30

6

6

-

18

30

3

2

-

25

Змістовий модуль № 2. Бухгалтерський облік і аудит

Тема 4. Метод та об’єкти бухгалтерського обліку

10

2

2

-

6

10

1

1

-

8

Тема 5. Документи та документообіг

10

2

2

-

6

11

1

1

-

9

Тема 6. Рахунки бухгалтерського обліку та відображення господарських операцій на них

11

2

2

-

7

11

1

1

-

9

Тема 7. Аудиторська діяльність в Україні

11

2

2

-

7

10

-

1

-

9

Разом за змістовим модулем

42

8

8

-

26

42

3

4

-

35

Модуль 2

ІНДЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

72

14

14

-

44

72

6

6

-

60

5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість годинденна

заочна

1

Змістовий модуль № 1. Теорія статистики

Тема1: Групування статистичних даних.

Тема 2: Статистичні величини

Тема 3: Ряди динаміки


2

22

-

11

2

Змістовий модуль № 2. Бухгалтерський облік і аудит

Тема 4: Групування господарських засобів та джерел їх утворення

Тема 5: Класифікація та складання бухгалтерських документів

Тема 6: Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Тема 7. Аудиторська діяльність в Україні

2

22
2

1

11
1
Разом

14

6


6. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

денна

заочна

1

Змістовий модуль № 1. Теорія статистики

Тема1: Предмет статистичного спостереження і зведення даних.

Опрацювати самостійно питання відповідної теми та занотувати визначення термінів і понять.

1. Організація статистичної роботи в Україні.

Терміни і поняття: статистична сукупність, статистична закономірність, статистичний показник, статистичне спостереження, зведення, групування, статистична звітність, кількісні, якісні і факторні, результативні ознаки, інтервал.

Тема 2: Статистичні величини. Показники варіації

Опрацювати самостійно питання відповідної теми та занотувати визначення термінів і понять.

1. Показники варіації.

Терміни і поняття: абсолютні, відносні і середні величини, загальна середня, групова середня, об'ємні і структурні середні, мода, медіана, дециль, квартиль, варіація, розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, середнє лінійне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації.

Тема 3: Застосування статистичних методів при економіко-статистичному аналізі

Опрацювати самостійно питання відповідної теми та занотувати визначення термінів і понять.

1. Поняття про взаємозв’язки між явищами суспільно-економічного життя.

Терміни і поняття: кореляційний аналіз, функціональний зв'язок, стохастичний зв'язок, прямолінійний і криволінійний зв'язок, коефіцієнти кореляції, регресії та детермінації, ряди динаміки, моментний та періодичний ряди динаміки, поточний, базисний та початковий рівні ряду динаміки, абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне значення 1 % приросту.

6

66

9

88

2

Змістовий модуль № 2. Бухгалтерський облік і аудит

Тема 4: Предмет, метод та об’єкти бухгалтерського обліку

Опрацювати самостійно питання відповідної теми та занотувати визначення термінів і понять.

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

Терміни і поняття: господарський облік, оперативно-технічний облік, бухгалтерський облік, статистичний облік, вимірники обліку, активи, пасиви, витрати, доходи, документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс, звітність.

Тема 5: Поняття про документи та документообіг

Опрацювати самостійно питання відповідної теми та занотувати визначення термінів і понять.

1. Форми ведення бухгалтерського обліку.

Терміни і поняття: документ, документація, первинний та зведений документ, документооборот, графік документообороту, обліковий регістр, форма бухгалтерського обліку.

Тема 6: Рахунки бухгалтерського обліку та відображення господарських операцій на них

Опрацювати самостійно питання відповідної теми та занотувати визначення термінів і понять.

1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

Терміни і поняття: баланс, господарська операція, стаття балансу, бухгалтерський рахунок, активні, пасивні та активно-пасивні рахунки, план рахунків, класифікація рахунків.

Тема 7: Аудиторська діяльність в Україні

Опрацювати самостійно питання відповідної теми та занотувати визначення термінів і понять.

1. Міжнародні стандарти аудиту

Терміни і поняття: аудит, контроль, внутрішньо-господарський контроль, аудиторський висновок, інвентаризація, документальна перевірка, робочі документи аудитора.

6

6


7


7

8

9


9


9

Разом

44

60

7. Індивідуальні завдання

7.1. Тематика рефератів з дисципліни «Облік і аудит в галузях АПК та статистика»

Реферат виконується та захищається за вибором студента протягом вивчення курсу.Змістовий модуль 1. Теорія статистики

 1. Розвиток статистики як науки.

 2. Статистика та її взаємозв’язок з іншими науками.

 3. Роль статистики в суспільно-економічному житті країни.

 4. Організація статистичної роботи в Україні.

 5. Групування як основний вид статистичного зведення.

 6. Правила побудови графіків і таблиць.

 7. Абсолютні, відносні і середні величини.

 8. Застосування вибіркового методу в статистичній науці.

 9. Ряди динаміки.

 10. Парна проста кореляційна залежність.

 11. Множинна кореляційна залежність.

 12. Дисперсійний аналіз.

 13. Статистичні гіпотези.

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік і аудит

 1. Історія виникнення бухгалтерського обліку.

 2. Господарський облік та його значення.

 3. Метод бухгалтерського обліку.

 4. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.

 5. Порядок зберігання документів на підприємстві.

 6. Поняття первинного обліку.

 7. Розвиток синтетичного і аналітичного обліку.

 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

 9. Роль обліку в прийнятті управлінських рішень.

 10. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими науками.

 11. Поняття про господарські процеси: виробництва, постачання і реалізації.

 12. Становлення аудиторської діяльності в Україні.

 13. Зарубіжні і вітчизняні аудиторські фірми, що працюють в Україні.


7.2. Завдання для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
Вивчення дисципліни передбачає написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. Вона складається з теоретичних питань та задач зі статистики та бухгалтерського обліку. Захист контрольної роботи (усне опитування теоретичних питань контрольної роботи та порядок розв’язання задачі) відбуватиметься в день одержання заліку.

Теоретичні питання контрольної роботи:

1. Предмет, метод і задачі статистики.

2. Організація статистичного спостереження.

3. Зведення статистичних спостережень.

4. Групування − основа наукової обробки масових даних.

5. Середні величини, їх роль у статистиці. Види середніх величин і способи їх обчислення.

6. Поняття про показники варіації і способи їх обчислення.

7. Застосування вибіркового методу у соціально-економічній статистиці.

8. Суть і завдання дисперсійного аналізу.

9. Кореляційний та регресійний методи аналізу зв'язку.

10. Парна (проста) кореляція.

11. Множинна кореляція.

12. Поняття про ряди динаміки та їх види. Прийоми аналізу рядів динаміки.

13. Методи встановлення тенденцій у рядах динаміки.

14. Значення і місце індексів у статистиці.

15. Види індексів та способи їх обчислення.

16. Роль і значення графічного способу зображення статистичний даних.

17. Діаграми, їх роль у статистиці, особливості побудови.

18. Статистика земельних ресурсів.

19. Задачі статистики посівних площ і сортових посівів. Категорії посівних площ.

20. Індексний аналіз урожаю. Економіко-статистичний аналіз урожайності.

21. Класифікація основних засобів. Показники стану і руху основних засобів.

22. Показники чисельності, складу, використання та руху трудових ресурсів.

23. Система показників продуктивності праці. Індексний аналіз продуктивності праці.

24. Показники собівартості продукції. Індексний аналіз виробничих затрат та собівартості сільськогосподарської продукції.

25. Система статистичних показників порівняльного аналізу виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств.

26. Поняття про аудиторську діяльність.

27. Закон України "Про аудиторську діяльність"

28. Завдання бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Фінансовий та управлінський облік.

29. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

30. План рахунків бухгалтерського обліку.

31. Облік касових операцій.

32. Облік коштів на рахунках підприємства у банках в національній валюті.

33. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

34. Облік розрахунків з підзвітними особами.

35. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

36. Облік розрахунків за страхуванням.

37. Документальне оформлення надходження та витрачання виробничих запасів.

38. Документальне оформлення надходження і використання готової продукції.

39. Оцінка та переоцінка основних засобів.

40. Облік амортизації (зносу) основних засобів.

41. Облік допоміжних виробництв, утримання та експлуатації машин та обладнання.

42. Облік витрат та виконання робіт машинно-тракторного парку.

43. Облік витрат на організацію виробництва та управління.

44. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

45. Сутність доходу, його визнання та оцінка.

46. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.

47. Склад і призначення фінансової звітності.

48. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

50. Статистична звітність галузі рослинництва.
8. Методи навчання
В рамках вивчення дисципліни планується проведення лекцій та практичних занять. Послідовність проведення лекційних та практичних занять буде відповідати розробленій робочій програмі курсу.
9. Методи контролю
Перевірка знань студентів проводиться протягом семестру під час аудиторних практичних занять. Формами контролюю є:


  • перевірка та захист виконаного практичного завдання вивченої теми;

  • усне опитування та обговорення вивченої теми;

  • захист індивідуально виконаного завдання (реферат, ситуаційні задачі);

  • проведення тестування у формі поточного контролю за результатами вивчення декількох тем.


10. Розподіл балів, які отримують студенти
Протягом семестру по дисципліні проводиться поточний контроль знань студентів денної форми навчання, який оцінюється за наступними критеріями:

  • за здачу практичного завдання – 7 балів;

  • самостійна підготовка питання вивченої теми – 3 бали;

  • виконання індивідуальної роботи (реферат, розрахункова задача) – 10 балів;

  • проведення поточного модульного контролю знань – 10 балів.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ

(денна форма навчання)

Поточне тестування та самостійна робота

Індив. робота

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

т 1

т 2

т 3

т 4

т 5

т 6

т 7

10

10

10

10

10

10

10

10

100

10

10

Підсумкова оцінка студентів заочної форми навчання складатиметься з:

- виконання практичних завдань на заняттях – 10 балів

- виконання індивідуальної (контрольної) роботи – 70 балів

- проведеного тестового контролю знань – 20 балів.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ

(заочна форма навчання)


Поточне тестування та самостійна робота

Індив. робота

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

т 1

т 2

т 3

т 4

т 5

т 6

т 7

5

5

70

100

10

10


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для практичних робіт студентами напряму підготовки 6.090101 "агрономія" / О.П. Ратушна., О.М. Поліщук. Умань, 2017.

2. Методичні вказівки "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для самостійної і індивідуальної роботи студентами напряму підготовки 6.090101 "агрономія" / О.П. Ратушна., О.М. Поліщук. Умань, 2017.

3. Методичні вказівки "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для самостійної та індивідуальної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101 "агрономія" / О.П. Ратушна., О.М. Поліщук. Умань, 2017.4. Робочий зошит "Облік і аудит в галузях АПК та статистика" для виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.090101 "агрономія" / О.П. Ратушна., О.М. Поліщук. Умань, 2017.
12. Рекомендована література

Базова

 1. Про державну статистику: Закон України № 2615-ХІІ від 17.09.92 р. зі змінами внесеними Законом України № 2938-VІ від 13.01.2011 р.

 2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України № 966 від 16.07.2000 р.

 3. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-XII від 22.04.1993 р.

 4. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / В.С. Білоусько, М.І. Бєлєнкова. – К.: Кондор, 2007. – 423 с.

 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / [Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. та ін.]; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – [4-те вид. доп. перер.]. – К.: Алеута, 2007. – 978 с.

 6. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. [текст] Навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 424 с.

 7. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Грабова Н.М.. – К.: А.С.К., 2002. – 266 с.

 8. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 480 с.

 9. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Н. С. Акімова, О.В.Топоркова, Т.А. Наумова, Н.С.Ковалевська, І.В.Янчева, В.В.Янчев – Х.: «Видавництво «Форт», 2016. – 447 с.

 10. Бек В. Теорія статистики: Навчальний посібник / Бек В. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288с.

 11. Горкавий В.К. Статистика: Підручник / Горкавий В.К. – К.: Вища школа, 1995. – 415 с.

 12. Лугінін О.Є. Статистика: Підручник / Лугінін О.Є. – К.: ЦУЛ, 2007. – 608 с.

 13. Мармоза А.Т. Статистика сільського господарства: Навчальний посібник / Мармоза А.Т. – К.: Ельга-Н КНТ, 2007. – 696 с.

 14. Тарасенко І.О. Статистика: Навчальний посібник / Тарасенко І.О. – К.: ЦНЛ, 2006. – 340 с.

 15. Мармоза А. Т. Теорія статистики [текст] підручник / А. Т. Мармоза – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 592 с.

 16. Ткач Є. І., Загальна теорія статистики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ткач Є. І., Сторожук В. П. – [3-тє вид.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442 с.

 17. Жильцов О.Б.Теорія ймовірностей та математична статистика у прикладах і  задачах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Б. Жильцов; за ред. Г.О. Михаліна. − К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. − 336 с.

 18. Опря А. Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.


Допоміжна

 1. Статистика: Підручник / За ред. С.С. Герасименка. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 2. Статистика: Підручник / [А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. та ін..]; за ред. А.В. Головача. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.

 3. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарев. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

 4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник / Ткаченко Н.М. – 2-ге вид. доповнене і перероблене. – К.: Алерта, 2007. – 954 с.

 5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


13. Інформаційні ресурси
1. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

2. http://nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка