Робоча програма навчальної дисципліни методи багатовимірного аналізу даних в соціології рівень вищої освіти магістерськийСкачати 414.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.11.2018
Розмір414.46 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра соціології та політології
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

______________________________

(назва комісії)


____________ Бурега В.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________20______ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методи багатовимірного аналізу даних в соціології

рівень вищої освіти магістерський


галузь знань_____5 Соціальні та поведінкові науки____________________________

(шифр і назва)


спеціальність _______054 Соціологія________________________________________

(шифр і назва )


спеціалізація _______ Методи багатовимірного аналізу даних в соціології________

(шифр і назва )


вид дисципліни ______професійна підготовка_________________________________

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання ____________денна________________________________________

(денна / заочна)Харків – 2017 рік
ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Методи багатовимірного аналізу даних в соціології
Розробник:

професор, кандидат соціологічних наук, доцент БірюковаМ.В.

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедриСоціології та політології
Протокол від «____»________________2017 року № _____

Завідувач кафедри соціології та політології________________ В.В. Бурега(назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри _____________________________________________
Завідувач кафедри __________________ _________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

«______» __________________ 20___ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД


Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри (для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: освоєння методологічних і методичних основ використовування методів багатовимірного аналізу для дослідження природи соціальних явищ, для побудови багатовимірних моделей існування та функціонування соціальних об'єктів. Основними завданнями є: вивчення методів наукових досліджень з теорії організації вибіркових спостережень, обробки та аналізу отриманої інформації, застосування багатовимірних методів для соціального аналізу, ідентифікації та розпізнавання образів; моделювання і прогнозування соціальних процесів; використання інформаційних технологій для статистичного обгрунтування прийняття рішень у галузі управління.
Компетентності (ПК-4) - здатність самостійно використовувати методи багатовимірного аналізу даних для дослідження складних соціальних процесів.
Результати навчання (РНс-8) - знання переваг та специфіці використання основних методів багатовимірного аналізу даних; вміння працювати з базами соціологічних даних, будувати моделі аналізу і інтерпретувати отримані результати; вміння на основі комбінованого застосування методів аналізу даних будувати принципово нові моделі опису соціальних фактів

Студенти маютьЗнати:

  1. методи побудови моделей об'єктів, явищ і процесів.

Вміти:

  1. використовувати джерела соціальної, управлінської інформації;

  2. аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціальні процеси і явища, виявляти тенденції зміни соціальних показників;

  3. здійснювати пошук інформації за отриманим завданням, збір, аналіз даних, необхідних для вирішення поставлених завдань;

  4. прогнозувати розвиток соціальних процесів і явищ на мікро-та макрорівні;..


Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Загальна соціологія

Соціально-адекватне управління

Соціологія особистості та девіантної поведінки
Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних
Математичні методи в соціології
Соціологія організації
Соціологія управління
Методологія та методи роботи з персоналом


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)


Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS


З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)


Самостійна робота
(годин)


Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)


Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

150/5

80

70

32

-

48

33

1

-

+


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка