Робоча програма навчальної дисципліни історія української журналістики напряму підготовки 0303 „Журналістика та інформація" для спеціальності 030301 „Журналістика"Скачати 348.95 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір348.95 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра української преси «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

Львівського національного

університету імені Івана Франка

проф.

« » 2009 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія української журналістики

напряму підготовки 0303 „Журналістика та інформація”


для спеціальності 6.030301 – „Журналістика”
факультету журналістики

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Львів – 2009

Історія української журналістики. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів, 2009. – 28 с.
Розробники: асист. Синичич Г.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української преси

Протокол № від « »________2009 р.

Завідувач кафедри української преси: (проф. Кость С.А.)

« »________2009 р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 0108 «Журналістика»


Протокол № від « »________2009 р.
« »________2009 р. Голова: ( )

__________, 20__

 __________, 20__


 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Історія української журналістики”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

0303 „Журналістика та інформація”


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030301 – „Журналістика”(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність:

журналістика
3-й

3-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 32 год.

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр журналістики21 год.

8 год.

Практичні, семінарські

11 год.

год.

Самостійна робота

50 год.

36 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік2. Мета і завдання навчальної дисципліни:

♦ дати студентам цілісне розуміння загальних тенденцій розвитку західноукраїнської преси з урахуванням суспільно-політичних умов її існування;

♦ визначити основну тематику і проблематику західноукраїнських часописів на початку ХХ століття;
♦ сформувати цілісне уявлення студентів щодо ролі ЗМІ в поширенні національних ідей та принципів державної незалежності;

♦ визначити вплив західноукраїнської преси на національний та культурний розвиток суспільства;


Вимоги до знань та вмінь:

Студенти повинні знати:

■ основні видання (історію виникнення, типологічну характеристику, проблематику та основні напрями діяльності, провідних авторів);

■ основні й визначальні ідейно-концептуальні засади західноукраїнської преси;

■ структуру західноукраїнської преси та її соціально-політичну й історичну зумовленість;

■ творчість найвідоміших публіцистів та їх внесок у розвиток української журналістики;

■ усвідомити значення західноукраїнської преси як важливого чинника суспільно-політичного і духовного життя, захисника національних інтересів;
Студенти повинні вміти: • аналізувати й оцінювати проблеми, які порушувала західноукраїнська преса означеного періоду;

 • проектувати історичний контекст і події минулого на сучасність;

 • використовувати досвід своїх попередників (жанрові й стильові особливості текстотворення) у власній журналістській праці;


Предмет навчальної дисципліни
Предмет „Історія української журналістики” тісно пов’язаний з суміжними гуманітарними дисциплінами (історія України, світова історія, історія літератури, історія філософської, політичної, мистецтвознавчої думки), адже це ті знання, які сприяють формуванню особистості майбутнього журналіста. 1. Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1.

Особливості зародження та структура західноукраїнської преси першої половини ХХ століття

Тема 1. Вступна лекція 1. Мета і завдання курсу.

 2. Практичне значення вивчення курсу для професійної підготовки до журналістської праці.

 3. Огляд літератури до курсу.


Тема 2. Особливості розвитку преси в різних регіонах Західної України.

 1. Історіографія питання.

 2. Суспільно-політичні умови функціонування преси на Західній Україні.

 3. Особливості зародження і розвитку української преси в різних регіонах на західноукраїнських землях.


Практичне заняття № 1
Особливості зародження і розвитку преси в різних регіонах на західноукраїнських землях: преса Волині, Буковини, Карпатської України
1. Преса Буковини: «буковинська атмосфера» розвитку, редакційна політика загальнополітичних часописів та журналів, полеміка навколо важливих національних питань.

2. Преса Волині: роль церковно-релігійної преси в національному відродженні, розвиток преси для селян, загальнополітична та партійна преса.

3. Преса Карпатської України: періоди розвитку преси, мова преси, преса періоду державності.

Рекомендована література


Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша). – Львів, 2010.

Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів, 2006.

Кость С. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.: Структура. Частина друга. – Львів, 2002. – С. 3-81.

Романюк М., Габор В. Закарпатська україномовна преса 20-30-х років: до питань історіографії та методики дослідження // Зб.праць НДПЦ. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С.136-151.

Павлюк І. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939): Анотований покажчик. – Львів; Луцьк, 1997; його ж; Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. – Львів, 2001.

Романюк М. Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.). – Львів, 2000.


Тема 3. Соціально-політична зумовленість та основні елементи структури української преси


 1. Дослідження структури преси як методологічна проблема.

 2. Структура преси як відображення політичного і духовного розвитку суспільства. Актуальний зміст проблеми

 3. Преса партій і громадських організацій.

 4. Літературно-мистецька преса.

 5. Професійно-фахова преса.

 6. Молодіжна і спортивна преса.

 7. Військова преса.

 8. Наукова і науково-популярна преса.

 9. Церковно-релігійна преса.Змістовий модуль 2
Структура та проблематика преси політичних партій та військової преси, літературно-мистецьких видань та професійно-фахової преси

Тема 4. Преса політичних партій 1. Історіографія питання.

 2. Партійна преса початку ХХ ст. (1900-1914).

 3. Партійна преса періоду визвольних змагань.

 4. Преса КПЗУ: становлення та проблематика.Практичне заняття № 2
Преса політичних партій: видання УНДО, ОУН, УСРП


 1. Преса УНДО.

 2. Преса ОУН.

 3. Преса УСРП.

Рекомендована література


Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша). – Львів, 2010. –С.

Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів, 2006. – С. 401-418.

Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.: Зб. текстів / Уклад. і авт. вступ. статті та коментарів С.Кость. – Львів, 1994. – С.

Стахів М. Українські політичні партії у соціологічнім насвітленні. – Нью-Йорк; Детройт; Скрентон, 1954.Тема 5. Літературно-мистецька преса: структура, напрями розвитку, ідеологічні впливи


 1. Історіографія питання.

 2. Загальна характеристика літературно-мистецького життя на західноукраїнських землях.

 3. Структура літературно-мистецької преси.

 4. Літературно-мистецькі видання початку ХХ століття.Практичне заняття № 3
Напрями розвитку літературно-мистецької преси


 1. Літературно-мистецькі видання католицького напряму.

 2. Літературно-мистецькі видання націоналістичного напряму.

 3. Ідеологічно не заангажовані літературно-мистецькі видання.

 4. Радянофільські видання.

Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша). – Львів, 2010. – С.

Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів, 2006. – С. 421-428.

Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.: Зб. текстів / Уклад. і авт. вступ. статті та коментарів С.Кость. – Львів, 1994. – С.

Животко А. Історія української преси. – Мюнхен, 1989-1990.- C. 37-40.

Тема 6. Особливості становлення та розвитку професійно-фахової преси 1. Історіографія питання.

 2. Структура професійно-фахової преси.

 3. Проблематика торгово-економічної й кооперативної преси.

 4. Преса для вчителів. Роль часопису «Учительське слово» та журналу «Українська школа» у національному вихованні.

 5. Преса для інженерів. Редакційна політика журналу «Технічні вісти».

 6. Правнича преса. Журнал «Життя і право» як апогей розвитку західноукраїнської правничої преси.

 7. Медична преса: журнали «Здоровлє» та «Лікарський вісник».Тема 7. Військова преса: періоди функціонування та структура

 1. Історіографія питання.

 2. Проблема збройної боротьби в українській суспільно-політичній думці на початку ХХ століття

 3. Загальна характеристика структури військової преси.

 4. Преса легіону УСС: національно-патріотичне спрямування.

 5. Ідейність та концептуальні засади преси УГА.Практичне заняття № 4
Військова преса: національно-визвольний контекст

1. Таборова преса початку 20-х років. Журнал «Український скиталець» як відображення світоглядних засад української військової еміграції.

2. Українська військова преса 20-30-х років6 тематика та проблематика.

3. Преса УПА та українського збройного підпілля.

4. Тижневик дивізії «Галичина» «До перемоги»: ідейно-концептуальні засади часопису.

Рекомендована література


Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.: Структура. Частина перша / за ред. С. Костя. – Львів, 2002. – С. 115-174.

Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша). – Львів, 2010. – С.

Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів, 2006. – С. 452-470.

Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.: Зб. текстів / Уклад. і авт. вступ. статті та коментарів С.Кость. – Львів, 1994. – С.

Кость С., Тимчишин О., Федірко К. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1998.

Змістовий модуль 3.
Ідейно-концептуальні засади церковно-релігійної та молодіжної преси, науково-популярних та сатирично-гумористичних видань, преси для жінок та дітей.
Тема 8. Проблематика церковно-релігійної преси


 1. Історіографія питання.

 2. Структура і проблематика церковно-релігійної преси.

 3. Преса УГКЦ як чинник українського національного життя.

 4. Вплив «Нової зорі» на релігійне та національно-патріотичне виховання галичан.

 5. Преса Марійських товариств як чинник духовного відродження нації.


Тема 9. Наукові і науково-популярні видання


1. Історіографія питання.

2. Періодика НТШ.

3. Періодика «Просвіти».

Тема 10. Молодіжна і спортивна преса


 1. Історіографія питання.

 2. Молодіжний рух та його преса на початку століття

 3. Преса молодіжних ідеологічних організацій 20-х років.

 4. Преса парамілітарних молодіжних організацій: преса «Лугу», «Сокола», «Січі», «Пласту».

 5. Молодіжна преса у роки Другої світової війни.

 6. Виникнення і розвиток спортивної преси.

Практичне заняття № 5
Преса для жінок і дітей: становлення, розвиток, занепад


 1. Історіографія питання.

 2. Суспільно-політичний контекст виникнення преси для жінок.

 3. Структура і проблематика преси для жінок.

 4. Діяльність Союзу українок та їх друкований орган – «Жінка».

 5. Преса для дітей. Тематика журналів: «Світ дитини», «Наш приятель», «Малі друзі», «Дзвіночок».

Рекомендована література

Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша). – Львів, 2010.

Кость С. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.: Структура. Частина друга. – Львів, 2002. – С. 155-189.

Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.: Зб. текстів / Уклад. і авт. вступ. статті та коментарів С.Кость. – Львів, 1994. – С.

Рудницька М. Українська дійсність і завдання жінки: Промова, виголошена на відкритті Українського жіночого конгресу 23 червня 1934 р. в Станіславові. – Львів, 1934.

Богачевська-Хом’як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України. 1884-1939. – К., 1995.Практичне заняття № 6
Сатирично-гумористичні видання. Вплив суспільно-політичних обставин на їх розвиток


 1. Виникнення і розвиток сатирично-гумористичних видань.

 2. Структура і проблематика сатирично-гумористичних видань.

 3. Огляд творчості найвідоміших журналістів і художників.

Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша). – Львів, 2010.

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.: Структура. Частина перша / за ред. С. Костя. – Львів, 2002. – С. 69-84.

Сніцарчук Л. Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості. – Львів, 2001.4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього


у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Особливості зародження та структура західноукраїнської преси першої половини ХХ століття

Тема 1. Вступна лекція

2

2
Тема 2. Особливості розвитку преси в різних регіонах Західної України

10

2

2


6

3

1


2


Тема 3. Соціально-політична зумовленість та основні елементи структури української преси

4

4

3

1


2


Разом – змістовий модуль 1

16

8

2


6

6

2


4


Змістовий модуль 2. Структура та проблематика преси політичних партій та військової преси, літературно-мистецьких видань та професійно-фахової преси

Тема 4. Преса політичних партій

8

1

16

5

1


4


Тема 5. Літературно-мистецька преса: структура, напрями розвитку, ідеологічні впливи

10

2

26

1

1

Тема 6. Особливості становлення та розвитку професійно-фахової преси

2

2

4

4


Тема 7. Військова преса: періоди функціонування та структура


10


2


2


6


6


24


Разом – змістовий модуль 2

30

7

5


18

16

4


12


Змістовий модуль 3. Ідейно-концептуальні засади церковно-релігійної та молодіжної преси, науково-популярних та сатирично-гумористичних видань, преси для жінок та дітей.

Тема 8. Проблематика церковно-релігійної преси

2

2

4

4


Тема 9. Наукові та науково-популярні видання

2

2

4

4


Тема 10. Молодіжна та спортивна преса

6

2

4

5

1


4


Тема 11. Преса для жінок і дітей: становлення, розвиток, занепад

82


6

5

1


4


Тема12.Сатирично-гумористичні видання. Вплив суспільно-політичних обставин на їх розвиток


82


6


4


4


Разом – змістовий модуль 3

26

6

4


16

22

2


20


Індивідуальне навчально-дослідне завдання (науковий реферат)

10


10

Разом

82

21

1150

44

8


36


5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Особливості зародження і розвитку преси в різних регіонах на західноукраїнських землях: преса Волині, Буковини, Карпатської України

2


2

Преса політичних партій: видання УНДО, ОУН, УСРП.

1

3

Напрями розвитку літературно-мистецької преси

2

4

Військова преса: національно-визвольний контекст

2

5

Преса для жінок і дітей: становлення, розвиток, занепад

2

6

Сатирично-гумористичні видання. Вплив суспільно-політичних обставин на їх розвиток

2
Разом

11


6. Самостійна роботаз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Ознайомитися з літературою до курсу (коротка анотація). Підготуватися до практичного заняття № 1. Опрацювати статті (конспект першоджерел): Волошин А. «До історії нашого новинарства», Річинський А. «Наш програм», Смітницький І. «Націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм», Квітка Д. Українське студентство під Румунією».

6


2

Порівняти політичні програми УНДО, ОУН, УСРП, дати їм свою оцінку. Підготуватися до практичного заняття № 2. Опрацювати статті (конспект першоджерел): Іванейко М. (Шлемкевич М.) «Ідеологічні підстави творчого націоналізму», Шухевич Р. «До генези Української Головної Визвольної Ради», Кедрин І. Хаос та платформа консолідації», Левицький К. «За чесні наміри і добрі діла».

6


3

Визначити тематику та проблематику одного літературно-мистецького видання (на вибір) та зробити його презентацію в програмі PowerPoint. Підготуватися до практичного заняття № 3. Опрацювати статті (конспект першоджерел): Антонич Б. – І. «Криза сучасної літератури», Андріївський Д. «Естетичні підстави будівництва», Рудницький Я. «Як читати книжку», Поморський О. «За розмах друкованого слова! Чого не достає нашому народові».

6


4

Проаналізувати тематичні та жанрові особливості військової преси 20-30-х років ХХ ст. та 40-50-х років ХХ ст.. Підготуватися до практичного заняття № 4. Опрацювати статті (конспект першоджерел): Литвицький М. «Таборова журналістика», Рахманний Р. «Кров і чорнило», Петлюра С. «Перед судом історії», Петлюра С. «Завдання української військової літератури», Полтава П. «Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного світу», Полтава П. «Хто такі бандерівці та за що вони борються», Дорошенко В. «Всеукраїнське значення УСС».

6

5

Зробити огляд спортивних видань: «Змаг», «Готові», «Сокільські вісти» та порівняти із сучасною спортивною пресою. Опрацювати статті до теми № 10 (конспект першоджерел): Лелекач М. «Як ми дивимося на виховання молоді», Конашевич І. «Нація», Сціборський М. «Кінець однієї провокації», Лончина Б. «Український студент шукає світогляду», Лончина Б. «Мінімалізм», Козій Д. «Волюнтаризм».

4


6

Підготувати міні-виступ: «Жіночі імена в історії української журналістики (Мілена Рудницька, Наталія Кобринська, Олена Теліга, Христина Алчевська, Галина Журба, Людмила Старицька-Черняхівська та ін. – на вибір студента)». Підготуватися до практичного заняття № 5. Опрацювати статті (конспект першоджерел): Теліга О. «Якими нас прагнете», Теліга О. «Сліпа вулиця», Рудницька М. «Українська дійсність і завдання жінки», Бурачинська Л. «Про завдання жіночої преси», Донцов Д. Поетка вогненних меж О. Теліга», Федак-Шепарович О. «Модерний фемінізм і українська жінка».

6


7

Визначити жанрову палітру та проблематику сатирично-гумористичного видання «Самохотник». Підготуватися до практичного заняття № 6.

6


8

Індивідуальне наукове дослідження (науковий реферат): збір матеріалу, опрацювання, написання.

10
Разом

50

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання (науковий реферат)
Індивідуальне наукове дослідження (науковий реферат) допоможе виявити: наскільки студенти знають ідейно-концептуальні засади західноукраїнської преси, вміють аналізувати й оцінювати проблеми, які порушувала західноукраїнська преса означеного періоду, можуть порівнювати та проектувати події минулого та сучасного крізь призму видатних постатей української журналістики кінця ХІХ – початку ХХ століття (Д. Донцов, І. Франко, Ю. Липа, Д. Паліїв, Р. Рахманний, М. Грушевський, О. Теліга, М. Голубець, М. Ганкевич, В. Липинський, С. Петлюра, М. Рудницькі та ін. – на вибір студента).

Вимоги: обсяг 15-20 сторінок, актуальність, самостійність та новизна дослідження, вчасна подача наукових досліджень, бібліографічно правильне оформлення.


Робоча навчальна програма для заочного навчання

Перелік тем для оглядових лекцій

Тема 1. Структура преси та особливості розвитку в різних регіонах Західної України (2 год.)

 1. Історіографія питання.

 2. Дослідження структури преси як методологічна проблема.

 3. Структура преси як відображення політичного і духовного розвитку суспільства. Актуальний зміст проблеми

 4. Суспільно-політичні умови функціонування преси на Західній Україні.

 5. Особливості зародження і розвитку української преси в різних регіонах на західноукраїнських землях.


Тема 2. Преса політичних партій та літературно-мистецька преса (2 год.) 1. Історіографія питання.

 2. Партійна преса початку ХХ ст. (1900-1914).

 3. Преса УНДО, ОУН, УСРП.

 4. Загальна характеристика літературно-мистецького життя на західноукраїнських землях.

 5. Структура літературно-мистецької преси.

 6. Літературно-мистецькі видання початку ХХ ст.Тема 3. Військова преса: періоди функціонування та структура (2 год.)  1. Історіографія питання.

  2. Загальна характеристика структури військової преси.

  3. Преса легіону УСС: національно-патріотичне спрямування.

  4. Таборова преса початку 20-х років. Журнал «Український скиталець» як відображення світоглядних засад української військової еміграції.

  5. Українська військова преса 20-30-х років: тематика та проблематика.

  6. Преса УПА та українського збройного підпілля.


Тема 4. Молодіжна і спортивна преса (2 год.)


 1. Молодіжний рух та його преса на початку століття

 2. Преса парамілітарних молодіжних організацій: преса «Лугу», «Сокола», «Січі», «Пласту».

 3. Молодіжна преса у роки Другої світової війни

 4. Виникнення і розвиток спортивної преси.

 5. Суспільно-політичний контекст виникнення преси для жінок. Структура і проблематика преси для жінок.

 6. Преса для дітей. Тематика журналів: «Світ дитини», «Наш приятель», «Малі друзі», «Дзвіночок».


Самостійна робота (для заочної форми навчання)


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Самостійне опрацювання теми «Особливості зародження і розвитку преси в різних регіонах на західноукраїнських землях: преса Волині, Буковини, Карпатської України.

4


2

Опрацювання статей до теми «Преса політичних партій»: Іванейко М. (Шлемкевич М.) «Ідеологічні підстави творчого націоналізму», Шухевич Р. «До генези Української Головної Визвольної Ради», Кедрин І. Хаос та платформа консолідації», Левицький К. «За чесні наміри і добрі діла».

4

3

Самостійне опрацювання теми «Особливості становлення та розвитку професійно-фахової преси».

4

4

Опрацювання статей до теми «Військова преса: періоди функціонування та структура»: Литвицький М. «Таборова журналістика», Рахманний Р. «Кров і чорнило», Петлюра С. «Перед судом історії», Петлюра С. «Завдання української військової літератури», Полтава П. «Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного світу», Полтава П. «Хто такі бандерівці та за що вони борються», Дорошенко В. «Всеукраїнське значення УСС».

4

5

Самостійне опрацювання теми «Проблематика церковно-релігійної преси».

46

Самостійне опрацювання теми «Наукові та науково-популярні видання».

4

7

Опрацювання статей до теми «Молодіжна і спортивна преса»: Лелекач М. «Як ми дивимося на виховання молоді», Конашевич І. «Нація», Сціборський М. «Кінець однієї провокації», Лончина Б. «Український студент шукає світогляду», Лончина Б. «Мінімалізм», Козій Д. «Волюнтаризм».

4

8

Опрацювання статей до теми «Преса для жінок і дітей: становлення, розвиток, занепад»: Теліга О. «Якими нас прагнете», Теліга О. «Сліпа вулиця», Рудницька М. «Українська дійсність і завдання жінки», Бурачинська Л. «Про завдання жіночої преси», Донцов Д. Поетка вогненних меж О. Теліга», Федак-Шепарович О. «Модерний фемінізм і українська жінка».

4

9

Опрацювання теми «Сатирично-гумористичні видання. Вплив суспільно-політичних обставин на їх розвиток».


4
Разом

36


8. Методи контролю
.

Методи контролю: поточний контроль.
Поточний контроль:
– усна відповідь, декілька доповнень на практичному занятті + конспект першоджерел – 5 балів;

 • контрольний тест (за перший змістовий модуль) – 15 балів;

 • контрольний тест (за другий змістовий модуль) – 20 балів;

 • контрольний тест (за третій змістовий модуль) – 25 балів;

За перший змістовий модуль студент може набрати максимально 20 балів: 5 балів за усну відповідь на семінарському занятті та за виконання самостійної роботи (огляд літератури до курсу), 15 балів – контрольний тест (за перший модуль).

За другий змістовий модуль студент може набрати максимально 35 балів: 15 балів за усні відповіді (по 5 балів за 3 заняття) та за виконання самостійної роботи (порівняння політичних програм, презентація видання, аналіз особливостей військової преси), 20 балів – за контрольний тест (за другий модуль).

За третій змістовий модуль студент може набрати максимально 35 балів: 10 балів за усні відповіді (по 5 балів за 2 заняття) та самостійну роботу (огляд гумористичних та спортивних видань, міні-есе), 25 балів – за контрольний тест (за третій модуль).За індивідуальне навчально-дослідне завдання (науковий реферат) студент може отримати максимум 10 балів. Оцінюємо: вчасність подачі, актуальність, самостійність та новизну дослідження, бібліографічно правильне оформлення в наукових рефератах.

Розподіл балів, які отримають студенти для залікуПоточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Індз

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

10

100

5

10

5

10

10

5

10

5

5

5

10

10Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


Рекомендована література
Базова

Животко А. Історія української преси. – Мюнхен, 1989-1990.

Кость С. Історія української журналістики (західноукраїнська преса першої половини ХХ ст.: структура, проблематика. Книга перша). – Львів, 2010.

Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів, 2006.

Кость С. Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.: Структура. Частина друга. – Львів, 2002.

Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.: Структура. Частина перша / за ред. С.Костя. – Львів, 2002.

Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст.: Зб. текстів / Уклад. і авт. вступ. статті та коментарів С.Кость. – Львів, 1994.

Допоміжна

Бідзіля Ю. Преса Закарпаття ХІХ-ХХ ст.: Посібник для журналістів. – Ужгород, 1997.

Богачевська-Хом’як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України. 1884-1939. – К., 1995.

Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк, 1964.

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. – К., 1996.

Добош І. Історія української журналістики Закарпаття 20-30-х років ХХ ст. – Івано-Франківськ, 1995.

Донцов Д. Твори. – Львів, 2001. – Т.1: Геополітичні та ідеологічні праці.

Кедрин І. У межах зацікавлення. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1986.

Кость С., Тимчишин О., Федірко К. Нариси з історії української військової преси. – Львів, 1998.

Ми і наші діти: Дитяча література. Мистецтво. Виховання /За ред. Б.Гошовського. – Торонто, 1965.

Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність: Документи і матеріали. 1899-1944. – Львів, 1998.

Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 1968.

Павлюк І. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939): Анотований покажчик. – Львів; Луцьк, 1997; його ж; Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. – Львів, 2001.

Романюк М. Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.). – Львів, 2000.

Романюк М., Габор В. Закарпатська україномовна преса 20-30-х років: до питань історіографії та методики дослідження // Зб.праць НДПЦ. – Львів, 1995. – Вип..2. – С.136-151.

Рудницька М. Українська дійсність і завдання жінки: Промова, виголошена на відкритті Українського жіночого конгресу 23 червня 1934 р. в Станіславові. – Львів, 1934.

Сніцарчук Л. Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості. – Львів, 2001.

Стахів М. Українські політичні партії у соціологічнім насвітленні. – Нью-Йорк; Детройт; Скрентон, 1954.

Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150-ліття. – Джерсі Ситі, 1974.


Ресурси:


 • наукова бібліотека імені В. Стефаника (вул. В. Стефаника);

 • наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул.. Драгоманова, 5, 17);

 • бібліотека факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • бібліотека кафедри української преси;

 • інтернет-ресурси.
Скачати 348.95 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка