Робоча програма навчальної дисципліни гідрогеологія родовищ нафти І газу (повна назва навчальної дисципліни) для студентівСкачати 113.58 Kb.
Дата конвертації10.07.2018
Розмір113.58 Kb.
ТипРобоча програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ННІ «Інститут геології»
Кафедра гідрогеології та інженерної геології
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора інституту

з навчальної роботи

______________________

«____»____________2017 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГІДРОГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ


(повна назва навчальної дисципліни)

для студентів
галузь знань 10 Природничі науки

спеціальність 04103 Геологія

освітній рівень Бакалавр

освітня програма Геологія

спеціалізація Геологія нафти і газу

вид дисципліни Вибіркова


Форма навчання денна

Навчальний рік 2017/2018

Семестр 6

Кількість кредитів ЕСТS 4

Мова викладання,

навчання та оцінювання українська

Форма заключного контролю залік
Викладачі: Чомко Дмитро Федорович, кандидат геологічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології
Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)
© Чомко Д.Ф., 2017 рік
КИЇВ – 2017

Розробники: Чомко Дмитро Федорович, кандидат геологічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології

Затверджено

«_______» ______________________ 2017 р.
Зав. кафедри ______________________________

_______________________ (проф. Кошляков О.Є.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Протокол № ____ від «_____» _____________ 2017 р.

Схвалено науково - методичною комісією інституту ННІ «Інститут геології»


Протокол від «19» червня 2017 року №8

Голова науково-методичної комісії ____________________ (доц. Демидов В.К.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Мета дисципліни надання майбутнім фахівцям теоретичних і практичних знань у галузі нафтогазової гідрогеології, розуміння умов формування підземних вод нафтових і газових родовищ; основних генетичних типів вод нафтогазоносних басейнів; гідрогеологічними вишукуваннями і дослідженнями в районі видобутку покладів нафти і газу, а також розширення геолого-гідрогеологічного світогляду.
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:


  1. Успішне опанування навчальною дисципліною «Гідрогеологія».

Анотація навчальної дисципліни / референс:
Відбувається ознайомлення студентів, що навчаються за ОКР магістр геології за спеціальністю «гідрогеологія», з вивченням різних типів підземних вод, їх геохімічним складом й генезисом з метою визначення ролі підземних вод у міграції та акумуляції покладів нафти і газу. Вивчаються можливості утворення підземних сховищ газу та інших вуглеводнів.

Завдання:

- засвоєння студентами теоретичних питань міграції, консервації і деструкції вуглеводнів;

- набуття необхідних навичок з обґрунтування нафтогазопошукових показників;

- засвоєння необхідних знань за напрямком, пов’язаним з дослідженнями при створенні та експлуатації підземних сховищ вуглеводнів і закачуванням промстоків в поглинаючі горизонти;

- засвоєння студентами сучасних методів очистки техногенно забруднених підземних вод, що можуть утворюватися при розробці родовищ нафти і газу.
Результати навчання:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)Форма/Методи викладання і навчання

Форма/Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Особливості формування хімічного складу природних вод на великих глибинах

лекція, практичні заняття

Письмова робота

до 10%

1.2

Особливості руху підземних вод і розсолів

лекція, практичні заняття

Письмова робота

до 10%

1.3

Основні умови формування підземних вод нафтових і газових родовищ

лекція, практичні заняття, індивідуальна практична робота

Письмова робота

до 10%

1.4

генетичні типи вод нафтогазоносних басейнів

лекція, практичні заняття

Письмова робота

до 10%

1.5

методику нафтогазових гідрогеологічних досліджень

лекція, практичні заняття

Письмова робота

до 15%

2.1

Вміти будувати та інтерпретувати гідрогеохімічні та гідрогеодинамічні карти і розрізи

практичні заняття, самостійне навчання

Письмова робота

до 15%

2.2

Виконувати гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і видобутку нафти і газу

практичні заняття, самостійне навчання

Письмова робота

до 10%

2.3

Оцінювати нафтопошукове та промислове значення підземних вод

практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальна практична робота

Письмова робота

до 10%

3.1

Вміти організувати командну розробку для ефективного вирішення поставленої задачі

Індивідуальні завдання

--/-

до 5%

4.1

Розуміння особистої/персональної відповідальності за особисте рішення частини спільної задачі

--/-

--/-

до 5%

Структура навчальної дисципліни: лекційні і практичні заняття.
Схема формування оцінки:

Форми оцінювання студентів

1. Семестрове оцінювання:

1) Контрольна робота з розділу 1. «Формування підземних вод» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)

2) Контрольна робота з розділу 2. «Гідрогеологічні методи вивчення покладів нафти і газу» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)

3) Оцінка за виконання практичних робіт – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)
2. Підсумкове оцінювання у формі заліку максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою.Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру.
ЗМ1/Частина 1

ЗМ2/Частина 2

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

18

18

24 /____

60

Максимум

30

30

40

100

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.
Організація оцінювання: Контроль передбачає: проведення 26 год. практичних занять (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань) та 2 письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку.
Шкала відповідності


Зараховано / Passed

60-100%

Не зараховано / Fail

0-59%


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


теми

Назва лекцій

Кількість годин

лекції

практичні

самост. робота

Змістовий модуль 1. Формування підземних вод

1

Вступ. Історія розвитку та сучасний стан гідрогеології родовищ нафти і газу.

2

2

6

2

Рух підземних вод і розсолів. Формування підземних вод і розсолів. Седиментогенні, відродженні, інфільтрогенні та ендогенні води.

2

4

7

3

Формування вод нафтових і газових родовищ. Генетичні типи вод. Літогенез і гідрогеологічні процеси.

2

2

7

4

Гідрогеологічні умови формування, збереження і руйнування покладів нафти і газу.

2

2

7
Контрольна робота 1


Змістовий модуль 2. Гідрогеологічні методи вивчення покладів нафти і газу

5

Гідрогеологічні критерії оцінки перспектив нафтогазоносності.

2

2

7

6

Геолого-гідрогеологічне моделювання при розробці родовищ нафти і газу. Промислова класифікація вод.

2

2

7

7

Гідрогеологічні умови прояву різних режимів нафтогазоносних пластів. Використання гідрогеологічних даних при проектуванні розробки нафтових і газових родовищ.

2

6

8

8

Гідрогеологічні методи контролю розробки нафтових і газових родовищ.

2

2

7

9

Техногенні гідрогеологічні процеси при розробці нафтових і газових родовищ. Гідрогеологічні умови створення і контролю за роботою підземних сховищ вуглеводнів.

2

2

7

10

Техногенні гідрогеологічні аномалії і системи. Геоекологічний моніторинг техногенних гідрогеологічних систем.

2

2

7
Контрольна робота 2


Залік


Всього

20

26

70Загальний обсяг 120 год., в тому числі:

Лекцій20 год.

Практичні заняття - 26 год.

Консультації - 4 год.

Самостійна робота - 70 год.
Теми та завдання для самостійного навчання (додаток 1).


  1. Історія розвитку та сучасний стан гідрогеології родовищ нафти і газу. Реферат.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

Основні:

1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986.

2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-Франківськ:Факел, 2009.

3. Сухарев Г.М. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М.: Недра, - 1979.


Додаткові:

4. Альтовский М.Б. Гидрогеологические показатели нефтегазоносности М.: Недра, 1967.

5. Бычинский В.А., Коновалова Н.Г. Гидрогеология нефти и газа. Часть I.: учебное пособие. ГОУВПО „Иркутский государственный университет”, 2001.

6. Гетенбергер Ю.П., Дьяконов В.П. Гидрогеологические методы исследований при разведке и разработке нефтяных месторождений. М.: Недра, 1979.

7. Зорькин Л.М., Суббота М.И., Стадник Е.В. Нефтегазопоисковая гидрогеология. М.: Недра, 1982.

8. Карцев А.А., Вагин С.Б, Шугрин В.П. Нефтегазовая гидрогеология. Учеб. Для вузов. М.: Недра, 1992.

9. Климентов П.П., Кононов В.М. Динамика подземных вод М.: Высшая школа, 1985.

10. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. М.: Недра, 1992.

11. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія: підручник для студ. ВНЗ К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005.

12. М.І.Дробноход. Оцінка запасів підземних вод: підручник/ К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008.13. Тютюнова Ф.И. Гидрогеохимия техногенеза. М.: Наука, 1987.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка