Робоча програма навчальної дисципліни фп. 10 Соціальна структура та соціальна стратифікація (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030101 «Соціологія»Скачати 320.31 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір320.31 Kb.
ТипРобоча програма

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника »


кафедра філософії та соціології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________________

“____”____________________ 20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФП.10 Соціальна структура та соціальна стратифікація

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 6.030101 «Соціологія»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет філософський

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ - 2015
Робоча програма з «Соціальна структура та соціальна стратифікація» для студентів за напрямом підготовки 6.030101 – «Соціологія». – 31 серпня, 2015 р. – 18 с.
Розробники:

Кучера І. В., доцент кафедри філософії та соціології, кандидат історичних наук

Робоча програма розроблена на основі програми, затвердженої на засіданні кафедри філософії та соціології 28 серпня 2012 року, протокол №1. Уточнено на засіданні кафедри філософії та соціології 31 серпня 2015 року, протокол №1.

Завідувач кафедри Ларіонова В.К


__________________ (_____________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”___________________ 20___ р.
Схвалено методичною комісією факультету, інституту.

Протокол від “ ” 2015 р. №


“___”______________20__ р.

Голова _______________ (Пятківський Р.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Кучера І.В., 2015 рік


Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0301

«Соціально-політичні науки»

(шифр і назва)нормативна

Напрям підготовки

6.030101

«Соціологія»

(шифр і назва)Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 6

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

58год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 49% до 51%

для заочної форми навчання -2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета сформувати у студентів глибокі теоретичні знання та професійні навики у сфері досліджень соціальної структури суспільства, уміння використання цих знань щодо аналізу соціальної структури сучасного українського суспільства.
Завдання

 • з’ясувати суть теоретичних підходів, які склались в соціології щодо вивчення соціальної структури суспільства, механізмів та чинників стратифікаційних процесів;

 • опанувати категоріальний апарат, пов'язаний із проблематикою соціальної структури і соціальної стратифікації;

 • освоїти основні методи соціологічного аналізу соціальної структури суспільства;

 • провести аналіз основних соціально-структурних зрізів та стратифікаційних процесів в сучасному українському суспільстві;

 • розвинути навики самостійного аналізу проблем, які відносяться до предметної сфери теорії соціальної структури.


Знати

 • суть основних категорій та понять;

 • основні теоретичні підходи до вивчення соціальної структури;

 • суть теоретичних концепцій вивчення процесів стратифікації, типів стратифікаційних систем, їх особливості;

 • особливості соціальної структури сучасного українського суспільства.


Вміти

 • оперувати категоріальною мовою;

 • застосовувати методи соціологічного аналізу в дослідженнях соціальної структури сучасного суспільства

 • використовувати методи порівняння, систематизації, узагальнення при роботі з першоджерелами;

 • інтерпретувати процеси та явища соціального життя в сучасному українському суспільстві на рівні науково-теоретичних узагальнень з використанням засад соціологічного мислення та уяви;

 • виявляти навики активного слухання та критичного мислення в процесі предметних дискусій і обговорень.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Соціальна структура суспільства та її елементи

Тема 1. Структура суспільства як соціологічне поняття

Соціальна структура як соціологічне поняття: основні підходи. Системне уявлення про суспільство як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів. Гносеологічний та онтологічний зміст поняття «соціальна структура». Сутність основних теоретичних концепцій соціальної структури суспільства.

Види соціальної структури: соціально-класова, соціально-територіальна, соціально-професійна, соціально-етнічна, соціально-демографічна. Поняття соціального простору.

Основні елементи соціальної структури суспільства: соціальні групи, соціальні організації, соціальні інститути, особистість.Тема 2. Особистість, соціальна група, соціальна спільнота у структурі суспільства

Поняття соціального статусу особистості. Види соціальних статусів. Аскриптивний і декриптивний соціальний статус, узгоджений соціальний статус. Символи статусу. Статусна група. Статусна неузгодженість і її прояви в українському суспільстві.

Соціальна роль і рольова структура особистості. Поняття рольового конфлікту, його різновиди. Соціальна ідентифікація і самоідентифікація.

Поняття соціальної спільноти, принципи і етапи їх формування. Види соціальних спільнот. Соціальні контакти і соціальні взаємодії. Роль солідарності у формуванні, функціонуванні спільноти як асоціації. Типи соціальних спільнот: соціальне коло і соціальна група.

Поняття соціальної групи в соціології, її основні ознаки. Чинники і механізми формування соціальних груп. Первинні і вторинні, формальні і неформальні, малі і великі соціальні групи. Цільові групи. Референтна група. Соціальні групи і категорії населення. Групова соціальна дистанція.

Тема 3. Соціальні інститути як елементи соціальної структури суспільства

Поняття «соціальний інститут» у соціології. Соціологічні підходи до визначення соціальних інститутів. Основні соціальні інститути суспільства. Структура та механізми функціонування соціальних інститутів.

Інституціоналізація як процес. Соціальні інститути в системі соціальних зв’язків. Формальні і неформальні соціальні зв’язки. Основні умови успішного функціонування соціальних інститутів.

Розвиток суспільства як розвиток соціальних інститутів. Трансформація соціальних інститутів в українському суспільстві.

Види і функції соціальних інститутів.

Тема 4. Соціальні організації як складові соціальної структури суспільства

Зміст поняття «соціальна організація». Організація як система. Механізм утворення соціальних організацій. Функції соціальної організації. Формальні і неформальні організації.

Типологія організацій: основні соціологічні підходи. Теорія бюрократії М. Вебера. Функції і дисфункції бюрократії в сучасному суспільстві.

Особливості функціонування соціальних організацій. «Життєвий цикл» організації. Управління організацією. Комунікації в організації. Організація та її зовнішнє середовище. Місце і роль соціальних організацій в сучасному суспільстві.


Змістовий модуль 2. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність

Тема 1. Соціальна диференціація і стратифікація

Соціальна диференціація і соціальна стратифікація. Основні поняття стратифікаційного аналізу. Відкриті і закриті системи стратифікації. Одномірність і багатомірність стратифікації.

Основні критерії стратифікаційного розподілу: доход, багатство, влада, престиж. Фактори та механізми стратифікаційного розподілу.

Типи стратифікаційних систем (фізико-генетична, рабовласницька, кастова, станова, етакратична, соціально-професійна, класова, культурно-символічна, культурно-нормативна та їх комбінації.Тема 2. Проблема соціальної нерівності. Основні теоретичні підходи до стратифікації

Соціальна нерівність, сутність, прояви. Проблема соціальної рівності і соціальної справедливості в суспільній думці. Основні теоретичні моделі стратифікації. Концепції соціальної стратифікації К. Маркса і М. Вебера: спільне і відмінне.

П. Сорокін про соціальну стратифікацію. Поняття соціального простору, форми соціальної стратифікації: економічна, політична, професійна. Функціоналістський підхід до соціальної стратифікації (Т. Парсонс, К. Девіс, В. Мур, Л. Уорнер, Б. Барбер).

Тема 3. Класова система сучасних суспільств

Сутність поняття «клас» у соціології. Основні характеристики соціальних класів. Сучасні теорії соціальних класів: концепції Е. Райта, Дж. Голдторпа, П. Бурдьє.

Середній клас у соціальній структурі суспільства. Образ середнього класу у західній соціології. Концепція середнього класу у пострадянському

суспільстві.

Поняття соціального прошарку. Одно- і багатофакторний підхід до вирізнення соціального прошарку. Роль інтелігенції в соціальних процесах сучасного українського суспільства.

Концепції «андеркласу» в соціології. Бідність. Абсолютна і відносна бідність. Соціальна ексклюзія. Маргінальність соціальних груп.

Соціальна нерівність і влада. Теорія еліт як особливий напрям стратифікаційних досліджень. Владний і меритократичний підходи у трактовці еліт.

Тема 4. Виміри соціальної диференціації і нерівності

Етнічна і расова диференціація і стратифікація. Раси, етнічні групи, меншини. Сутність і структура міжетнічних відносин. Етнічні стереотипи, дискримінація. Характер міжетнічних відносин в Україні.

Соціальний простір громадянства. Основні елементи структури громадянства. Соціальна стратифікація і перспективи громадянського суспільства в Україні.

Гендерна нерівність. Гендерні ролі і культура. Гендерна самоідентифікація. Гендерні ролі в Україні і західних країнах.

Ієрархія фізичного простору. Соціально-поселенська структура суспільства. Міські та сільські спільноти як об’єкти соціологічного аналізу. Соціально-просторова стратифікація міста.

Тема 5. Соціальна мобільність: поняття і напрями досліджень

Сутність, типи і форми соціальної мобільності. Інституційні передумови соціальної мобільності. Концепція соціальної мобільності П. Сорокіна. Канали соціальної мобільності, закономірності її перебігу у різні періоди розвитку суспільства.

Міграція. Позитивні і негативні ефекти мобільності на індивідуальному і груповому рівнях. Механізми мобільної поведінки в сучасному суспільстві.

Соціально-класова мобільність і формування нових соціальних прошарків і груп. Соціопрофесійна мобільність. Система освіти як механізм соціальної мобільності.Тема 6. Соціологічні методи дослідження соціальної стратифікації і соціальної мобільності

Роль теорій соціальної стратифікації в емпіричних дослідженнях соціальних процесів і прогнозуванні їх розвитку. Кількісна і якісна методологія. Методи вивчення соціального статусу і соціальної ідентифікації: формалізовані інтерв’ю, експертні опитування, неформалізовані глибинні інтерв’ю, спостереження, вивчення офіційних біографій, контент-аналіз преси, аналіз документів і статистики. Емпіричні дослідження соціально-майнової диференціації: методики. Конструювання інтегральних показників: соціально-економічний статус та ін. Побудова стратифікаційних ієрархій на основі класифікації професій.

Теоретичні передумови дослідження мобільності. Сучасні концепції емпіричного дослідження мобільності. Дослідження соціальної мобільності в радянській і пострадянській соціології. Проблеми емпіричного виміру соціальної мобільності: критерії, одиниці виміру, шкали. Роль соціологічної інформації в управлінні соціальною мобільністю.
Змістовий модуль 3. Соціальна структура українського суспільства

Тема 1. Трансформація соціальної структури українського суспільства

Суть поняття «соціальна трансформація». Теоретичний аналіз та проблемне поле суспільної трансформації.

Характеристика соціальної структури радянського суспільства. Особливості соціальної трансформації українського суспільства.

Характеристика основних зрізів соціальної структури сучасного українського суспільства.Тема 2. Основні стратифікаційні тенденції в сучасній Україні

Нові фактори диференціації в сучасному українському суспільстві. Соціальна стратифікація і перспективи громадянського суспільства в Україні. Гендерна нерівність в Україні. Соціально-територіальна ієрархія в українському суспільстві.

Основні канали і джерела формування середнього класу в Україні. Проблеми формування середнього класу в Україні. Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Роль інтелігенції в соціальних процесах сучасного українського суспільства.

Бідність в українському суспільстві. Абсолютна і відносна бідність. Соціальна ексклюзія. Маргінальність соціальних груп.

Нормативно-ціннісні аспекти соціальної структури.

Тема 3. Соціальна політика і проблеми управління розвитком соціальної структури в Україні

Сутність поняття «соціальна політика». Основні напрями соціальної політики: політика в сфері доходів населення, політика зайнятості та охорони праці, соціальний захист, демографічна політика, політика розвитку соціальної сфери. Принципи реалізації соціальної політики.Соціальна структура як об’єкт управління. Основні принципи і моделі розвитку соціальної структури в сучасному українському суспільстві.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Соціальна структура суспільства та її елементи

Тема 1. Структура суспільства як соціологічне поняття

8

2

24Тема 2. Особистість, соціальна група, соціальна спільнота у структурі суспільства

7

2


5Тема 3. Соціальні інститути як елементи соціальної структури суспільства

8

2

24Тема 4. Соціальні організації як складові соціальної структури суспільства

7

2


5Разом за змістовим модулем 1

30

8

418Змістовий модуль 2. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність

Тема 1. Соціальна диференціація і стратифікація

9

2

25Тема 2. Проблема соціальної нерівності. Основні теоретичні підходи до стратифікації

10

4

24Тема 3. Класова система сучасних суспільств

10

4

24Тема 4. Виміри соціальної диференціації і нерівності

9

4


5Тема 5. Соціальна мобільність: поняття і напрями досліджень

8

2

24Тема 6. Соціологічні методи дослідження соціальної стратифікації і соціальної мобільності

9

2

25Разом за змістовим модулем 2

55

18

1027Змістовий модуль 3. Соціальна структура українського суспільства

Тема 1. Трансформація соціальної структури українського суспільства

8

2

24Тема 2. Основні стратифікаційні тенденції в сучасній Україні

8

2

24Тема 3. Соціальна політика і проблеми управління розвитком соціальної структури в Україні

7

2


5Разом за змістовим модулем 3.

23

6

4135. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Структура суспільства як соціологічне поняття

2

2

Елементи соціальної структури суспільства

2

3

Соціальна диференціація і стратифікація

2

4

Концепції соціальної стратифікації

2

5

Класова система сучасних суспільств

2

6

Соціальна мобільність: поняття і напрями досліджень

2

7

Соціологічні методи дослідження соціальної стратифікації і соціальної мобільності

2

8

Трансформація соціальної структури українського суспільства

2

9

Основні стратифікаційні тенденції в сучасній Україні

2

6. Самостійна та індивідуальна робота

теми


Назва теми

Кількість

годин


1

Підготовка до семінарського заняття. Робота з ключовими поняттями теми. Виконання творчих завдань:

- поглиблене вивчення окремих питань лекційного матеріалу;

- самостійне вивчення частини програмного матеріалу;

Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей, презентацій. Укладання термінологічного словника.4

2-4

Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання статті Ядов В. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. - 1994. - № 1.

Робота з ключовими поняттями теми. Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей, презентацій. Укладання термінологічного словника. Складання кросвордів.14

5

Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання статті Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. - 1992. - № 9; 11.

Робота з ключовими поняттями теми. Виконання творчих завдань:

- поглиблене вивчення окремих питань лекційного матеріалу;

- самостійне вивчення частини програмного матеріалу.

Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей. Підготовка презентацій.. Укладання термінологічного словника.


5

6

Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання статті Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. - 1994. - № 5.

Робота з ключовими поняттями теми. Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей. Підготовка презентацій. Укладання термінологічного словника.4

7-8

Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання статей Балабанова Е. Андеркласс: понятие и место в обществе // Социологические исследования. — 1999. — № 12.

Райт Э. Марксистские концепции классовой структуры// Рубеж: Альманах социальных исследований. - 2000. - № 15.

Робота з ключовими поняттями теми. Робота з питаннями для самоперевірки.

Підготовка доповідей, презентацій. Укладання термінологічного словника.9

9

Підготовка до семінарського заняття. Опрацювання розділу роботи Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // П. А. Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: Политиздат, 1992.Робота з ключовими поняттями теми. Виконання творчих завдань:

- поглиблене вивчення окремих питань лекційного матеріалу;

- самостійне вивчення частини програмного матеріалу.

Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей, презентацій. Написання есе. Укладання термінологічного словника.4

10

Підготовка до семінарського заняття. Робота з ключовими поняттями теми. Виконання творчих завдань:

- поглиблене вивчення окремих питань лекційного матеріалу;

- самостійне вивчення частини програмного матеріалу;

Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей, презентацій. Укладання термінологічного словника.5
11

Підготовка до семінарського заняття. Робота з ключовими поняттями теми. Виконання творчих завдань:

- поглиблене вивчення окремих питань лекційного матеріалу;

- самостійне вивчення частини програмного матеріалу;

Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей, презентацій. Укладання термінологічного словника.4

12-13

Підготовка до семінарського заняття. Робота з ключовими поняттями теми. Виконання творчих завдань:

- поглиблене вивчення окремих питань лекційного матеріалу;

- самостійне вивчення частини програмного матеріалу;

Робота з питаннями для самоперевірки. Підготовка доповідей, презентацій. Укладання термінологічного словника.9


8. Методи навчання

лекції та семінарські заняття із застосуванням тематичних презентацій, проблемних диспутів, рефератів та письмових завдань.


9. Методи контролю

Поточний та підсумковий:

оцінювання засвоєного змісту матеріалу семінару, тобто усне і письмове опитування на семінарських заняттях (з виставленням балів – за п’ятибальною шкалою);

оцінювання творчих, пошукових завдань, доповідей, реферативних повідомлень;

оцінювання контрольних робіт.Програмові вимоги з курсу

1. Поняття соціальної структури суспільства.

2. Основні теоретичні підходи до поняття соціальної структури суспільства.

3. Характеристики основних соціальних підструктур суспільства.

4. Основні елементи соціальної структури, їх характеристики.

5. Поняття соціальної спільноти. Види соціальних спільнот.

7. Основні ознаки соціальної групи. Види соціальних груп.

8. Сутність категорій соціальний статус, соціальна роль. Статусна неузгодженість. Рольовий конфлікт.

9. Соціальні інститути: причини існування, основні функції в суспільстві.

10. Сутність процесу інституціоналізації.

11. Трансформація соціальних інститутів в українському суспільстві.

12. Поняття «соціальна організація». Види соціальних організацій.

13. Бюрократія. Функції і дисфункції бюрократії в сучасному суспільстві.

14. Соціальна диференціація і соціальна стратифікація, їх взаємозв’язок.

15. Основні поняття стратифікаційного аналізу.

16. Основні теоретичні моделі стратифікації.

17. Типи стратифікаційних систем і критерії диференціації в них.

18. Сутність соціальної стратифікації, її основні виміри.

19. Конфліктологічний підхід до розуміння соціальної стратифікації.

20. Структурно-функціональна модель соціальної стратифікації.

21. Концепція соціальної стратифікації П. Сорокіна.

22. Проблема соціальної рівності і соціальної справедливості.

23. К. Маркс про причини соціальної нерівності і тенденції її розвитку.

24. Концепція М. Вебера про сутність, витоки і тенденції розвитку

соціальної нерівності.

25. Соціально-класова структура сучасного суспільства, її основні елементи.

26. Основні характеристики соціальних класів.

27. Соціальна нерівність і влада. Теорія еліт як особливий напрям стратифікаційних досліджень.

28. Трансформація соціальної структури сучасного українського суспільства.

29. Поняття середнього класу, його роль у суспільстві.

30. Особливості становлення середнього класу в українському суспільстві.

31. Проблема бідності в сучасному суспільстві.

32. Абсолютна і відносна бідність. Поняття «соціального виключення» в сучасній соціології.

33. Гендерна стратифікація. Соціальний статус чоловіків і жінок.

34. Расова і етнічна стратифікація в сучасному суспільстві.

35. Соціально-просторова диференціація населення.

36. Нові форми соціального розшарування в сучасному українському суспільстві. 37. Соціальна стратифікація і перспективи громадянського суспільства в Україні.

38. Сутність поняття «соціальна мобільність». Фактори і механізми соціальної мобільності.

39. Теорія соціальної мобільності П. Сорокіна.

40. Канали соціальної мобільності в традиційному та сучасному суспільствах.

41. Роль соціальної мобільності у динаміці соціальної структури в сучасному суспільстві.

42. Тенденції соціальної мобільності в українському суспільстві.

43. Міграція: сутність і типи.

44. Соціологічні методи дослідження соціальної структури суспільства.

45. Емпіричні дослідження соціально-майнової диференціації.

46. Вивчення соціальної стратифікації за допомогою якісних і кількісних

соціологічних методів.

47. Сучасні емпіричні дослідження соціальної мобільності.

48. Поняття соціальної політики та принципів її реалізації.

49.Соціальна структура як об’єкт управління.50.Основні принципи і моделі розвитку соціальної структури в сучасному українському суспільстві.
10. Теми курсових робіт


 1. Роль соціальних інститутів суспільства у формуванні соціально-економічної поведінки населення.

 2. Роль ЗМІ у розбудові громадянського суспільства в Україні.

 3. Громадські організації в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку.

 4. Історичні передумови формування етнічної структури України.

 5. Паблик рілейшнз як соціальний інститут.

 6. Особливості розвитку соціального інституту PR в Україні.

 7. Середній клас в соціальній структурі суспільства.

 8. Соціальний портрет українського середнього класу.

 9. Андерклас в соціальній структурі суспільства.

 10. Гендерний поділ праці як підґрунтя стратифікації.

 11. Гендерний вимір громадсько-політичного життя в Україні.

 12. Гендерна і вікова нерівності у працевлаштуванні в сучасному українському суспільстві.

 13. Бідність та соціально-економічна нерівність в сучасному світі.

 14. Нетрадиційні форми шлюбу та гендерний поділ влади у них.

 15. Особливості гендерної соціалізації в сімї.

 16. Сучасні міграційні процеси в пострадянському просторі.

 17. Рівень життя як критерій диференціації суспільства.

 18. Поняття соціальної стратифікації в соціології П. Сорокіна.

 19. Поняття соціального простору: П. Сорокін та П. Бурдьє.

 20. Соціальна нерівність і влада.

 21. Функції і дисфункції бюрократії в сучасному суспільстві.

 22. Соціально-економічна структура населення України: освітньо-професійний вимір.

 23. Проблеми емпіричного виміру соціальної стратифікації та соціальної мобільності

 24. Соціогрупова ідентифікація та формування соціальних якостей особистості.

 25. Культура і соціальна структура.


11. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

6

16

6

6

6

6

25

6

23
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

26-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

опорні конспекти лекцій; першоджерела та хрестоматії першоджерел; методичні рекомендації до практичних занять.12. Рекомендована література

Базова

Американская социологическая мисль: Тексты / Под ред.. В.И.Добренькова. – М.,1994.

Гіденс Е. Соціологія. — К., 1999.

Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: В 3 т. Социальная структура и стратификация. — М., 2000. — Т. 2.

Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: В 3 т. Социальные институты и процессы. — М., 2000. — Т. 3.

Коваліско, Н. В. Основи соціальної стратифікації [Текст]:навчальний посібник /Н. В. Коваліско. – Львів : Магнолія-2006, 2007.– 328 с.

Смелзер Н. Социология. – М., 1994.

Соціологічна теорія: традиція та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А.Ручки. – К.,2007.Допоміжна

Аитов Н. А. Понятие социальная структура в современной социологии // Социологические исследования. — 1996. — № 7.

Андреев Ю. П., Коржевская Н. М., Костина Н. Б. Социальные институты: содержание, функции, контроль. — Свердловск, 1989.

Бакіров В.С. Соціологія в постмодерністському контексті // Вісник Харківського національного університету. – Харків, 2000. – № 492: Соціологічні дослідження сучасного суспільства.

Балабанова Е. С. Андекласс: понятие и место в обществе // Социологические исследования. — 1999. — № 12.

Бауман З. Глобалізація.Наслідки для людини і суспільства. – К.,2008.

Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению.— М., 1998.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.,1995.

Блау П. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // Американская социологическая мисль: Тексты. — М., 1994.

Брайович А. С. Типы организаций и их структуры // Социологические исследования. — 1998. — № 12.

Буравой М. Что делать ? Тезисы о деградации социального бытия в глобализирующемся мире // Социс. – 2009. – №4.

Бурдье П. Социальное пространство и генезис “классов” // Социология политики. — М.: Socio-Logos, 1993.

Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. — 1994. — № 5.

Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. — 1992. — № 9; 11.

Глотов М.Б. Социальный институт: определение, структура, классификация // Социологические исследования. – 2003. – № 10.

Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Социальная структура и стратификация // Социология в России. — М., 1999.

Головаха Е. И. Изменение социальной структуры и формирование среднего класса в Украине // Трансформирующееся общество.— К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1996.

Гордон Л. А. Бедность, благополучие, противоречивость: материальная дифференциация в 1990-е годы // Общественные науки и современность. — 2001. — № 3.

Дилигенский Г. Г. Люди среднего класса. — М.: Ин-т Фонда “Общественное

Дэвис К. Функционалистское обоснование стратификации // Человек и общество: Хрестоматия / Под ред. С. А. Макеева. —К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999. — С. 107–117.

Качанок Ю.А., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа // Социологические исследования. – 1996.– № 2.

Кули Ч. Первичные группы // Американская социологическая мысль/ Под ред. В.И.Добренькова. – М.,1994.

Макеєв С. Соціальний інститут: класичні тлумачення й сучасні підходи до вивчення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4.

Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. – 1992. – № 2, 3, 4.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М., 2006

Михальченко М.И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы ? – К., 2001.

Парсонс Т. О структуре социального действия. – М., 2000.

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социологическая мысль. – М.,1996.

Прибиткова І. Сучасні міграційні процеси // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 1.

Резник О. Особистість і громадянське суспільство: Досвід теоретичного осмислення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 3.

Сорокин П. Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. – М.,2006.

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992.

Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін / За ред.. В.Ворони, М.Шульги. – К.,2009.

Чернецький Ю. Сучасний інституалізм як напрям соціологічного теоретизування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. –№ 2.

Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования.–2001. – № 9.

Якуба Е.А., Куценко О.Д. Изменение социально-классовой структуры общества в условиях его трансформации. – Харьков, 1997.3. Інформаційні ресурси

Домашня сторінка харківських соціологів: www.sociology.kharkov.ua

Домашня сторінка Центру незалежних соціологічних досліджень: www.indepsocres.spb.ru

Електронна бібліотека соціологічного факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова: http://lib.socio.msu.ru/l/library

Журнал «Археология, этнография и антропология Евразии»:

www.archaeology.nsc.ru/Lists/List9/AllItems.aspx

Журнал «Вопросы гуманитарных наук»: www.sputnikplus.ru

Журнал «Вопросы философии»: www.vphil@logic.ru; електронний каталог: http://systes.isa.ru/vf/index.htm

Журнал «Общественные науки и современность»: www.ecsocman.edu.ru/ons

Журнал «Проблемы прогнозирования»: www.pp@ecfor.ru

Журнал «Социологические исследования»: http://www.isras.ru/socis.html

Журнал социологии и социальной антропологии: www.ecsocman.edu.ru/jssa/volumes.html

Инфоцентр: http://www.ino-center.ru

Институт демографических исследований:http://www.demographia.ru

Институт научной информации по общественным наукам: http://www.inion.ru

Институт социологии ГУГН: http://www.socio.msk.ru/

Iнститут соцiологiї НАН України: www.i-soc.com.ua

Институт социологии РАН: www.isras.ru

Інститут суспільних наук Одеського національного університету ім. І. Мечнікова: www.onu.edu.ua

Інформаційно-пошукова система з соціології: www.pscw.uva.nl/sociosite/index/html

Кафедра теорії та історії соціології Львівського національного університету ім. І. Франка: www.franko.lviv.ua/faculty/webhistory/soc/stuff.html

Київський мiжнародний iнститут соцiологiї (КМIС):www.kiis.com.ua/

Офіційний сайт Державного комітету статистики України: www.ukrstat.gov.uaОфіційний сайт Головного управління статистики в Івано-Франківській області: http://stat.if.ukrtel.net

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка