Робоча програма навчальної дисципліни етологія тварин напрям підготовки 090. 102 „Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва окрСкачати 263.48 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір263.48 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ветеринарної медицини

та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Кафедра технології виробництва молока і яловичини

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, професор

____________С.Г. Шаловило

«______» ___________2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЕТОЛОГІЯ ТВАРИН

напрям підготовки 6.090.102 „Технологія виробництва і переробки продукції

тваринництва ” ОКР «Бакалавр»

спеціальність 6.090.102 „Технологія виробництва і переробки продукції____

тваринництва ”

факультети біолого-технологічний; заочної та післядипломної освіти

Львів-2015-2016 навчальний рік

Робоча програма з навчальної дисципліни „ Етологія тварин ” для студентів за напрямом підготовки „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” за спеціальністю 6.090102 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” ОКР «Бакалавр»

02 липня– 14 с.

Розробник: Гордійчук Наталія Миколаївна, доцент кафедри технології виробництва молока і яловичини, кандидат сільськогосподарських наук.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технології виробництва молока і яловичини, протокол від “ 27 серпня 2015 року № 1

Завідувач кафедри, професор_______________________С.Г. Шаловило

2015 року

Робочу програму схвалено на засіданні методичних комісій:

біолого-технологічного факультету, протокол від “ 3 вересня 2015 року № 1

2015 року

Голова методичної комісії______________Дармограй Л.М.

факультету заочної та післядипломної освіти, протокол від “ 3 ” вересня 2015 року № 1

2015 року

Голова методичної комісії ______________Сливка Н.Б.

@ Гордійчук Н.М., 2015 рік

@ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького, 2015


Погодження міждисциплінарних інтеграцій навчальної дисципліни

Етологія тварин”з/п


Навчальні дисципліни,

що забезпечують дануКафедра

Прізвище та ініціали відповідального

викладачаПідпис

викладача1.

Генетика с.-г. тварин з біометрією

Генетики і розве-дення тварин

Кропивка Ю.Г.

2.

Розведення сільсько-господарських тварин

Генетики і розве-дення тварин

Щербатий З.Є.

3.

Фізіологія сільсько-господарських тварин

Нормальної та патологічної морфології

Головач П.І.з/п


Навчальні дисципліни,

що забезпечувані даноюКафедра

Прізвище та ініціали відпо-відального

викладачаПідпис

викла-дача1.

Технологія виробництва молока

Технології вироб-ництва молока і яловичини

Шаловило С.Г.

2.

Конярство

Технології вироб-ництва молока і яловичини

Соколова Г.О.
3.

Спеціалізоване мʼясне скотарство

Технології вироб-ництва молока і яловичини

Бойко А.О.

4.

Технологія вироб-ництва продукції вівчарства

Технології вироб-ництва продукції дрібних тварин

Періг Д.П.

5.

Технологія вироб-ництва продукції свинарства

Технології вироб-ництва продукції дрібних тварин

Луник Ю.М.

6.

Технологія вироб-ництва продукції птахівництва

Технології вироб-ництва продукції дрібних тварин

Паскевич Г.А.

7.

Годівля тварин і технологія кормів

Годівлі тварин і технології кормів

Півторак Я.І.


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

кредитів – 1,5Галузь знань

0901 „Сільське господ-дарство і лісівництво”Вільного вибору студента


Напрям підготовки

6.090102 „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”Розділів – 2

Спеціальність

« Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»Рік підготовки:

2-й

2-й 3-й

Семестр

Загальна кількість годин - 45

4-й

4-й 5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


8 год.

4 год.

Практичні

8 год.

4 год.

Самостійна робота

29 год.

37 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 55:100;

для заочної форми навчання – 22:100. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців глибоких теоретичних знань з питань фізіологічних механізмів, онтогенезу та еволюції поведінки, функцій поведінки, що забезпечують виживання тварин у їх природному середовищі, особливостей соціальної поведінки різних видів сільськогосподарських тварин, формування поведінки, поведінкових реакцій тощо.

Завдання – засвоєння студентами основних теоретичних положень та набути практичних навик у дослідженні поведінкових реакцій сільськогосподарських тварин та птиці залежно від віку, фізіологічного стану та сезону року, вивчити основні життєві прояви тварин в умовах конкретних технологій та систем утримання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: - форми індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки тварин;

- особливості фізіологічних процесів, які пов’язані з поведінкою;

- особливості онтогенезу поведінки та вплив спадковості на її форми;

- прикладні аспекти етології;

- особливості утворення рефлексів та формування поведінкових реакцій тварин;

- різні форми та механізми навчання;

- особливості поведінки сільськогосподарських тварин з різними типами вищої нервової діяльності під впливом умов довкілля.

вміти: - використовувати знання з етології та зоопсихології тварин як основу для вирішення наступних можливих шляхів використання та утримання тварин;

- аналізувати дію і залежність тварин від адаптивних та соціальних поведінкових реакцій;

- оцінювати типи вищої нервової діяльності тварин, формувати належну їх поведінку;

- розрізняти причини патологічних поведінкових реакцій за допомогою новітніх методологій, коригувати небажану поведінку сільськогосподарських тварин;набути навичок: досконалого володіння сучасними методами досліджень.

3. Програма навчальної дисципліни
Розділ-1: Загальні уявлення про етологію.
Тема 1. Історія розвитку етології.

Зміст, значення, предмет і задачі дисципліни. Зв'язок етології з іншими дисциплінами. Історія розвитку та основні етапи формування знань про поведінку тварин.Тема 2. Онтогенез поведінки.

Дослідження онтогенезу поведінки. Основні етапи розвитку поведінки. Навчання та його механізми. Навички тварин.


Розділ -2: Прикладні аспекти етології
Тема 3. Класифікація поведінкового континууму.

Форми індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки. Територіальність та територіальна поведінка. Шлюбно-сімейні взаємовідносини. Альянси.Тема 4. Адаптаційні можливості тварин.

Управління популяціями тварин. Адаптація, акліматизація, синантропізація та доместикація тварин. Використання хімічних речовин для впливу на тварин. Проблеми гуманного поводження з тваринами.4. Структура навчальної дисципліни


Назви тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усьо-

го


у тому числі

усьо-го

у тому числі

л.

п

лаб.

інд.

с.р.

тем.
л

п

лаб.

інд.

с.р.


Розділ-1: Загальні уявлення про етологію.

Тема 1. Історія розвитку етології.

8

2

2

-

-

4

1

12

1

1

-

-

10

Тема 2. Онтогенез поведінки.

14

2

2

-

-

10

2

12

1

1

-

-

10

Разом

за розділом 1

22

4

4

-

-

14

3

24

2

2

-

-

20


Розділ -2: Прикладні аспекти етології

Тема 3. Класи-фікація поведін-кового конти-нууму.

14

2

2

-

-

10

3

12

1

1

-

-

10

Тема 4. Адап-таційні можли-вості тварин.

9

2

2

-

-

5

1

9

1

1

-

-

7

Разом за розділом 2

23

4

4

-

-

15

4

21

2

2

-

-

17

Усього годин


45

8

8

-

-

29

7

45

4

4

-

-

37


5. Теми лекційп/п

Назва розділів, тем лекцій та їх короткий зміст

К-сть годин

денна форма

заочна форма

1

2

3

4

Розділ-1:Загальні уявлення про етологію

1.


Тема: Історія розвитку етології. Зміст, значення, предмет і задачі дисципліни. Зв'язок етології з іншими дисциплінами. Історія розвитку та основні етапи формування знань про поведінку тварин.


222.


Тема: Онтогенез поведінки. Дослідження онтогенезу поведінки. Основні етапи розвитку поведінки. Навчання та його механізми. Навички тварин.

2


-


Розділ -2: Прикладні аспекти етології.

3.

Тема: Класифікація поведінкового континууму. Форми індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки. Територіальність та територіальна поведінка. Шлюбно-сімейні взаємовідносини. Альянси.

2

2


4.

Тема: Адаптаційні можливості тварин. Управління популяціями тварин. Адаптація, акліматизація, синантропізація та доместикація тварин. Використання хімічних речовин для впливу на тварин. Проблеми гуманного поводження з тваринами.

2


-


РАЗОМ

8

4

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

К-сть годин

денна форма

денна форма

1

2

3

4

Розділ-1: Загальні уявлення про етологію.

1.

Тема: Спостереження, як метод дослідження предметів та явищ об’єктивної дійсності. Вимоги до спостереження та особистих якостей дослідника. Складання плану-схеми етограми поведінкових проявів тварин.

2

2

1

2

3

4

2.

Тема: Методи вивчення поведінкових реакцій у сільськогосподарських тварин. Життєві прояви. Вплив способу утримання і виду підстилки на час лежання. Споживання корму, прийом води, процес ремигання. Поведінка корів на пасовищі.


2

-

Розділ -2: Прикладні аспекти етології.

3.

Тема: Вивчення етологічних особливостей у великої рогатої худоби, коней, свиней, овець і птиці. Механізми поведінки, навчення тварин та розумові здібності.

4

2

РАЗОМ:

8

4


7. Самостійна робота

7.1. Самостійна робота – (денна форма навчання)


з/п

Назва теми

К-сть годин

1

2

4

Розділ-1: Загальні уявлення про етологію.
1.

Тема: Історія розвитку етології. Формування напрямку етологічних досліджень

2

2.

Тема: Фізіологічні передумови поведінки тварин. Екологічна зумовленість органів чуттів тварин. Вибіркова реакція на різноманітні стимули. Просторова орієнтація.

2

3.

Тема: Ієрархічні взаємовідносини у тварин. Альянси. Асиметричність взаємодії як загально біологічне правило. Ієрархічна структура в хребетних тварин. Загальні уявлення про альянс. Механізми взаємного розпізнавання. Альтруїзм.

1

4.

Тема: Основні етапи розвитку поведінки. Розвиток поведінки в пренатальний, постнатальний та ювенільний періоди. Розумові здібності та їх розвиток у тварин.

1

5.

Тема: Шлюбно-сімейні взаємовідносини. Функції шлюбної поведінки. Синхронізація шлюбної поведінки в різних видів. Зваблення та залицяння. Шлюбні сутички. Загальні уявлення про сім̕ʼю.

1

1

2

4

6.

Тема: Емоції у тварин. Еволюція психіки, проблеми інтелекту тварин.

1

Розділ-2: Прикладні аспекти етології.

7.

Тема: Елементи та критерії інтелектуальної поведінки с.-г тварин. Особливості поведінки тварин в умовах крупних с.-г комплексів. Організація природних умов утримання с.-г тварин.

2

8.

Тема: Управління популяціями тварин. Коректування небажаної поведінки у тварин.

1

РАЗОМ:

77.2. Самостійна робота (заочна форма навчання)


№ з/п

Назва теми

К-сть

годин


Розділ-1: Загальні уявлення про етологію
1.

Тема: Основні етапи розвитку поведінки

2

2.

Тема: Фізіологічні передумови поведінки тварин.

2

3.

Тема: Класифікація поведінкового континууму.

4

4.

Тема: Ієрархічні взаємовідносини у тварин. Альянси.

2

5.

Тема: Дослідження онтогенезу поведінки.

2

6.

Тема: Емоції у тварин. Еволюція психіки, проблеми інтелекту тварин.

4

7.

Шлюбно-сімейні взаємовідносини у тварин.

4

Розділ-2: Прикладні аспекти етології

8.

Тема: Поведінка та адаптаційні можливості тварин.

9

9.

Тема: Організація природних умов утримання с.-г тварин.

4

10.

Тема:Управління популяціями тварин та коректування небажаної поведінки у тварин.

4

РАЗОМ:

37


8. Індивідуальні теми

1. Репродуктивна ізоляція.

2. Просторова орієнтація.

3. Піклування про нащадків
9. Методи навчання
1. Словесні методи ( розповідь, пояснення, бесіда, лекція.)

2. Наочні методи:

-ілюстрація (картинки, таблиці, малюнки тощо),

-демонстрування засобу демонстрування: навчальна телепередача або кіно-відеофільм чи його фрагмент; дослід;експеримент, спостереження тощо,

3. Практичні методи: досліди, практичні роботи.
10. Методи контролю
1. Усне опитування (фронтальне, індивідуальне) детальний аналіз відповідей студентів.

2. Письмова аудиторна та позааудиторна перевірка рефератів, контрольнихі робіт (з конкретних питань тощо), перевірка конспектів.

3. Практична перевірка розробка документації, виконання практичної роботи, аналіз виробничої інформації.

4. Стандартизований контроль ( тести).

Види контролю: Поточний контроль, семестрова атестація

11. Критерії оцінювання
11.1. Контроль успішності студентів денної форми навчання

Контроль результатів навчання студентів є необхідним елементом освітнього процесу. Контроль забезпечує об'єктивну оцінку якості освітньої діяльності. Суть контролю полягає у виявленні та вимірюванні компетентностей студентів, у взаємопов'язаній діяльності викладача і студента.

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залікового).

Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна кількість яких за кожний підсумковий контроль становить 100.

100 (ПК) =100;

де:


100 (ПК) – 100 максимальних балів з поточного контролю, які може набрати студент за семестр.

Поточний контроль проводиться на практичних заняттях за допомогою усного опитування та тест-контролю. Результати поточного контролю оцінюється за чотирибальною (2, 3, 4, 5) шкалою. В кінці тетраместру (семестру) обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за формулою:


ПК = 100 х САЗ = 20 х САЗ;

5

де: ПК – бали з поточного контролю;САЗ – середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01);

5 – максимально можливе САЗ.

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочувальних балів:


 • студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (додається 2 бали);

 • за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових конференціях (додається 2 бали), на міжвузівському- рівні (додається 5 балів);

- за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням кафедри.

Переведення підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни, виражених у балах за 100-бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS здійснюється відповідно до табл. 1 і заноситься в додаток до диплому фахівця.

Таблиця 1

Шкала оцінювання успішності студентів
За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

За шкалою

ЕСТS

Залік

90 – 100

Зараховано

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

E

35-59

не зараховано з можливістю повторного складання

FX

0-34

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

F

Залік виставляється студенту у його «Залікову книжку» з відміткою «зараховано» за умови, що він виконав усі види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою та отримав не менше 60 балів, що відповідає позитивній (за національною шкалою) семестровій оцінці.11.2. Контроль успішності студентів заочної форми навчання

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю (залікового контролю). Максимальна кількість балів за кожний заліковий кредит з навчальної дисципліни, яку може отримати студент протягом семестру, становить 100.

Розподіл балів для дисциплін, які завершуються заліком:

30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати студент під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.

70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у міжсесійний період за програмою курсу.

Бал з поточного контролю може включати бали за відвідування, активність на заняттях тощо.

Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної навчальної роботи. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування, письмового експрес-контролю, тестування тощо.

Формою підсумкового контролю є семестровий залік. Якщо студент виконав усі види навчальної роботи, визначені навчальною програмою дисципліни, та отримав не менше 60 балів, залік виставляється автоматично.12. Методичне забезпечення

 1. Робоча програма навчальної дисципліни.

 2. Методичні рекомендації для практичних занять студентів II курсу біолого-технологічного факультету з навчальної дисципліни «Етологія тварин» - Львів, 2015. – 24 с.

 3. Текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю.

 4. Конспект лекцій.

13. Рекомендована література

Базова

1.Зубец М.В. Этология крупного рогатого скота /Зубец М.В., Токарев Н.В., Винничук Д.Т. – К.: Аграрна наука, 1996. -224 с.

2. Ігнатенко. І.А. Етологія: Навчальний посібник. – Для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6. 040102 – біологія. – Черкаси, 2009. - 96 с.

3. Корж О.П. Етологія тварин: навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2011. – 236 с.

4. Севериновська О. В. Етологія (основи поведінки тварин) : підручник для вищих навчальних закладів / О. В. Севериновська, О. Є. Пахомов, В. К. Ри- бальченко. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 292 с.

Допоміжна


 1. Введение в этологию и генетику поведения / Крушинский Л.В., Зорина З.А., Полетаева И.И., Романова Л.Г. – М.: Изд-во Московского университета, 1983. – 173 с.

 2. Дьюрстер Д. Поведение животных: сравнительные аспекты. – М.: Мир, 1981. – 480 с.

14. Інформаційні ресурси

Нормативною базою вивчення дисципліни є програма, навчальний план та робоча програма дисципліни. Джерелами інформаційних ресурсів вивчення дисципліни є: 1. Електронні інформаційні ресурси мережі інтернет з переліком сайтів:

Сайт: Сайт: www.ethology.ru

Сайт: http://ethology.ru/videohttp://www.myshared.ru/theme/etologiya/

Бібліотеки:

1. Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника, 2; тел. 74-43-72

2. Львівська обласна наукова бібліотека: пр. Шевченка, 13; тел. 74-02-26

3. Наукова бібліотека ЛНУ ім. I.Франка, метод. відділ: вул. Драгоманова, 17; тел. 296-42-41

4. Центральна міська бібліотека ім. Л.Українки: вул. Мулярська, 2а; тел. 72-05-815. http://www.nbuv.gov.ua/ − Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського

6. http://www.nplu.kiev.ua/ − Національна парламентська бібліотека України.

Скачати 263.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка