Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»Скачати 429.08 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації23.10.2017
Розмір429.08 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

8. Методи навчання

 1. Словесний.

 2. Наочний.

 3. Практичний.

 4. Пояснювально-ілюстративний.

 5. Демонстраційний.

 6. Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.


9. Методи контролю

1. Тестова перевірка.

2. Перевірка та захист реферату.

3. Усне опитуванння.

4. Захист практичних розрахункових тем.

5. Написаня контрольних модульних робіт.


10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль та самостійна робота

Інд. завдання

(реферат )Сума балів

Сума балів за семестр

Підсумковий тест (екзамен

Модуль 1 (50 балів)

Модуль 2 (25 балів)

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

15

90-100

35-59
60-73
74-89

30
20
10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5


11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно

з можливістю повторного

складання


не зараховано

з можливістю повторного складання0-34

F

незадовільно

з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


не зараховано

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення


 1. Типова програма навчальної дисципліни (тимчасова типова програма навчальної дисципліни).

 2. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.

 3. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять.

 4. Робочий зошит з навчальної дисципліни.

 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 6. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання студента (курсової роботи, проекту тощо).

 7. Перелік запитань для тестової перевірки знань (контрольної роботи).

 8. Перелік запитань для підготовки до екзамену.

 9. Інше методичне забезпечення (на розсуд викладача).


13. Рекомендована література

Основна


 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств.: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 622с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств.: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004. – 624с.

 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 356 с.

 4. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.

 5. Бойчик І.М., Хорів П.М., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навч. посіб. – Львів: “Сполом”, 2000. – 212с.

 6. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: вид-во А.С.К., 2004. – 400 с.

 7. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 152 с.

 8. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18-22.

 9. Економіка підприємства / П.П. Русак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Біла Церква, 2003. – 256с.

 10. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

 11. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

 12. Економіка підприємства: Зб. задач і конкретних ситуацій / П.П. Руснак, В.Г. Андрійчук, А.А. Ільєнко та ін.; За ред. П.П. Руснака. – Ч.1. – К., 2003. – 256 с.

 13. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608с.

 14. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посіб. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457с.

 15. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний і ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

 16. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посіб./За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

 17. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств: навчальний посібник. / Чепурда Л.М., Бєляєва С.С., Плахотнікова М.В. та ін. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с.

 18. Економіка та підприємництво. Практикум: Навч. посібник. Салига С.Я., Желябін В.О., Бойко О.В. та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – ­ 752 с.

 19. Зубовський В. Економіка підприємств. –К.: УФІМБ, 1999. – 64 с.

 20. Економічний довідник аграрника / В.І. Дробот, Т.І. Зуб, М.П. Кононенко та ін.; За ред. Ю.Я. Лузана, П.Т. Саблука. – К.: ”Преса України”, 2003. – 800 с.

 21. Киперман Г. Экономика предприятия: Словарь. – М.: Юрист, 2000. – 272с.

 22. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: навчальний посібник. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

 23. Основи аграрної економіки: Підручник / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін. – К.: Вища освіта, 2003. – 399 с.

 24. Павловська Л.Д. Практикум з курсу "Економіка підприємств". – Житомир: ДААУ, 1999.-125 с.

 25. Павловська Л.Д. Економіка підприємства: навчальний посібник – Житомир: Ви-во ЖНАЕУ, 2009. – 640 с.

 26. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на перше півріччя 2004 року / За ред. О.М. Шпичака, А.В. Розгона. –К.: ІАЕ, 2003. Вип.11. – 190 с.

 27. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2001. –178 с.

 28. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.

Додаткова

 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: інформаційно-аналітичний збірник. Вип. 6. – К.: ІАЕ, 2003. – 763 с.

 2. Актуальні проблеми національної системи бухгалтерського обліку в Україні в період його реформування: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / П.Т. Саблук, К.В. Колузанов, Н.О. Колузанова, Р.П. Саблук – К.: ІАЕ, 2002. – 397 с.

 3. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 313 с.

 4. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба; За. ред.М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 416с.

 5. Валентинов В.Л. Регулювання міжгалузевих відносин в системі аграрної політики. – К.: ІАЕ, 2003. – 330 с.

 6. Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств: Метод. рекомендації / За ред. П.Т. Саблука. – К.:ІАЕ УААН, 2003. – 204 с.

 7. Дієсперов В.С. Економічна робота в господарстві. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 198 с.

 8. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Концептуальні основи прогнозування собівартості продукції сільськогосподарських підприємств. –К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2004. – 24с.

 9. Коваленко Ю.С., Охріменко І.В., Демченко О.В. Про стан аграрного ринку (аналітичний огляд і методичні аспекти формування). – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 32c.

 10. Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 200 с.

 11. Купалова Г.І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України. - К.: ІАЕ УААН, 1995. – 234 с.

 12. Малік М.Й., Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 271c.

 13. Малік М.Й, Федієнко П.М. Аграрна реформа і розвиток підприємництва. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 271 с.

 14. Малік М.Й., Пулім В.А. Управління майном спільної часткової власності: Рекомендації. – К.:ІАЕ, 2003. – 44 с.

 15. Населення і трудові ресурси села: Навч. посіб. / За ред. П.Т.Саблука, М.К. Орлатого. – К.: ІАЕ, 2002. – 277 с.

 16. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України / За ред. П.Т. Саблука – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 439 с.

 17. Паювання сільськогосподарських земель та структурна перебудова в сільському господарстві України: Посіб./ За ред. П.Т. Саблука. – К., 2000. – 222 с.

 18. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: Агентство США з міжнародного розвитку "Проект реформи бухгалтерського обліку в приватному секторі України", 2000. – 301 с.

 19. Про особисте селянське господарство: Закон України від 18.07.2003 р. № 742-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №29. –с. 232.

 20. Реформування соціальної сфери села: організаційно-методичні засади / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 475 с.

 21. Саблук П.Т., Коваленко Ю.С. Обґрунтування та проект концепції адаптації управління аграрним підприємством до ринкових умов. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 22 с.

 22. Саблук П.Т., Малік М.Й.,. Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.

 23. Саблук П.Т., Якуба К. І. Демографічні проблеми українського села. –К., 2002. – 36 с.

 24. Саблук П.Т.Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. В 3-х т. – К.:ІАЕ УААН, 2001. – Т.1 – 430с.;Т.2 – 481с.; Т.3 – 485с.

 25. Соціальна інфраструктура села: Навч. посіб. /За ред. П.Т. Саблука, М.К. Орлатого.- К.:ІАЕ, 2002. – 465 с.

 26. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва / За ред. М.Я Дем'яненка. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.

 27. Фінансовий словник-довідник / За ред. М.Я. Дем'яненка. – К. :ІАЕ УААН, 2003. – 555 с.

 28. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК. За ред. чл.-кор. УААН Підлісецького Г.М. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 428 с.

 29. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції (практичний посібник) / За ред. П.Т. Саблука. –: ІАЕ. – 2000. – 555 с.

 30. Формування нормативних витрат і доходів та баланси сільськогосподарської продукції в Україні та інших країнах світу / За ред. Шпичака О.М. – К.: ІАЕ, 2003. – 484 с.

 31. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.) / За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2002. – 499 с.

 32. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу. – К.: КНЕУ,2001. – 340 с.

 33. Якуба К.І. Демографічні проблеми українського села. – К., 2002. –36с.

Журнали “Економіка України”, “Економіка АПК”, “Економіст”, „Актуальні проблеми економіки”, “Агроінком”, “Пропозиція”, "Бізнес", „Персонал”, "Україна: аспекти праці", “Регіональна економіка”, “Вісник ДАУ”, "Вісник НАУ" та ін.


14. Інформаційні ресурси

 1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек.

 2. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/250 (Економіка України)

 3. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=1 /Економіка аграрних підприємств - Андрійчук В.Г./

 4. http://polka-knig.com.ua/book.php?book=4 /Економічна енциклопедія/

 5. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка