Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»Скачати 429.08 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації23.10.2017
Розмір429.08 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість

годин


денна форма

заочна

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1.

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства"

Проблема вибору в аграрній економіці та шляхи її вирішення. Мета, завдання, структурна будова науки "Економіка підприємства". Об’єкт і предмет. Специфічні методи дослідження економіки підприємства. Тести1

-

2.

Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. Складові структурні ланки підприємств та їх взаємодія. Загальна характеристика видів підприємств. "Малі" підприємства. Характеристика об’єднань. Економічні засади функціонування особистих селянських господарств.1

-

3

Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Методичні підходи до аналізу зовнішнього середовища підприємства. Тести

1

-

4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств.

Економічна суть собівартості продукції її види та їх характеристика. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат. Класифікація витрат. Постійні і змінні витрати, їх особливості та застосування.

Основні шляхи зниження собівартості продукції сільського господарства. Практична частина: Тести. За даними річних звітів визначити:

структуру собівартості продукції рослинництва, тваринництва та виробництва в цілому; виробничу і повну собівартість 1ц основних видів сільськогосподарської продукції.1

0,5

5

Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення. Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств. Прибуток і методика його визначення. За даними річних звітів визначити: рівень товарності основних видів продукції; валовий дохід аграрного підприємства; прибуток (збиток) по основних видах сільськогосподарської продукції та підприємству в цілому.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити: прибуток (збиток) основних видів сільськогосподарської продукції; валовий прибуток, прибуток від звичайної діяльності підприємства до оподаткування, після оподаткування, операційний прибуток, чистий прибуток; валовий дохід.

1

0,5

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

1.

Земельні ресурси та ефективність їх використання

Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості.

Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Основні положення Земельного кодексу України. 3емельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю. Оренда землі. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі на Україні. Шляхи підвищення економічної ефективності використання землі.

Практична частина: тести. 3а даними річних звітів визначити: склад і структуру земельних та сільськогосподарських угідь; показник землезабезпеченості та ступінь використання сільськогосподарських угідь; структуру посівних площ; показники економічної ефективності використання земельних ресурсів підприємства.


1

0,5

2.

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити: забезпеченість господарства трудовими ресурсами, коефіцієнт використання трудових ресурсів; прямі і непрямі показники продуктивності праці в підприємстві, рослинництві, тваринництві; трудомісткість 1ц основних видів сільськогосподарської продукції; середньорічну та погодинну оплату праці у підприємстві, рослинництві, тваринництві.

1

0,5

3.

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств

Економічна суть виробничих фондів в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів (основного капіталу). Грошова оцінка і амортизація основних засобів.Практична частина: тести. За даними річних звітів визначити: показники фізичного стану та руху основних фондів; показники забезпеченості та економічної ефективності використання основних виробничих фондів.

1

0,5

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

1.

Ефективність діяльності підприємства

Поняття ефективності аграрних підприємств, методика її визначення.

За даними річних звітів визначити: беззбитковість виробництва. Показник норми беззбитковості, показники економічної ефективності рослинництва;

показники економічної ефективності тваринництва; показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому; показники рентабельності виробництва основних видів с.-г.. продукції.1

0,5

2.

Якість і конкурентоспроможність продукції

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.Практична частина

Методика визначення оцінки конкурентоспроможності зернової продукції на прикладі сільськогосподарських підприємств (за даними форми 50 с.-г.)1

0,5

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

1.

Реструктуризація й санація підприємств.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів реструктуризації. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.1

0,5

2.

Банкрутство і ліквідація підприємств

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.Практична частина. Визначити імовірніть банкрутсва сільськогосподарського підприємства.

1

0,5
Разом

12

4


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми, зміст

Кількість

годин


денна форма

заочна форма

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1

Теорія підприємства та основи підприємництва.

Поняття теорії підприємництва, основний зміст класичної та неокласичної теорій. Інституціональні теорії. Види підприємництва. Поняття малого підприємництва6

9

2

Підприємство як суб’єкт господарювання

Економічні засади функціонування ТОВ, з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства. Економічні засади функціонування фермерських господарств, приватних підприємств. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форми16

11

3

Ринкові відносини в АПК. Поняття і структура АПК. Суть і значення інфраструктури сільського господарства Класифікація інфраструктури. Суть ринку і ринкових відносин в сільському господарстві. Види ринків. Поняття попиту і пропозиції на продукцію сільського господарства. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію. Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду. Сучасна аграрна політика України.

6

11

4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств

Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Відмінності у формуванні витрат і собівартості продукції в системі бухгалтерського і податкового обліку. Методика визначення собівартості переробних підприємств.8

11

5

Валові та фінансово-економічні результати діяльності аграрних підприємств.

Вплив обсягу пропонування товарної продукції на доходи аграрних підприємств.. продукція переробних підприємств: на стадії виробництва, готова продукції, товарна продукція, реалізована продукція. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.6

11

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

1

Земельні ресурси та ефективність їх використання.

Методика паювання сільськогосподарських угідь. Земельний кадастр і грошова оцінка землі. Плата за землю. Земельна реформа в Україні, основні етапи.3

5

2

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата.

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах.3

5

3

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств.

Економічна суть виробничих фондів в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів. Грошова оцінка і амортизація основних засобів.3

5

4

Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика підприємств АПК. Функціональна роль матеріально-речових елементів основного виробничого капіталу та їх місце у формуванні енергетичних ресурсів. Витрати на утримання техніки та економічні підходи до визначення доцільності їх придбання. Тракторний парк та ефективність його використання. Ефективність використання комбайнового парку. Показники використання обладнання переробних підприємств. Транспортні засоби як важлива складова логістичної системи підприємства.

5

5
Оборотний капітал підприємств. Економічна сутність оборотного капіталу та його склад. Структура оборотного капіталу та оцінка запасів за їх виробничого споживання. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз

5

5
Нематеріальні активи (ресурси) підприємств АПК. Поняття і види нематеріальних активів. Вартісна оцінка. Амортизація. Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів.

5

5

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

1

Ефективність діяльності підприємства.

Графічний і математичний спосіб визначення точки беззбитковості виробництва. Аналіз беззбитковості виробництва і прибутковості галузі4

6

2

Якість і конкурентоспроможність продукції.

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.4

6

3

Інвестиції та оцінювання їх ефективності. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. Методи зіставлення інвестицій у часі. Оцінка ефективності інвестицій за методом ЧПВ. Сутність фінансових інвестицій, напрями їх здійснення і показники оцінювання ефективності обігу цінних паперів.

6

6

4

Цінова політика підприємства. Ціна в ринковій економіці та характеристика її видів. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Цінова політика підприємства. Ціноутворення і ціни на продукцію. Методи визначення рівня ціни пропонування. Паритет цін і механізми його забезпечення.

6

6

5

Інноваційна діяльність підприємства. Поняття інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Загальна характеристика напрямів НТП. Методичні підходи до оцінювання економічної ефективності інновацій.

6

6

6

Спеціалізація та концентрація виробництва. Сутність та фактори спеціалізації та концентрації виробництва. Форми спеціалізації в сільського му господарстві та методика визначення виробничого напряму.. економічна концентрація та захист економічної конкуренції. Диверсифікація аграрних підприємств.

6

6

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

1

Реструктуризація й санація підприємств.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства.

Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів реструктуризації.

Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.8

9

2

Банкрутство і ліквідація підприємств.

Сутність, причини та ознаки банкрутства.Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.

6

8
Разом

120

136


7. Індивідуальні завдання
Виконати реферат на тему:

 1. Місце і роль сільського господарства в економіці держави та формуванні ринкових відносин.

 2. Особливості сільського господарства та їх вплив на ефективність діяльності аграрних підприємств.

 3. Причини аграрної кризи в галузі. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аграрного виробництва в Україні.

 4. Поняття попиту і пропозиції на продукцію сільського господарства.

 5. Різновидність форм власності і їх вплив на формування системи сільського господарства України.

 6. Функціональна роль та призначення виробничої інфраструктури сільського господарства.

 7. Соціальна інфраструктура сільського господарства: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

 8. Поняття, значення, функціональна роль та складові частини ринкової інфраструктури в АПК.

 9. Сучасна аграрна політика України.

 10. Основні етапи аграрної реформи.

 11. Загальна характеристика видів підприємств та їх об’єднань.

 12. Економічні засади функціонування фермерських господарств та особистих селянських господарств.

 13. Економічні засади функціонування господарських товариств.

 14. Економічні засади функціонування сільськогосподарських кооперативів та приватних (приватно-орендних) підприємств.

 15. Економічна суть собівартості продукції, її види та їх характеристика.

 16. Склад витрат за всіма видами діяльності аграрних підприємств. Поняття операційних і валових витрат.

 17. Класифікація витрат в сільському господарстві. Постійні і змінні витрати, особливості формування та застосування.

 18. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції.

 19. Поняття, оцінка, структура, методика визначення валової, товарної, кінцевої продукції сільськогосподарських підприємств.

 20. Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості. Характеристика земельний ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами.

 21. Земельна реформа в Україні, основні етапи її здійснення. Основні положення Земельного кодексу України.

 22. Земельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю.

 23. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі на Україні.

 24. Оренда землі, особливості визначення орендної плати за земельну ділянку.

 25. Поняття і особливості праці в сільському господарстві.

 26. Показники використання трудового потенціалу та методика їх визначення.

 27. Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва. Поняття і особливості використання машинно-тракторного парку.

 28. Використання транспорту в аграрному виробництві. Виробничі будівлі і споруди в аграрних підприємствах, їх значення та ефективність використання.

 29. Економічна суть та характеристика виробничих фондів в сільському господарстві.

 30. Класифікація і структура основних фондів в аграрних підприємствах.

 31. Грошова оцінка і амортизація основних засобів.

 32. Джерела і форми відтворення основних засобів. Лізинг.

 33. Економічна суть, склад і структура оборотного капіталу.

 34. Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг.

 35. Поняття нематеріальних ресурсів і їх види.

 36. Економічна суть інвестицій. Джерела та основні напрями їх здійснення.

 37. Капіталовкладення аграрних підприємств.

 38. Суть НТП та інноваційної діяльності. Загальна характеристика напрямів НТП.

 39. Основні риси НТП в ринковій економіці та важливість переходу аграрної економіки на інноваційну модель розвитку.

 40. Сутність та показники інтенсифікації с.-г. виробництва.

 41. Основні напрями інтенсифікації та шляхи підвищення її ефективності.

 42. Суть ефективності, її види, їх характеристика і показники.

 43. Поняття, види і показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

 44. Рентабельність виробництва і методика визначення її показників.

 45. Суть, функції та фактори формування ціни. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність.

 46. Види цін на продукцію сільського господарства та їх характеристика.

 47. Методичні підходи до визначення цін на сільськогосподарську продукцію на сучасному етапі розвитку ринкової економіки.

 48. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці.

 49. Поняття якості, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції.

 50. Методика визначення якості продукції сільського господарства і вплив її рівня на результати виробництва.

 51. Стандартизація і сертифікація продукції.

 52. Оцінка конкурентоспроможності продукції.

 53. Економічний зміст поняття спеціалізації сільськогосподарського виробництва: чинники, принципи та форми спеціалізації.

 54. Суть агропромислової інтеграції і закономірності її розвитку. Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види.

 55. Ринок зернових: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 56. Ринок технічних культур: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 57. Ринок картоплі: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 58. Ринок молока: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 59. Ринок м'ясного скотарства: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 60. Ринок свинарства: значення галузі, сучасний рівень розвитку, попит і пропозиція, цінова ситуація, шляхи зростання ефективності.

 61. Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності рослинництва в умовах ринкової трансформації економіки АПК.

 62. Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності тваринництва в умовах ринкової трансформації економіки АПК.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка