Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства»Скачати 429.08 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2017
Розмір429.08 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів сучасне економічне мислення в умовах ринкової економіки, розширити їх знання щодо дії ринкового механізму в аграрному секторі, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань (насамперед на рівні підприємств).

Завдання вивчення дисципліни:

 • вивчення дії об'єктивних економічних законів та закономірностей, що виникають і діють лише в підприємствах і враховують особливості сільськогосподарського виробництва;

 • пошук шляхів вирішення ефективного і раціонального використання обмежених ресурсів для максимального задоволення потреб людини;

 • вивчення попиту і пропозиції на продукцію аграрних підприємств, дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на ціни і доходи підприємств;

 • прийняття правильних рішень щодо економічної оцінки інновацій, зокрема здійснення нових капітальних проектів, впровадження нової технології, техніки чи обладнання;

 • вивчення витрат виробництва і собівартості продукції;

 • дослідження основних проблем економіки галузей рослинництва і тваринництва та ін.

Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні знати:

 • основні економічні поняття, терміни і показники, що використовуються в науково-економічній літературі та практичній діяльності аграрних підприємств у сучасних умовах;

 • цілі та напрями діяльності підприємства, правові основи господарювання підприємств, організаційно-економічні засади створення та функціонування агроформувань ринкового типу;

 • основні процеси, що проходять в сільському господарстві, тенденції в розвитку ринкової економіки, дію ринкового механізму в аграрній сфері;

 • виробнича потужність підприємства; вимірювання та оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва на підприємстві;

 • затрати і собівартість продукції, виробничий бюджет підприємства;

 • формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства, продуктивність і оплата праці;

 • основні засоби (фонди), нематеріальні активи підприємства: економічна сутність, структура, знос та амортизація, напрями ефективного використання;

 • оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники і шляхи ефективного використання;

 • інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства;

 • економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження і інтенсифікації виробництва, спеціалізація, інтеграція, концентрація, диверсифікація підприємств;

 • фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність продукції, підприємства на ринку; ціни і ціноутворення на продукцію, паритет і його забезпечення в ринковій економіці;

 • реструктуризація, санація, банкрутство та ліквідація підприємства.

Студент повинен уміти:

 • аналізувати сучасний стан ринкового середовища та поведінку на ньому суб'єктів господарювання;

 • характеризувати склад і динаміку основних фондів, визначати вартість основних фондів, розраховувати норму амортизації та річних сум амортизаційних відрахувань, застосовувати методику обчислення показників забезпеченості, стану, руху та ефективності використання основних фондів;

 • виконувати аналітичні прогнозні розрахунки обсягів оборотних коштів, проводити оптимізацію витрат підприємства та його запасів;

 • оцінити якісні та кількісні характеристики, стан, рух, продуктивність, форми, системи та рівень оплати праці персоналу підприємства;

 • розрахувати рівень та структуру собівартості продукції, складати виробничий бюджет та обґрунтувати напрями зниження собівартості продукції;

 • характеризувати фінансовий стан та результати діяльності підприємства, обчислювати обсяги власного капіталу та позикових коштів, оцінити формування і використання прибутку підприємства, дослідити динаміку і обґрунтувати напрями підвищення рентабельності підприємства;

 • встановити рівень економічної безпеки підприємства за всіма її функціональними складовими, знати порядок проведення реструктуризації підприємства, визначати цілі та стратегії санації, імовірність банкрутства.

Вивчення дисципліни "Економіка підприємства" дає можливість студентам напряму "Облік і аудит" вміти на високому професійному рівні розв'язувати фінансово-економічні та господарські проблеми, які виникають перед аграрними підприємствами в умовах ринкової економіки.
3. Структура навчальної дисципліни

п/п


Назви модулів, змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма навчання

Всього

Лекції

Практ

Самост

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

Тема 1

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства"

8

1

1

6

Тема 2

Підприємство як суб’єкт господарювання

9

1

1

7

Тема 3

Ринкові відносини в АПК. Система сільського господарства і АПК України. Зовнішнє середовище господарювання підприємств АПК

9

1

1

7

Тема 4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств

9

1

1

7

Тема 5

Валові та фінансово-економічні результати діяльності аграрних підприємств

9

1

1

7

Разом за змістовний модуль 1

44

5

5

34

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

Тема 1

Земельні ресурси та ефективність їх використання

5

1

1

3

Тема 2

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата

5

1

1

3

Тема 3

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств

5

1

1

3

Тема 4.

Матеріально-технічне забезпечення та виробнича логістика підприємств АПК.

5

-

-

5

Тема 5.

Оборотний капітал підприємств

5

-

-

5

Тема 6.

Нематеріальні активи підприємств.

5

-

-

5

Разом за змістовний модуль 2

30

3

3

24

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

Тема 1

Ефективність діяльності підприємства

10

1

1

8

Тема 2

Якість і конкурентоспроможність продукції

10

1

1

8

Тема 3

Інвестиції та оцінювання їх ефективності

10

1

1

8

Тема 4.

Забезпечення конкурентоспроможності продукції

10

1

1

8

Разом за змістовний модуль 3

40

4

4

32

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

Тема 1

Реструктуризація й санація підприємств

15

-

-

15

Тема 2

Банкрутство і ліквідація підприємств

15

-

-

15

Разом за змістовний модуль 4

30

-

-

30
Всього годин

144

12

12

120


4. Теми лекцій та їх короткий зміст

з/п


Назва теми та її короткий зміст

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Модуль 1. Підприємство у сучасній системі господарювання

Змістовний модуль 1.Теоретико-методологічні основи «Економіки підприємств»

1

Предмет і метод курсу "Економіка підприємства".

Проблема вибору в аграрній економіці та шляхи її вирішення. Мета, завдання, структурна будова дисципліни "Економіка підприємства". Об'єкт і предмет науки. Специфічні методи дослідження економіки підприємств.1

0,2

2

Підприємство як суб’єкт господарювання.

Поняття підприємства як самостійного суб'єкта господарювання. Загальна характеристика видів підприємств. "Малі" підприємства. Види об’єднань та їх характеристика. Економічні засади функціонування підприємств різних організаційно-правових форм власності.1

0,2

3

Ринкові відносини в АПК. Система сільського господарства і АПК України.

Різновидність форм власності і їх вплив на формування системи сільського господарства. Суть і значення інфраструктури сільського господарства. Класифікація та характеристика видів інфраструктури. Сучасна аграрна політика України. Суть ринку і ринкових відносин в сільському господарстві. Види ринків. Поняття внутрішнього та зовнішнього середовища господарювання підприємства1

0,2

4

Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств.

Економічна суть собівартості продукції її види та їх характеристика. Склад витрат за всіма видами діяльності підприємств. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат. Класифікація витрат. Постійні і змінні витрати, їх особливості та застосування. Основні шляхи зниження собівартості продукції сільського господарства.1

0,2

5

Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств.

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення. Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об'єднань: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств.

Прибуток і методика його визначення.


1

0,2

Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення підприємства

1.

Земельні ресурси та ефективність їх використання.

Земля як основний засіб сільськогосподарського виробництва та її особливості. Характеристика земельних ресурсів України та їх розподіл між землекористувачами. Земельна реформа в Україні. Основні положення Земельного кодексу. Земельний кадастр та грошова оцінка землі. Плата за землю. Оренда землі. Поняття, умови і особливості становлення ринку землі. Шляхи підвищення економічної ефективності використання землі.1

0,5

2.

Персонал аграрних підприємств, продуктивність праці та її оплата.

Поняття персоналу аграрних підприємств та його класифікація. Показники використання персоналу та методика їх визначення. Поняття та система показників продуктивності праці. Шляхи підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати на підприємстві. Форми і системи заробітної плати. Регулювання заробітної плати.1

0,5

3.

Основні фонди (основний капітал) і оборотні фонди аграрних підприємств.

Економічна суть виробничих фондів та оборотного капіталу в сільському господарстві. Класифікація і структура основних фондів та оборотних засобів. Грошова оцінка і амортизація основних засобів. Стан і рух основних фондів підприємства, їх використання для характеристики відтворювального процесу. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів і шляхи її підвищення. Визначення і оцінка показників використання виробничої потужності аграрних підприємств. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу. Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори поліпшення використання оборотного капіталу.1

0,5

Модуль 2. Ефективність виробництва та антикризова система господарювання

Змістовний модуль 3. Економічні результати діяльності аграрних підприємств

1.

Ефективність діяльності підприємства.

Поняття валової продукції аграрних підприємств, методика її визначення.

Товарна продукція і канали її збуту в умовах ринку. Кінцева продукція: суть і методика визначення. Чиста продукція аграрних підприємств. Прибуток і методика його визначення. Поняття економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Рентабельність виробництва та методика визначення її показників. Графічний спосіб визначення беззбитковості виробництва. Показник норми беззбитковості. Методи оцінки ринкової позиції підприємства.


1

0,5

2.

Якість і конкурентоспроможність продукції.

Поняття якості та її значення для підвищення конкурентоспроможності продукції. Методи оцінювання якості продукції та і вплив її рівня на результати виробництва. Витрати на поліпшення якості продукції та напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю. Стандартизація і сертифікація продукції.1

-

Змістовний модуль 4. Реструктуризація та ліквідація підприємства

1.

Реструктуризація й санація підприємств.

Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів реструктуризації. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.1

0,5

2.

Банкрутство і ліквідація підприємств.

Сутність, причини та ознаки банкрутства. Основні етапи та процедура порушення справи про банкрутство. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих підприємств. Наслідки ліквідації та черговість задоволення претензій кредиторів.1

0,5
Разом

12

4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка