Робоча програма навчальної дисципліни бюджетування діяльності суб’єктів господарювання галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»Сторінка1/3
Дата конвертації27.10.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

   1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


       1. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. декана

______________________доц. А.В. Стасишин

«_____»_________________2016 р.  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
галузь знань 0306 «Менеджмент та адміністрування»

напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

факультет управління фінансами та бізнесу
 1. денна форма навчання

ЛЬВІВ 2016

Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент та адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». − 01.09.2016 − 22 с.


Розробник:

Пасінович І.І., к. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання;
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Протокол № 1 від 01.09.2016 р.
Завідувач кафедри фінансів

суб’єктів господарювання, д.е.н., проф. Васьківська К.В.
01.09.2016 р.


Схвалено Вченою радою факультету

управління фінансами та бізнесу

Протокол від «___» __________ 2016 року № ___


© Пасінович, 2016 рік

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ринкова економіка ставить високі вимоги до рівня наукової обґрунтованості різних видів планів на рівні суб′єктів господарювання, що потребує формування в менеджерів й економістів теоретичних знань і практичних навиків здійснення планових розрахунків, обґрунтування управлінських рішень, забезпечення дієвого контролю за їх реалізацією.

Як свідчить світова практика, планування є важливою частиною господарської практики та основоположною функцією менеджменту. З відходом від директивного планування, яке було властиве адміністративно-командній економіці, вітчизняні підприємства досі перебувають в пошуку ефективних форм планування, адекватних новим конкурентним умовам. Відповіддю на ці пошуки можуть стати впровадження практики стратегічного планування (на довгострокову перспективу) і бюджетування (на короткострокову перспективу).

Поява поняття «бюджет» на рівні суб′єктів господарювання пов′язана зі зростанням ролі оперативного планування та управлінського обліку. З часом складання бюджетів перетворилось на невід’ємну складову загального процесу планування на підприємстві. Бюджетування дає можливість координувати всі сторіни діяльності підприємства, зусилля всіх підрозділів для досягнення кінцевого результату і, як наслідок, підвищення ефективності діяльності і фінансової стійкості.

Система бюджетування на підприємстві є одним з комплексних методичних підходів, що дозволяє створити внутрішній механізм управління його ресурсами, який охоплює всі сторони діяльності суб′єкта господарювання. За змістом бюджетування виступає технологією планування, обліку, здійснення контролю й аналізу фінансових і матеріальних потоків.

На сьогодні для керівників вітчизняних підприємств процес бюджетування на рівні підприємства залишається не зовсім зрозумілим. Це актуалізує потребу підготовки нового покоління фахівців, які б володіли сучасними методологічними прийомами планування і контролю, що довели свою ефективність в зарубіжній управлінській практиці. Поточні й оперативні плани у формі різного роду бюджетів здатні стати дієвими інструментами обгрунтування господарських рішень та їх реалізації. Таким чином, науково обгрунтоване й професійне використання бюджетування на сьогодні здатне перетворитись на важливу конкурентну перевагу вітчизняних підприємств, яка допоможе їм забезпечувати ефективність виробничо-господарської діяльності та конкурентоспроможність на ринку.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є фінансово-господарська діяльність підприємства, направлена на обґрунтування й реалізацію управлінських рішень і відображена в системі бюджетів.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у наданні студентам знань про завдання і методи складання бюджетів та використання їх в якості інструменту планування і контролю в поточній виробничо-комерційній діяльності підприємств.

Основні завдання дисципліни:

 • з′ясування передумов та переваг впровадження бюджетування на підприємствах;

 • вивчення сутнісно-змістових елементів системи бюджетування;

 • оволодіння методологічними прийомами складання бюджетів;

 • вміння використовувати бюджети для оперативного контролю реалізації управлінських рішень.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Бюджетування діяльності суб′єктів господарювання» вивчається після вивчення дисциплін «Фінанси, гроші і кредит», «Місцеві фінанси і фіскальне адміністрування», «Економіка і фінанси підприємства», а її вивчення передує вивченню навчальних дисциплін «Податкова система», «Бюджетна система».
Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб′єктів господарювання» студент повинен:

а) знати:

 • теоретико-методологічні засади планування як функції менеджменту;

 • сутність бюджетування та етапи його реалізації;

 • логіку побудови бюджетів, методологію і методику бюджетування в умовах розвиненої ринкової економіки;

 • систему бюджетів на підприємствах, їх призначення, зміст та взаємозв′язки;

б) вміти:

 • використовувати різноманітні методи бюджетного планування;

 • складати бюджети фінансово-господарської діяльності;

 • підраховувати економічні наслідки при можливих відхиленнях від наміченого плану й оперативно приймати ефективні рішення;

 • використовувати бюджети як інструмент контролю реалізації господарських рішень.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:


Назва рівня

сформованості вміння

Зміст критерію рівня сформованості вміння

1. Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

2. Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв′язуванні типових ситуацій

3. Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв′язання нестандартних завдань та проблемних ситуаційРобоча програма складена на 4 кредити

Форми контролю − залік

Опис предмета навчальної дисципліни

«Бюджетування діяльності суб′єктів господарювання»


Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Цикл навчального плану – вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Курс: 3, Семестр: 6
Шифр та напрям підготовки

Кількість кредитів

ECTS

Кількість годин за ОПП

Кількість аудиторних годин

Лекції

Семіна-рські/

практи-чні

Заліки по модулях

Самостійна робота

6.030601 «Менеджмент»

4

120

32

16

16

2

88
Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів

Кількість залікових модулів

Вид контролю

2

10

1

ПМК, залік

Методи навчання

лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ, робота в бібліотеці, з матеріалами мережі Інтернет тощо


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Бюджетування діяльності суб′єктів господарювання»

Тема 1. Планування як функція менеджменту

Тема 2. Теоретико-методологічні основи бюджетування на підприємстві

Тема 3. Місце бюджетування в системі управління підприємством

Тема 4. Бюджетне планування

Тема 5. Методи бюджетного планування та підходи до розробки бюджетів

Тема 6. Нормативна база розробки бюджетів

Тема 7. Структурування та консолідування бюджетів підприємства

Тема 8. Бюджетне організування та мотивування на підприємстві

Тема 9. Врахування ризиків при розробленні бюджетів

Тема 10. Контролювання та регулювання бюджетів
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Бюджетування діяльності суб′єктів господарювання»
Тема 1: Планування як функція менеджменту

Місце і завдання планування в ринкових умовах. Різниця між плануванням і прогнозуванням. Формальне та інкрементальне планування. Концепція контролінгу та місце в ній планування.

Характеристика планування як функції менеджменту. Об′єкти і суб′єкти планування на підприємстві. Стратегічне, поточне й оперативне планування та їхня взаємозалежність.

Організаційні, інформаційні та кадрові передумови створення ефективної системи планування на підприємстві. Альтернативність планових рішень та оптимізація планів.

Організаційні структури планування.

Фінансове планування. Структура і зміст фінансового плану.
Тема 2: Теоретико-методологічні основи бюджетування

на підприємстві

Бюджет як економічна категорія. Сутність та значення бюджетування. Балансовий підхід як основа розробки бюджетів.

Бюджетування як прогресивна технологія фінансового планування та оперативного контролінгу.

Необхідність впровадження системи бюджетування на підприємстві.

Принципи бюджетування підприємства.

Організаційні передумови впровадження бюджетування на підприємстві.
Тема 3: Місце бюджетування в системі управління підприємством

Бюджетування як управлінська технологія. Система управління підприємством на принципах бюджетування.

Основні користувачі бюджетної інформації підприємств.

Етапи розробки бюджетів. Змістова та функціональна характеристика етапів бюджетування.

Переваги і недоліки бюджетування.

Проблеми впровадження та застосування бюджетів на підприємствах.

Автоматизація бюджетування на підприємстві.
Тема 4: Бюджетне планування

Характеристика поточного планування. Зміст і структура зведеного поточного плану підприємства.

Сутність і значення бюджетного планування на підприємстві.

Вибір бюджетного періоду та чинники, що його визначають.

Система цілей і бюджетування. Взаємозв’язок бюджетування з головними фінансовими цілями підприємства

Принципи бюджетного планування.

Етапи процесу бюджетного планування.
Тема 5: Методи бюджетного планування

та підходи до розробки бюджетів

Класифікація методів бюджетного планування.

Методи ієрархічного бюджетного планування.

Сутність, переваги та недоліки методів бюджетного планування. Рекомендації щодо вибору методів бюджетного планування залежно від характеристик функціонування підприємства.

Гнучкі та фіксовані бюджети. Етапи розробки бюджету з нульовою базою. Переваги й недоліки бюджетування «з нуля».Тема 6: Нормативна база розробки бюджетів

Методи складання бюджетів на основі технічних норм і нормативів (нуль-базис-бюджетування). Призначення норм і нормативів при розробці бюджетів підприємства.

Внутрішньоорганізаційні норми і нормативи як основа формування бюджетів. Класифікація і види норм і нормативів. Матеріальні, трудові та фінансові норми і нормативи. Норма часу. Норма витрат та її структура.

Методи розробки планових норм і нормативів (аналітично-розрахунковий, аналітико-дослідний, експериментальний, дослідно-статистичний і ін.).

Вимоги до норм і нормативів. Якість нормативної бази підприємства.

Механізм взаємодії нормативів і бюджетних показників.
Тема 7: Структурування та консолідування бюджетів підприємства

Класифікація доходів і витрат в бюджетуванні.

Облікова політика підприємства як фундамент для бюджету.

Класифікація та види бюджетів підприємства. Довгострокові і короткострокові бюджети.

Операційні бюджети. Бюджет реалізації (продаж) як основа бюджетування.

Бюджет виробництва та його структура. Бюджет потреб в матеріалах. Бюджет використання матеріалів.

Бюджет трудових витрат. Бюджет прямих витрат на оплату праці.

Бюджет витрат. Роль кошторисів для складання бюджетів. Види кошторисів та порядок їх формування.

Бюджет загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут.

Фінансові бюджети. Бюджет доходів та витрат. Бюджет руху грошових коштів. Прогнозний бюджет активів і пасивів.

Допоміжні та спеціальні бюджети (бюджет маркетингових комунікацій, інвестиційний бюджет, податковий бюджет тощо).

Консолідований (генеральний, зведений) бюджет.

Сфери застосування різних типів бюджетів.
Тема 8: Бюджетне організування та мотивування на підприємстві

Бюджетне організування як вид управлінської діяльності. Зміст і завдання бюджетного організування.

Сутність центрів відповідальності. Види та характеристика центрів відповідальності. Підходи до розробки бюджетів для різних типів центрів відповідальності.

Доцільність створення бюджетного комітету.

Бюджетне мотивування. Система матеріального і морального мотивування виконання бюджетів.
Тема 9: Врахування ризиків при розробленні бюджетів.

Сутність і природа ризиків в господарській діяльності. Класифікація і види ризиків. Причини і наслідки ризиків.

Послідовність врахування ризиків в процесі бюджетного планування.

Імовірність невиконання бюджету. Міра і ціна ризику.

Методи управління ризиками. Шляхи нейтралізації і уникнення ризиків.
Тема 10: Контролювання та регулювання бюджетів

Сутність бюджетного контролювання як виду управлінської діяльності. Завдання контролювання бюджетів. Принципи бюджетного контролю.

Класифікація та види бюджетного контролю.

Система бюджетного контролю (об′єкти і суб′єкти, інструментарій та технологія бюджетного контролю).

Контроль відхилень у бюджеті. Зовнішні і внутрішні причини відхилень. Види відхилень фактичних показників від планових.

Етапи контролювання і регулювання бюджетів.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

4.1. Основна література

1. Калайтан Т.В. Контролінг: Навчальний посібник. − Львів: Новий світ-2000.− 2008. − 252 с.

2. Квасницька Р.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посібник. − Львів: «Магнолія 2006», 2013. − 631 с. − С. 539-578.

3. Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или Как эффективно управлять финансами. − Х.: Фактор, 2005. − 336 с. − 336 с.

4. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: навч. посібник / В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. − К.: Центр учбової літератури, 2007. − 112 с.

5. Косарев О.Й., Волик В.М. Методологія бюджтевання діяльності підприємств: навч. посібник / О.Й. Косарев, В.М. Волик. − К.: НАУ, 2004. − 96 с.

6. Коммерческое бюджетирование / Бочаров В.В. − СПб.: Питер, 2003. − 368 с.

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетування на підприємстві. Навчальний посібник. − К.: Кондор, 2008. − 312 с.

7. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади: Монографія. − К.:Кондор, 2007. − 234 с.

8. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. − Львів: «Магнолія 2006», 2008. − 240 с.

9. Фінанси підприємств : підручник / [Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. − Восьме вид., перероб. та доп. − К. : КНЕУ, 2013. − 519 с. − С. 391-456.

10. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С.В. Івахненков, О.В. Мелих О.В. − К. : Знання, 2009. − 319 с.
4.2. Додаткова література

11. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств // Фінанси України. − 2000. − №7. − С. 48-55.

12. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України. − 2003. − №3. − С. 97-109.

13. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / К.: КНТЕУ, 2006. − 779 с.

14. Віниченко М.М. Оцінка ризику у бюджетуванні// Фінанси України.- 2003.- №7.- С.90-96.

15. Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел. Основы коммерческого бюджетирования / Пер. с англ. − СПб.: Пергамент, 1998. − 496 с.

16. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. − 2-ге вид., перероб. та доп. К.: Кондор. − 2003. − 364 с.

17. Зятковський І. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві // Актуальні проблеми економіки.− 2003.− №4.− С. 48-51.

18. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Інтегрований нормативний метод бюджетного планування діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − №7 (37). − С. 111-122.

19. Лях О.О. Удосконалення бюджетування в системі фінансового контрлінгу на підприємстві / Лях О.О. // БІЗНЕС-ІНФОРМ. − № 8, 2015. − С. 297-301.

20. Мельник О.Г. Аналіз систем бюджетування на вітчизняних підприємствах// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». − 2005. − №2 (547). − С. 61-69.

21. Мельник О.Г. Методи бюджетного планування // Фінанси України. – 2003. − №12 (97). – С. 37 – 46.

22. Мельник О.Г. Бюджетування як елемент процесу управління підприємством // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ «ЛП». – Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003. – №478. – С. 31 – 38.

23. Мельник О.Г. Класифікація та призначення бюджетів підприємства // Проблеми економіки та управління. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003. – № 484. – С. 312-319.

24. Мельник О.Г. Методичні положення щодо бюджетного контролювання на підприємстві // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ “ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2003. – №494. - С. 71-78.

25. Мілінчук О.В. Переваги та недоліки впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. − 2005. − №6,Т.1. − С. 161-164.

26. Онищенко С. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством// Бухгалтерський облік і аудит. − 2006.- №6. − С. 42-51.

27. Онищенко С.В. Упровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах// Фінанси України. − 2003. − №4. − С. 45-50.

28. Отливанська Г., Бабашов Р. Сучасні концепції та технології бюджетування / Галина отливанська, Раджаб Бабашов // Банківська справа. − № 1-2, 2015. − С. 74-85.

29. Партин Г.О. Бюджетування в системі управління витратами підприємства // Фінанси України. − 2003. − №5. − С.50-53.

30. Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование. − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. − 432 с.

31. Савчук В.П., М.М.Віниченко. Особливості системи бюджетування підприємства // Фінанси України.− 2002.− №11.− С.55-60.

32. Саюн А.О. Методологічні основи комерційного бюджетувння / Алла Олександрівна Саюн / Вісник УБС НБК. − № 3(9), 2010. − С. 101-104.

33. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. − К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. − 232 с.

34. Смачило В.В. Особливості бюджетування на основі виділення центрів обліку та відповідальності // Актуальні проблеми економіки. − 2004. − №4. С. 148-154.

35. Терещенко О.О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві// Фінанси України. − 2001.− №11.− С. 17-23.

36. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. проф. Г.Г.Кірейцева. − Київ: ЦУЛ, 2002. − 496 с.

37. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке финансового планирования. − М.: Финансы и ститистика, 2006. − 464 с.

38. Череп О.Г. Шешіна М.В. Бюджетування як елемент підвищення ефективності управління діяльністю підприємства / О.Г. Череп, М.В. Шешіна // Вісник ЖДТУ. − № 2(64), 2013. − С. 309-312.

39. Шейкин Г. Организация бюджетирования // Справочник экономиста. − 2005. − №4. − с. 29-32.

40. Шмідт М.П., Я.В.Кудря. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України // Фінанси України.- 2008.- №4.- С. 76-87.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка