Робоча програма навчальної дисципліни 1 сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень для студентівСкачати 164.8 Kb.
Дата конвертації12.10.2018
Розмір164.8 Kb.
ТипРобоча програма

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

______________________

«____»____________20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1

СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

для студентівгалузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 054 «Соціологія»

освітній рівень "магістр"

освітня програма «Соціологія»
Форма навчання денна

Навчальний рік 2017/2018

Семестр 2

Кількість кредитів ЕСТS 4

Мова викладання, навчання

та оцінювання українська

Форма заключного контролю залік
Викладачі: доц. Ковтуненко Е.С..

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)
КИЇВ – 2017

Розробник(и):

Ковтуненко Е.С., к.с.н., доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри методології та методів соціологічних досліджень

__________________ (Сидоров М.В.-С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Протокол № ___ від «____» ___________ 20___р.

Схвалено науково - методичною комісією факультету соціології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Голова педагогічної ради


«_____» _________________ 20___ року

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень” є основні напрямки маркетингових досліджень; методологічні основи маркетингового дослідження, структуру і сутність кожної складової методологічного та процедурного розділів програми дослідження;
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати понятійно-категоріальний апарат економічної теорії;

2. Вміти працювати з комп’ютером, знаходити наукову інформацію у Інтернеті, вміти інтерпретувати дані.

3. Знати методи збору та аналізу даних в соціології
3. Анотація навчальної дисципліни:
В ході цього курсу студент навчиться розробляти програму маркетингового дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження; визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію методу; створювати вибірку за існуючими принципами, розраховувати об’єм вибіркової сукупності та похибку вибірки; в разі необхідності проводити ручну обробку отриманої інформації; проводити теоретичний аналіз одержаного емпіричного матеріалу; теоретичний аналіз одномірних та багатомірних розподілів, проводити інтерпретацію отриманих результатів; розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень; підготувати підсумковий звіт за результатами маркетингового дослідження
4. Завдання (навчальні цілі):

 • Вивчення кількісних методів одержування первинної емпіричної інформації, їх особливостей, інструментарію та технік застосування методів в маркетинговому дослідженні;

 • Вивчення якісних методів одержування первинної емпіричної маркетингової інформації, їх відмінності від кількісних, інструментарію та технік застосування методів;

 • Методик визначення, розрахунку та побудови вибірки маркетингового дослідження;

 • Методів аналізу отриманої інформації


Це спрямовано на формування компетентностей:

 • Здатність до пошуку, обробки й аналізу інформації з різних джерел (зк11)

 • Вміння обгрунтовувати використання новітніх методів збору та аналізу соціологічної інформації для вирішення практичних завдань у різних сферах суспільного життя (фк11)


5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання

Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Знати методологічні основи маркетингового дослідження, структуру і сутність кожної складової методологічного та процедурного розділів програми дослідження; теоретичні основи процедури вимірювання в маркетингових дослідженнях


Лекція, семінар, відео урок, самостійна робота

Модульна контрольна робота

20

1.2

Знати основи вибіркового соціологічного дослідження

Лекція, семінар, відео урок, самостійна робота

Модульна контрольна робота

20

2.1

Вміти розробляти програму маркетингового дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження

Лекція, семінар, відео урок, самостійна робота

Модульна контрольна робота

20

2.2

Вміти застосовувати кількісні методи одержування первинної емпіричної інформації, їх особливості, інструментарій та техніку застосування методів в маркетинговому дослідженні; якісні методи одержування первинної емпіричної маркетингової інформації, їх відмінність від кількісних, інструментарій та техніку застосування методів


Лекція, семінар, відео урок, дистанційний курс, самостійна робота

Модульна контрольна робота

20

2.3

Вміти проводити інтерпретацію отриманих результатів


Лекція, семінар, відео урок, дистанційний курс, самостійна робота

тест

20


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати :

 • основні напрямки маркетингових досліджень;

 • методологічні основи маркетингового дослідження, структуру і сутність кожної складової методологічного та процедурного розділів програми дослідження;

 • теоретичні основи процедури вимірювання в маркетингових дослідженнях, типи та види шкал, етапи їх побудови та можливості перевірки надійності та валідності процедури вимірювання, її зв’язку з аналізом отриманих даних;

 • кількісні методи одержування первинної емпіричної інформації, їх особливості, інструментарій та техніку застосування методів в маркетинговому дослідженні;

 • якісні методи одержування первинної емпіричної маркетингової інформації, їх відмінність від кількісних, інструментарій та техніку застосування методів;

 • методики визначення, розрахунку та побудови вибірки маркетингового дослідження;

 • основні принципи проведення польового етапу маркетингового дослідження;

 • методи обробки емпіричної маркетингової інформації;

 • методи аналізу емпіричних даних;


вміти :

 • розробляти програму маркетингового дослідження, її методологічний та процедурний розділ, робочий план дослідження; калькуляцію дослідження;

 • визначати необхідний метод збору інформації, розробляти інструментарій та польову документацію методу;

 • створювати вибірку за існуючими принципами, розраховувати об’єм вибіркової сукупності та похибку вибірки;

 • в разі необхідності проводити ручну обробку отриманої інформації;

 • проводити теоретичний аналіз одержаного емпіричного матеріалу; теоретичний аналіз одномірних та багатомірних розподілів, проводити інтерпретацію отриманих результатів;

 • розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень;

 • підготувати підсумковий звіт за результатами маркетингового дослідження


6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації)

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Обгрунтовувати використання новітніх методів збору та аналізу соціологічної інформації для вирішення практичних завдань у різних сферах суспільного життя (прн17)

+
+

+

+

Застосовувати соціологічні знання, вміння та навички у міждисциплінарних дослідженнях. (прн13)

+

+
+

+

Демонструвати навички самостійної дослідницької роботи, опанування новими знаннями. (прн10)

+
+

+

+

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

1. Відповіді на семінарах в модулі 1 - 3 бали(мінімум)/ 6 балів(максимум)

2. Модульна контрольна робота 1 РН1.1 по першому модулю 5 балів/ 8 балів

3. Відповіді на семінарах в модулі 2 - 4 бали/ 8 балів

4. Мкр 2 РН1.2 , РН1.1, 1.35 балів/ 8 балів

5. Доповнення – (до 8 раз) 5 балів / 8 балів

6. Відповіді на семінарах в модулі 3 - 4 бали/ 8 балів

7. Мкр 3 РН1.1, РН2.1, РН1.3 – 5 балів/8 балів

8. Презентація проекту як модульна контрольна робота 4 РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1, РН2.2 - 5 балів/ 8 балів

9. Написання тесту – 2 бали/ 5 балів

9. Виконання самостійної роботи 24.01.2018 – 28.02.2018 – 8 балів/16 балів
- підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену, диференційованого заліку)2:

Диференційований залік
- умови допуску до підсумкового заліку:

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 48 балів для одержання допуску до заліку обов’язковим є повторне складання модульних контрольних робіт.
7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку оцінювання).

 1. Виконання самостійної роботи 24.01.2018 – 28.02.2018

 2. Відповіді на семінарах в модулі 1 - 2-3-й тиждень

 3. Мкр 1 РН1.1 по першому модулю 4-й тиждень

 4. Відповіді на семінарах в модулі 2 - 4-6 тиждень

 5. Мкр 2 РН1.2 7-й тиждень

 6. Доповнення – до 8 раз

 7. Відповіді на семінарах в модулі 3 - 7-8 тиждень

 8. Мкр 3 РН2.1 – 9-й тиждень

 9. Презентація за модулем 4 РН 2.2, РН1.1, РН1.2, РН1.3, РН2.1, - 9-10-й тиждень

 10. Тест – останній тиждень на семінарському занятті.


7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed

60-100

Не зараховано / Fail

0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та семінарських занять


модуля, теми

Тема

Кількість навчальних годин

Всього

Лекц.

Прак.

С.Р

Модуль 1.

Методологія маркетингового дослідження

28

2

6

20

Розділ 1.

Поняття маркетингової інформаційної системи та маркетингового дослідження. Програма дослідження


Тема 1.

МІС та маркетингові дослідження. Методологічний розділ програми маркетингового дослідження

9

2

2

5

Тема 2.

Методичний розділ програми маркетингового дослідження. Визначення вибіркової сукупності у маркетинговому дослідження

7
2

5

Тема 3.

Процедура вимірювання в маркетингових дослідженнях

12
2

10

Модуль 2.

Методи збору даних в маркетингових дослідженнях


46

6

10

30

Розділ 2.

Кількісні методи збору інформації в маркетингових дослідженнях

Тема 4.

Метод опитування та його різновиди

9

2

2

5

Тема 5.

Метод спостереження та метод експерименту

7
2

5

Тема 6.

Контент-аналіз та метод desk reserch в маркетинговому дослідженні

9

2

2

5

Тема 7.

Тестові методики home-test, hall-test, специфіка їх використання

12
2

10

Розділ 3.

Якісні методи збору інформації в маркетингових дослідженнях

Тема 8.

Методи фокус-групи та case study, специфіка їх використання в маркетингових дослідженнях

9

2

2

5

Модуль 3.

Напрямки маркетингових досліджень

30

4

6

20

Розділ 4.

Основні напрямки маркетингових досліджень та методики їх вивчення

Тема 9.

Вивчення зовнішнього підприємницького середовища. Завоювання переваг у конкурентній боротьбі

9

2

2

5

Тема 10.

Вивчення поведінки споживача

12
2

10

Тема 11.

Дослідження ринку та нового товару в маркетингових дослідженнях

9

2

2

5

Модуль 4.

Аналіз даних у маркетингових дослідженнях


16

2

4

10

Розділ 5.

Методи аналізу даних. Підсумковий звіт дослідження
Тема 12.

Математичний аналіз даних маркетингових досліджень. Підсумковий звіт.

16

2

4

10

РАЗОМ

120

14

26

80

Загальний обсяг 120 год.3, в тому числі:

Лекцій14 год.

Семінари26 год.Самостійна робота - 80 год.

9. Рекомендовані джерела4:

(Основна)

 1. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку.-

 2. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетингового исследования: Учебное пособие. – СПб, 1996.

 3. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. – СПб, 1996.

 4. Беляевский Маркетинговые исследования. – М., 2001.

 5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М., 2000.

 6. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2004.

 7. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации. –

 8. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.

 9. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Львів:Нац. Університет, 2004.

 10. Парсяк В.И., Рогов Т.К. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Херсон, 2004


Рекомендована література (додаткова)

Періодичні видання

 1. Соціологія: теорія, методи, маркетинг

 2. Маркетинг и маркетинговые исследования

 3. Маркетинг

 4. Маркетолог

 5. Маркетинг и реклама

 6. Маркетинг в Украине

 7. Маркетинг в России и за рубежом

 8. Практический маркетинг


Інтернет-джерела

 1. Кудяков. Анкетирование в системе маркетинговых исследований // www.bma.ru/lib/lib10.htm

 2. Кидень В. Типичные ошибки маркетологов//

www.bma.ru/lib/lib19.htm

3. Марбу И. Маркетинговое исследование начинается с грамотного брифинга // www.marketing.spb.ru/lib-reserch/

Графік організації самостійної роботи студентів на період з 24.01 по 28.02 2018 року

Кафедра методології та методів соціологічних досліджень

Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень

ОР «Магістр», ОП "Соціологія",

1 курс/рік навчання

лекції та практичні – доц.Ковтуненко Е.С.Вид роботи/завдання

Результат роботи студентів

Термін виконання роботи/завдання

студентами

Термін перевірки виконаної роботи/завдання викладачем

Кількість годин*

1.

Опрацювання вибраної літератури до курсу. На основі отриманих знань написати словник термінів з дисципліни «Основи маркетингу».

Написаний текст мінімум на 5 сторінок.

24.01-20.02.2018

20-28.02.2018

15

2.

Написати реферат на обрану тему

Реферат у друкованому вигляді на 7-10 сторінок

24.01-25.02.2018

26-28.02.2018

22,237.2Методика виконання завдання:

До першого виду самостійної роботи: Проаналізувати літературу з основ маркетингових досліджень. На основі цієї літератури виділити терміни, які найчастіше вживаються в літературі з маркетингових досліджень (наприклад, товар, конкуренція, ціноутворення, ринок й т.д.). Приблизно можна виділити 20 термінів. За допомогою наукової літератури написати словник термінів на 3-4 сторінки. При цьому потрібно вказувати автора та джерело обраного визначення. Дану роботу переслати мені електронною поштою до 20.02.2018р.

До другого виду самостійної роботи:

Написати реферат на одну з обраних тем:

Класифікація ринків в економічній теорії

Національний та міжнародний маркетинг

Види маркетингових досліджень

Інструменти маркетингу

Процес управління маркетингом

Маркетингові стратегії

Заміри та прогнозування попиту

Типи маркетингової інформації й т.д.

Тема реферату може бути трішки змінена, якщо автор бажає її звузити.Реферат повинен бути виконаний на 7-10 сторінок друкованого тексту. Обов’язковим є розгляд різних точок зору на питання та коректне цитування авторів. Реферат потрібно переслати мені на електронну пошту.

Система оцінювання роботи:

Словник термінів оцінюється мінімум на 5 бали та максимум на 10

Реферат оцінюється мін.3 бали, а максимум на 6.


1 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2 Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів.

3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.

4 В тому числі Інтернет ресурси


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка