Робоча програма навчальної дисципліни 1 Ремонт та відновлення деталей машин І апаратів (шифр І назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 050504 «Зварювання»Скачати 344.65 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір344.65 Kb.
ТипРобоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра технології підвищення зносостійкості
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-

педагогічної роботи по організації

навчального процесу та його

науково-методичного забезпечення

__________Романюк О. Н.

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1.2.6. Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.050504 «Зварювання»

(шифр і назва напряму підготовки)


спеціальності ___7.05050403 – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
(шифр і назва спеціальності)

Інститут машинобудування та транспорту

2013 рік
Робоча програма дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів» за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання» , спеціальності ___7.05050403 – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій. 2013. — 15 с.
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Савуляк В.І., д.т.н., проф., зав. кафедри ТПЗ


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри технології підвищення зносостійкості

Протокол від «____»________________20__ року № ___

Завідувач кафедри ___________________(проф. Савуляк В. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Заступник директора з НМР ______________ (к.т.н., доцент Петров О.В.)
Схвалено Методичною радою Інституту машинобудування та транспорту

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова Методичної ради ІнМТ________________(проф. Бурєнніков Ю. А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол від «____»________________20___ року № ___

Голова____________________________ (проф. Романюк О. Н.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 В.І. Савуляк, 2013 р.

 ВНТУ, 2013 рік 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0505 “Машинобудування та металообробка ”

(шифр і назва)


Вибіркова

Напрям підготовки

6.050504 «Зварювання»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): - 7.05050403 – Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкційРік підготовки:

Змістових модулів – 2

4

5

Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. Визначаються робочим навчальним планом чи рішенням кафедри)

Триместр

Семестр

Загальна кількість годин – 180

11

9

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи студента – 4,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


21 год.

21 год.

10

Практичні, семінарські

7

7

6

Лабораторні

7

7

6

Самостійна робота

55 год.

55 год.

158

Вид контролю: іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Мета викладання дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів»: дати студентам ґрунтовні знання щодо типових технологічних процесів відновлення та ремонту деталей машин, методики їх адаптації та реалізації.

2.2. Завдання вивчення дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів»:


 • знання теоретичних засад досліджень причин втрати працездатності машинами, вузлами та деталями;

 • знання технології, приладів та апаратури для діагностики та дефектування машин, вузлів та їх деталей;

 • знання теоретичних засад розробки та удосконалення технології ремонту та відновлення деталей машин методами нанесення покриттів та механічної обробки;

 • вміння практично втілити отримані теоретичні знання під час проектування технологічних процесів ремонту та відновлення деталей машин методами нанесення покриттів та механічної обробки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

З н а т и:

 • терміни та поняття технології ремонту та відновлення деталей машин та апаратів;

 • основи забезпечення якості ремонту та відновлення деталей машин та апаратів;

 • технологічні особливості формоутворення деталей різними методами;

 • теоретичні основи побудови технологічних процесів дефектації деталей, розбирання-складання та ремонту;

 • методику призначення режимів різання, норм часу та припусків під час ремонту та відновлення;

 • основні методи відновлення експлуатаційних властивостей деталей машин та апаратів.

В м і т и :

- в залежності від конструктивних особливостей, матеріалу та умов експлуатації визначити раціональний спосіб ремонту або відновлення шляхом нанесення покриття та механічної обробки;

- правильно обрати методи та вимірювальні засоби дефектування деталей та контролю якості ремонту або відновлення деталей;


 • підбирати типові і адаптувати технологічні процеси ремонту та відновлення деталей машин і апаратів;

 • оформляти технологічну документацію на процеси ремонту та відновлення деталей машин і апаратів;

 • реалізовувати технологічні процеси ремонту та відновлення;

 • вести необхідні технологічні розрахунки, самостійно користуватись базами даних ЕОМ, технічною та довідковою літературою для вибору матеріалів та інструментів для ремонту та відновлення деталей машин і апаратів на основі аналізу умов експлуатації та напруженого стану з урахуванням економічної доцільності їх використання;

Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час лабораторних та практичних занять, контрольних робіт, колоквіумів, тестування, іспиту.

На позааудиторну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, підготовка матеріалів до розділу кваліфікаційної роботи, підготовка до колоквіумів, тестування, іспиту, виконання індивідуальних завдань у формі курсового проекту, а також НДРС (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ).


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Організаційно-технічні ппитання ремонту та відновлення і їх забезпечення на виробництві.
Тема 1: Вступ. Задачі та значення курсу. Основні поняття та визначення. Зміст виробничого і технологічних процесів ремонту. Фактори, які впливають на виробничий і технологічний про­цеси ремонту. Види робіт, які входять в технологічний процес ремонту, відновлення. Технологічний процес і його елементи. Технологічність та ремонтопридатність конструкції виробу. Методичні осно­ви оцінки технологічності та ремонтопридатності виробу. Технологічність деталей у ремонті та відновленні.

Тема 2: Критерії визначення типу виробництва. Вибір типу технологічного обладнання та оснащення, рівня механізації та автоматизації в залежності від типу виробництва. Розрахунки типу виробництва.

Тема 3: Приймання машин та агрегатів в ремонт. Огляд та складання документації. Мийні та очисні процеси, засоби та технологічне обладнання. Діагностика фактичного стану деталей та їх поверхонь, типові дефекти та діагностичні ознаки. Прилади та інструменти для визначення ремонтопридатності деталей машин та апаратів.

Тема 4: Прийняття рішень про доцільність подальшого використання деталей, їх ремонту або відновлення. Технічне обґрунтування можливості ремонту або відновлення. Порівняльні характеристики методів ремонту та відновлення. Вибір методу відновлення за економічними критеріями.

Нанесення покриттів наплавленням, напилюванням та гальванічними методами. Електрофізичні методи обробки.Тема 5: Верстати ремонтного виробництва. Класифікація. Основні характеристики та області застосування. Токарні, фрезерні, свердлильні, шліфувальні верстати. Верстати з ЧПК. Спеціальні верстати та автоматичні лінії.
Змістовий модуль 2. Типові технологічні процеси ремонту та відновлення деталей машин і апаратів. Технологічна документація.
Тема 6: Нормативно-технологічна документація технологічних процесів ремонту та відновлення деталей. Маршрутні технології ремонту деталей. Операційні технології ремонту та відновлення деталей. Області застосування та правила оформлення.

Основні етапи і задачі, які розв’язуються при розробці техноло­гічних процесів. Аналіз початкових даних. Складання технологічного маршруту обробки. Розробка технологічної операції. Вибір засобів технічно­го оснащення. Технічне нормування операції. Оформлення технологічної документації.Тема 7: Типові технологічні процеси ремонту деталей методом проміжних розмірів. Ремонт основних отворів блоків циліндрів ДВЗ. Ремонт корінних та шатунних шийок колінчастих валів.

Визначення припусків на обробку поверхонь операцій ремонту. Призначення та контроль допусків на лінійні розміри, форму і розміщення поверхонь в операціях технологічного процесу. Визначення проміжних розмірів під час обробки поверхонь заготовок в операціях технологічного процесу. Елементи припусків та їх визначення за таблицями.Тема 8: Типові технологічні процеси ремонту деталей методом установки допоміжних деталей. Технологія ремонту посадочних отворів редукторів. Технологія ремонту деталей механізмів повороту вузлів. Призначення припусків на обробку. Розрахунок посадок та допусків на установку допоміжних деталей.

Тема 9: Типові технологічні процеси відновлення деталей. Вибір раціонального технологічного процесу. Технологічний процес відновлення кулаків поворотних автомобілів та тролейбусів з використанням наплавлювання, напилювання та механічної обробки. Технологічний процес відновлення колінвалів автомобілів з використанням наплавлювання.

Тема 10: Типові технологічні процеси відновлення деталей оперення автомобілів. Вибір раціонального технологічного процесу. Конст­руктивні та технологічні особливості рам і кузовів. Рихтування та заміна деталей. Зварювання та фарбування рам і кузовів. Штампи та зварювальне обладнання для ремонту. Конструкції оснащення для відновлення розмірів та форми деталей з листових матеріалів.

Тема 11: Оснащення ремонтного виробництва. Різновиди верстатних пристосувань, установчі та затискні елементи пристосувань. Напрямні елементи пристосувань. Оцінка ефективності застосування пристосувань на підставі аналізу технічної, економічної та організаційної доцільності. Методика конструювання пристосувань для ремонту. Слюсарні інструменти. Типові конструкції пристосувань.

Тема 12: Терміни і визначення. Засоби технологічного оснащення. Засоби механі­зації і автоматизації процесів. конструкція підйомників, стендів та маніпуляторів. Робоче місце, розстановка обладнання. Підсумки курсу.


 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7Модуль 1

Змістовий модуль 1. Організаційно-технічні ппитання ремонту та відновлення і їх забезпечення на виробництві.

Тема 1: Вступ. Задачі курсу. Основні поняття та визначення. Зміст виробничого і техноло-гічних процесів (ТП) ремонту. Фактори впли-ву. Види робіт, які входять в ТП віднов-лення. Технологічність та ремонтопридатність виробу, їх оцінка. Техно-логічність деталей у ремонті та відновленні.

12

3

-

-

-

9

10,5

0,5


10

Тема 2. Критерії визна-чення типу виробництва. Вибір типу технологіч-ного обладнання та осна-щення, рівня механізації та автоматизації для типів виробництва. Розрахунки типу виробництва.

12

4

1

1

-

6

11,5

0,5

110

Тема 3. Приймання ма-шин та агрегатів в ремонт. Огляд та складання доку-ментації. Мийні та очисні процеси, засоби та облад-нання. Дефектування фак-тичного стану деталей. Прилади та інструменти.

12

3

2

1

-

6

12

1
1
10

Тема 4. Прийняття рішень про подальше викорис-тання деталей, їх ремонт або відновлення, технічне обґрунтування. Порівня-льні характеристики методів, вибір за еконо-мічними критеріями. Пок-риття наплавлені, напилені та гальванічні. Електрофізичні методи інженерії поверхні.

12

3

1

2

-

6

14

1

1

1
11

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11
Тема 5. Верстати ремонтного виробництва. Класифікація. Основні характеристики та області застосування. Токарні, фрезерні, свердлильні, шліфувальні верстати. Верстати з ЧПК. Спеціальні верстати та автоматичні лінії.

12

4

1

2

-

6

12

1
1
10

Тема 6. Нормативно-технологічна докумен-тація технологічних процесів ремонту та відновлення деталей.

12

4

2

1

-

5

12

1

110

Разом за модулем 1.

72

21

7

7

-

41

77

5

3

3
61
Модуль 2

Змістовий модуль 2. Типові технологічні процеси ремонту та відновлення

Тема 7. Типові технологічні процеси ремонту деталей методом проміжних розмірів. Визначення припусків.

12

4

1

1

-

6

12

1
1
10

Тема 8. Типові ТП ремонту деталей методом установки допоміжних деталей. Технологія ре-монту посадочних отворів редукторів. Технологія ремонту деталей меха-нізмів повороту. Призна-чення припусків.

12

4

1

1

-

6

12

1

110

Тема 9. Типові ТП віднов-лення деталей. Вибір раціонального. ТП віднов-лення кулаків поворотних. ТП відновлення колінва-лів наплавлюванням.

12

4

2

1

-

5

13

1

1

1
10

Тема 10. Типові ТП процеси відновлення деталей оперення автомо-білів, вибір раціональ-ного. Конст­руктивні та технологічні особливості рам і кузовів. Рихтування та заміна деталей. Зварювання та фарбуван-ня рам і кузовів. Штампи та оснащення для відновлення розмірів і форми деталей з листа.

12

3

1

2

-

6

12,5

0,5

111

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

Тема 11: Оснащення ремонтного виробництва. Різновиди верстатних пристосувань, установчі та затискні елементи пристосувань. Напрямні елементи пристосувань. Оцінка ефективності застосування пристосу-вань. Методика конструю-вання пристосувань для ремонту. Слюсарні інструменти. Типові конструкції пристосувань.

12

3

1

1

-

7

12

1
1
10

Тема 12: Терміни і визначення. Засоби тех-нологічного оснащення. Засоби механі­зації і автоматизації процесів. конструкція підйом-ників, стендів та мані-пуляторів. Робоче місце, розстановка обладнання. Підсумки курсу.

12

3

1

1
7

10,5

0,5


10

Разом за модулем 2


72

21

7

7

-

41

72

5

3

3

-

61

Усього годин


144

42

14

14

-

82

144

10

6

6

-

122

Курсовий проект


36

36

36

36

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

-

-

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3

1

Розробка технологічного процесу розбирання-складання вузла.

1

2

Оформлення технологічного процесу ремонту вузла.

1

3

Нормування операцій технологічного ремонту вузла.

1

4

Технічне обгрунтування вибору методу нанесення покриття

1

5

Економічне порівняння вибраних методів відновлення деталі

1

6

Розрахунки параметрів режимів відновлення

2

7

Нормування операцій відновлення

2

1

2

3

8

Оформлення маршрутних технологічних карт відновлення

1

9

Оформлення операційних технологічних карт відновлення

1

10

Оформлення відомості оснащення та інструменту.

1

11

Оформлення додатків до пояснювальної записки та презентації

2
Всього

14

7. Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Розбирання та складання вузла. Виявлення пошкоджень.

1

2

Методи та засоби дефектування деталей вимірюванням розмірів

1

3

Складання відомості дефектування деталей.

1

4

Технологічний процес ремонту колінчастих валів методом проміжних розмірів.

2

5

Технологічний процес відновлення колінчастих валів

2

6

Технологічний процес відновлення деталей наплавлен-ням в середовищі вуглекислого газу.

1

7

Технологічний процес відновлення деталей плазмовим напилюванням

1

8

Технологічний процес відновлення деталей нарощуванням електроіскрових покриттів.

2

9

Технологічний процес ремонту корпусної деталі методами механічної обробки.

1

10

Технологія ремонту кузовів легкових автомобілів та автобусів.

2
Всього

14


8. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість

годин


1

Вивчення будови та функціонування заданого вузла як обєкту ремонтного виробництва.

12

2

Поширені дефекти транспортних та технологічних машин та методи їх виявлення.

10

3

Вивчення типових технологічних процесів ремонту машин, що є аналогами до індивідуального завдання.

10

4

Вибір прототипу до технологічного процесу, що розробляється.

8

5

Розрахунки параметрів технологічного процесу

20

6

Технічне нормування операцій

12

7

Оформлення технологічної документації

12
Всього

84


9. Індивідуальні завдання
Робочим навчальним планом передбачено виконання курсового проекту, який видається за індивідуальним завданням і ґрунтується на реальних потребах підприємств регіону. Зміст проекту включає текстову частину, яка оформляється у вигляді пояснювальної записки та за вимогами, які викладені у методичних вказівках [14], та графічної частини на двох аркушах формату А1.

У пояснювальній записці робиться аналіз конструкції вузла на його відповідність до службового призначення, умов його експлуатації, розробка технологічних процесів розбирання-складання, дефектування, розробка ремонтного креслення деталі та технології її відновлення, розрахунки припусків на попередню та фінішну обробки, товщини відновного покриття, режимів механічних обробок та нанесення покриттів, нормування праці, оформлення технологічної документації. Курсовий проект виконується, захищається та оцінюється у відповідності до положення про курсовий проект з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів».

Орієнтовний перелік тем проектів:

1. Технологія ремонту водяного насосу з відновленням приводного валика.

2. Технологія ремонту вузла повороту передніх коліс тролейбуса з відновленням кулака поворотного.

3. Технологія ремонту редуктора з відновленням зубчастого хвостовика.


10. Методи навчання

Лекція, проблемна лекція, демонстрація, зокрема, з використанням мультимедійних засобів навчання, практичні роботи, підготовка робіт та доповідей науково-дослідного характеру, зокрема, на щорічну науково-технічну конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ.


11. Методи контролю

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, індивідуального чи комбінованого контролю знань студентів під час лекцій, тестування, колоквіуми, залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

37 балів

37 балів

Іспит – 26 балів

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс дисципліни, до складу якого входять:

 1. Навчальна програма дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів».

 2. Робоча програма дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів».

 3. Робочий план дисципліни на поточний триместр.

 4. Конспект лекцій з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів» / В.І. Савуляк - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 112 с. (електронний варіант).

 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів»/ В.І. Савуляк, Ю.С. Марченко. Вінниця: ВНТУ, 2012. – 60с.

 6. Навчальний посібник: Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей машин. / В.І. Савуляк В.І., В.Т. Івацько В.Т. Вінниця: ВНТУ, 2004. – 60с.

 7. Навчальний посібник: Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей автомобілів. / В.І. Савуляк , В.Т. Івацько. Вінниця: ВНТУ, 2004. – 60с.

 8. Навчальний посібник: Савуляк В.І. Технічне нормування в ремонтному виробництві./ В.І. Савуляк., С.В. Білошицький. Вінниця: ВНТУ, 2010. – 243с.

 9. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів»/ Укладач В.І. Савуляк. Вінниця: ВНТУ, 2012. – 16с.

 10. Положення про курсовий проект з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів». Укладач Савуляк В.І. Вінниця 2012. – 2с.

 11. Комплект екзаменаційних білетів.

 12. Комплект комплексних контрольних робіт.

14. Рекомендована література

Базова
1. Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей машин. Навчальний посібник. Вінниця: Універсум, 2004. – 108 с.
2. Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей автомобілів. Лабораторний практикум. Вінниця: Універсум, 2004. – 81 с.

3. Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Лабораторний практикум. Вінниця: Універсум, 2004. – 63 с.

4. Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. Ручне електродугове зварювання. Навчальний посібник. Вінниця: Універсум, 2004. – 110 с.

5. Шадричев В.Л. Основы технологии автостроения и ремонта автомобилей: Учебник –Л.: Машиностроение, 1976.

6.Технология ремонта автомобилей: Учебник /под ред. Л.А.Дехтеринского. - М.: Транспорт, 1979.

7. Технология авторемонтного производства: Учебник /под ред. К.Т. Кошкина/ - М.: Транспорт, 1969.

8. Корсаков В.С. Основы технологии машиностроения. М.:Высшая школа, 1978.

9. Ремонт автомобилей /Под ред. О.И. Румянцева - М.: Транспорт.

10. Канарчук В.Е. и др. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств. Ч.3. Київ.: Техніка, 1991.

11.Восстановление и повышение износостойкости и срока службы деталей машин /Под ред. В.С.Попова. –Запорожье: Изд-во ОАО «Мотор-Січ», 2000.–394с.

12. Лащенко Г.Н. Плазменное упрочнение и напыление. – К.: Экотехнологія. 2003. – 64 с.

13. Молодык Н.В., ЗенкинА.С. Восстановление деталей машин: Справ. – М.:Машиностроение, 1989. – 480 с.

14. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності 7.092303 – Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій. /Уклад. В.І.Савуляк. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 37 с.


Допоміжна


1. Справочник технолога-машиностроителя. Ч.1,2./ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. 1985. – 655с.

2.Технология конструкционных материалов. / Под ред. А. М. Дальского – М.: Машиностроение, 1977. – 664 с.

3. Горбунов Б. И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки. – М.: Машиностроение, 1980. – 263 с.

4.Черненко В.С., Кіндрачук М.В., Дудка О.І. Променеві методи обробки: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. - 166 с.Положення

про організацію вивчення дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів» за КМСОНП

Таблиця 1 - Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Таблиця 2 - Кількість і зміст модулів

Модуль


Кредити

Лекції

(год.)


Лаб.

роботи.


Кількість (роб./год)

Практичні

заняття


(семінари)

(год.)


Конт-рольна робота

Колок-віуми

і тести


І

2

21

5/7

7

-

1

ІІ

2

21

5/7

7

-

1

Таблиця 3 – Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів роботи та в цілому по модулях (в балах)

Вид роботи

Модуль

1

2

1. Виконання лабораторних завдань

6

6

 1. Виконання практичних завдань

6

6

 1. Індивідуальне завдання

10

10

3. Колоквіуми і тести

10

10

4. Активна робота на заняттях

5

5

Всього балів за модуль

37

37

Всього

74

Затверджено на засіданні кафедри_____ТПЗ__

Протокол № ______від _____________________2013_ р.

Завідувач кафедри ___________________(__Савуляк В.І.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Каталог: file -> RVDMA

Скачати 344.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка