Робоча програма дисципліни МетоюСкачати 133.79 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір133.79 Kb.
ТипРобоча програма

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Напрям підготовки 6.010106 - Соціальна педагогіка

Рекламно-інформаційні технології

Робоча програма дисципліниМетою є оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями в галузі реклами загалом і соціальної реклами зокрема та застосування їх в процесі практичної діяльності, пов’язаної зі створення рекламних матеріалів соціального характеру та проектуванням соціальної рекламно-інформаційної кампанії.

Завданнями навчального курсу є:

1. Оволодіння теоретичними знаннями з:

- основ рекламної діяльності шляхом звернення основної уваги на

специфіку саме соціальної реклами як засобу комунікації в сучасному суспільстві;

- основ організації діяльності зі створення соціальної реклами;

- створення рекламних матеріалів;

- оцінки ефективності впливу соціальної реклами на громадськість.

2. Практичне застосування теоретичних знань в процесі виконання учбових завдань та підготовки, розробки, презентації й оцінювання результативності власних рекламних проектів.Семінарське заняття 1.

Тема: Теоретичні основи рекламно-інформаційної діяльності.

План заняття 1. Робота над питаннями:

 2. Визначення поняття «реклама».

 3. Суть основних цілей та завдань реклами (навести приклади).

 4. Роль реклами в житті суспільства.

 5. Класифікації реклами.

 6. 6.Суть соціальної реклами.

 7. Соціальна та комерційна реклама (спільне та відмінне).

 8. Суть політичної реклами.

 9. Основні учасники рекламного процесу.

 10. Функції та види рекламних агенцій.

 11. Визначення понять «медіабайер» та «медіаселлер».

 12. Навести приклад конкретних організацій, котрих можна віднести до різних типів суб’єктів рекламного процесу.

 13. Рекламний тендер.

 14. Засоби розповсюдження рекламних матеріалів.

Перевірка виконання самостійної роботи студентів.

Рекомендована література

Основна література: 4, 5, 8, 11, 12, 16, 23.

Семінарське заняття 2.

Тема: Історія виникнення та розвитку соціальної реклами.

План заняття

І. Робота над питаннями:


 1. Протореклама: суть, мета, особливості функціонування.

 2. Реклама в античному суспільстві.

 3. Еволюція рекламного плаката. Відмінність плаката від афіші.

 4. Етапи розвитку реклами в середньовічній Західній Європі.

 5. Новий етап в розвитку рекламної діяльності в Західній Європі (ХУ-ХУІІІ ст.).

 6. Види середньовічної реклами. Занепад і розвиток реклами в Середні віки.

 7. Історія виникнення рекламних агенцій.

 8. XX ст. - офіційний початок соціальної реклами.

 9. Соціальна реклама в дореволюційній Росії (від середньовіччя до Нового часу).

 10. Розвиток західноєвропейської реклами в XIX ст.

 11. Північноамериканська реклама (ХІХ-початок XX ст.).

 12. Практика соціальної реклами в Росії в радянський період.

 13. Соціальна реклама в Росії в пострадянский період.

 14. Стан ринку соціальної реклами в Україні за часів незалежності.

 15. Різновиди сучасної соціальної реклами.

 16. Тематична класифікація типів соціальної реклами та її ефективність.

 17. Події сучасності, пов’язані з функціонування та розвитком соціальної реклами в нашій державі.

 18. Досвід соціальної реклами певної держави (за вибором).

II. Перевірка виконання самостійної роботи студентів.

Рекомендована література

Основна література: 10, 13, 26, 24, 28.
Семінарське заняття 3.

Тема: Соціальна реклама та її правові аспекти у досвіді зарубіжних країн та України .

План заняття

І. Робота над питаннями:

1.Порівняльна характеристика понять «соціальна реклама» та «соціальна інформація».

2.Охарактеристика законодавчих ініціатив в галузі соціальної реклами в країнах Заходу.

3. Основні тенденції законодавства стосовно соціальної реклами в країнах СНД.

4. Законодавча база соціальної реклами в Україні.

5. Базові проблеми реалізації соціальної кампанії в Україні.

6. Особливості соціальної реклами в системі рекламно-інформаційної кампанії.

II. Перевірка виконання самостійної роботи студентами.Рекомендована література

Основна література: 14, 15, 18, 19,20,21,27.
Семінарське заняття 4.

Тема: Технологічні аспекти проектування соціальної реклами

План заняття

Робота над питаннями:


 1. .Психологічні особливості соціальної реклами.

2. Специфіка створення рекламних матеріалів до окремих актуальних соціальних тем (наркоманія, тютюнопаління, пропаганда спорту, профілактика СНІДу, безпека на дорогах).

3.Особливості створення рекламних текстів. Типологія рекламних текстів в соціальній рекламі.

4. Особливості використання звуку в рекламі.

5. Рекламний креатив.

6. Використання образних засобів (метафора, гіпербола, порівняння) в рекламній продукції соціального характеру.

7. Аргументація в соціальній рекламі.Рекомендована література

Основна література: 1, 6, 9, 17, 22, 25.


Практичні заняття 1, 2.

Тема: Планування рекламно-інформаційної кампанії на соціальну тематику
План заняття

І. Теоретична частина. 1. Цілі планування рекламної кампанії.

 2. Основні етапи процесу планування рекламної кампанії.

 3. Характеристика основних етапів реалізації соціальної рекламно- інформаційної кампанії.

 4. Методи розрахунку рекламного бюджету.

 5. Медіапланування.

 6. Медіаплан.

 7. Бриф. Постійні розділи брифу.

 8. Типи рекламних кампаній (навести приклади).

II. Практична частина.

Складання плану власної соціальної рекламно-інформаційної кампанії у відповідності до обраної теми. Обговорення ідей та змістового наповнення кожного з її етапів.Перевірка виконання самостійної роботи студентами.
Рекомендована література

Основна література: 3, 7, 12, 15, 16, 25.
Практичні заняття 3,4.

Тема: Перезентація авторських рекламних проектів на соціальну тематеку та оцінка їх ефективності.
План заняття

Теоретична частина.

Відмінність соціальної реклами, зверненої до різних рівнів задіяності.

1. Поняття «геніальна творча ідея» в соціальній рекламі.

2. Структура рекламної концепції.

3. Структура основних рівнів творчої діяльності в рекламі.

4. Рекламний креатив в соціальній рекламі.

5. Фактори комунікативної ефективності соціальної реклами.

6. Ієрархія найефективніших емоційних мотивів в соціальній рекламі.Практична частина.

 1. Аналіз змісту анкет, розроблених студентами для перевірки ефективності створеної реклами.

 2. Презентація студентами власних рекламних проектів на соціальну тематику.

 3. Оцінка ефективності даних проектів.

Перевірка виконання самостійної роботи студентами.

Рекомендована література

Основна література: 2, 14, 16, 25, 29.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Рекламно-інформаційна діяльність і суспільство. Соціальна реклама як один із видів комунікації.

 1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми.

2. Заповнити таблицю «Спільність та відмінність соціальної та комерціної реклами».


Соціальна реклама та комерційна реклама

Спільність

Відмінність3. Підготувати аналіз однієї зі статей, присвячених висвітленню ролі соціальної реклами в житті сучасного суспільства».

4. Стоворити класифікатор носіїв реклами (з ілюстраціями).Тема 2. Історичні аспекти розвитку рекламио-іфнормаційної діяльності в

соціальній сфері. Правові основи соціальної реклами

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми

2. Заповнити таблицю «Історичні етапи розвитку соціальної реклами»


Історична епоха

Країна

Рекламні форми

Рекламні засоби
3. Опрацювати зміст нормативно-правових документів та на їх основі створити буклет-пам’ятку соціальному педагогові як рекламісту на тему «Правові основи соціальної реклами»

4. Заповнити таблицю «Правові основи функціонування соціальної реклами в країнах світу»


Країна

Законодавча база
Тема 3. Основні етапи реалізації соціальної рекламно-інформаційної

кампанії

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми

2. Скласти поетапний план організації рекламно-інформаційної кампанії на

певну соціальну значущу тему з детальним описом кожного з етапів .Тема 5. Особливості створення та проектування соціальної преклами. Розміщення поширення та оцінка ефективності соціальної реклами

1. Скласти опорну блок-схему до теоретичного матеріалу з даної теми .

2. Підготувати повідомлення на тему «Психолонія соціальної реклами» з ілюстраціями.

3.Заповнити таблицю «Переваги та недоліки розміщення рекламних матеріалів в різних ЗМІ»
Назва

засобу масової інормаціїПереваги

Недоліки

4. Розробити перелік методичних рекомендацій для соціального педагога- рекламіста по створенню соціальної реклами.

5.Розробити зміст анкети, метою якої є визначення ступеню ефективності соціальної реклами (зміст анкети розробляється кожним студентом окремо, відповідно до виконаного ним ІНДЗ).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Програмою перендбачено виконання студентами індивідуальної навчально- дослідної роботи.Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ШДЗ) з курсу «Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога» - це вид навчально- дослідницької роботи студента, яка містить результати творчого пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Метою ІНДЗ є закріпити та практично застосувати знання з навчального курсу, вдосконалити навички самостійної творчо-пошукової діяльності.

Суть даного виду роботи полягає в розробці макетів рекламної продукції на соціальну тематику. Передбачається розробка студентами в рамках однієї обраної теми серії макетів рекламних плакатів (не менше трьох), одного буклету, одного відеоролику, одного зразка аудіо реклами, одного рекламного продукту, розміщеного на нестандартному носії.

Темами для виконання даного виду роботи:

1. Боротьба з наркоманією та тютюнопалінням.

2. Профілактика СНІДу та інших захворювань.

3. Пропаганда здорового способу життя, фізкультури та спорту.

4. Благоустрій рідного міста.

5. Образ рідного міста.

6. Охорона материнства й дитинства.

7. Пропаганда громадських прав та обов’язків.

8. Державні та міські свята.

9. Пропаганда людських цінностей.

10. Проблеми екології.

11.Приклади соціально схвальної поведінки.

12. Безпека на дорогах.

13. Допомога соціально незахигценим категоріям громадян.

14. Боротьба з правопорушеннями.

15. Збереження миру.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:

1. Вернадская Ю. С. Текст в рекламе: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 (350700) «Реклама» / Юлия Сергеевна Вернадская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 288 с.

2 Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Вікторія Вікторівна Божкова, Юлія Миколаївна Мельник. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

3. Васильев Г. А. Медиапланирование: Учеб. пособие./ Васильев Г. А., Романов А. А., Поляков В. А. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 268 с.

4. Васильев Г. А. Основы рекламной деятельности / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 414 с.

5. Владимирська А. О. Реклама: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів // Анна Овсїївна Владимирська, Петро Олександрович Владимирський К. : Кондор, 2009. — 334с.

6. Геращенко Л. Психология рекламы: учебное пособие / Лариса Геращенко. М.: ACT: Астрель, Владимир: ВКТ, 2008. - 299 с.

7. Голуб О. Ю. Социальная реклама: Учебное пособие / Ольга Юрьевна Голуб . - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. - 180 с.

8.Джефкинс Ф. Реклама: Учеб. пособие для вузов / Френк Джефкинс. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 543 с.

9. Крылова А. В. Звук в рекламе: учебное пособие / Александра Владимировна Крылова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 320 с.

10. Кузнецов П. А. Социальная реклама. Теория и практика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Связи с общественностью» / Павел Александрович Кузнецов. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2010. - 175 с.

11.Мандель Б. Р. Социальная реклама: учебное пособие / Борис Рувимович Манд ель. - М. : Литера, 2010. - 310 с.

12.Марочкина С. С. Введение в специальность. Реклама: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама» / С. С. Марочкина, Л. М. Дмитриева, Е. В. Азарова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с.

13. Музыкант В. Л. Реклама в действии: история, аудитория, приемы : учебное пособие / Валерий Леонидович Музыкант. - М. : Эксмо, 2007. 240 с. Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика:Учеб. пособие для студентов вузов / Гюзелла Геннадиевна Николайшвили. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 191 с.

14. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії: [метод, посібник] / Марочко Т. А., Ромат Є. В., Стрелковська А. Л., Хімченко Т. В. - К. : Фенікс, 2007. - 108 с.

15. Основы рекламы / [Вернадская Ю. С., Дмитриева Л. М., Костылева Т.А., Марочкина С. С., Ракитина Л. С., Смотрова Л.Ф.] ; под ред. Л. М. Дмитревой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 351 с.

16. Оськин И. С. Принципы создания успешной коммуникации / Илья Сергеевич Оськин. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 263 с.

17. Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" : Закон України, 11 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004, № 8, ст.62

18. Проект Закону України «Про соціальну рекламу» [Електронний ресурс]/ Еромадське суспільство і влада. - Режим доступу:

http://сіviс.kmu.gov.ua/ сіviс /control/uk/discussion/оvv/ргоjесt;jsessionid=ЕВ65Е28 D0А50ВСА88Е56FС9АВ5А116? /ргоjесt_id =10243

19. Про рекламу : Закон України, Злипня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996, № 39, ст. 181

20. Про соціальні послуги : Закон України, 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України, - 2003, № 45, ст.35821. Психология в рекламе / [Альберт К. В., Власов П. К., Дворцова Е. В., Киселева А.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка