Робоча навчальна програмаСкачати 202.13 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір202.13 Kb.
ТипПротокол

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра мови та стилістики
Укладач: к.ф.н., асист. Данильчук Д. В.


Правописні дискусії і мова ЗМК
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СПЕЦКУРСУ
для студентів спеціальностей

6.030200 – Журналістика,

6.030303 – Видавнича справа та редагування


Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________2008 р.

Зав. кафедри

__________ (Шумарова Н.П.)
Директор інституту

_____________ (Різун В.В.)


КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Правописні дискусії і мова ЗМК».

Укладач: к.ф.н., асист. Данильчук Д. В.

Лектор: к.ф.н., асист. Данильчук Д. В.Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008 р.
___________________________


Вступ

Дисципліна «Правописні дискусії і мова ЗМК» є спецкурсом, що викладається для спеціальностей «журналістика» і «видавнича справа та редагуванння» на 5 семестрі ІІІ курсу в обсязі 72 годин, з них лекцій – 30 год., самостійна робота – 42 год. та форма підсумкового контролю – залік.Мета і завдання навчальної дисципліни

Основною мета курсу «Правописні дискусії і мова ЗМК» полягає в тому, щоб навчити майбутніх журналістів і редакторів свідомо орієнтуватись у розмаїтті правописних концепцій сучасної української мови; ознайомити з передумовами виникнення, історією розвитку й суттю правописних дискусій у колі мовознавців та широкої громадськості у ХХ-ХХІ ст.; дати навички практичного аналізу текстів мас-медіа (в аспекті послуговування тим чи тим правописом) та критичної оцінки доречності й коректності такої чи такої правописної практики; концептуально ознайомити з основними проблемами правописного характеру в мові сучасних ЗМК, з історичним, соціальним, психологічним та юридичним підґрунтям дискусійних явищ у правописній практиці мас-медіа; надати інформацію про прескриптивний і термінологічний аспекти даної проблеми.Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни є історія, передумови виникнення та сутнісні характеристики правописних дискусій на ґрунті практичного застосування різних теоретичних підходів до українського правопису, основні положення правописних концепцій, утілюваних впродовж XIX – XXI ст., та їхній вплив на практику усного й писемного мовлення українських ЗМК.Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати коротку історію та передумови виникнення правописних дискусій в Україні; сутнісні ознаки найвідоміших правописних концепцій, які в різні часи знаходили своє втілення у практиці вітчизняних ЗМК; основні проблеми правописного характеру в мові сучасних ЗМК; загальноісторичний, соціальний, психологічний, юридичний та інші екстралінгвістичні чинники дискусійних явищ у правописній практиці мас-медіа.

Студент повинен уміти свідомо орієнтуватись у розмаїтті правописних концепцій сучасної української мови; володіти навичками практичного аналізу текстів мас-медіа в аспекті послуговування тим чи тим правописом, уміти критично оцінювати доречність і коректність такої чи такої правописної практики.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Навчальна дисципліна «Правописні дискусії і мова ЗМК» базується на дисциплінах «Українська мова у ЗМК», «Сучасна українська мова», «Український правопис». У рамках спецкурсу актуалізуються знання про граматичну систему сучасної української літературної мови, одержані в процесі опанування згаданих попередніх навчальних дисциплін, складаються умови для їх повторення і переусвідомлення на рівні більш тісного зв’язку з практичним аспектом професійної мовленнєвої діяльності журналіста й редактора. Навчальна дисципліна «Правописні дискусії і мова ЗМК» тісно пов’язана з дисциплінами «Практична стилістика» і «Типологія помилок», які вивчаються паралельно на ІІІ курсі.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Правописні дискусії і мова ЗМК» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кінці семестру.

Підсумкова форма контролю – залік (у формі письмового тесту). На залік виносяться вузлові питання, типові та творчі завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань.

Форми поточного контролю: оцінювання поточної активності на лекційних заняттях, самостійних творчих робіт, інших завдань для самостійного опрацювання.

Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:Поточний контроль


Тип виконаного завдання

Максимальна кількість балів за кожне виконане завдання

Мінімальна кількість балів, необхідна для допуску до заліку

Максимальна кількість балів, що її може набрати студент за 2 ЗМ

Присутність на лекційному занятті

1

1 * 8 = 8

1 * 15 = 15

Робота на лекційному занятті

3

3 * 8 = 24

3 * 15 = 45

Самостійна дослідницька робота

(на семестр 4 роботи)

5

5 * 3 = 15

5 * 4 = 20

Разом за 2 залікові модулі

-

47

80

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою.V семестр

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

40%

40%

20%

100%

Оцінка (бали)

40

40

20

100

При цьому кількість балів відповідає оцінці (див. Шкалу відповідності):


Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

не зараховано

1 – 34НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

самостійна робота

Змістовий модуль 1. Лінгвістичні та історико-політичні джерела правописних дискусій

1

Вступ. Предмет, мета і завдання курсу, основні поняття курсу, ознайомлення з фаховою літературою

2

4

2

Передумови виникнення правописного плюралізму в Україні та у середовищі української діаспори

2

3

Виникнення і розгром «скрипниківки» – точка відліку правописного плюралізму у ХХ ст.

2

2

4

Дві України – два правописи: УРСР і українська діаспора (1933-1991)

2

2

5

«Український правопис» видання 1990 року і його вплив на хід мовно-правописних суперечок

2

2

6

Правописні дискусії в незалежній Україні. Сучасна правописна ситуація у мас-медіа української діаспори (західної та східної) та її вплив на внутрішньоукраїнські процеси

2

4

Змістовий модуль 2. Мова ЗМК – об’єкт і суб’єкт правописних процесів

7

ЗМК і правопис: соціолінгвістичне підґрунтя взаємовідносин. Правописний плюралізм українськомовних ЗМК в обставинах домінування російськомовної преси

2

4

8

Альтернативні та експериментальні правописні концепції («корпоративні правописи») у мас-медіа незалежної України: переваги і загрози

2

6

9

Специфіка журналістської і редакторської роботи в умовах правописного плюралізму (прескриптивний аспект). Мовні помилки у медіатекстах, спричинювані правописним плюралізмом

2

4

10

Спроби реформування мови під приводом реформування правопису. Вплив змін у правописі на усне мовлення журналістів

2

2

11

Правописна інакшість як PR-хід і як компонент ідіостилю видання

2

3

12

Правопис у ролі засобу самоідентифікації за територіальними, політичними, соціальними та іншими ознаками

2

4

13

«Індивідуальні правописи» авторитетних у суспільстві майстрів слова і їхній вплив на формування панівних правописних тенденцій у практиці мовлення мас-медіа

2

14

Правопис у юридичному вимірі: правове поле функціонування мовно-правописних концепцій у ЗМК

2

2

15

Перспективи розвитку мовно-правописної ситуації в Україні з огляду на досвід інших країн. Можливості впливу журналістської громадськості та владних інституцій

2

3
ВСЬОГО

30

42

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:Лекції – 30 год. Самостійна робота – 42 год.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Лінгвістичні та історико-політичні джерела правописних дискусій (26 год.)
Лекція 1. Вступ. Предмет, мета і завдання курсу, основні поняття курсу, ознайомлення з фаховою літературою

Правопис, правописні дискусії, їх роль в історії української преси і вплив на образ сучасних українських мас-медіа. Поняття «правописного плюралізму». Доцільність знання про підґрунтя правописних дискусій в Україні для майбутніх фахівців медіагалузі. Рекомендовані дослідження у сфері взаємовідносин правопису і ЗМК
Лекція 2. Передумови виникнення правописного плюралізму в Україні та у середовищі української діаспори

Коротка історія українського правопису (від початку XIX ст. до 1918 р.). Можливі шляхи розвитку українського правопису у XIX ст. і чинники, що вплинули на характер цього процесу. «Грамматика» О. Павловського. Правопис М. Максимовича. «Кулішівка». «Азбучні війни» в Галичині. Варіант фонетичного правопису М. Драгоманова. «Грінченківка» (правопис «Словаря української мови» Б. Грінченка)
Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Опрацювати (прочитати і законспектувати) розділ «Історія українського правопису» у праці І. Огієнка «Історія української літературної мови», вступні статті до «Українського правопису» (К.: «Наукова думка», 1993 і наст. стереотипні видання) і до «Хрестоматії з історії українського правопису».

 2. Користуючись «Хрестоматією з історії українського правопису», скласти табличку розбіжностей у підходах до проблемних питань українського правопису в різних правописних концепціях, що виникли на українських землях у ХІХ ст.

Література [3, 7, 12].
Лекція 3. Виникнення і розгром «скрипниківки» – точка відліку правописного плюралізму у ХХ ст.

Спроби кодифікації української орфографії в період національно-визвольних змагань (1918-1920 рр.). Передумови та причини розроблення соборного національного правопису у 1920-их рр. Правописна конференція у Харкові і затвердження правопису 1928 р. («скрипниківка»). Позитиви й негативи «скрипниківки», фактори, що вплинули на її долю. Скасування «харківського» правопису – вияв політичних репресій на терені мовознавства
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Виписати всі відмітні риси правопису редакції 1928 року за відповідним розділом «Хрестоматії з історії українського правопису».

 2. Відредагувати фрагмент газетного тексту, написаного за нормами чинного правопису, відповідно до вимог правопису 1928 р. Проаналізувати характер зроблених виправлень.

Література [3, 4].


Лекція 4. Дві України – два правописи: УРСР і українська діаспора (1933-1991)

Основні риси правопису 1933 р. Доля літери «Ґ» як символ мовних утисків з боку радянського режиму. Ідеологічно зумовлений правописний консерватизм в УРСР (1933-1990 рр.). Правописи, якими послуговувалися літератори та ЗМІ української діаспори у ХХ ст. Правописний антагонізм між Радянською Україною і вільним світом. Новітні прагнення до витворення справді соборного правопису для світового українства
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Підготувати реферат «Історія літери Ґ».

 2. Ознайомитись із поглядами відомих мовознавців С. Караванського, В. Німчука, О. Пономарева, І. Фаріон, І. Ющука на характер і сутність реалізованої у 1933 р. акції влади стосовно чинного на той час «Українського правопису».

Література [3, 4, 6, 8, 9, 15, 19, 20, 24, 35, 39].

Лекція 5. «Український правопис» видання 1990 року і його вплив на хід мовно-правописних суперечок

Розгортання демократичних процесів в Україні і вплив їх на початок перегляду чинного правописного кодексу. Новації 3-го видання «Українського правопису» (1990 р.). Правопис – причина або привід для загострення внутрішньонаукових суперечок? Основні дискусійні моменти сучасного українського правопису та пропоновані підходи до них у середовищі мовознавців і широкому загалі.
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Порівняти вступні статті до видань «Українського правопису» 1946, 1960, 1990 і 1993 років. Проаналізувати характер зміни акцентів в аргументуванні необхідності внесення змін до правопису.

Література [3, 12].

Лекція 6. Правописні дискусії в незалежній Україні. Сучасна правописна ситуація у мас-медіа української діаспори (західної та східної) та її вплив на внутрішньоукраїнські процеси у материковій Україні

Видання альтернативних концепцій «Українського правопису» наприкінці 1990-их – на початку 2000-их рр. Діяльність Правописної комісії НАН України у зв’язку з політичною ситуацією в державі. Правописна ситуація у мас-медіа західної та східної української діаспори сьогодні та її вплив на процеси в Україні
Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Ознайомитись із положеннями проектів змін до чинного «Українського правопису», оприлюдненими 1999 (за ред. В. Німчука) і 2003 рр. (за ред. В. Русанівського).

 2. За матеріалами інтернет-ресурсів підготувати коротку хроніку дій Правописної комісії НАН України у 1990-их – 2000-их рр.

Література [3, 13, 14, 42-45].

Змістовий модуль 2

Тема 2. Мова ЗМК – об’єкт і суб’єкт правописних процесів (46 год.)
Лекція 7. ЗМК і правопис: соціолінгвістичне підґрунтя взаємовідносин. Правописний плюралізм українськомовних ЗМК в обставинах домінування російськомовної преси

Соціолінгвістичні чинники формування взаємовідносин ЗМК і правопису. Вплив фактичного абсолютного домінування російськомовної преси в українському інформаційному просторі на правописну ситуацію в українськомовних мас-медіа і в суспільстві загалом. Характер висвітлення правописних проблем у проросійській пресі

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. За допомогою анкетування вивчити ставлення своїх колег до багатоманіття застосовуваних в українських ЗМК правописів.

 2. Підготувати огляд публікацій всеукраїнських російськомовних ЗМІ («Факты и комментарии», «Сегодня», «2000») на тему реформування українського правопису.

Література [3, 13, 14, 42-45].

Лекція 8. Альтернативні та експериментальні правописні концепції («корпоративні правописи») у мас-медіа незалежної України: переваги і загрози

Поява альтернативних та експериментальних правописних концепцій як вияв ініціативи літредакторів і журналістів окремих українських мас-медіа. Правописний кодекс телеканалу СТБ. Вплив запропонованих «корпоративних правописів»на дальший хід правописних дискусій в Україні
Завдання для самостійної роботи (6 год.):

 1. Здійснити порівняльно-зіставний аналіз правопису текстів кількох сучасних українських друкованих мас-медіа, співвіднести їх з наявними правописними системами.

 2. Опрацювати видання «PRO-Мова, або Де ми помиляємось» (К., 2006), написати рецензію на нього (з урахуванням власних спостережень над правописом титрів СТБ і усним мовленням журналістів служби новин цього телеканалу).

 3. Здійснити невелике журналістське розслідування на тему «Хто розпочав «розхитувати» правописний корабель у мовленнєвій практиці українських мас-медіа?»

Література [1, 3, 12, 13, 14].

Лекція 9. Специфіка журналістської і редакторської роботи в умовах правописного плюралізму (прескриптивний аспект). Мовні помилки у медіатекстах, спричинювані правописним плюралізмом

Загрози та виклики, що їх ставить перед сучасними українськими журналістами наявний у суспільстві правописний плюралізм. Специфіка роботи редактора і літературного редактора в умовах багатоваріантності орфографічних норм. Особливості спричинюваних правописним плюралізмом мовних помилок у медіатекстах та способи їх уникнення
Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Здійснити одноденний моніторинг мовних помилок у газетних, журнальних текстах, текстах зовнішньої реклами. Які з них зумовлені недостатньою обізнаністю авторів (редакторів) у тонкощах різних правописних систем?

Література [1, 3, 12, 13, 14].


Лекція 10. Спроби реформування мови під приводом реформування правопису. Вплив змін у правописі на усне мовлення журналістів

Неоднозначність ряду запропонованих змін до чинного «Укранського правопису». Застереження від намагань реформувати мову під приводом реформування правопису. Зміни в усномовленнєвій практиці журналістів і дикторів як наслідок занадто широкого тлумачення правописних інновацій
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Провести експрес-моніторинг усного мовлення журналістів теленовин кількох центральних (загальнодержавних) каналів. Які особливості їхнього мовленні спричинені правописними інноваціями? Висловити власне ставлення до цього.

Література [1, 3, 12].

Лекція 11. Правописна інакшість як PR-хід і як компонент ідіостилю видання

Переваги правописного плюралізму з огляду на творення індивідуалізованих «форматів» ЗМК та формування ідіостилів конретних друкованих і аудіовізуальних мас-медіа. Правопис як фактор упізнаваності видання і елемент маркетингових стратегій у галузі мас-медіа. Обігрування правописних моментів у рекламних кампаніях
Завдання для самостійної роботи (3 год.):

 1. Розробити проект рекламної акції умовного засобу масової інформації, яка ґрунтувалася б на обігруванні знакового правописного положення.


Лекція 12. Правопис у ролі засобу самоідентифікації за територіальними, політичними, соціальними та іншими ознаками

Відмінності у правописі як інструмент самоідентифікації комунікантів. Використання цього чинника з метою експлікування цільової аудиторії мас-медіа та окремого журналістського тексту

Лекція 13. «Індивідуальні правописи» авторитетних у суспільстві майстрів слова і їхній вплив на формування панівних правописних тенденцій у практиці мовлення мас-медіа

Авторитет відомих у суспільстві письменників, поетів, журналістів, акторів, громадських діячів – чинник популяризації практикованих ними «індивідуальних правописів» (правописного компонента ідіостилю). Питання про межі толерантності щодо «індивідуальних правописів» окремих журналістів з огляду на потребу консолідованої редакційної (в т.ч. мовної) політики видання
Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Підготувати добірку фрагментів публіцистичних виступів відомих в Україні сучасних журналістів, літераторів, мовознавців, пррисвячених мовному питанню. Проаналізувати особливості їхнього ідіостилю в аспекті правопису. В яких випадках це слід пояснювати втручанням редактора?


Лекція 14. Правопис у юридичному вимірі: правове поле функціонування мовно-правописних концепцій у ЗМК

Законодавство про мови в Україні і правописне питання. Застереження про правопис публікацій у вихідних даних періодичних видань. Авторське право на правопис публікованого тексту, рамки редакторського втручання в авторську орфографію та пунктуацію
Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Виписати застереження стосовно правопису вміщених публікацій із вихідних даних 10-15 провідних друкованих ЗМІ (або зауважити відсутність таких застережень).


Лекція 15. Перспективи розвитку мовно-правописної ситуації в Україні з огляду на досвід інших країн. Можливості впливу журналістської громадськості та владних інституцій

Позитивний і негативний досвід зарубіжних країн у подоланні властивих їм правописних проблем. Перспективи розвитку мовно-правописної ситуації в Україні, можливості впливу журналістської спільноти, владних інституцій та широкої громадськості на цей процес
Завдання для самостійної роботи (3 год.):

 1. Запропонувати (тезово) власну програму врегулювання правописної ситуації в Україні. Аргументувати викладені думки.

Література [2, 5, 8, 15, 16, 29].


Література до спецкурсу «Правописні дискусії і мова ЗМК»
Основні джерела:

 1. PRO-Мова, або Де ми помиляємось / Кер. проекту Н. Черепухіна. – К., 2006.

 2. Вакуленко М. Про «складні» проблеми українського правопису. – К., 1997.

 3. Історія українського правопису (XVI – XX ст.): Хрестоматія / Упор. В.В. Німчук, Н.В. Пуряєва. – К., 2004.

 4. Коць-Григорчук Л. (Післямова) // Голоскевич Г. Правописний словник. – 12-е вид. (і подальші). – Н.-Й. – Париж – Сидней – Торонто – Л., 1994.

 5. Мовна ситуація в Україні та дискусії навколо українського правопису / В.М. Русанівський та ін. – К., 2002.

 6. Німчук В.В. Проблеми українського правопису в ХХ ст. // Український правопис: Проєкт найновішої редакції / За ред. В.В. Німчука. – К., 1999.

 7. Огієнко І.І. Історія української літературної мови / Упор. М.С. Тимошик. – К., 2004.

 8. Пономарів О.Д. Український правопис – повернення до національних засад. – К., 2003.

 9. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ: Словник і коментар. – К., 1997.

 10. Про український правопис і проблеми мови: Зб. доповідей. – Н.-Й. – Л., 1997.

 11. Українська мова: Енциклопедія / За ред. В.М. Русанівського. – К., 2004.

 12. Український правопис. – Стереотип. вид. – К., 2007.

 13. Український правопис: Проект / За ред. В.М. Русанівського. – К., 2003.

 14. Український правопис: Проєкт найновішої редакції / За ред. В.В. Німчука. – К., 1999.

 15. Фаріон І. Правопис – корсет мови? (Український правопис як культурно-історичний вибір). – Л., 2004.


Додаткові джерела:

 1. Ажнюк Б. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К., 1999.

 2. Бадзьо Ю. Конституція мови нашої // Літ. Україна. – 2000. – № 8.

 3. Дивнич В. Недержавний правопис державної мови // Критика. – Ч.53. – Березень 2002 р. – С. 11.

 4. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне «я». – К., 2002.

 5. Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994.

 6. Кочерга О. Правопис чужомовного походження // Урок української. – 2003. – № 5-6. – С. 8-10.

 7. Німчук В. Сучасні проблеми українського правопису // Літ. Україна. – 2001. – 11 січня. – С.7.

 8. Німчук В.В. Доля Проєкту 1999 р.

 9. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: Історія «ґ» // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 3-9.

 10. Полюга Л. Думки з приводу нового українського правопису 1996 року // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 12-14.

 11. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – К., 2001.

 12. Сімович В. Українська мова і правопис // Українське мовознавство / Упор. Ю. Шевельов. – Оттава, 1984.

 13. Скиньмо чужі правописні кайдани: Зб. ст. – Л., 2001.

 14. Стріха М. Мовна політика і мовне законодавство України // Мандрівець. – 2001. – № 5-6. – С. 9-20.

 15. Стріха М. та ін. Історія з правописом // Укр. культура. – 2001. – № 3. – С. 8-9.

 16. Терлак З. Найшла зросійщена коса на «діяспорний» камінь?! // За вільну Україну. – 2001. – 13 лютого.

 17. Терлак З. Операція «И» та інші пригоди українського правопису // Високий замок. – 2001. – 26 січня.

 18. Толочко П.П. Що або хто загрожує українській мові. – К., 1998.

 19. Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення: Зб. ст. – Л., 1996.

 20. Фаріон І. Історико-психологічний аспект нашого правопису // Поступ. – 2001. – 27-28 лютого.

 21. Фаріон І. Лінгвістичні наслідки (з)Ради 1654 р., або Міркування з приводу указу Президента // Дзвін. – 2003. – № 1. – С. 98-104.

 22. Франко І.Я. Азбучна війна в Галичині 1859 р. // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50-ти томах. – К., 1982. – Т. 47. – С. 614.

 23. Чучка П. З приводу підготовки нової редакції «Українського правопису» // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 23-25.

 24. Ющук І.П. Правопис повинен бути стабільний, але…// Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 10-11.

 25. Ющук І.П. Фонетична доцільність змін у сучасному правописі // Стиль і текст. – 2001. – № 2. – С. 18-24.

 26. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова. Культура. Влада. – К., 2000.

 27. www.pravopys.org.ua

 28. www.vesna.org.ua

 29. www.slovoprosvity.com.ua

 30. www.novamova.iatp.org.ua/htm/radchuk/tum


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка