Робоча навчальна програма навчальної дисципліниСторінка1/4
Дата конвертації12.06.2019
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3   4


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки і менеджменту


Факультет економіки і підприємництва

Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення
ПОГОДЖЕНО

Директор ІЕМ

___________________В.Матвєєв

«___»_____________2012р.ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________А. Полухін

«___»______________2012 р.

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Маркетинг”

(за кредитно-модульною системою)


Галузь знань: 0306 „Менеджмент і адміністрування”

Напрям підготовки: 6.030601 ”Менеджмент”


Курс – 3 Семестр – 6

Лекції – 36

Практичні – 36 Екзамен – 6 семестр

Самостійна робота – 90

Усього (годин/кредитів ECTS) – 162/4,5

Курсова робота – 6 семестр

Індекс Р7 – 6.030601 - 1/11 – 3.1.7

Р7 – 6.030601 - 1/11 – 3.1.7

СМЯ НАУ РНП 11.01.03-01-2012
Робоча навчальна програма дисципліни «Маркетинг» розроблена на основі навчального плану № РБ-7-6.030601-1/11, № РБ-7-6.030601-2/11, підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент», навчальної програми цієї дисципліни, індекс _____________, затвердженої ректором _______________ «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробили


доцент кафедри МтаР О.Коваленко
асистент кафедри МтаР О.Хмельницька

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, протокол № 12 від 28.02.2011 р.Завідувач кафедри В.Загорулько

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри Менеджменту зовнішньо-економічної діяльності напряму 6.030601 «Менеджмент» (спеціальностей 7/8.03060104 «Менеджмент ЗЕД» та 7/8.03060101 «Менеджмент організацій») протокол № 13 від 28.03.2011 р.


Завідувач кафедри В.Новак

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради ІЕМ, протокол № 6 від 15.11.2011 р.


Голова НМРР О.Борисенко

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Курсова робота ........................................................................................

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

45

6

77

8

810

11

1111

11
12


13

13

1521

Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Головні задачі курсу – на основі теоретичних положень, розглянути поняття про сучасні методи формування маркетингової діяльності підприємства.


1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Основна мета дисципліни “Маркетинг” – розгляд теоретичних основ і конкретних методів організації маркетингової діяльності підприємства.


1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • розробити механізми, засоби та інструменти практичної реалізації процесу прийняття рішень споживачем;

 • дослідження ринку та аналіз сучасних тенденцій;

 • формувати ефективні маркетингові плани.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • зміст процесів та технології маркетингу;

 • основи маркетингового планування, його організації, та здійснення;

 • інформаційне забезпечення процесу управління маркетинговій діяльністю;

 • механізми, засоби та інструменти практичної реалізації процесу прийняття рішень споживачем.

Вміти:

 • визначати місію і цілі підприємства у маркетинговому середовищі;

 • організовувати ефективні рекламні комунікації;

 • використовувати сучасні методи вивчення ринку та методи впливу на прийняття рішень споживачем.1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з трьох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в шостому семестрі.

1.5.1.У результаті засвоєння матеріалу навчального модуля № 1 “Сучасна концепція маркетингу в системі ринкових відносин” студент повинен:

Знати:


 • сутність сучасної концепції маркетингу;

 • основні складові середовища функціонування підприємства;

 • основні складові маркетингової діяльності;

 • форми та методи сегментації ринку.

Вміти:

 • застосовувати інструментарій аналізу маркетингового середовища підприємства;

 • застосовувати сучасні методи сегментації ринку;

 • використовувати в маркетинговій діяльності потенціал підприємства та споживача.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 2 “Основні складові маркетингової діяльності ” студент повинен:

Знати:

 • основні методи ціноутворення у маркетингової діяльності підприємства;

 • основні засоби маркетингових комунікацій;

 • основні методи організації маркетингової служби на підприємстві.

Вміти:

 • застосовувати сучасні методи активного ціноутворення;

 • використовувати основні стратегії комунікацій;

 • організувати ефективну маркетингову діяльність на підприємстві.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 3 „Курсова робота” за темою „Розробка маркетингової стратегії діяльності підприємства” студент повинен:

Знати:

- технологію визначення цільового ринку підприємства;

- особливості, види та алгоритм проведення маркетингового дослідження;

- основні методи ціноутворення та цінові стратегії;

- основні засоби стимулювання покупців, персоналу та торгових посередників.

Вміти:

- аналізувати зовнішнє середовище підприємства;

- визначати позитивні та негативні фактори впливу ринкового середовища;

- визначати методи задоволення потреб споживачів;

- проводити сегментацію ринку та обирати цільова сегменти;

- формувати товарну, цінову, комунікативну політику підприємства та обирати канали розподілу товару;

- визначати ефективність маркетингових заходів.
1.6.Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Курс „Маркетинг” базується на знаннях основ політичної економії, економіки підприємства, менеджменту.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисциплі­ни, будуть використані підчас вивчення переважної більшості наступних ди­сциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять(год.)

Усього

Лекції

Прак-тичні

СРС
1

2

3

4

5

6

Модуль №1 „Сучасна концепція маркетингу в системі ринкових

відносин”1.1

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

7

2

2

3

1.2

Класифікація маркетингу

7

2

2

3

1.3

Характеристики маркетингу

14

4

4

6

1.4

Маркетингові дослідження

10

4

2

4

1.5

Модульна контрольна робота №1

42

2

Усього за модулем №1

42

12

12

18

Модуль №2 „Основні складові маркетингової діяльності”

2.1

Маркетингова товарна політика

14

4

4

6

2.2

Маркетингова цінова політика

14

4

4

6

2.3

Маркетингова політика просування та розподілу товарів

14

4

4

6

2.4

Маркетингова політика продажу

14

4

4

6

2.5

Організація маркетингу

7

2

2

3

2.6

Контроль маркетингу

7

2

2

3

2.7

План маркетингу підприємства

10

4

2

4

2.8

Модульна контрольна робота №2

4
2

2

Усього за модулем №2

84

24

24

36

Модуль № 3 Курсова робота

3.1

Курсова робота Розробка маркетингової стратегії діяльності підприємства”

36

-

-

36

Усього за модулем № 3

36

-

-

36

Усього за навчальною дисципліною

162

36

36

902.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка