Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 020302 ІсторіяСкачати 283.53 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір283.53 Kb.
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра археології та музеєзнавства

УКЛАДАЧ:

проф. Терпиловський Р.В.

доц. Рижов С.М.
Основи археології
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.020302 – Історія
Затверджено

Вченою Радою історичного факультету

“ ” 2009 р.Протокол №
Завідувач кафедри

Терпиловський Р.В.
Декан факультету

Колесник В.Ф.
КИЇВ-2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи археології»Укладачі:

д.і.н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович

к.і.н., доц. Рижов Сергій Миколайович

Лектори:

д.і.н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович

к.і.н., доц. Рижов Сергій Миколайович


Викладачі:

д.і.н., проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович

к.і.н., доц. Рижов Сергій Миколайович

к.і.н., ас. Карсим Інна Анатоліївна

к.і.н., ас. Шидловський Павло Сергійович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«___» _______________ 200__ р.ВСТУП
Дана дисципліна є «Основи археології». Викладається на І курсі 1 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 36 год., семінарських – 18 год., (практичних), самостійна робота – 54 год. та форма підсумкового контролю (іспит).
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета та завдання курсу «Основи археології» полягає в широкому ознайомленні студентів із сучасним станом археологічної науки в Україні і за кордоном. На фоні археологічних пам’яток з території України студенти ознайомляться з метою та завданням, структурою та методами дослідження, різноманітними типами пам’яток, а також з сучасними науковими проблемами по вивченню та охороні археологічної спадщини України.
Предмет навчальної дисципліни.
Предметом навчальної дисципліни «Основи археології» є вивчення історії суспільства за матеріальними залишками життя та діяльності людей – речовими пам’ятками. Археологія досліджує окремі предмети та комплекси, що відкриваються завдяки археологічним розкопкам, на основі чого відтворюється історія епох, які мало або зовсім не висвітлені письмовими джерелами.
Вимоги до знань та вмінь студентів
Студенти повинні знати:

- Предмет та об’єкт археології.

- Основні методи дослідження археологічних пам’яток.

- Типи археологічних пам’яток.

- Археологічну періодизацію.

- Процедуру археологічного дослідження.

- Основні галузі археології.

- Сучасні концепції та інтерпретації археологічних пам’яток з території України.

- Юридичні акти про охорону культурної та археологічної спадщини.

Студенти повинні вміти:

опрацьовуючи тематичну літературу, самостійно збагачувати свій науковий та творчий потенціал, застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння знаннями;

орієнтуватись у науковій літературі із актуальних проблем археології, відбирати з цієї інформації найголовніше, вміти систематизувати її;

працювати з науково-методичними посібниками;

застосувати отриманні теоретичні знання при проведенні наукового дослідження.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Нормативна навчальна дисципліна "Основи археології" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких нормативних та спеціальних дисциплін як "Основи антропології", "Історія первісного суспільства", "Класична археологія", «Антична археологія Північного Причорномор’я», "Археологія ранніх слов’ян", «Археологія Київської Русі»
Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Зміст курсу поділений на два змістових модулі. Кожний змістовний модуль включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: поточний контроль (робота на семінарських заняттях, реферат-альбом, контрольне письмове тестування), і підсумковий контроль - письмовий іспит.

На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 5-ти бальною системою, яка в подальшому переводиться в залікові бали.


Співвідношення складових у змістовому модулі
Загальна сума балів - 100 балів (із них, поточний модульний контроль 60 балів; підсумковий контроль - 40 балів).

Змістовий модуль 1.


Вступ до археології.

Преісторія України


Змістовий модуль 2.


Ранній залізний вік та

СередньовіччяЕкзамен

30 залікових балів

30 залікових балів

40 балів


Семінар заняття

Самостій­на робота

Модул. контроль

Семінар заняття

Самостій­на робота

Модул контроль15

балів


10

балів


5

балів


15

балів


10

балів


5

балівНа семінарських заняттях оцінці підлягають рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; експрес-контролю.

Схема переведення балів, отриманих студентом на семінарських заняттях, у залікові бали


Залікові бали

Середній бал з одного змістового модуля

15

4,8-5,0

14

4,5-4,7

13

4,2-4,4

12

3,9-4,1

11

3,6-3,8

10

3,3-3,5

9

3,0-3,2

8

2,7-2,9

7

2,5-2,6
Середній бал менше за 2,5 не переводиться у залікові бали

Критерії оцінювання роботи студента на одному семінарському занятті:

Конспект джерел до семінарських занять 1 бал.

Виступи на семінарських заняттях з основною доповіддю

(в залежності від змісту) 1 –5 балів.

Доповнення 1-3 бали.

Участь у дискусії 1-3 бали.

Підведення підсумку 1-2 бали.

Письмова самостійна робота 1-5 балів.

Експрес-контроль:


 • повна відповідь - 2 бали;

 • неповна відповідь - 1 бал;

 • незадовільна відповідь - 0 балів

Критеріями оцінки при усних відповідях виступають: повнота розкриття питання; логіка викладення, культура мови; впевненість, емоційність та переконаність; використання основної та додаткової літератури (монографій, навчальних посібників, збірників документів, журналів, інших періодичних видань тощо), аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки.

Самостійна робота студентів

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми курсу в цілому, так і деяких розділів тем у вигляді ілюстративного альбому-реферату.

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді написання альбому-реферату (змістові модулі 1 і 2).

Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів у кожному із змістових модулів.Критерії оцінювання альбому-реферату:

 • ілюстративний матеріал у вигляді рисунків з археологічних видань виконаний самостійно з зазначенням джерел. Він розкриває і відображає в певній мірі послідовність та сутність історико-археологічної періодизації. Присутні підписи під рисунками із зазначенням походження (пам'ятка). На картах відображені основні археологічні пам'ятки кожної доби (5-10), присутні легенди 8-10 балів;

 • ілюстративний матеріал у вигляді рисунків з археологічних видань виконаний самостійно, але історико-археологічна періодизація презентована неповно: відсутні ключові епохи, відсутні посилання на джерела, підписи під малюнками та картами неповні 5-7 балів;

 • альбом-реферат суто компілятивного рівня. Ілюстративний матеріал виконаний самостійно у вигляді рисунків та карт. Історико-археологічна періодизація презентована наполовину: відсутні ключові епохи та посилання на джерела. Відсутні підписи та легенди до рисунків та карт. Альбом-реферат виконаний неохайно. 1-4 бали;

 • альбом-реферат не виконано 0 балів

Модульний контроль

По завершенні вивчення кожного змістового модуля студент складає модульний контроль (МК) у тестовій формі. Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова.

МК виконується на останньому семінарському занятті першого та другого змістового модуля.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за один МК - 5 балів.

Студент, який не відпрацював семінарські заняття, не допускається до складання МК, і даний модуль не зараховується.

Якщо студент не з'явився на МК, у поточній рейтинговій відомості зазначається «не з'явився» та виставляється 0 балів за змістовний модуль. Студент, який з поважної причини пропустив МК, зобов'язаний надати відповідний документ і викладач за погодженням з деканатом призначає нову дату проведення МК.Критерії оцінювання модульного контролю у тестовій формі (оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів): 10 запитань

а) вірна відповідь на одне запитання - 0,5 бала;

б) невірна відповідь - 0 балів.
Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту
Екзаменаційний білет для тесту з курсу «Основи археології» містить 20 питань. Кожне питання оцінюється у2 бали.

Критерії оцінок з окремих екзаменаційних завдань:

Питання складено таким чином, що на кожне з них може бути лише одна вірна відповідь, яка оцінюється у 2 бали. Невірна відповідь – 0 балів.

Студент, який дав повну відповідь на всі (або окремі) питання екзаменаційного білету добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом за результатами поточного контролю.До заліково-екзаменаційної відомості вноситься підсумковий рейтинговий бал, який поряд переводиться в традиційну 4-бальну.


СУМА БАЛІВ

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

90-100

Відмінно

85-89

Добре

75-8465-74

Задовільно

60-6435-59

Незадовільно (з можливістю повторного складання)

1-34

Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

Вступ в археологію. Кам’яний та мідно-бронзовий вік.

1

Вступ

2
2
2

Що таке археологія

2

2

5
3

Методи археологічних досліджень

2

2

6
4

Палеоліт

4

2

5
5

Мезоліт та неоліт

4

2

6
6

Мідно-бронзовий вік

4

1

6
Модульний контроль
1Змістовий модуль 2

Ранній залізний вік та середньовіччя

7

Археологія раннього залізного віку

6

2

5
8

Античні міста-держави у північному Причорномор’ї

4

2

6
9

Археологія ранніх слов’ян та їх сусідів

4

2

6
10

Археологія Київської Русі.

4

1

7
Модульна контрольна робота
1


ВСЬОГО

36

18

54Загальний обсяг 108 год., в тому числі:

Лекцій36 год.

Семінари/лабораторні, практичні18 год.

Самостійна робота - 54 год.

Змістовий модуль 1.

Вступ в археологію.

Кам'яний та мідно-бронзовий вік.

Тема 1. Вступ.

Лекція 1. Предмет та завдання археології. Археологічні та історичні джерела. Преісторія,

Категорії археологічних джерел та археологічний контекст. Пам’ятки (наземні, підземні, підводні), артефакти, археологічні об’єкти, біологічні рештки. Процес формування археологічної пам’ятки. Вироби з каменю, кістки, дерева, глини, металу та ін.

Типи археологічних пам’яток. Стоянка, місцезнаходження, поселення, селище, городище, майстерня та ін.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1. Порівняти історичні та археологічні джерела.Тема 2. Що таке археологія?

Лекція 2. Основні етапи розвитку археології. Перші археологічні розкопки

Археологічна, геологічна та антропологічна періодизації. Співвідношення археологічної та історичної періодизації.


Семінарське заняття 1.

План:

1. Основні етапи розвитку археології. Історія розвитку археологічної науки в Україні.

2. Предмет та завдання археології. Основні типи археологічних пам'яток. Поняття археологічна культура.

3. Археологічна, геологічна та антропологічна періодизації. Співвідношення археологічної та історичної періодизації.

4. Основні методи археологічних досліджень. Польові методи дослідження. Лабораторно-камеральні методи дослідження. Методи датування. Методи інтерпретації та реконструкції археологічних джерел
Завдання для самостійної роботи (5 годин):

1. Скласти порівняльну історико-археологічну періодизацію у вигляді таблиці з наступними колонками: час (років тому), археологічні періоди, геологічні періоди, антропологічні етапи, типи суспільної організації.

2. Визначити різницю між абсолютними та відносними методами датування.
Тема 3. Методи археологічних досліджень

Лекція 3. Основні методи археологічних досліджень. Процедури археологічного дослідження. Польові методи дослідження. Лабораторно-камеральні методи дослідження.

Методи датування. Історико-культурні методи датування. Методи природничих наук.

Методи інтерпретації та реконструкції археологічних джерел.
Завдання для самостійної роботи (6 годин):
1. З'ясувати основні процедури археологічного дослідження.

2. З'ясувати принципи абсолютного та відносного датування археологічних пам’яток.

3. Скласти таблицю основних методів датування в археології.
Тема 4. Палеоліт.

Лекція 4. Проблема походження людини. Ранній палеоліт України. Клімат. Фауна та флора. Архантропи. Середній палеоліт (Мустьєрська епоха). Клімат. Поховання. Житла. Палеантропи.

Лекція 5.Пізній палеоліт. Клімат. Фауна та флора. Житла, мистецтво. Неантропи.

Побут та поведінка палеолітичної людини. Мистецтво та світогляд палеолітичної епохи на території України. Житла.Семінарське заняття 2.

План:

1. Палеоліт. Загальна характеристика та періодизація палеоліту України.

2. Ранній палеоліт України. Загальна характеристика. Основні археологічні пам'ятки.

3. Середній палеоліт (Мустьєрська епоха). Загальна характеристика. Основні археологічні пам'ятки.

4. Пізній палеоліт. Загальна характеристика. Основні археологічні пам'ятки.

5. Мистецтво палеоліту.


Завдання для самостійної роботи (5 годин):

1. З'ясувати періодизацію палеоліту.

2. Розташувати на карті основні пам'ятки раннього, середнього та пізнього палеоліту України.

3. Намалювати в археологічному альбомі предмети матеріальної та духовної культури палеоліту.Тема 5. Мезоліт та неоліт.

Лекція 6. Мезоліт. Загальна характеристика та періодизація мезоліту України. Основні мезолітичні пам’ятки України.

Лекція 7. Неоліт. Загальна характеристика та періодизація неоліту України. Неолітичні культури України та основні археологічні пам’ятки. Мезолітичні та неолітичні могильники на терені України. Мистецтво в епоху неоліту.

Семінарське заняття 3

План:

1.Мезоліт. Загальна характеристика та періодизація мезоліту України.

2.Основні мезолітичні пам’ятки України.

3.Неоліт. Загальна характеристика та періодизація неоліту України.

4.Неолітичні культури України та основні археологічні пам’ятки. .

5.Мезолітичні та неолітичні могильники на терені України (Василівка, Волоське та ін).Завдання для самостійної роботи (6 годин):

1. З'ясувати періодизацію мезоліту та неоліту.

2. Розташувати на карті основні пам'ятки мезоліту та неоліту України.

3. Намалювати в археологічному альбомі предмети матеріальної та духовної культури мезоліту та неоліту.


Тема 6. Мідний та бронзовий вік.

Лекція 8. Енеоліт. Загальна характеристика. Енеолітичні культури України. Трипільська культура. Територія розповсюдження, час існування, господарство, побут та архітектура, керамічний посуд та його орнаментація, знаряддя праці, поховання та антропологічний тип населення.

Лекція 9. Бронзовий вік. Загальна характеристика. Хронологія. Клімат (степ, лісостеп, лісова зона України). Культури бронзового віку на території України. Територія розповсюдження, час існування, господарство та побут, керамічний посуд та його орнаментація, знаряддя праці, поховання та антропологічний тип населення.

Семінарське заняття 4.

План:

1.Енеоліт. Загальна характеристика.

2.Трипільська культура. Історія дослідження та періодизація. Основні пам’ятки.

3.Інші енеолітичні культури України. Територія розповсюдження, час існування, господарство, побут та архітектура, керамічний посуд та його орнаментація, знаряддя праці, поховання та антропологічний тип населення.

4.Бронзовий вік. Загальна характеристика.

5.Культури бронзового віку на території України. Територія розповсюдження, час існування, господарство та побут, керамічний посуд та його орнаментація, знаряддя праці, поховання та антропологічний тип населення.Завдання для самостійної роботи (6 годин):

1. З'ясувати періодизацію енеоліту та бронзового віку України.

2. Розташувати на карті основні пам'ятки енеоліту бронзового віку України.

3. Намалювати в археологічному альбомі предмети матеріальної та духовної культури цього періоду.


Основна література до змістового модуля 1
1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР – М., 1972.

2. Авдусин Д.А Археология СССР (2-е изд.) - М., 1977.

3. Амальрик А.С. Монгайт А.Л. Что такое археология. - М., 1957.

4. Амальрик А.С. Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. - М.,1966.

5. Археологія України. – К., 2005.

6. Археологія УРСР, т. 1. – К., 1972.

7. Археология УССР, т. 1. – К., 1985.

8. Блаватский В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967.

9. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. – Л., 1979.

10. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. - М., 1990.

11. Винокур І.С.;Телегін Д.Я. Археологія України. – К., 1994.

12. Гарден Ж.-К. Теоретическая археология – М., 1983.

13. Давня історія України, т 1. - К., 1997.
Повний перелік літератури наводиться в навчальній програмі.
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
1. Археологія вивчає:

Історію Землі

Писемні джерела

Залишки тварин

Сліди людської діяльності

Рештки людини

Вірна відповідь: 5.

Контрольні запитання до змістового модуля І


 1. Предмет та завдання археології

 2. Типи археологічних пам’яток

 3. Основні етапи розвитку археології

 4. Основні методи археологічних досліджень

 5. Археологічна та історична періодизація

 6. Пізній палеоліт

 7. Мезоліт

 8. Загальна характеристика неоліту

 9. Неолітичні культури України

 10. Мистецтво неоліту

 11. Енеоліт. Загальна характеристика

 12. Ямна культурно-історична спільність

 13. Трипільська культура

 14. Культури кулястих амфор та лійчастого посуду

 15. Середньостогівська культура

 16. Кемі-обінська культура

 17. Бронзовий вік. Загальна характеристика

 18. Технологія виготовлення виробів з бронзи

 19. Культури шнурової кераміки України

 20. Катакомбна культура

 21. Зрубна культура


Змістовий модуль 2.

Ранній залізний вік та середньовіччя.

Тема 7. Археологія раннього залізного віку

Лекція 10. Ранній залізний вік. Загальна характеристика.

Передскіфський період. Кіммерійці. Чорноліська культура. Кіммерійська культура. Племена культур висоцької та фракійського гальштату.Лекція 11. Скіфський період. Загальна характеристика та межі Скіфії. Скіфські «царські» кургани. Скіфські городища. Звіриний стиль у мистецтві. Особливості культур скіфського часу лісової зони.

Лекція 12. Сарматський період. Скіфська держава в Криму. Пізньоскіфські городища Нижнього Подніпров’я.

Семінарське заняття 6

План:

1.Ранній залізний вік. Племена передскіфського часу на території України. Чорноліська культура. Кіммерійці.

2.Скіфія. «Царські» кургани. Звіриний стиль у мистецтві. Лісостепові городища.

3.Господарство скіфів. Західна.та північна периферія скіфського світу.

4.Сармати. Періодизація сарматських старожитностей. Етнічний і племений склад сарматів.

5.Пізні скіфи. Скіфська держава в Криму.Завдання для самостійної роботи (5 годин):

1. З'ясувати періодизацію раннього залізного віку України.

2. Розташувати на карті основні пам'ятки раннього залізного віку України.

3. Намалювати в археологічному альбомі предмети матеріальної та духовної культури цього періоду.


Тема 8. Античні міста-держави Північного Причорномор’я

Лекція 13. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Основні етапи історичного розвитку античних держав Північного Причорномор’я. Грецькі міста-держави.

Лекція 14. Матеріальна та духовна культура, мистецтво та релігія античних міст Північного Причорномор’я.

Семінарське заняття 7

План:

1.Основні теорії щодо чинників грецької колонізації. Вихідні регіони та вторинний характер колонізації Північного Причорномор'я.

2.Основні етапи історичного розвитку античних держав Північного Причорномор’я. Грецькі міста-держави. Поліси і хора.

3.Економіка античних міст Північного Причорномор’я.

4.Архітектура та планування античних міст Північного Причорномор’я. Фортифікаційни споруди.

5.Мистецтво, культура та релігія античних міст Північного Причорномор’я. Писемність. Фізичне виховання.. Поховальні обряди.Завдання для самостійної роботи (6 годин):

1. Визначити причини грецької колонізації Північного Причорномор’я на основі археологічних джерел.

2. Розташувати на карті основні античні міста Північного Причорномор’я.

3. Намалювати в археологічному альбомі предмети матеріальної та духовної культури цього періоду.

4. Охарактеризувати торгівельні зв’язки між скіфами та греками на підставі археологічних пам’яток території України.
Тема 9. Археологія ранніх слов’ян та їх сусідів.

Лекція 15. Проблема етногенезу слов’ян. Археологічні культури латенського і римського періодів.

Лекція 16. Склавіни і анти. Археологічні культури середини і третьої чверті І тис. н.е. у Східній Європі. “Старожитності антів”. Слов’яни та тюрки-кочовики (гуни, авари, болгари).

Культури східних слов’ян останньої чверті І тис. н.е. Економіка східних слов’ян. Вірування та обряди стародавніх слов’ян.Семінарське заняття 8.

План:

1.Проблема етногенезу слов’ян. Сучасні концепції походження слов’ян (міграціонізм, автохтонізм). Археологічні, історичні, лінгвістичні, антропологічні дані.

2.Пам’ятки та культури латенського та римського часу.

3.Склавіни і анти. Розселення слов’ян середини і третьої чверті І тис. н.е. у Східній Європі, Подунав’ї, Балканському півострові тощо. Празька, пеньківька та колочинська культури.

4.Культури східних слов’ян останньої чверті І тис. н.е. Літописні слов’янські племена за історичними і археологічними даними.

5.Вірування та обряди стародавніх слов’ян. Обряд поховання. Святилища. Збруцький ідол.Завдання для самостійної роботи (6 годин):

1. Порівняти періодизації раннього залізного віку на півдні та у лісостепу України.

2. Розташувати на карті основні пам'ятки ранніх слов’ян на території України.

3. Намалювати в археологічному альбомі предмети матеріальної та духовної культури цього періоду.


Тема 10. Археологія Київської Русі

Лекція 17. Київська Русь ІХ-Х ст. Літописні племена за археологічними даними. «Варязьке питання». Виникнення міст. Язичницька релігія.

Лекція 18. Русь у ХІ-ХІІІ ст. Давньоруські міста і сільські поселення Південної Русі. Давньоруське ремесло і мистецтво. Торгівля та гроші Давньої Русі.

Середньовічні пам’ятки Криму. Кочовики ХІ-ХІV ст. в степах Євразії.Семінарське заняття 9

План:

1.Київська Русь ІХ-Х ст. Уличі, дуліби, поляни, тиверці, древляні, сіверяни за дітописними та археологічними даними. «Варязьке питання». Виникнення міст. Поховальні пам’ятки раннього періоду.

2.Русь у ХІ-ХІІІ ст. Давньоруські міста: Київ, Чернігів, Переяслав тощо. Сільські поселення Південної Русі Житлобудівництво. Конструкція укріплень. «Змійові вали». Поховальний обряд та його регіональні особливості

3.Господарство. Мистецтво Русі. Давньоруські храми Києва, Чернігова тощо. 4.Середньовічні пам’ятки Криму. Могильники кримських готів і аланів: Пам’ятки фортифікаційного та культового зодчества VІ-VІІ ст. Печерні міста:

5.Кочовики Х-ХІV ст. в степах Євразії. Озброєння та спорядження вершника. Поховальний обряд.

Завдання для самостійної роботи (7 годин):

1. З'ясувати періодизацію раннього залізного віку України.

2. Розташувати на карті основні давньоруські міста на території України.

4. Намалювати в археологічному альбомі предмети матеріальної та духовної культури цього періоду.Основна література до змістового модуля 2
1. Авдусин Д.А Археология СССР (2-е изд.) - М., 1977.

2. Артамонов М.И. История хазар. – Л., 1962.

3. Археологія України. – К., 2005.

4. Археологія УРСР, т. 2,3. – К., 1972-1975.

5. Археология УССР, т. 2,3. – К., 1985-1986.

6. Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.

7. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

8. Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья. – М., 1961.

9. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. - М., 1990.

10. Граков Б.Н. Скифы. – М., 1971.

11. Граков Б.Н. Ранний железний век. – М., 1977.

12. Давня історія України, т. 2,3. - К., 1997-2000.

13. Історія української культури, т. 1. – К., 2001.
Повний перелік літератури наводиться в навчальній програмі.
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
Першим кам’яним храмом Київської Русі вважається:

1. Андріївська церква

2. Софіївський собор

3. Десятинна церква

4. Успенський собор

5. Спаський собор


Вірна відповідь: 3.
Контрольні запитання до змістового модуля 2


 1. Ранній залізний вік. Загальна характеристика

 2. Кіммерійці

 3. Скіфські кургани

 4. Скіфські городища

 5. Сарматські племена

 6. Пізні скіфи в Криму

 7. Античні держави Північного Причорномор’я

 8. Культура та мистецтво античних держав Північного Причорномор’я

 9. Зарубинецька культура

 10. Черняхівська культура

 11. Київська культура

 12. Празька культура

 13. Пеньківська та колочинська культури

 14. Райковецька культура (пам’ятки типу Луки Райковецької)

 15. Волинцевсько-роменська культура

 16. Скарби V-VІІІ ст.

 17. Салтівська культура

 18. Археологічні джерела до вивчення Київської Русі

 19. Господарство та економіка Київської Русі

 20. Середньовічні пам’ятки Криму

 21. Поховання кочовиків V-ХІV ст. в степах УкраїниІспит


 1. Предмет та завдання археології

 2. Типи археологічних пам’яток

 3. Основні етапи розвитку археології

 4. Основні методи археологічних досліджень

 5. Археологічна та історична періодизація

 6. Олдувайська епоха

 7. Ашельська епоха

 8. Мустьєрська епоха

 9. Пізній палеоліт

 10. Мезоліт

 11. Технологія виробництва кам’яних виробів палеолітичної доби

 12. Мистецтво та релігія палеоліту

 13. Пізньопалеолітині житла України

 14. Загальна характеристика неоліту

 15. Неолітичні культури України

 16. Мистецтво неоліту

 17. Енеоліт. Загальна характеристика

 18. Ямна культурно-історична спільність

 19. Трипільська культура

 20. Будівництво та архітектура трипільської культури

 21. Керамічні вироби трипільців

 22. Культури кулястих амфор та лійчастого посуду

 23. Середньостогівська культура

 24. Кемі-обінська культура

 25. Бронзовий вік. Загальна характеристика

 26. Технологія виготовлення виробів з бронзи

 27. Культури шнурової кераміки України

 28. Племена катакомбної культури

 29. Зрубна культурно-історична спільність

 30. Комарівська і тшинецька культури

 31. Білогрудівська культура

 32. Ранній залізний вік. Загальна характеристика

 33. Сиродутний процес виготовлення заліза

 34. Племена передскіфського часу на території України

 35. Черноліська культура

 36. Кіммерійська культура

 37. Скіфія. Загальна характеристика

 38. Лісостепові племена Скіфії

 39. Скіфські городища

 40. Племена степової Скіфії

 41. Скіфські «царські» кургани

 42. Скіфська держава в Криму та Подніпров’ї

 43. Сарматські племена

 44. Античні держави Північного Причорномор’я

 45. Економіка античних міст Північного Причорномор’я

 46. Мистецтво античних міст Північного Причорномор’я

 47. Ольвія та Березань

 48. Херсонес

 49. Тіра

 50. Боспорське царство

 51. Ремесло античних міст-держав

 52. Архітектура античних міст-держав

 53. Зарубинецька культура

 54. Черняхівська культура

 55. Київська культура

 56. Празька культура

 57. Пеньківська та колочинська культури

 58. Райковецька культура (пам’ятки типу Луки Райковецької)

 59. Волинцевсько-роменська культура

 60. Літописні східнослов’янські племена

 61. Економіка ранніх слов’ян

 62. Суспільний лад та світогляд ранніх слов’ян

 63. Скарби і поховання кочовиків V-VІІ ст.

 64. Салтівська культура

 65. Археологічні джерела до вивчення Київської Русі

 66. Структура давньоруського міста

 67. Давній Київ

 68. Міста Київського та Переяславського князівств

 69. Міста Чернігівського та Новгород-Сіверського князівств

 70. Міста Галицько-Волинського князівства

 71. Давньоруські сільські поселення

 72. Давньоруські могильники

 73. Господарство Київської Русі

 74. Ювелірна справа Київської Русі

 75. Мистецтво і архітектура Київської Русі

 76. Культура Київської Русі

 77. Середньовічні пам’ятки Криму

 78. Поховання кочовиків V-ХІV ст. в степах України

 79. Пам’ятки козацьких часів

 80. Середньовічні фортеці і замки на території Україні

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка