Рішення ІХ сесії Сторожинецької районної ради VII скликання від 23. 12. 2016 року №215-9/2016 Голова Сторожинецької районної радиСкачати 361.04 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір361.04 Kb.
ТипРішення
ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти, сім’ї,

молоді та спорту районної державної

адміністрації

_______________А.І. Гакман

22.02.2016 р.ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ІХ сесії

Сторожинецької районної ради VII скликання

від 23.12.2016 року № 215-9/2016

Голова Сторожинецької районної ради

_______________І.І.Лосік

С Т А Т У Т

СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Нова редакція)УХВАЛЕНО

на загальних зборах (конференції)

Сторожинецької загальноосвітньої

школи-інтернат І-ІІІ ступенів

(протокол №22 від 29.09.2016 р.)


м.Сторожинець

2016 р.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Сторожинецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Сторожинецької районної ради Чернівецької області є комунальним закладом (надалі школа-інтернат), що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Сторожинецького району в особі Сторожинецької районної ради, яка є її засновником.

1.2. Місцезнаходження юридичної особи:


5 9000 Чернівецька область

м. Сторожинець

вул. Ольги Кобилянської, 25

1.3. Школа-інтернат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установі Казначейської служби, в установах банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Інтернатний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про загальноосвітню школу-інтернат (наказ МОНУ від 12.06.2003 №363), Постановою КМУ від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності інтернатних навчальних закладів» та власним статутом, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.5. Головною метою школи-інтернату є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи-інтернату є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення належних умов перебування учнів (вихованців) у закладі.

1.7. Школа-інтернат самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.8. Школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.9. У школі-інтернат визначена українська мова навчання.

1.10. Школа-інтернат має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначити варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати екстремальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном закладу за згодою Засновника;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів влади та місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.11. З метою підвищення рівня фахової майстерності педагогів створюються циклові предметні шкільні методичні об’єднання:

- вчителів початкових класів;

- суспільно-гуманітарного циклу;

- природничо-математичного циклу;

- вихователів та класних керівників.

1.12. Структура Сторожинецької ЗОШ-інтернату.

Школа є трьох ступенів:

І – початкова школа (4 роки)

ІІ – основна школа (5 років)

ІІІ – старша школа (2 роки)

1.13. Взаємовідносини школи-інтернату з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Школа-інтернат планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та поточного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. Плани роботи затверджуються педагогічною радою.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи-інтернату державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даної школи-інтернату самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Організаційно-правові основи діяльності школи-інтернату:

- Режим роботи інтернатного закладу встановлюється згідно чинного законодавства та погоджується відповідною установою державної санітарно-епідеміологічної служби та відповідним органом управління освітою.

- Харчування учнів (вихованців) в школі-інтернаті організовується за нормами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Відповідальність за організацію харчування покладається на керівника цього закладу.

- Медичне обслуговування учнів (вихованців) школи-інтернату забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється медичними працівниками, які входять до штату школи-інтернату, та медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів.


Заклади охорони здоров’я спільно з медичними працівниками інтернатного закладу двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх учнів (вихованців), у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне лікування.

- Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, якістю харчування вихованців покладається на керівника закладу, відповідні органи управління освітою, охорони здоров’я, територіальні державні санітарно-епідеміологічні служби і здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 року №1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні".

- Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 року №763 учням (вихованцям) з малозабезпечених сімей інтернатних закладів у порядку, встановленому МОН молоді та спорту України, видається єдиний квиток, який дає право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.

- На підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, учні (вихованці) школи-інтернату можуть виїжджати в супроводі дорослих на святкові, вихідні дні та під час канікул.

- Вихованці школи-інтернату знаходяться на не повному державному забезпеченні. Вони забезпечуються харчуванням та створенням побутових та навчальних умов для цілодобового перебування їх в навчальному закладі.

2.5. Зарахування учнів (вихованців) до загальноосвітньої школи-інтернату та їх відрахування:

2.5.1. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів школи-інтернату здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, із Сторожинецького району, на підставі необхідних документів, що засвідчують статус малозабезпечених сімей.

2.5.2. Керівник школи-інтернату зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.5.3. Зарахування учнів до школи-інтернату здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника, на підставі таких доку-ментів:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

- довідка про доходи сім’ї за попередні 6 місяців;

- довідка про склад сім’ї;

- довідка про призначення допомоги відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- медичні довідки (профілактичні щеплення, форма -86 тощо).
2.5.4. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітню школу-інтернат, затвердженого наказом МОНУ від 12.06.2003року №363 та відповідно Постанови КМУ від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів».

Установлювати, що відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних інтернат них навчальних закладах» батьки або особи, які їх замінюють, щомісяця вносять плату в розмірі 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім’ї за утримання одного вихованця у загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів;

Від плати за утримання дітей в загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту (зміни, внесені згідно з Наказом МОНУ №490 від 22.07.2003р.);

Плата за утримання вихованців в інтернатному навчальному закладі не справляється з одиноких матерів (батьків), які виховують дитину без батька (матері).

Від плати за утримання дітей в інтернатному навчальному закладі звільняються батьки-учасники АТО, батьки-переселенці; батьки дітей-інвалідів та дітей-чорнобильців.

За рішенням Сторожинецької районної ради (Засновника) або за рішенням серпневої педагогічної ради щорічно, але не більш ніж на навчальний рік в межах 25% від загальної кількості вихованців школи-інтернату, які мають батьків, звільняти їх від плати за утримання дітей в загальноосвітній школі-інтернат І-ІІІ ступенів повністю або частково (до 50 відсотків) на підставі актів обстеження умов проживання та відомостей про їх доходи.

За час відсутності вихованця в інтернатному закладі більше трьох днів поспіль (у зв’язку з канікулами, хворобою тощо) плата не справляється.

Щорічно наказом по школі вказувати кількість дітей, які згідно заяв батьків після вечері ночують вдома.

2.5.5. Переведення учнів (вихованців) закладів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.5.6. Діти і підлітки - члени однієї сім’ї - зараховуються до однієї школи-інтернату, за винятком випадків, коли на підставі медичних показань вони не можуть навчатися в одному навчальному закладі.

2.5.7. В школі-інтернаті можуть навчатися учні за умови, що на відстані 3 кілометрів відсутній інший загальноосвітній навчальний заклад для здобуття повної загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

2.5.8. Комплектування школи-інтернату, як правило, закінчується 25 серпня.

Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах та фінансового забезпечення.

2.5.9. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють адміністрація школи може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в школі, проживати в сім’ях. Надання такої можливості оформляється наказом директора школи.

2.6. Індивідуалізація і диференціація навчання, вибір форм, засобів і методів навчання, Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОНУ від 20.12.2003 року №732, інших нормативних документів, що регулюють навчально-виховний процес.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюється школою-інтернатом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освіти.

Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. Для учнів 5-9 класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується із Державною санітарно-епідеміологічною службою і затверджується директором школи-інтернату.

Тижневий режим роботи школи-інтернату фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі-інтернат проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.13. У школі-інтернат визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).

У першому класі дається вербальна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому – за рішенням педради.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджується МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-х) класах завершується державною підсумковою атестацією у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

2.16. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, що їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школа-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, що їх замінюють).

2.17. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, що їх замінюють).

2.18. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.19. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

2.20. Учням (вихованцям), які закінчили старшу школу 11-й клас видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2.21. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.22. За відмінні успіхи в навчанні учнів 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники закладів ІІІ ступеня - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.


III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі-інтернаті є:

учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, керівництво школи, батьки або особи, що їх замінюють, представники громадськості, що обрані до ради школи та піклувальної ради.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов’язки визначаються Законами України "Про загальну середню освіту", "Про освіту", іншими актами законодавства України. Положенням про загально­освітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього тру­дового розпорядку в школі-інтернаті.

3.3. Учні школи-інтернату мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою школи-інтернату;

- участь у різних видах навчальної науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь у органах громадського самоврядування школи-інтернату;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації психічного і фізичного насилля від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права принижують честь і гідність, та інші права.

3.4. Учні школи-інтернату зобов’язані:

- оволодівати знаннями вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому ніж зазначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посилену участь у різних видах трудової діяльності, самооб­слуговуванні, чергуванні;

- бережно ставитися до державного, громадського і особистого май­на;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього трудового роз­порядку школи-інтернату;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками школи-інтернату можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції.

Педагогічні працівники приймаються на роботу до школи-інтернату управлінням освіти райдержадміністрації за клопотанням дирекції школи-інтернату.

3.6. Педагогічні працівники школи-інтернату мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, які не є шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів школи-інтернату та інших органів самоврядування закладу, заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, наукову роботу;

- вносити пропозиції керівництву школи-інтернату і органам управлін­ня освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавст­ва;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Педагогічні працівники школи-інтернату зобов’язані:

- виконувати статут школи-інтернату, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;

- настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до прин­ципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних історичних цінностей України до державного і соціального устрою, погля­дів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього сере­довища;

- готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди, між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звич­кам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати рішення прийняті органами громадського самоврядування школи, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

3.8. У школі-інтернаті періодично проводиться атестація педагогічних працівників.

Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.9. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за резу­льтатами атестації або систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору, контракту, можуть бути звільнені з роботи згідно з чинним законодавством.

3.10. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.12. Директор школи-інтернату призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

3.14. Технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором школи-інтернату згідно з чинним законодавством України, їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього трудового роз­порядку школи, посадовими інструкціями.

3.15. Батьки учнів (особи, які їх заміняють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до школи-інтернату.

3.16. Батьки та особи, які їх заміняють мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі-інтернат, звертатися до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи-інтернату;

- захищати в органах громадського самоврядування школи-інтернат та відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створю­вати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів, до законів, прав, свобод людини.

3.18. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа-інтернат може порушу­вати клопотання про відповідність таких осіб, в тому числі позбавлення їх батьківських прав.


IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ.
4.1. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стан педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

4.2. Керівник школи-інтернату призначається і звільняється з посади рішенням районної ради відповідно до діючого Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сл., селища, міста району за поданням управлінням освіти Сторожинецької районної державної адміністрації і заключає контракт з головою районної ради.

4.2.1 Призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників звільняються відповідним органом управління освіти за поданням керівника навчального закладу (ч.2 ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту») Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників школи-інтернат здійснює його керівник.

4.3. Керівник закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колекти­ву;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та поза­шкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його кош­тами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педаго­гів;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контро­лює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.4. Директор школи-інтернату є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режим роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі докумен­тів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої твор­чої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами;

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконан­ня ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

4.7. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

4.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада (за згодою), учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи ІІ-ІІІ ступеня, батьків і громадськості.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

4.9. У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада школи-інтернату. В окремих випадках функції ради можуть виконувати загальні збори.

До ради школи-інтернату обираються пропорціонально-представники від працівників школи, учнів (другого, третього ступенів), батьків і громадськості загальними зборами відкритим або таємним голосуванням.

Рада школи-інтернату скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини його складу, директор закладу освіти.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше третини її членів.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада школи-інтернату:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- затверджує режим роботи закладу;

- підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій;

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та інших працівників школи-інтернату;

- приймає рішення стосовно пропозицій педагогічної ради про нагородже­ння учнів і випускників школи за успіхи у навчанні (праці);

- у присутності батьків (осіб, які їх замінюють) розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із закладу освіти і за наявності підстав порушує клопотання перед директором про його подальше перебування у відповідному класі;

- разом з батьками (особами, які їх замінюють) бере участь у розгляді державних і громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтере­сів;

- разом із засновником, громадськими організаціями, директором школи створює умови для педагогічної освіти батьків;

- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів органів державного управлін­ня з питань роботи школи і приймає відповідні рішення;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуго­вуванням учнів;

- контролює витрачення бюджетних асигнувань, визначає напрямки вико­ристання бюджетних і позабюджетних коштів школи для розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;

- погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання із Звсновником;

- визначає структуру системи громадського самоврядування школи-інтернату.

4.10. В школі-інтернаті за рішенням загальних зборів, або ради школи- інтернату можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

Члени піклувальної ради школи-інтернату обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-техніч­ної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування школи-інтернату, поліпшення умов для організації нав­чально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

4.11. Учнівські збори школи-інтернату-колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою школи-інтернату є клас-колектив учнів, що формується з метою виконання завдань на основі їхніх віко­вих або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори школи (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування школи-інтернату(класу);

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадсь­кого самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.12. Батьківські збори школи (класу) - колективний орган батьківсько­го самоврядування.

Батьківські збори школи (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування школи-інтернату;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної роботи;

- вносять на розгляд ради школи, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та школі-інтернаті;

- запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних органів управління, адміністрації школи для обговорення стану і перспек­тиви роботи класу і школи-інтернату, а також розв'язання інших питань, що потребують батьки.V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Матеріально-технічна база школи-інтернату включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі.

5.2. Фінансування школи-інтернату здійснюється його засновником (власником).

5.3. Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату здійснюється на основі його кошторису.

Джерелами формування кошторису школи-інтернату є:

- кошти районного бюджету, у розмірі, передбаченому нормативами фінансуванням загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

- кошти отримані за надання платних послуг згідно з основною діяльністю;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), отриманого від списання, матеріалів, основних засобів та необоротних матеріальних активів, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кошти, благодійні внески, гранди та подарунки від фізичних та юридичних осіб.

- кредити банків;

5.4. Кошти школи-інтернату зберігаються на його рахунках в установі Казначейської служби України, в установах банків і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звіт­ній період кошти вилученню не підлягають за умов виконання закладом розрахункових показників його розвитку, якщо інше не передбачено законодавством.

5.5. Доходи (прибутки) Сторожинецької ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети(цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

5.6. Згідно вимог Податкового Кодексу забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників Сторожинецької ЗОШ-інтернат, (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.7.Бухгалтерський облік школи-інтернату ведеться самостійно. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається чинним законодавством

5.8. Школа-інтернат має право придбати і орендувати необхідне їй об­ладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-яко­го підприємства, установи, організації або фізичних осіб; фінансувати за ра­хунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побуто­вих умов колективу, здавати в оренду майно.

5.9. Діловодство школи-інтернату організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки порядку.

Звітність закладу освіти встановлюється відповідно до вимог дер­жавної статистики.VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.
6.1. Школа-інтернат відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

6.2. Школа-інтернат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про об­мін педагогічними працівниками та учнями, створювати в установленому Міністерством освіти і науки України порядку, спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади то­що), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства України.VІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.
7.1. Контроль за дотриманням школою-інтернат державних стандартів освіти здійснюється засновником та управлінням рай державної адміністрації.

7.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу є атестація, яка проводиться, як правило один раз на десять років у порядку встановленому в МОНУ.

7.3. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МНО за поданням органу громадського самоврядування закладу або відповідного органу управління освітою.

7.4. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівень базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

7.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше, як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.


VIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ.
8.1. У разі припинення діяльності Сторожинецької ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів у результаті її ліквідації чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів закладу одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету чи переходять до правонаступника, визначено згідно діючого законодавства. При реорганізації Сторожинецької школи-інтернат її права та обов’язки переходять до правонаступників, які визначаються Засновником.

Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи-інтернату приймає Засновник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням суду-ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повно­важення щодо управління закладом освіти.

8.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, вияв­ляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає лікві­даційний баланс і представляє його засновнику.

8.3. При реорганізації чи ліквідації школи-інтернату учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України.8.4. При реорганізації чи ліквідації школи-інтернату працівникам, які звільняються або переводяться гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

8.5. Школа-інтернат вважається ліквідованою або реорганізованою з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка