Рішення для вибору додаткових ребер та реберних функцій враховуючи попарні реберні цикли та їх можливі комбінаціїСкачати 61.01 Kb.
Дата конвертації23.10.2018
Розмір61.01 Kb.
ТипРішення

РЕФЕРАТ

Актуальність теми. Використання моделей при проектуванні складних систем вже певний час є загальною практикою. Такі моделі використовуються для проведення експериментів, за результатами яких можна оцінити кількісні характеристики, такі як рівень надійності і ефективність цих систем ще на етапах проектування, що дуже важливо у зв'язку з високою вартістю побудови таких систем. Створення нових та вдосконалення вже існуючих методів побудови таких моделей з метою досягнення більшої швидкості визначення стану систем впродовж виконання статистичних тестів, що виконуються з метою визначення рівня надійності системи, спрощує та прискорює роботу спеціалістів, що використовують ці моделі у своїй праці.

Об’єктом дослідження є моделі, що відображують поведінку відмовостійких багатопроцесорних систем, та методи їх створення та підтримки під час використання.

Предметом дослідження є метод перетворення GL-моделей шляхом введення внутрішніх ребер з урахуванням попарних реберних циклів.

Мета роботи: аналіз існуючих методів перетворення GL-моделей, створення методу, що пропонує рішення для вибору додаткових ребер та реберних функцій враховуючи попарні реберні цикли та їх можливі комбінації.

Наукова новизна полягає в наступному:

1. Запропоновано метод перетворення GL-моделей шляхом введення внутрішніх ребер з урахуванням попарних реберних циклів.

2. Виконана оцінка мінімальної кількості додаткових внутрішніх ребер, необхідних для блокування втрати зв’язності графу GL-моделі з попарними реберними циклами.

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що запропонований методи дають змогу створювати GL-моделі, які коректно відображують поведінку систем у разі утворення попарних реберних циклів, а також спрощує побудову таких моделей.

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були представлені та обговорювались на науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2018 (Київ, 21-23 березня 2018 р.) та міжнародній конференції «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT 2018.

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, трьох розділів та висновків.

У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову новизну отриманих результатів і практичну цінність роботи, наведено відомості про апробацію результатів і їхнє впровадження.

У першому розділі розглянуто існуючі методи побудови моделей відмовостійких багатопроцесорних обчислювальних систем, а також проведений аналіз, який дає змогу визначити основні переваги та недоліки цих методів.

У другому розділі наведено результати дослідження методу перетворення GL-моделей шляхом введення внутрішніх ребер та явище попарних реберних циклів у наборі блокованих множин.

У третьому розділі формулюється метод перетворення GL-моделей шляхом введення внутрішніх ребер з урахуванням попарних реберних циклів та надається алгоритм на його основі.

У висновках представлені результати проведеної роботи.

У додатках наведено схеми перетворення базових GL-моделей у небазові шляхом введення внутрішніх ребер, схеми побудови V-графу моделі та типи попарних реберних циклів.

Робота виконана на 81 аркуші, містить 6 додатків та посилання на список використаних літературних джерел з 19 найменувань. У роботі наведено 50 рисунків та 9 таблиць.

Ключові слова: відмовостійкі багатопроцесорні системи, надійність систем, математичне моделювання, графо-логічні моделі.ABSTRACT

Relevance of the topic. The use of models in the design of complex systems is a common practice for quite a sometime. Such models are used to carry out experiments that can be used to evaluate quantitative characteristics such as the level of reliability and efficiency of these systems at the design stages, which is very important due to the high cost of constructing such systems. Creation and improvement of existing methods of constructing such models in order to achieve a higher speed of determining the state of the systems simplifies and accelerates the work of specialists who use these models in their work.

The object of the study are the models that reflect the behavior of fault-tolerant multiprocessor systems and the methods of their creation and support during use.

The subject of the study is the method of converting GL-models by introducing internal edges taking into account pairwise edge cycles.

Purpose: the analysis of existing methods for converting GL models, the creation of a method that offers solutions for the selection of additional edges and edge functions, taking into account pairwise edge cycles and their possible combinations.

The scientific novelty is as follows:

1. The method of transforming GL-models by introducing internal edges taking into account pairwise edge cycles is proposed.

2. The estimation of the minimum number of additional internal edges required to prevent the loss of connectivity of the graph of the GL model with the pairwise edge cycles is performed.

The practical value of the results obtained in the work is that the proposed methods allow the creation of GL models that correctly reflect the behavior of systems in the case of pairwise edge cycles, and simplifies the construction of such models.

Test work. The main provisions and results of work were presented and discussed at the scientific conference of masters and postgraduate students «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2018 (Kyiv, 21-23 of March 2018) and at international conference “System Analysis and Information Technology” SAIT 2018.

Structure and scope of work. The master's dissertation consists of an introduction, three sections and conclusions.

The introduction gives a general description of the work, assesses the current state of the problem, substantiates the relevance of the research direction, formulates the purpose and objectives of the research, shows the scientific novelty of the results obtained and the practical value of the work, provides information on the approbation of the results and their implementation.

The first section examines the existing methods for building fault-tolerant multiprocessor computer systems, as well as analyzes that can identify the main advantages and disadvantages of these methods.

The second section presents the results of the study of the method of converting GL-models by introducing internal edges and the phenomenon of pairwise finer cycles in a set of blocked sets.

In the third section, the method of converting GL-models by introducing internal ribs taking into account pairwise edge cycles is formulated and an algorithm based on it is provided.

The conclusion presents the results of the work.

The appendices show the schemes of transformation of basic GL-models in non-base by introducing internal edges, schemes of construction of the V-graph model and types of pairwise edge cycles

The thesis is presented in 81 pages, it contains 6 appendixes and 20 references to the used information sources. 50 figures and 9 tables are given in the thesis.Keywords: fault-tolerant multiprocessor systems, fault tolerance, mathematic modelling, graph-logical models.

РЕФЕРАТ

Актуальность темы. Использование моделей при проектировании сложных систем уже некоторое время является общей практикой. Такие модели используются для проведения экспериментов, по результатам которых можно оценить количественные характеристики, такие как уровень надежности и эффективности этих систем еще на этапах проектирования, что очень важно в связи с высокой стоимостью построения таких систем. Создание и совершенствование уже существующих методов построения таких моделей с целью достижения большей скорости определения состояния систем упрощает и ускоряет работу специалистов, использующих эти модели в своей работе.

Объектом исследования является метод преобразования GL-моделей путем введения внутренних ребер с учетом парных реберных циклов.

Предметом исследования являются алгоритмы и аппаратно-программные средства формирования GL-модели и ее поддержки во время использования.

Цель работы: анализ существующих методов преобразования GL-моделей, создания метода, предлагает решения для выбора дополнительных ребер и реберных функций учитывая попарные реберные циклы и их возможные комбинации.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Предложен метод преобразования GL-моделей путем введения внутренних ребер с учетом парных реберных циклов.

2. Выполнена оценка минимального количества дополнительных внутренних ребер, необходимых для блокировки потери связности графа GL-модели с попарными реберными циклами.

Практическая ценность полученных в работе результатов заключается в том, что предложенный методы позволяют создавать GL-модели, которые корректно отображают поведение систем в случае образования попарных реберных циклов, а также упрощает построение таких моделей.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были представлены и обсуждались на научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг» ПМК-2018 (Киев, 21-23 марта 2018) и международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» SAIT 2018.

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и выводов.

Во введении представлена общая характеристика работы, выполнена оценка современного состояния проблемы, обоснована актуальность направления исследований, сформулированы цели и задачи исследований, показано научную новизну полученных результатов и практическую ценность работы, приведены сведения об апробации результатов и их внедрение.

В первой главе рассмотрены существующие методы построения моделей отказоустойчивых многопроцессорных вычислительных систем, а также проведен анализ, который позволяет определить основные преимущества и недостатки этих методов.

Во втором разделе приведены результаты исследования метода преобразования GL-моделей путем введения внутренних ребер и явление парных реберных циклов в наборе блокированных множеств.

В третьем разделе формулируется метод преобразования GL-моделей путем введения внутренних ребер с учетом парных реберных циклов и предоставляется алгоритм на его основе.

В выводах представлены результаты проведенной работы.

В приложениях приведены схемы преобразования базовых GL-моделей в небазовые путем введения внутренних ребер, схемы построения V-графа модели и типы парных реберных циклов.Работа представлена на 81 странице, содержит 6 приложений и ссылки на список использованных литературных источников из 19 наименований. В работе приведены 50 рисунков и 9 таблиц.

Ключевые слова: отказоустойчивые многопроцессорные системы, надежность систем, математическое моделирование, графо-логические модели.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка