Рекомендована література. Основні законодавчі та нормативно-правові актиСкачати 205.42 Kb.
Дата конвертації14.02.2019
Розмір205.42 Kb.
ТипКодекс

Рекомендована література.
1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти


 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 30.-Ст. 141.

 2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004р. № 1618- IV.

 4. Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131.

 5. Кримінально-процесуальний кодекс України 2012 р.

 6. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ.

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)1984, додаток до N 51, ст.1122.

 8. Митний кодекс України. // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 16,ст.203.

 9. Закон України "Про судову експертизу"// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 28, ст.232.

 10. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 1 червня 2000 року N 1771-III та № 850-IV від 22.05.2003 р.).

 11. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України N 751-Х IV від 16.06.99, N 2188-III від 21.12.2000, N 2783-ІІІ від 15.11.2001, N 2921-ІІІ від 10.01.2002, N 34- IV від 04.07.2002 та № 850- IV під22.05.2003 р.).

 12. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права"» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 43, ст.214 ).

 13. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 р; //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 32, ст. 267. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-ІІІ від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37 N 2921-ІІІ від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114.

 14. Закон України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 22, ст. 86).

 15. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. -Ст. 249.

 16. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про рекламу»» № 1121-IV від 11.07.2003 р.

 17. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. -ст. 650.

 18. Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 26червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.-№ 33.-СТ.345.

 19. Закон України "Про захист прав споживачів"від15.12.93. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N30, ст.379. В редакції Закону N 3682-ХП від 15.12.93,ВВР, 1994, N 1, ст. 1. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14,ст. 90; N 230/95-ВР від 20.06.95, ВВР, 1995, N 23,ст.182; N 365/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1979, N 35,ст.219; N 783-ХIV від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274.

 20. Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 9, ст. 56, із змінами, внесеними згідно із Законом N1069-Х IV (1069-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 45,ст.400.

 21. Закон України "Про господарські суди". // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 36, ст.469. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-ХІІ від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.455; N 2691-ХІІ від 14.10.92, ВВР,1992, N 48, ст.661; N 3346-ХІІ від 30.06.93, ВВР, 1993, N 33, ст.348; N 96/97-ВР від 20.02.97, ВВР, 1997, N18, ст.124; N 2538-ІІІ від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.194.

 22. Закон України "Про захист економічної конкуренції′′ від 11.01.01. // ВВР, 2001, N 12, ст. 64.

 23. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 36, ст.164. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998 №10, ст. 36; N 783-ХIV від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274.

 24. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11 листопада 1998 р. №02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи".

 25. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності».

 26. Рекомендації Вищого господарського суду України від 29 березня 2005р. №04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах із спорів, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності».

 27. Постанова Пленуму Верховного суду України від 20 травня 1997 р. №8 «Про судову експертизу у кримінальних та цивільних справах» // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - №№ (5).

 28. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 08 жовтня 2003 р. N«018/1199// Господарське судочинство в Україні: Суд. Практика. Захист прав інтелектуальної власності. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». – 2004.

 29. Оглядовий лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» від 14 січня 2003р. № 01-8/31 // Господарське судочинство в Україні: Суд. Практика. Захист прав інтелектуальної власності. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре». - 2004.

 30. Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 6 травня 2005 року № 01-8/784 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)».2. Основна література


 1. Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта судебной экспертизы // Проблемы теории судебной экспертизы: Сб.науч.тр. - М.: ВНИИСЭ, 1980.-Вып. 4.

 2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит.,1987.

 3. Белкин Р.С, Винберг А.И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973.

 4. Веркман К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. - М.: Прогресс, 1986.

 5. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного судуУкраїни.-№3(5).-1997.

 6. Довідник з підготовки матеріалів, що направляється на судову експертизу арбітражними судами. / За ред. Л.М. Головченко, В.М. Палій. - К., 1998.

 7. Материалы семинара по Интеллектуальной Собственности для сотрудников МВД России. Методология проведения исследований и экспертиз аудиовизуальных произведений. – М., 1999.

 8. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. - К.: Видавничий Дім "Ін. Юре", 2000.

 9. Збірник нормативних актів з питань інтелектуальної власності /Уклад.: В.О. Жаров та ін. - К: Вища школа,1998.

 10. Основи інтелектуальної власності. - К.: Видавничий Дім "Ін. Юре", 1999.

 11. Жаров В.О. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності: Захист прав на об'єкти промислової цінності. Захист авторських і суміжних прав. Конспект лекцій. - К.: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності" 2000.

 12. Интеллектуальная собственность: Основные материалы: В 2 т. / Пер. с англ. - Новосибирск: Наука, 1993.

 13. Кириченко І.А. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики // Право України". - № 7. – 2002.

 14. Кириченко І.А. Експертний висновок як джерело доказів по судових спорах про порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності // Право України № 11.-2002.

 15. Кириченко И.А. Патентное право: поиск компромиса. // К.: «Юридическая практика» № 39 (353), 28 сентября 2004 года.

 16. Кириченко І.А. Торгова назва лікарського засобу як предмет судового спору // Юридичний журнал. N912.-2004.

 17. Кириченко І.А. Вирішення судових спорів з питань інтелектуальної власності. Експертне дослідження //Юридичний журнал. - № 3. - 2003.

 18. Кириченко І.А. Право інтелектуальної власності у створенні та використанні лікарських засобів // Інтнлектуальна власність. - №6. - 2003.

 19. Кириченко І.А. Зміни в законодавстві про знаки для товарів і послуг: нові можливості та старі суперечності // Інтелектуальна власність. -№11- 2003.

 20. Надгорний Г.М. Співвідношення спеціальних та юридичних знань. — У кн.: Криміналістика та судова екгпертиза. Київ, 1984, вип. 28.

 21. Надгорний Г.М. Деякі питання удосконалення процесуальної регламентації експертизи в цивільному судочинстві методами порівняльного правознавства. Правова система України: Теорія і практика. - Киїм.1993.

 22. Назначение и производство судебных экспертиз. Пособие для следователей, судей и экспертов. - М.,1988.

 23. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. Авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хаху-лін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова.- К.: Юрінком Інтер, 2004.-688 с.

 24. Пашин С.А. Проблемы доказательственного права /В кн.: Судебная реформа: юридический профессионализм и проблемы юридического образования. Дискуссии. — М., 1995.

 25. Притика Д.М. Діяльність спеціалізованих колегій - основа створення Патентного суду в Україні // Інтелектуальна власність. - 2002. - №5.

 26. Прохоров-Лукін Г.В., Кириченко І.А. Товарні знаки -назви біологічно активних добавок та їх охороноздатність // Інтелектуальна власність. - № 1. - 2004.

 27. Прохоров-Лукін Г.В., Кириченко І.А. Судова експертиза як невід'ємна складова ефективного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності. // Юридичний журнал. - № 2-3. - 2005.

 28. В.А. Чванкин, А.Л. Поскребло. Особенности отдельных криминалистических исследований продукции, обладающей признаками контрафактности. Пособие. – Минск, 2005.

 29. А.В. Чванкин. Особенности расследования преступлений, нарушающих авторские права оборотом контрафактной продукции (в области производства аудиовизуальной продукции, фонограмм и программного обеспечения для ЭВМ). Учебное пособие. – Минск, 2005.

 30. Прохоров-Лукин Г.В. Методологические аспекты судебно-экспертного исследования механизма взаимодействия материальных объектов. «Криминалистика и судебная экспертиза», межведомственный научно-методический сборник. Вып. 45, К.: «Лыбидь», 1992.

 31. Романов Н.С. Закономерности и механизм формирования предмета судебной экспертизы и предмета отрасли судебно-экспертных знаний // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев: Выща школа, 1980. - Вып. 21.

 32. Сегай М.Я., Стринжа В.К. Предмет судебной экспертизы материальных следов преступления // Криминалистика и судебная, экспертиза. - Киев: Лыбидь, 1990.-Вып. 43.

 33. Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации. - М., 2001.

 34. ІІІейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Кафедра уголовного процесса и криминалистики Самарского госуниверситета. Дис. на соиск. канд. юрид. наук.

 35. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. — М, 1967.

 36. Харченко В.М. Особливості судової процедури щодо охорони прав на об'єкти промислової власності /Юридичний журнал, — № 1. — 2002.

 37. АндрощукГ. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны: Монография. - К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

 38. Охорона промислової власності в Україні: Монографія. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999.

 39. Право интеллектуальной собственности: Конспект лекций. — М, ПРИОР, 1998.

 40. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - ТК «Велби», 2004.

 41. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность: Исключительней права. - М.: Норма, 2000.

 42. Мэгс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. М., Юрист, 2000.

 43. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность: Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. - М., Юрист, 2002.

 44. Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. - СПб.: Питер, 2001.

 45. О.Г. Волошин, О.В. Воробей, І.М. Мельников. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2008.

 46. Давидова О.О. криміналістичні дослідження, матеріалів, речовин та виробів: Курс лекцій. – К. КНТ, 2008.

 47. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. і її Загальна частина. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.


3. Словники, довідники

 1. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1999. – 265 с.

 2. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000.

 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад.: голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с.

 4. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М., 1999.

 5. Словарь основных терминов трасологических экспертиз. — М., 1987.


4. Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

 1. Азбука криминалистики. Наследники Холмса: Неофициальный сайт экспертов-криминалистов УВД Ростовской области (http:/www.expert.aaanet.ru).

 2. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (http:/www.expert.com.ua).

 3. Міністерство внутрішніх справ України (http:/www.centrmia.gov.ua).

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (http:/www.nbuv.gov.ua)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка