Рефератів з курсу «Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей»Скачати 62.41 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір62.41 Kb.
ТипРеферат

Тематика рефератів

з курсу «Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей»

для студентів 3 курсу

спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка

 1. Проблема обдарованості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.

 2. Психологічні та соціальні проблеми обдарованих дітей.

 3. Особливості прояву обдарованості на різних вікових етапах розвитку особистості.

 4. Творча обдарованість як особливий вид обдарованості особистості.

 5. Розвиток здібностей і розвиток особистості.

 6. Сім’я як основа розвитку обдарованої дитини.

 7. Педагогічна, психологічна та соціальна підтримка батьків у вихованні обдарованої дитини.

 8. Досвід розвинених країн світу в організації навчання і виховання здібних дітей.

 9. Особистісні та професійні якості, необхідні вчителеві для роботи з обдарованими дітьми.

 10. Спеціальна підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями.

 11. Емоційне вигорання та попередження його появи у професійній діяльності педагогів.

 12. Модель «вільний клас» як метод розвитку здібностей дитини.

 13. Модель «структура інтелекту Гілфорда («SOI»-Structure of the Intellect).

 14. Модель «три види збагачення навчальної програми «Рензуллі».

 15. Модель Блума «Таксономія цілей навчання».

 16. Когнітивно-афективна модель Уільямса.

 17. Екстернат як форма навчання обдарованих дітей.

 18. Диференціація та індивідуалізація навчання обдарованих дітей.

 19. Урок як основна форма організації навчання в школі.

 20. Методи роботи вчителя та соціального педагога з обдарованими дітьми на уроках.

 21. Методичні прийоми організації навчально-творчої діяльності учнів молодших школярів у початковій школі.

 22. Мовленнєво-творчі вправи як засіб організації навчально-творчої діяльності молодших школярів у початковій школі.

 23. Методи розвитку творчого мислення учнів.

 24. Метод проблемно-пошукового діалогу.

 25. Навчальна гра як засіб розвитку творчого мислення учнів.

 26. Використання ейдотехнік у початковій школі.

 27. Технологія веб-квесту та педагогічної майстерні.

 28. Формування у молодших школярів досвіду дослідницької діяльності.

 29. Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей.

 30. Формування лідерської обдарованості і соціальної креативності в навчально-виховному процесі.

Рекомендована література.
Базова література

 1. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості / Н. Аніскіна. – К.: Шк. світ, 2005. – 128 с. (Б-ка «Шкільного світу світу).

 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб / О.В. Безпалько − К.: ЦНЛ, 2003. − 134 с.

 3. Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах продовженого дня / А.Д. Бондар. Б.С. Кобзар. − К. : Вища школа, 1985. – 303 с.

 4. Вайнола Р. X. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Ренате Хейкіївна Вайнола ; за ред. С. О. Сисоєвої ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова. − Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. − 460 с.

 5. Волощук В. М.  Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості : монографія / В. М. Волощук, І. С. Волощук; Ін-т обдар. дитини АПН України. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 167 c.

 6. Зайченко М.В. Інструментарій соціального педагога / М. Зайченко. − К. : Шк. Світ, 2011. − 128 с.

 7. Збірник нормативно-правових актів з питань діяльності спеціалізованих закладів і формувань у сфері соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді / упоряд. Л. Є. Леонтьєва, О. В. Вакуленко − К.: Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді, 2007. − 280 с.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти України / упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. − К. : Ніка-Центр, 2005. − 436 с.

 9. Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. К. «Шкільний світ» – 2009. – 126 с.

 10. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень/ / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2006. – 320 с.

 11. Литвиненко С. А. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закладів / Литвиненко С.А. − Одеса : ПНЦАІШ, 2007. − 187 с.

 12. Матюша Л. Планування роботи з обдарованими учнями// Школа. – 2007. – № 12. – с. 43-48

 13. Методи роботи соціального педагога: матеріали творчої групи соціальних педагогів / Г.Бондаренко та ін. − К.: Редакція загальнопед. газет, (Бібліотека «Шкільного світу»), 2012. − 96 с.

 14. Мойсеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посібник. / К. Мойсеєнко. − К.: Пік. Світ, 2009. − 120с.

 15. Мотилько, Т. Л.   Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей [Текст] / Т. Л. Мотилько, Н. С. Леонова; упоряд. Т. Шаповал. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

 16. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А. Луценко, В.Г.Панок − К. : Білоцерківдрук, 2011 − 308с.

 17. Німак О.М. Організація роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі / О.М. Німак. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. - 144 с.

 18. Петрович В. С. Соціальний педагог: посадова інструкція / В.С. Петрович // Педагогічний пошук. − 2001. − № 2. − С. 74-76.

 19. Письмак Л.Л. Організація роботи соціального педагога / Л. Письмак, // упоряд. В.О. Снігульська. − К.: Редакція загально педагогічних газет (Бібліотека «Шкільного світу»), 2014. − 128с.

 20. Рудюк Т. Документація соціального педагога / Т. Рудюк // Соціальний педагог. − 2007. − № 1. − С. 14-16.

 21. Щорс В.В. Універсальний довідник соціального педагога / В. Щорс, А. Полударова. − Київ : Ред. загальнопедагогічних газет, 2014. – 124 с.


Допоміжна література

 1. Абетка класного керівника / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2003. − 128 с.

 2. Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / Упоряд.: Гулєвич Т., Омельчук Н. − К : Ред. загальнопед. газ., 2014. − 124с.

 3. Гриньова В. М. Обдарованість: суть, види, принципи / В. М. Гриньова, Л. Г. Карпова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 38. – С. 4-13.

 4. Здібності та задатки як базові чинники обдарованості [Текст] / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 1. – С. 2-5.

 5. Колесникова О. В. Щодо проблем організації соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі / О.В. Колесникова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. − 2005. − № 3. − С. 58-68.

 6. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес : теорія і практика / [за ред. В. І. Бондаря; упорядкув. О. Я. Митника]. – К. : Початкова школа, 2011. – 384 с.

 7. Некраш Л.М. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л. Некраш, М. Стрільник. − К. : Шкільний світ, 2011. − 126 с.

 8. Пащенко С. Ю. Соціально-педагогічна проблема самоорганізації дозвілля підлітків / С. Ю. Пащенко // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. / за заг. ред. А.Й Капської − К. : Логос, 2004. − Вип. XXII. − С. 44-62.

 9. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. − К. : Центр учбової літератури, 2008. − 336 с.

 10. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін. // За ред. І. Д. Звєрєвої. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 316 с.

 11. Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї / I.М. Трубавіна, Н.А. Бугаєць. − К. : УДЦССМ, 2001. − 76 с.

 12. Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. реком. / Шульга В. В. − К. : Ніка-Центр, 2004. − 124 с.


Інтернет-ресурси

 1. www. ebooktime.net.book/

 2. www.psyh.kiev.ua/

 3. www.nbuv.gov.ua

 4. zakon.rada.gov.ua

 5. http://www.iod.gov.ua/events.php.

 6. http://kolosok.org.ua.

 7. http://pidruchniki.ws.

 8. http://pidruchnyk.com.ua.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка