Реферат з теми: методика проведення кваліфікаційної атестації учнів виконав: слухач кпк, майстер в/нСкачати 191.33 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір191.33 Kb.
ТипРеферат


Науково-методичний центр професійно - технічної освіти

та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників

у Хмельницькій області

РЕФЕРАТ

з теми:

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ УЧНІВ


Виконав: слухач КПК, майстер в/н

Хустського професійного ліцеюДеяк Михайло Васильович

Консультант: зав.лабораторією НМЦ ПТО ПК

Тертична О.В.

Хмельницький – 2012Зміст
Вступ

1. Створення та склад державних кваліфікаційних комісій

2. Допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації

3.Підготовка та виконання кваліфікаційних пробних робіт

4. Підбір тематики та зміст дипломних (письмових екзаменаційних) робіт

5. Вимоги щодо оформлення пояснювальної записки та графічної частини

6. Вимоги щодо виконання творчого завдання

7. Організація захисту дипломних (письмових екзаменаційних) робіт

Джерельна база


Вступ

Глобалізація економіки у світовому масштабі, швидкі технологічні зміни у виробництві та сфері послуг, революція у інформаційних та комунікаційних технологіях, зміни в структурі зайнятості створили серйозні проблеми в освіті і нові пріоритети в освітній політиці.

Робітник ХХІ століття відрізняється від робітника початку ХХ століття високим загальноосвітнім і професійно-кваліфікаційним рівнем.

Сьогодні важливим є розвиток людських ресурсів шляхом підвищення працездатності і конкурентоспроможності. Це призводить до радикальних змін у професійно-технічній освіті, яка змушена трансформуватися та адаптуватися до нових політичних та економічних умов, враховуючи вимоги ринку праці, який динамічно розвивається. Науково-технічний прогрес удосконалює знаряддя праці, зумовлює зміни характеру трудової діяльності, до яких можна віднести: • скорочення шаблонних операцій;

 • спеціалізацію кваліфікованих кадрів;

 • високу універсальну підготовку;

 • підвищення ролі ініціативних рішень працівників у процесі виробництва;

 • комплексну механізацію, автоматизацію та комп’ютеризацію сфери послуг.

Сучасний робітник повинен уміти самостійно виконувати трудові операції закінченого трудового процесу, а для цього йому потрібно високий рівень теоретичних знань і професійних навичок, висока кваліфікація, висока професійна мобільність.

Для забезпечення якості підготовки майбутніх робітників потрібно: • впроваджувати в навчальний процес досягнення педагогічної науки;

 • застосовувати сучасні технічні засоби навчання;

 • впроваджувати комп’ютерні технології ;

 • налагоджувати тісне співробітництво з роботодавцями;

 • розробляти спеціальні методики навчання;

 • здійснювати контроль за якістю підготовки на всіх його етапах.

Державна кваліфікаційна атестація є одним з видів контролю за якістю підготовки робітників на його завершальному етапі. Державна кваліфікаційна атестація, як правило, проводиться з метою визначення рівня знань, умінь і навичок, одержаних учнями під час навчання, ступеня оволодіння професією, підготовленості їх до самостійної роботи.

Результати атестації, її аналіз дозволяють визначити ефективність використання майстрами і викладачами нових методик та передових педагогічних технологій навчання, показують сильні і слабкі сторони організації навчально-виховного процесу, характеризують рівень всієї роботи педагогічного колективу ПТНЗ.

Методичні рекомендації допоможуть керівним та педагогічним працівникам ПТНЗ правильно організувати підготовку та проведення державної кваліфікаційної атестації випускників.
1.Створення та склад державних кваліфікаційних комісій

Державна випускна кваліфікаційна атестація - це завершальний ступінь навчального процесу. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією (ДКК) з метою визначення рівня кваліфікації та підготовки випускників до самостійної роботи з обраної професії чи спеціальності.

Залежно від переліку професій, спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка робітників у навчальному закладі, може створюватися декілька державних кваліфікаційних комісій. Склад ДКК та зміни до нього необхідно затверджувати наказом керівника навчального закладу за погодженням з управлінням освіти і науки.

Головою ДКК повинен призначатися представник роботодавця або замовника кваліфікованих робітників – керівник, професіонал відповідної галузі виробництва чи сфери послуг, заступником голови – керівник або заступник керівника навчального закладу, членами – старший майстер (майстер виробничого навчання), викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, відповідальний за організацію курсового професійно-технічного навчання та інші представники підприємств, установ, організацій, де здійснюється курсове чи індивідуальне навчання на виробництві, у сфері послуг.

При цьому необхідно зауважити, що представник навчального закладу, де організовується й проводиться кваліфікаційна атестація, не може бути головою ДКК.

При проведенні державної кваліфікаційної атестації осіб з професій, спеціальностей та спеціалізацій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, до складу ДКК входять представники цих органів.

За потреби ДКК може залучати для розгляду питань, що стосуються її компетенції, працівників різних служб підприємств, установ та організацій за погодженням з їхніми керівниками.

Строк повноваження ДКК - до одного року.
2. Допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації

До складання державної кваліфікаційної атестації можуть бути допущені учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають рівень навчальних досягнень не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва).

Учні, слухачі випускних навчальних груп ПТНЗ, які мають рівень навчальних досягнень нижче 4 балів, повторно атестуються та здають заліки в терміни, що установлюються ПТНЗ, але не пізніше ніж за десять днів до початку державної кваліфікаційної атестації.

Учні, слухачі, які відраховані з ПТНЗ, мають змогу (з дозволу керівника ПТНЗ на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з місця роботи за відповідною професією) атестуватися не раніше шести місяців з дня відрахування. Результати такої повторної атестації оформлюються окремим протоколом.

Учням, слухачам випускних груп, які бажають одержати більш високу підсумкову оцінку, відповідно до рішення педагогічної ради і відповідного наказу керівника ПТНЗ, на основі особистої заяви учня, слухача за умови додаткової підготовки, може бути наданий дозвіл на перескладання усної атестації або заліку не більш ніж з одного предмета.

Державна кваліфікаційна атестація включає:

- виконання кваліфікаційної пробної роботи;

- виконання дипломної (письмової атестаційної) чи творчої роботи, що її замінює;

- захист дипломної (письмової атестаційної) чи творчої роботи, що її замінює;

- захист дипломного проекту або складання державного кваліфікаційного іспиту (для випускників третього ступеня вищого професійного училища).

Перед початком переддипломної (передвипускної) практики на виробництві чи у сфері послуг необхідно провести збори, на яких учням, слухачам пояснити порядок проведення державної кваліфікаційної атестації, вимоги до виконання і результатів кваліфікаційних пробних робіт, порядок визначення рівня кваліфікації.
3.Підготовка та виконання кваліфікаційних пробних робіт

Перелік і зміст кваліфікаційних пробних робіт повинен визначатися майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра й обов’язково погоджувати з керівниками відповідних підрозділів підприємств, розглядатися методичними комісіями та затверджуватися заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Кваліфікаційні пробні роботи мають виконуватися учнями, слухачами самостійно, на спеціально визначених робочих місцях у цехах підприємств, навчальних господарствах, полігонах, де вони проходять переддипломну (передвипускну) практику, або, як виняток, у навчальних майстернях ПТНЗ. Для виконання кваліфікаційних пробних робіт у навчальних майстернях ПТНЗ, необхідно попередньо отримати дозвіл управління освіти і науки.

Для проведення кваліфікаційних пробних робіт необхідно підбирати характерні для даної професії і підприємства-замовника роботи і вироби. Вони також мають відповідати рівневі кваліфікації, передбаченому кваліфікаційною характеристикою, та технологічним вимогам, які діють на даному підприємстві чи у сфері послуг.

Для професій сільського господарства, будівництва та інших галузей, пов’язаних з обслуговуванням машин і механізмів, кваліфікаційна пробна робота включає самостійне виконання учнями, слухачами практичних робіт на відповідних машинах, налагодження, регулювання і ремонт машин в обсязі вимог, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою професії відповідно до ступеня професійно-технічної освіти.

Учні, слухачі, які навчаються суміжним та інтегрованим професіям, кваліфікаційну пробну роботу повинні виконувати окремо з кожної професії (спеціалізації). Складність кваліфікаційної пробної роботи з кожної професії повинна відповідати рівневі, зазначеному в освітньо-кваліфікаційній характеристиці відповідно до ступеня професійно-технічної освіти.

Учні, слухачі, які під час професійно-практичної підготовки систематично виконували навчально-виробничі завдання підвищеного рівня кваліфікації та мають навчальні досягнення з предметів загальнотехнічної, професійно-теоретичної підготовки не менше 7 балів, а з професійно-практичної підготовки не менше 10 балів, можуть допускатися до виконання кваліфікаційної пробної роботи, яка відповідає підвищеному рівню кваліфікації.

Контроль за підготовкою машин, обладнання, робочих місць, матеріалів, інструменту, документації, забезпечення умов безпечної праці для виконання кваліфікаційних пробних робіт повинні здійснювати майстри виробничого навчання під керівництвом старшого майстра разом з відповідними працівниками підприємств, де учні, слухачі проходять переддипломну (передвипускну) виробничу практику.

Учням, слухачам необхідно повідомляти порядок і умови виконання кваліфікаційних пробних робіт, видавати необхідну конструкційно-технологічну документацію (креслення, технічні вимоги тощо), а також наряд на виконання виробничого завдання із зазначенням кваліфікаційної складності робіт, норм часу та ін. Виконання кваліфікаційних пробних робіт необхідно проводити під наглядом майстра виробничого навчання та інженерно-технічних працівників підприємств, де учні проходять переддипломну (передвипускну) виробничу практику.

При оцінюванні кваліфікаційної пробної роботи необхідно враховувати кінцевий результат виконання завдання, а також уміння та навички учнів правильно виконувати прийоми роботи, ефективно застосовувати передові методи праці, налагоджувати, обслуговувати і регулювати машини та обладнання, використовувати інструмент, дотримуватися правил безпеки праці, раціонально планувати свою роботу і організовувати робоче місце, економно витрачати матеріали та енергетичні ресурси.

Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, що завдання виконано відповідно до чинних технічних умов та технологічних вимог у межах відведеного часу і оформлена відповідним чином.

З професій, які пов’язані з обслуговуванням машин, агрегатів, установок, технологічних ліній, або виробничих дільниць, чи з інших професій, з яких неможливо встановити конкретний зміст кваліфікаційної пробної роботи, рівень кваліфікації учнів, слухачів необхідно визначати майстрам виробничого навчання разом з представниками підприємств-замовників кадрів на підставі виробничих показників, досягнутих ними під час виробничої практики, а також шляхом безпосередньої перевірки підготовленості учнів, слухачів до самостійної роботи на робочому місці.


4. Підбір тематики та зміст дипломних (письмових екзаменаційних) робіт

Учням, які завершили І або ІІ ступінь навчання і випускаються з професійно-навчального навчального закладу, необхідно виконати дипломну (письмову екзаменаційну) роботу або творчу роботу, що її замінює.

Учні, які завершили ІІІ ступінь професійного навчання, мають виконувати дипломний проект.

Теми дипломних (письмових екзаменаційних) робіт підбирає викладач спецтехнології разом з майстром виробничого навчання для кожного учня індивідуально, враховуючи його рівень підготовки.

Теми дипломних (письмових екзаменаційних) робіт або заміна їх на творчу роботу та теми дипломних проектів повинні відповідати змістові виробничої практики учнів, слухачів, обсягу знань, умінь, навичок, передбачених робочими навчальними програмами і кваліфікаційною характеристикою професії відповідно до певного ступеня професійно-технічної освіти.

Завдання розглядаються на засіданнях відповідних методкомісій, підписуються викладачем спецтехнології і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Завдання, підписане викладачем спецтехнології і затверджене заступником директора з навчально-виробничої роботи, видається учням випускних груп під розписку заздалегідь, бажано після здачі іспитів з предметів професійно-теоретичної підготовки, перед виходом їх на переддипломну (передвипускну) виробничу практику.

Рекомендуємо форму бланків для виконання завдання.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький професійний ліцей


Дипломна (письмова екзаменаційна) робота
ТЕМА ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Випускник (ця) _____________________________________________

Група № _____________________________________________

Спеціальність _____________________________________________

Майстер в/н _____________________________________________


Консультанти:

Предмет ПІБ викладача

_________________ _________________________

_________________ _________________________

_________________ _________________________
Рецензія ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


Робота допущена до захисту з оцінкою ___________________
Викладач спецтехнології ___________________

Хмельницький професійний ліцей


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НВР

_________ __________

ПІБ


“_____” _______ 200___ р.
Завдання

на виконання дипломної (письмової екзаменаційної) роботи випускника (ці)


групи № ________ _______________________________________

ПІБ
ТЕМА ____________________________________________________________

____________________________________________________________А. Розрахунково-пояснювальна записка
Розділ І. Загальна частина (2-3 стор.)

Розділ ІІ. Продуктивні методи праці. Сучасне обладнання, інструмент та пристрої (5-7 стор.)

Розділ ІІІ. Розрахунково-технологічна частина (7-10 стор.)

2.1


2.2

2.3


2.4

2.5


2.6

2.7


2.8

Розділ ІV. Безпечні прийоми праці. Наукова організація робочого місця.


Б. Графічна частина

1 Лист № 1

2. Лист № 2
Дата видачі завдання “_______” _______________ 200 ____ р.

Термін виконання завдання “_______” _______________ 200 ____ р.
Керівник _____________________
Розглянуто на засіданні методкомісії “_______” _______________ 200 ____ р.

Протокол № _____

Разом з завданням учням необхідно видати план виконання окремих розділів і роботи в цілому, а їх терміни записати у «Зошит контролю» на сторінці, відведеній окремо для кожного учня (там, де він розписується при отриманні завдання). Крім того, кожному учневі необхідно повідомити про викладачів-консультантів з окремих розділів роботи.

Одночасно із завданням видається робоче креслення деталі (об’єкта виробництва) або складальне, монтажне креслення вузла (схема), де вказано вихідні дані: матеріал заготовки (напівфабрикат) і вид заготовки, кількість штук в партії або обсяг завдання, технічні вимоги до виготовлення деталі, технологічних можливостей обладнання.

Завдання на дипломну (письмову екзаменаційну) роботу повинно включати реальні завдання, які вирішуються в умовах виробництва робітником конкретної професії.

Як правило, для металообробних професій темою дипломної роботи є розробка технологічного процесу механічної обробки деталей середньої складності відповідно до кваліфікаційної характеристики встановленого розряду. Для професій іншого профілю темами дипломних робіт можуть бути передбачені навчальною програмою технологічні процеси виготовлення, збирання, монтажу певних виробів, машин, вузлів тощо.

Слід пам’ятати, що теми мають бути реальними, тобто взятими з практики роботи підприємств, установ, організацій.

З професій, які пов’язані з обслуговуванням машин, агрегатів, мереж або виробничих дільниць (зокрема сільськогосподарського профілю), тематика письмових екзаменаційних робіт має відображати специфіку і особливості їх експлуатації відповідно до різних умов роботи.

Письмова робота має відображати питання, які дають можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов, а саме:


 • коротку характеристику устаткування або його основних частин і механізмів, високопродуктивних інструментів і пристроїв;

 • опис передових технологічних процесів і найбільш раціональних прийомів виконання визначених виробничих робіт;

 • вимоги до продукції, шляхи забезпечення її високої якості і попередження браку;

 • вимоги до матеріалів, напівфабрикатів чи заготовок;

 • опис організації робочого місця на основі практики передовиків, новаторів виробництва;

 • правила і безпечні прийоми праці, яких необхідно дотримуватися при виконанні виробничих завдань на робочому місці.

Необхідно пам’ятати про те, що сьогоднішні економічні умови розвитку суспільства вимагають не лише глибоких професійних знань, умінь і навичок випускників ПТНЗ, а й уміння пристосовуватися до реальних умов: бути мобільними, комунікабельними, мати навички роботи в команді.

Тому з метою формування активної життєвої позиції при написанні екзаменаційної роботи доцільно включити питання, які б розкривали знання учнів щодо відкриття власної справи, навичок підприємницької діяльності тощо.

Обов’язково при виконанні роботи необхідно ввести розрахункову частину, в якій учні мали б виконати розрахунок режимів роботи верстатів, агрегатів, машин, апаратів, визначити затрати сировини, основних і допоміжних матеріалів для виготовлення виробу, деталі, вузла тощо.
5. Вимоги щодо оформлення пояснювальної записки та графічної частини

Дипломна (письмова екзаменаційна) робота повинна складатися з пояснювальної записки і графічної частини.

Пояснювальна записка повинна бути акуратно оформлена на одній стороні паперу формату А4 зі штампом внизу.

Кожному учневі необхідно видати завдання, в якому вказується тема роботи, зміст пояснювальної записки та графічної частини; дати видачі та виконання завдання, номер протоколу засідання методкомісії і підпис керівника. Керівник екзаменаційної роботи чи дипломного проекту обов’язково повинен написати рецензію на виконану роботу і дати відповідну оцінку і висновок про допуск роботи до захисту.

При виконанні дипломної (письмової екзаменаційної) роботи учні повинні розрахунково-пояснювальну записку супроводжувати схемами, графіками, таблицями тощо, розміщуючи їх за викладом тексту.

Заголовки розділів доцільно розміщувати на окремих аркушах, перед початком відповідного розділу або на початку тексту. В останньому випадку заголовок необхідно акуратно підкреслити, а текст розпочинати після невеликого інтервалу.

Надписи в кутових штампах на аркушах пояснювальної записки виконуються креслярським шрифтом.

Аркуші слід пронумерувати. Загальна кількість аркушів ставиться в кутовому штампі першого аркуша, а нумерація аркушів, з яких розпочинаються відповідні розділи, виноситься в зміст.

У кінці розрахунково-пояснювальної записки необхідно дати список використаної літератури, де обов’язково вказуються автори, назви видавництва, роки видання.

Графічна частина дипломної (письмової екзаменаційної) роботи повинна складатися з двох аркушів формату А1.

У більшості випадків вона повинна складатись із технологічної карти, у вигляді якої оформляються результати розробки технологічного процесу виготовлення деталі чи вузла, і робочого креслення. На листі формату А1 виконується складальне креслення, креслення загального виду, габаритне або монтажне креслення. За необхідності на листах формату А1 дозволяється виділяти менші формати – А2, А3. Розподіл графічної частини по листах, як і вибір масштабу, проводиться з дозволу викладача спецтехнології і консультанта з технічного креслення.

При виконанні графічної частини дипломної (письмової екзаменаційної) роботи учням необхідно керуватися стандартами ЕСКД СЕВ.6. Вимоги щодо виконання творчого завдання

Замість письмової екзаменаційної роботи учням можна запропонувати творче завдання у вигляді розробки і виготовлення готового виробу, робочого зразка, демонстраційного наочного посібника, макета або експозиційного експоната, динамічного плаката тощо.

У такому випадку випускник не виконує графічну частину письмової екзаменаційної роботи і розрахунково-технологічний розділ пояснювальної записки, а викладач, в бланку завдання напроти даних пунктів пише слово «виключається».

Пояснювальна записка тоді складається із таких трьох розділів: 1. Основні напрямки розвитку конкретної галузі народного господарства.

 2. Передові методи праці, нова технологія, прогресивні інструменти і пристрої.

 3. Безпечні прийоми праці та раціональна організація робочого місця.

Залежно від виду творчого завдання, у другому і третьому розділах рекомендовано розміщати ескізи, креслення або схеми об’єкта з коротким описом його будови, призначення, принципу дії чи роботи.

Об’єктом творчого завдання можуть бути наочні посібники за темами навчальної програми, які необхідні для навчання тієї чи іншої професії.

Зміст творчих завдань цілком і повністю залежить від специфіки ПТНЗ, його матеріально-технічної бази, можливостей і здібностей виконавців.

Можна рекомендувати колективні творчі завдання для учнів різних випускних груп (споріднених професій).

Використання творчих випускних робіт допоможе значно поповнити матеріально-технічну базу навчального процесу, створити необхідні наочні посібники, удосконалювати інструменти і пристрої, обладнати в ПТНЗ постійно діючі виставки.
7. Організація захисту дипломних (письмових екзаменаційних) робіт

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється відповідно до затвердженого керівником ПТНЗ розкладу, який доводитися до відома учнів, слухачів не пізніше, як за два тижні до її проведення.

Майстер виробничого навчання повинен забезпечити отримання від підприємств (організацій), де учні проходили переддипломну (передвипускну) практику, виробничу характеристику на кожного випускника, підготувати зведену відомість підсумкових оцінок успішності учнів з усіх предметів навчального плану, щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт, наряди на виконані кваліфікаційні пробні роботи та інші матеріали, які характеризують рівень підготовки кожного випускника.

Рекомендовано не пізніше, ніж за три дні до початку роботи ДКК вказані документи подати до навчальної частини ПТНЗ.

Засідання ДКК з кваліфікаційної атестації учнів та присвоєння їм кваліфікації проводяться у спеціально підготовлених приміщеннях, зокрема у кабінеті спецтехнології, в якому потрібно розмістити наочні посібники, приклади, моделі, макети, роздатковий матеріал тощо.

У день захисту дипломних (письмових екзаменаційних) робіт з метою створення відповідного психологічного настрою бажано провести урочисту лінійку, на якій представити членів комісії та нагадати порядок проведення захисту. Під час захисту учневі, слухачеві можна дозволити користуватись пояснювальною запискою.

Майстер в/н повинен зачитати виробничу характеристику на учня і повідомити розряд виконаної кваліфікаційної пробної роботи, відсоток виконання норм виробітку і оцінку якості, а після цього передати в комісію характеристику і наряд на виконану кваліфікаційну пробну роботу. Голова комісії дозволяє випускнику розпочати розповідь з теми своєї роботи.

Підвищений рівень кваліфікації може встановлюватися учням, слухачам, які:

- є переможцями і призерами обласних конкурсів фахової майстерності та учасниками міжнародних і всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів;

- виконали кваліфікаційні пробні роботи підвищеної складності в установлений нормами час, забезпечивши високу якість продукції, і досягли підвищених виробничих показників згідно з нормативами (посадовими інструкціями), діючими на підприємстві чи в сфері послуг, одержали виробничу характеристику з відмінним відгуком про роботу за період переддипломної (передвипускної) виробничої практики і клопотання про присвоєння підвищеного рівня кваліфікації, мають навчальні досягнення з предметів загальнотехнічної і професійно-теоретичної підготовки не менше 7 балів, а з професійно-практичної підготовки та за результатами державної кваліфікаційної атестації не нижче 10 балів.

Якщо учень, слухач з поважних причин не з’явився на державну кваліфікаційну атестацію, то за рішенням керівника ПТНЗ йому надається змога атестуватися в найближчий можливий термін.

Учням, слухачам, які одержали під час державної кваліфікаційної атестації оцінку нижче 4 балів, надається змога не раніше, ніж через шість місяців, атестуватися повторно. Дозвіл на повторну державну кваліфікаційну атестацію надається керівником ПТНЗ на підставі письмової заяви і позитивної характеристики з місця роботи учня, слухача за відповідною професією.

Учні, слухачі, які з різних причин не завершили повного курсу навчання, але за результатами кваліфікаційної атестації здобули відповідну професійну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск та одержання свідоцтва про рівень професійної кваліфікації. При цьому результати кваліфікаційної атестації розглядаються та затверджуються державною кваліфікаційною комісією.

На прохання учня, слухача, який достроково випускається та бажає поліпшити кінцеві результати кваліфікаційної атестації, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника ПТНЗ, державна кваліфікаційна комісія проводить відповідну кваліфікаційну атестацію.

Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам професійно-технічних навчальних закладів, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів з усіх предметів професійної підготовки) і достатнього (ІІІ) рівня (не нижче 8 балів з усіх предметів загальноосвітньої підготовки та зразкову поведінку) і на державній кваліфікаційній атестації одержали оцінку не нижче 10 балів.

Необхідно мати на увазі, що диплом з відзнакою не дає права автоматично отримати підвищений розряд. Не може бути встановлений підвищений рівень кваліфікацій і тоді, коли в щоденнику обліку виконаних навчально-виробничих робіт записані лише роботи нижчих розрядів, а також, якщо в щоденнику не прослідковується систематичне виконання норм виробітку або є зауваження стосовно низької якості продукції, виготовленої учнем.Джерельна база
1. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Професійно-технічна освіта. – 1998. - № 1. - С. 8-12.

2. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні від 05.07.2004 р., затверджена першим віце-президентом АПН України В.А. Марзігоном та міністром освіти і науки України В.Г. Кременем.

3. Кругликов Г.И. Руководство по выполнению письменных экзаменационных работ: Методические рекомендации. - М.: Высшая школа, 1986.

4. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 153 від 29.03.2005 р. «Про порядок закінчення 2004-2005 навчального року та проведення державної кваліфікаційної атестації та державної підсумкової атестації учнів професійно-технічних навчальних закладів».

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.1998 р № 181 «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах» // Професійна освіта. – 1998. - №3(15). - С. 48-51.

6. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 1998 р. № 201 / 169 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» // Інформаційний збірник. - 1999.- № 1-2.

7. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (проект).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992


«Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» // Освіта Україна. – 1999. - 14 липня. – С. 4.Скачати 191.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка