Реферат актуальність темиСкачати 107.49 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір107.49 Kb.
ТипРеферат

РЕФЕРАТ
Актуальність теми. Багато програм для управління технологічними та економічними процесами створені з використанням дещо застарілої в сучасних умовах мови COBOL. Для мови COBOL характерна структурна методологія програмування, яка призводить до складного процесу розширення функціональності програми. Найбільш поширеними на даний момент мовами програмування є об’єктно-орієнтовані мови, які забезпечують більш простий і швидкий процес модифікації і нарощення функціональності програмних систем. За допомогою мови COBOL нові програмні продукти вже не створюються, проте існує велика кількість програм, написаних з використанням цієї мови програмування, працездатність яких необхідно постійно підтримувати, а в багатьох випадках також і розширювати.

Одним з підходів до розширення функціональності коду, написаного мовою COBOL є створення фактично нового програмного продукту з використанням однієї із сучасних мов програмування. Але такий підхід призводить до значних часових та фінансових витрат. Інший підхід полягає в розробці транслятора, що виконує автоматичне перетворення програм, що написані мовою COBOL в програми, що написані сучасними мовами високого рівня. Постановка задачі для таких мовних перетворень достатньо проста: необхідно перевести програму з однієї мови програмування на іншу, залишивши при цьому незмінним її зовнішню поведінку. Проблема такої трансляції залежить від наявності в цільовій мові програмування відповідних стандартних мовних конструкцій, тобто при перекладі програм з однієї мови на іншу необхідно співставити набори вхідних та вихідних зразків кода, що і складає основну складність мовних перетворень.Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є аналіз існуючих рішень з трансляції типів даних мови COBOL в типи даних сучасних мов програмування, а також розробка нового способу для такої трансляції.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання. 1. Аналіз синтаксису та семантики типів даних мови COBOL і сучасних об’єктно-орієнтованих мов програмування.

 2. Аналіз способів трансляції типів даних мови COBOL у типи даних сучасних мов програмування.

 3. Дослідження проблеми семантичного відображення типів даних мови COBOL у типи даних сучасних мов програмування.

 4. Розробка способу трансляції специфічних типів даних мови COBOL у типи даних та конструкції сучасних мов програмування, максимально використовуючи базові типи даних цільових мов.

Об’єктом дослідження є процеси розробки програм трансляції та проблеми перетворення програм.

Предметом дослідження є синтаксис, структура та типи даних різних мов програмування, та способи трансляції типів даних одних мов програмування у типи даних інших мов програмування.

Методи дослідження. В роботі використовуються методи синтаксичного, семантичного та системного аналізу, методи генерації коду та евристичні методи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.

 1. Проаналізовано особливості синтаксису та семантики типів даних мови COBOL та сучасних об’єктно-орієнтованих мов програмування. Показаний великий семантичний розрив між типами даних цих мов.

 2. Проаналізовано основні способи трансляції типів даних і показано, що основна складність мовних перетворень полягає у коректному відображенні специфічних типів даних мови COBOL у базові типи даних сучасних мов програмування.

 3. Запропоновано спосіб трансляції типів даних мови COBOL в типи даних сучасних мов програмування, який відрізняється від відомих використанням базових типів цільової мови усюди, де це можливо, і дозволяє отримати програмний код з високою степінню читабельності, який відрізняється більш чіткою та інтуїтивно зрозумілою структурою та є суттєво меншим за розміром, ніж це дозволять отримати існуючи транслятори.

 4. Запропоновано проміжну форму представлення програми, написаної мовою COBOL, яка відрізняється коректним співставленням специфічних типів даних мови COBOL і базових типів даних сучасних мов програмування.

Практична цінність одержаних в роботі результатів полягає в тому, що спосіб, реалізований в рамках програмного комплексу, дозволяє виконувати трансляцію програм, написаних мовою COBOL, в програми сучасних мов програмування, таких як Java та C#, отримавши при цьому суттєво менший за розміром програмний код, ніж відомі аналоги.

Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були представлені та обговорювались на двох конференціях:

 • V науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2013 (Київ, 10-12 квітня 2013 року);

 • VІІ науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2015 (Київ, 15-17 квітня 2015 року).

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 4 наукові роботи, у тому числі 2 статті у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні, що реферується наукометричною базою РІНЦ (Російський індекс наукового цитування), і 1 стаття у іноземному журналі (Journals of Qafqaz University) та 2 тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій.

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків та додатків.

У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову новизну отриманих результатів і практичну цінність роботи.

У першому розділі проведено порівняльний аналіз специфічних конструкцій мови програмування COBOL із конструкціями сучасних мов високого рівня, проаналізовані існуючі способи та проблеми трансляції таких конструкцій.

У другому розділі описано спосіб трансляції типів даних мови COBOL в типи даних сучасних мов програмування високого рівня.

У третьому розділі наведені результати трансляції програм мовою COBOL з використанням запропонованого способу і проведений порівняльний аналіз з результатами інших способів трансляції.

У висновках проаналізовано результати магістерської роботи, одержані в результаті проведених досліджень.

У додатках представлено копії графічних матеріалів, акт про впровадження результатів магістерської роботи та лістинги розроблених програм.

Робота представлена на 74 аркушах, містить 4 рисунки, 5 таблиць, та список використаних літературних джерел з 16 найменувань.


Ключові слова: способи трансляції, типи даних, мова програмування COBOL, стандартні типи сучасних мов програмування.
ABSTRACT
Theme topicality. A large number of programs for the technological and economic processes management were created using the COBOL programming language, which is somewhat outdated in the modern conditions. For COBOL it is common to have structural programming methodology, which leads to the complex process of expanding of the functionality of the program. The most common modern programming languages are object-oriented languages that provide simple and rapid process of modification and extension of software systems functionality. New software is no longer created with the help of a COBOL, but there is a large number of programs written using this programming language, which needs to be constantly maintained, and in many cases also expanded.

One approach to enhancing the functionality of the code written in COBOL, in fact, is the creation of a brand new software product using one of the modern programming languages. However, this approach results in significant time and cost. Another approach is to develop a translator that performs automatic conversion of programs written in COBOL programs to ones written in modern high-level languages. Formulation of the problem for these language changes is quite simple: it is necessary to transfer the program from one programming language to another, while leaving unchanged its external behavior. The problem with this translation depends on the availability of corresponding standard programming language constructs in the target language, i.e. for the translation of programs from one language to another, one has to match sets of input and output sample code that makes up the complexity of language change.The purpose and objectives of the research. The purpose of this work is to analyze existing solutions for the translation of COBOL data types to the data types of modern programming languages, as well as to provide a new method for such a translation.

To achieve this goal the following points are performed. 1. Analysis of the syntax and semantics of the COBOL data types and data types of modern object-oriented programming languages.

 2. Analysis of the methods of translation of COBOL data types to the data types of modern programming languages.

 3. Research of the problem of the semantic COBOL data type mapping to data types in modern programming languages.

 4. Development of translation method of specific COBOL types to the data types and structures of modern programming languages, making the most of the basic data types of the target languages.

The object of research is the process of translation and programs' conversion problems.

The subject of the study is the syntax, structure and data types of different programming languages, methods of translation of data types of some programming languages to data types of other programming languages.

Research methods. We use the methods of syntactic, semantic and system analysis, code generation methods and heuristics.

Scientific novelty of the results is as follows.

1. The features of the syntax and semantics of the language COBOL data types and data type of advanced object-oriented programming languages are analysed. Big semantic gap between the data types of these languages is shown.

2. The main methods of translation of data types is analyzed. It is shown that the main difficulty lies in the correctness of specific COBOL data types to the basic data types of modern programming languages mapping.

3. A method of COBOL data types to the data types of modern programming languages translation is introduced, which differs from the known by usage of the basic types of the target language, wherever possible, and allows you to receive code with a high level of readability, which is characterized by a clear and intuitive structure and significantly smaller than it will provide existing compilers.

4. Interim presentation of COBOL program is proposed, which differs by correct comparison of specific COBOL data types and basic data types of modern programming languages.

The practical value of obtained results is that the developed method and software system allow you to translate programs written in COBOL to program written in modern programming languages such as Java and C #, while receiving much smaller code than known analogs.

Work approbation. Fundamentals and the results were presented and discussed at two conferences:

V scientific conference of graduate and post-graduate students "Applied Mathematics and Computing" PMC 2013 (Kiev, 10-12 April 2013);

VII scientific conference of graduate and post-graduate students "Applied Mathematics and Computing" PMC-2015 (Kiev, 15-17 April 2015).

Publications. The results of the research were published in 4 scientific works, including 2 articles in scientific professional editions (of which 1 articles in foreign journals Journals of Qafqaz University) and 2 Abstracts in the conference proceedings.

The structure and volume of work. Master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and applications.

The introduction provides a general description of the work, reviews the current state of the problem, objectifies the urgency of research areas, formulates goals and objectives of research, shows the scientific novelty of the results and practical value of the work.

In the first section a comparative analysis of COBOL specific structures and modern high-level languages constructs is performed, the existing methods and problems of translation of such designs are analyzed.

In the second section a method of broadcasting language COBOL data types in the data types of modern high-level languages is described.

In the third section the results of a translation of COBOL program using the proposed method are presented and the comparative analysis with the results of other methods of transmission is performed.

The findings analyzed the results of the master's work received from the research.

In applications copies of graphic materials are provided, as well as an act about implementation of the results of the master's work, and listings of programs developed.

Paper presented at 74 sheets contain 4 drawings 5 tables and list of used literature sources 16 items.Key words: methods of translation, data types, COBOL programming language, standard types of modern programming languages.
РЕФЕРАТ
Актуальность темы. Большое количество программ для управления технологическими и экономическими процессами были созданы с использованием несколько устаревшего в современных условиях языка программирования COBOL. Для языка COBOL характерна структурная методология программирования, которая приводит к сложному процессу расширения функциональности программы. Наиболее распространенными на данный момент языками программирования являются объектно-ориентированные языки, которые обеспечивают более простой и быстрый процесс модификации и наращивания функциональности программных систем. С помощью языка COBOL новые программные продукты уже не создаются, однако существует большое количество программ, написанных с использованием этого языка программирования, работоспособность которых необходимо постоянно поддерживать, а во многих случаях также и расширять.

Одним из подходов к расширению функциональности кода, написанного на языке COBOL, является создание фактически нового программного продукта с использованием одного из современных языков программирования. Но такой подход приводит к значительным временным и финансовым затратам. Другой подход заключается в разработке транслятора, выполняющий автоматическое преобразование программ, написанных на языке COBOL в программы, написанные современными языками высокого уровня. Постановка задачи для таких языковых преобразований достаточно проста: необходимо перевести программу с одного языка программирования на другой, оставив при этом неизменным ее внешнее поведение. Проблема такой трансляции зависит от наличия в целевом языке программирования соответствующих стандартных языковых конструкций, то есть при переводе программ с одного языка на другой необходимо сопоставить наборы входных и выходных образцов кода, что и составляет основную сложность языковых преобразований.Цель и задачи исследования. Целью данной работы является анализ существующих решений по трансляции типов данных языка COBOL в типы данных современных языков программирования, а также разработка нового способа для такой трансляции.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи. 1. Анализ синтаксиса и семантики типов данных языка COBOL и современных объектно-ориентированных языков программирования.

 2. Анализ способов трансляции типов данных языка COBOL в типы данных современных языков программирования.

 3. Исследование проблемы семантического отображения типов данных языка COBOL в типы данных современных языков программирования.

 4. Разработка способа трансляции специфических типов данных языка COBOL в типы данных и конструкции современных языков программирования, максимально используя базовые типы данных целевых языков.

Объектом исследования являются процессы разработки программ трансляции и проблемы преобразования программ.

Предметом исследования является синтаксис, структура и типы данных различных языков программирования и способы трансляции типов данных одних языков программирования в типы данных других языков программирования.

Методы исследования. В работе используются методы синтаксического, семантического и системного анализа, методы генерации кода и эвристические методы.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем.

1. Проанализированы особенности синтаксиса и семантики типов данных языка COBOL и современных объектно-ориентированных языков программирования. Показан крупный семантический разрыв между типами данных этих языков.

2. Проанализированы основные способы трансляции типов данных и показано, что основная сложность языковых преобразований заключается в корректном отображении специфических типов данных языка COBOL в базовые типы данных современных языков программирования.

3. Предложен способ трансляции типов данных языка COBOL в типы данных современных языков программирования, который отличается от известных использованием базовых типов целевого языка везде, где это возможно, и позволяет получить программный код с высокой степенью читабельности, который отличается более четкой и интуитивно понятной структурой и существенно меньше по размеру, чем это позволят получить существующие трансляторы.

4. Предложена промежуточная форма представления программы, написанной на языке COBOL, которая отличается корректным сопоставлением специфических типов данных языка COBOL и базовых типов данных современных языков программирования.

Практическая ценность полученных в работе результатов заключается в том, что способ, реализованный в рамках программного комплекса позволяет выполнять трансляцию программ, написанных на языке COBOL, в программы современных языков программирования, таких как Java и C #, получив при этом существенно меньше по размеру программный код, чем известные аналоги .

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были представлены и обсуждались на двух конференциях:


 • V научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг» ПМК-2013 (Киев, 10-12 апреля 2013 года);

 • VІІ научной конференции магистрантов и аспирантов «Прикладная математика и компьютинг» ПМК-2015 (Киев, 15-17 апреля 2015 года).

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 4 научные работы, в том числе 2 статьи в научных профессиональных изданиях (из которых 1 статья в издании, которое реферуется наукометрической базою РІНЦ (Российский индекс научного цитирования), і 1 статья в иностранном журнале Journals of Qafqaz University) и 2 тезиса докладов в сборниках материалов конференций.

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.

Во введении представлена общая характеристика работы, произведена оценка современного состояния проблемы, обоснована актуальность направления исследований, сформулированы цели и задачи исследований, показано научную новизну полученных результатов и практическую ценность работы.

В первом разделе проведен сравнительный анализ специфических конструкций языка программирования COBOL с конструкциями современных языков высокого уровня, проанализированы существующие способы и проблемы трансляции таких конструкций.

Во втором разделе описывается способ трансляции типов данных языка COBOL в типы данных современных языков программирования высокого уровня.

В третьем разделе приведены результаты трансляции программ на языке COBOL с использованием предлагаемого способа и проведен сравнительный анализ с результатами других способов трансляции.

В выводах проанализированы результаты магистерской работы, полученные в результате проведенных исследований.

В приложениях представлены копии графических материалов, акт о внедрении результатов магистерской работы и листинги разработанных программ.

Работа представлена на 74 листах, содержит 4 рисунка, 5 таблиц и список использованных литературных источников из 16 наименований.


Ключевые слова: способы трансляции, типы данных, язык программирования COBOL, стандартные типы современных языков программирования.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка