Проводять 20-25 червня 2011 рокуСкачати 67.31 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір67.31 Kb.
ТипРегламент

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна академія педагогічних наук України

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим

Республіканський вищий навчальний заклад

«Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
ПРОВОДЯТЬ

20-25 червня 2011 року

на базі


Республіканського вищого навчального закладу

«Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Всеукраїнську «Літню школу аспірантів»
Передбачається проведення занять для аспірантів провідними вченими НАПН України, вищих навчальних закладів України, головами спеціалізованих вчених рад з педагогічних, психологічних, економічних, філологічних та ін. напрямів, Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) з питань організації, методології проведення наукового дослідження. У межах роботи школи передбачено індивідуальні консультації (бажано наявність матеріалів дослідження аспірантів: обґрунтування, результати експерименту тощо).

Реєстрація учасників: 20 червня 2011 р. з 08.00 - 10.00 год. у 1 корпусі (2 поверх) Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

Регламент роботи з 20 червня 2011 р. по 25 червня 2011 р.:

10.00 - 13.00 – заняття (лекції, практичні заняття, тренінги, секційні заняття);

13.00 - 14.00 - обід;

14.00 - 17.00 - продовження роботи, індивідуальні консультації.

Підбиття підсумків - 24 червня 2011 р., з 14.00-16.00. «Круглий стіл».

Передбачається презентація книг провідних вчених України.Оплата за весь курс навчання 200 грн.

Заявку бажано подати до 15 травня 2011 р.

Адреса: м. Ялта, Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), вул. Севастопольська, 2, корпус 1.

Оргкомітет: Пономарьова О.Ю. – 8 (0654) 32-21-14

Бекірова Е.Ш. – 8-095-5564424

ЗАЯВКА


на участь у Міжнародній «Літній школі аспірантів»

Прізвище _______________________________________________________________________________


Ім’я ___________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________


Установа (повністю) ____________________________________________________________________

Адреса для листування (з індексом міста) ___________________________________________________

Домашня адреса ________________________________________________________________________

Телефон (з кодом міста)__________________________________________________________________

Мобільній ______________________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________

Напрям дослідження______________________________________________________________

Потреба проживання ( так, ні)

Дата


Підпис _______________

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає наукові статті для друку у фаховому збірнику «Проблеми сучасної педагогічної освіти» який затверджено ВАК України з педагогіки і психології.

Статті повинні відповідати вимогам ВАК. Обсяг наукової статті – 6-12 повних сторінок. Увага! Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу не приймаються. Статті просимо оформити таким чином: ■ Коректорський варіант: роздрукування на папері формату А4 у двох примірниках, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали на якісному папері. ■ Електронний варіант: на дискеті 3,5 або СД Word 97-2003, формат А5, шрифт Times New Roman, кегль 9, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: зліва, справа, зверху, знизу – 2 см. Абзацний відступ 0,75 см. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконати в тексті у відповідному масштабі.

У лівому кутку – обов’язково індекс УДК. Посередині великими літерами – заголовок статті. У правому кутку – курсивом прізвище, ім’я та по батькові (повністю), ступень, звання, посада, установа (повністю), далі – текст, вирівняний у ширину. У кінці статті обов’язкові: 3 резюме (не менш 5-6 речень англійською, російською і українською мовами) + ключові слова (англійською, російською і українською мовами); список літератури (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7]). В окремому файлі повинен бути реферат статті англійською, російською і українською мовами (див. зразок)На кожну статтю треба надіслати рецензію фахівця.

Кожна стаття повинна містить таку структуру, елементи якої мають бути виділені жирним шрифтом:  1. Постановка проблеми.

  2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.

  3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  4. Формулювання цілей статті (постановка завдання);

  5. Виклад основного матеріалу дослідження.

  6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Назва файлу повинна мати прізвище та ініціалі автора: Іванов КС стаття ВАК.doc, окремими файлами подаються авторська довідка та реферат: Іванов КС автдов.doc., Іванов КС реферат.doc.

Друкування наукових статей у фаховому збірнику здійснюється за рахунок авторів. Оплата поштовим переказом на вказану адресу. Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 20 гривень. Пересилання збірника – 15 гривень. Матеріали, що не оформлені відповідно до вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 №7-05/1, не відредаговані розглядатися не будуть. Матеріали, що не внесені до збірки, не повертаються. Статті, звичайні почтові перекази, копії квитанцій про сплату вартості публікації, 2 конверта з маркою по Україні надсилати тільки звичайним листом на адресу:

Овчинниковій Марині Вікторівні,

вул. Кірова, буд. 92, кв. 8,м. Ялта, Крим, Україна, 98637

m_ovchinnikova@ukr.net

Довідки телефонами: (0654) 32-30-13 (відділ аспірантури) або 80502313139

Зразок оформлення

УДК 005+658.8(1)+303.425+37(477)МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РИНКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Акайомова Анжела Валеріївна, кандидат історичних наук

Міжнародний Соломонів університет, м. Київ

Постановка проблеми. Процеси міжнародної інтеграції та створення якісно нових форм взаємодії підсистем економіки, політики всіх рівнів спричинилися до того, що класичні підходи до управління стають малоефективними і непридатними в сучасних умовах [2, с.180]. Освіта може стати сферою послідовного моделювання суспільства, до якого ми прагнемо підготувати нове покоління.

Аналіз досліджень і публікацій. Через подолання непростих проблем зростання Україна поступово входить до високо конкурентного глобального середовища. Стан наукової розробки тематики маркетингу, а також політичного маркетингу у сфері освіти сьогодні не відповідає практичним потребам суб’єктів попиту і пропозиції даних послуг. Загальна теорія маркетингу, представлена працями Б. Бермана та Ф. Котлера, …

Метою даної статті є дослідження маркетингової орієнтації ринку освіти ….

Виклад основного матеріалу. Загалом освіта стає однією з найперспективніших сфер, оскільки у світі спостерігається тенденція до зростання обсягу попиту та пропозиції у даній галузі. Освітній продукт створюється в процесі науково-педагогічної праці, яка у свою чергу є різновидом наукової праці. Саме від цього залежить успіх навчального закладу, тобто від того, наскільки послуги (освітній продукт), що їх пропонують споживачам для задоволення їхніх потреб, відповідають вимогам ринку освітніх послуг і наскільки вони конкурентноспроможні.….

Висновки. Центральним питанням проблеми є запровадження Болонської системи на теренах України. Наша держава вже зробила кілька кроків у напрямку реалізації Болонської декларації. У травні 2005 року на зустрічі міністрів освіти в Бергені (Норвегія) планується вступ України до Болонського клубу. Міністерство освіти і науки підготувало масштабний план реалізації Болонської декларації…..

Резюме. Побудова в Україні правової, …..

Резюме. Построение в Украине правового, …..

Summary. The construction in Ukraine of the legal, ….

Література

  1. Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення підготовки конкурентоздатних фахівців: Матер. наук.-метод. конф. 3-4 грудня 2001 року. – К., 2001.

  2. Глобальная интеграция программ последипломного образованияGJG2003: Сб. науч. тр. –К., 2003.

  3. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти вУкраїні: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: МАУП, 2004.

  4. Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародніх стандартів: Зб. матер. наук.-метод. конф. 2-4 лютого 2005. – К.:КНЕУ, 2005. – Т.1.

Подано до редакції 21.02.07
Приклад реферату

(Готується трьома мовами)
Логвіна-Бик Т. Роль куратора у професійному становленні студентів та самоврядуванні / Т. Логвина-Бик // Бібліогр.: 7 назв. – укр.

Висвітлено надзвичайно актуальну проблему формування ціннісних орієнтацій і культурних потреб, ствердження моральних і духовних засад у молодіжному середовищі. Простежено шлях розвитку молодіжного руху на Україні з початку ХVII ст. до сьогодення. Зазначено, що наприкінці ХIХ ст. зародилися громадські структури українського молодіжного руху, соціальну базу якого становили здебільшого студенти та учнівська молодь – середовище, якому притаманні потужний інтелектуальний і творчий потенціал, прагнення до самоствердження та самореалізації. Розглянуто діяльність куратора академічної групи студентів Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ), який виконує дидактичну, організаторську, управлінську й виховну (що забезпечує неперервність виховання та самовиховання) функції. Наведено форми роботи, які використовують на кураторських годинах: інформаційні, ілюстративно-показові, практичні, діагностико-контролюючі. Визначені десять основних компонентів педагогічної культури вихователів, серед яких здібності, педагогічна майстерність і етика, культура мовлення, культура спілкування, духовне багатство, наукова організація праці, прагнення до самовдосконалення. Охарактеризовано етапи педагогічного керівніцтва самоврядуванням студентів, впровадженого у МДПУ, тематику кураторських годин, внесення нових елементів до структури навчально-виховного процесу. У подальших дослідженнях можлива розробка нових моделей навчання та виховання з орієнтацією кожного студента не стільки на оцінку його знань викладачем, стільки на самооцінку, власну мотивацію та ініціативу стосовно навчальної діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка