Программа другого рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освітаСторінка1/4
Дата конвертації26.10.2017
Розмір0.66 Mb.
ТипПрограмма
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ

В. О. Сухомлинського


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАММА

Другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 016 Спеціальна освіта

Галузь знань 01 Освіта

Кваліфікація: Магістр спеціальної освіти. Вчитель-логопед. Психолог дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів.
Затверджено вченою радою

Голова вченої ради

__________________ / ___________/

(протокол №__ від «__» ________ 2017 р.


Освітня програма вводиться в дію з ___ 2017 р.

Ректор __________________ / ___________/

(наказ №__ від «__»_______2017 р.)

Миколаїв 2017 р.ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми

ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою (науково-методичною комісією спеціальності 016 Спеціальна освіта) у складі:

1. Савінова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів:

1. Пахомова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

2. Кузнецова Валентина Петрівна, головний спеціаліст управління освіти Миколаївської міської ради

3. Каськова Ганна Леонідівна, в. о. директора Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Основне призначення цього стандарту полягає у визначенні мінімальних державних вимог до мети, принципів, змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) і наукових установ (НУ), спрямованої на підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», що відповідає першому кваліфікаційному рівню освіти Національної рамки кваліфікацій (НРК) та передбачає набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних діагностичних, реабілітаційних, консультативно-просвітницьких і корекційних проблем у галузі спеціальної освіти, оволодіння методологією наукової та корекційно-педагогічної діяльності.

Структура цього стандарту зумовлена логікою підготовки фахівців зі спеціальної освіти, яка визначає послідовність і наступність у реалізації таких операцій (дій) її виконавців (розробників освітньо-професійних програм):


  1. Цілепокладання (визначення мети, принципів освітньої діяльності ВНЗ і НУ за спеціальністю).

  2. Формулювання нормативних вимог до базового рівня підготовки абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальністю, їх диференціювання за програмами підготовки (освітньо-професійною та освітньо-науковою).

  3. Розподіл кредитів ЄКТС для опанування освітньо-професійної та освітньо-наукової програм підготовки бакалаврів.

  4. Відпрацювання системи компетентностей випускників ВНЗ і НУ за спеціальністю з урахуванням визначених замовниками (працедавцями) первинних посад та виробничих функцій.

  5. Структурування нормативного змісту на основі структурно-логічної схеми, його узгодження з варіативною частиною відповідно до профілю програми.

  6. Конкретизація форми атестації випускників.

  7. Врахування державних вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості за спеціальністю.

  8. Врахування державних вимог до реалізації цього стандарту в освітній діяльності ВНЗ і НУ.

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 016 Спеціальна освіта


1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

факультет педагогіки та психологіїСтупінь вищої освіти та назва кваліфікації мовоюю оригіналу

Ступінь вищої освіти: магістр. Кваліфікація: Магістр спеціальної освіти. Вчитель-логопед. Психолог дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів.

Офіційна назва освітньої програми

Напряму 016 Спеціальна освіта (логопедія)

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання: 1 рік та 4 місяці

Наявність акредитації

+

Цикл/рівень

Другий

Передумови

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" за напрямом підготовки 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), спеціальністю 7.01010501 Корекційна освіта (Логопедія)

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

1 рік 4 місяця

Інтернет адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://mdu.edu.ua/

2 – Мета освітньої програми

Визначення нормативного терміну та змісту навчання, нормативних форм державної атестації; встановлення вимог до змісту, обсягу та професійної підготовки фахівця за ІІ (магістерським рівнем); розроблення та коригування навчальних планів і програм навчальних дисциплін і практик; розроблення та коригування варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця; визначення змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями; визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))

Зміст теоретичних знань: теоретичні засади корекційно-педагогічного процесу, що визначені Держстандартом, в тому числі й теоретичні основи наукових галузей, які відповідають підготовці фахівця зі спеціальної освіти.

Мета навчання: набуття академічної (професійної) кваліфікації для фахівця спеціальної освіти у загальноосвітніх, загальноосвітніх закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням, загальноосвітніх спеціальних закладах.

Об’єкт вивчення: є цілісний корекційно-педагогічний і навчально-реабілітаційний процеси, зокрема, методичні системи попередження і подолання порушень психічного і (або) фізичного розвитку та корекційного навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку, способи організації практичної та теоретичної взаємодії учасників освітнього корекційного процесу, зумовлені закономірностями та особливостями змісту корекційно-педагогічної діяльності.

Предмет вивчення (філософські, загальнонаукові, педагогічні засади спеціальної освіти; актуальні проблеми корекційного навчально-виховного процесу, інноваційної корекційної діяльності; сучасні підходи до організації діагностичного, реабілітаційного, консультативно-просвітницького і корекційного процесу).

Методи і засоби: Здобувач вищої освіти має оволодіти системою методів і засобів, які застосовуються у суміжних науках та методів і засобів, які застосовуються в теорії й методиці організації корекційно-реабілітаційного навчально-виховного процесу, набути досвід застосовування їх на практиці.

Інструментарії та обладнання: набуття методик корекційного навчання і виховання; вмінь і навиків використання інструментів і обладнання, інформаційно-комунікативні технології, необхідних в освітньому корекційному навчально-виховному процесі.

Орієнтація освітньої програми

В ОПП орієнтація на поглиблення практичних знань має чітке інноваційне визначення, виразну суспільно-державну орієнтацію, охоплює науково-об'єктивні принципи, відкриває простір для розвитку творчості студента і викладача.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації
Особливості програми

Професійний стандарт на момент укладання стандарту вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта відсутній.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Сфера працевлаштування – загальноосвітні і спеціальні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, реабілітаційні центри. Заклади системи МОН, МОЗ, Міністерства праці та соціальної політики тощо.

Здійснюється замовником (працедавцем) на посаді вчителя-дефектолога (відповідно до спеціалізації), консультант-дефектолог, вихователь дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, вчителя-реабілітолога.Подальше навчання

Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією галуззю або суміжною. Можливість викладати або посідати керівні посади у спеціальних закладах освіти, реабілітаційних центрах.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Загальний стиль навчання – особистісно-орієнтований. Лекційні курси поєднуються з семінарами та лабораторними заняттями. Переважно навчання відбувається в малих групах (до 20 осіб) з використанням інформаційно-коммунікативних засобів навчання та навчання іноземною мовою, інноваційних форм роботи, традиційних та нетрадиційних методів навчання.

Оцінювання

Методика контролю знань і норм спрямована на забезпечення ритмічної роботи, об’єктом якої є змістовий модуль як структурована сукупність навчального матеріалу. Кожний такий модуль завершується поточним контролем знань (тематичний залік, контрольна робота тощо) та одержанням рейтингової оцінки за різні види навчальних вправ.

Декілька різновидів контролю: тестові завдання для вхідного (попереднього), проміжного і підсумкового (результативного) обстеження студентів, самостійні та контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти про виконання лабораторних і практичних робіт, творчі роботи та дослідні проекти. Форми контролю: усні, письмові та дистанційні.

Критерії оцінювання результатів виконання завдань доводяться перед початком виконання студентами письмової модульної контрольної роботи.

Підсумковий семестровий контроль відображає міру компетентності студента з навчальної дисципліни і проводиться у формі семестрового екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в термін, установлений графіком навчального процесу.

Семестрова оцінка з навчальної дисципліни є комплексною характеристикою компетентності студентів, яка враховує результати виконання всіх видів навчальних робіт протягом семестру та результати модульних і підсумкового контролю знань. До екзаменаційного контролю з навчальної дисципліни не допускається студент, який не виконав усіх робіт, поточного контролю, передбачених робочою навчальною програмою. 6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі спеціальної та інклюзивної освіти або у процесі професійної діяльності (корекційній навчально-виховній, навчально-реабілітаційній), що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-1. Особистісні:

ЗК-1.1. Світоглядна компетентність Здатність до розуміння предметної області професійної діяльності; володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні стратегії професійної діяльності.

ЗК-1.2. Морально-етична компетентність. Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів педагогічної етики (професійної етики вчителя початкової школи), (знання основних моральних норм, етичних та етикетних правил; досвід дотримання набутих моральних норм, етичних та етикетних правил у власній повсякденній і професійній діяльності).

ЗК-1.3. Функціонально-поведінкова компетентність в спеціальній освіті. Здатність до виконання власних професійно-функціональних обов’язків; уміння дотримуватись норм загальнолюдського і професійного етикету; здатність виявляти чесність, порядність, принциповість, толерантність під час освітньої та професійної діяльності; досвід відповідального і сумлінного ставлення до виконання своїх професійних обов’язків).

ЗК-1.4. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту художніх творів. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції фахівця-дефектолога, вихователя дітей із порушеннями психофізичного розвитку, асистента вчителя. Здатність до цінування та повага до різноманітності і мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. Знання найвидатніших культурних здобутків України; уміння застосовувати культурологічні знання на практиці; естетичний досвід.

ЗК-1.5. Міжособистісна взаємодія. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, дітьми без та з порушеннями психофізичного розвитку та їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення корекційно-педагогічних і навчально-реабілітаційних ситуацій і конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань..

ЗК-1.6. Адаптивна. Здатність до адаптації в корекційно-педагогічному середовищі та дії в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають корекційне навчання, розвиток і виховання та навчальну реабілітацію дітей дошкільного, шкільного віку і підлітків, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами.

ЗК-1.7. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що сприяє ефективності корекційно-реабілітаційного процесу, розвитку й саморозвитку особи порушеннями психофізичного розвитку, творчому підходові до корекційно-реабілітаційного навчально-виховного процесу в спеціальних і загальноосвітніх закладах. Здатність оцінювати результати корекційно-педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності корекційного процесу в закладах Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я і Міністерства праці та соціальної політики; здатність до корекційно-педагогічної і навчально-реабілітаційної рефлексій.

ЗК-2. Соціальні:

ЗК-2.1. Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема осіб із порушеннями психофізичного розвитку; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, (знання конституційних прав і обов’язків; уміння налагоджувати міжособистісні відносини; досвід соціальної взаємодії у процесі навчальної і професійної діяльності).

ЗК-3. Інструментальні:

ЗК-3.1. Комунікативна компетентність. Здатність спілкуватися державною мовою та володіння необхідним лексичним мінімумом іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності. Знання основних способів і засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами; вміння постійно збагачувати власне мовлення, налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію, застосовувати інформаційно-комунікативні технології.

ЗК-3.2. Дослідницько-праксеологічна компетентність. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Знання основних методів наукового пошуку; вміння узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформації з різних джерел, оформлювати і презентувати результати наукової діяльності відповідно вимог в процесі корекційно-педагогічної діяльності.

ЗК-3.3. Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до здоров’язбережувальної діяльності в корекційно-освітньому, навчально-реабілітаційного середовищі та створення психолого-педагогічних умов для формування здорового способу життя дітей з особливими освітніми потребами.

ЗК-3.4. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій, невербальних засобів комунікації з урахуванням психофізичного порушення дитини для розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач у професійній діяльності фахівця-дефектолога, вихователя, асистента вчителя й у повсякденному житті.

ЗК-3.5. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання дітей дошкільного віку і учнів з порушеннями психофізичного розвитку; чинним нормативним забезпеченням спеціальної освіти тощо.

ЗК-3.6. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення інформації, зокрема корекційно-педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних висновків.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

Професійні (фахові, спеціальні)

СК.-1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з обмеженими психофізичними можливостями; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності).

СК.-2 Спеціально-методична. Здатність до застосування психолого-педагогічних, корекційно-методичних та фахових знань; вміння відбирати і систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей тих, хто навчається; здатність застосовувати відповідні методи, прийоми, форми, засоби реабілітації і корекційного навчання та виховання; досвід організації корекційно-педагогічного і навчально-реабілітаційного процесів; формування системи дидактико-методичних знань і умінь; здатність удосконалювати власну професійну діяльність. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб з порушеннями розвитку (мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) в спеціальних та інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; реабілітаційних установах.

СК.-3 Комунікативно-педагогічна. Здатність до застосування знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної комунікації; вміння використовувати різноманітні інформаційні джерела та способи отримання інформації у професійних цілях, продумано й виважено будувати процес корекційно-педагогічного спілкування; здатність налагоджувати продуктивну професійно-корекційну і навчально-реабілітаційну взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію.

СК.-4 Проектувальна. Здатність до застосування знань основних видів і технологічних підходів до планування власної професійно-корекційної діяльності; вміння здійснювати поточне планування, визначати умови його практичної реалізації, вміння планувати, організовувати і результативно здійснювати корекційно-педагогічний процес у загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та шкільного віку.

СК.-5 Організаційна (відповідно до нозології) Здатність до застосування знань основних правил організації корекційного, навчально-реабілітаційного процесів; вміння раціонально організовувати власну корекційно-педагогічну діяльність, самостійно контролювати її результативність, удосконалювати систему самоорганізації на основі сучасних корекційно-педагогічних технологій.

СК.-6. Психологічна компетентність (відповідно нозології). Здатність до застосування сучасних знань про особливості розвитку дитини як суб’єктів корекційно-освітнього і навчально-реабілітаційного процесів на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку і дизонтогенезу. Складниками психологічної компетентності є диференціально-психологічна, спеціально-психологічна. нейроконсультативна, нейрокорекційна, нейропсихологічна, психолінгвістична тощо. ВИЛУЧИТИ

Здатність до застосування знань про психологічні механізми навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного розвитку.СК.-7. Медико-біологічна компетентність (загальна та відповідно до нозології). Здатність до застосування професійно профільованих медико-біологічних знань і практичних умінь і навичок, які є теоретичними основами побудови змісту корекційного, навчально-реабілітаційного процесу відповідної освітньої галузі. Здатність оцінити структуру дефекту при психофізичних порушеннях (мовлення, інтелекту, функцій опорно-рухових та сенсорних систем); потенційні можливості розвитку різних сторін особистості кожної з категорії дітей з такими вадами; здатність оцінити клініко-фізіологічні особливості і закономірності фізичного і психічного розвитку дітей з мовленнєвими, сенсорним, інтелектуальними порушеннями.

Складниками медико-біологічної компетентності є анатомо-фізіологічна, генетична, неврологічна, клінічна, психопатологічна тощо (складники компетентності заповнюються відповідно до нозології).СК.-8. Корекційно-педагогічна компетентність. Здатність виконувати корекційну роботу з профілактики, послаблення, виправлення вад психофізичного розвитку дітей з психофізичними порушеннями (залежно від нозології) у навчально-виховному процесі, реабілітаційному процесі незалежно від типу закладу і форми організації навчання. Володіння засобами та методами корекції пізнавальних психічних процесів, мовлення, сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, емоційно-вольової сфери в процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати діяльність дитячого колективу, в якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. Здатність організовувати інклюзивний дитячий колектив, створювати в ньому умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої суспільної інтеграції.

7 – Програмні результати навчання
Результати навчання здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта:

- застосовувати отримані знання в галузі спеціальної та інклюзивної освіти при вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з врахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних особливостей учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій;

- організовувати і проводити психолого-педагогічне вивчення дітей з особливостями психофізичного розвитку;

- вирішувати питання, пов’язані з комплектуванням та організацією діяльності спеціальних навчально-виховних закладів, здійснювати спостереження за дітьми з порушеннями мовлення, інтелекту, зору, слуху, опорно-рухових функцій і проводити з ними корекційно-педагогічну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходу;

- здійснювати спостереження за дітьми з порушеннями психофізичного розвитку, планувати та проводити з ними корекційно-розвивальну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходу;

- сприяти соціальній адаптації дітей з порушеннями психофізичного розвитку; готувати їх до суспільної та виробничої діяльності;

- організовувати колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку та інтегрованого колективу;

- здійснювати педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в ролі асистента вчителя інклюзивного класу;

- використовувати різноманітні методи та форми виховної роботи, прогресивні прийоми керівництва навчальною, трудовою та суспільною діяльністю учнів;

- використовувати сучасні технічні засоби навчання і виховання, спеціальну апаратуру;

- співпрацювати з батьками дітей, особами, які їх заміняють, спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями);

- систематично підвищувати свою кваліфікаційну компетентність;

- постійно вивчати літературні джерела за профілем підготовки і суміжними питаннями;

- застосовувати найновіші досягнення в спеціальній освіті, здійснювати науково-дослідницьку та методичну діяльність;

- на практиці застосовувати знання з охорони праці;

- проводити лекційну та пропагандистську роботу з метою профілактики та подолання відхилень у розвитку дітей;

- володіти культурою спілкування, його формами, способами, вербальними і невербальними засобами.


8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

У складі кафедри 14 викладачів. З них 2 доктора педагогічних наук, 2 професора; 5 кандидати педагогічних наук, доценти, серед яких 1 заслужений працівник освіти України; 2 кандидати психологічних наук, доцента; 1 кандидат медичних наук, доцент; 4 викладача.

Матеріально-технічне забезпечення

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського має у своєму розпорядженні 11 навчальних корпусів загальною площею 345767 кв. м. та 3 студентських гуртожитки на 1795 місць загальною площею 9916 кв. м.; буфети на 130 місць, 8 спортивних залів площею 204904 кв. м., спортивно-оздоровчий табір «Моряна» на березі Чорного моря на 120 місць. Функціонує 72 комп’ютерних класів, 1 актова зала на 400 місць, читальні зали на 275 посадкових місць. Астрономічна обсерваторія університету включена до світового реєстру астрономічних об’єктів, у ній протягом останніх 25 років ведеться наукова робота за багатьма напрямками: спостереження малих тіл Сонячної системи, спектрометрія і фотометрія зірок, наземна підтримка космічних досліджень тощо.

Усі навчальні корпуси та гуртожитки мають централізоване опалення, міське водопостачання та каналізацію. Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитками складає 95 % всіх бажаючих. Забезпеченість учбовими площами на 1 студента складає 22 кв. м. Крім власних спортивних споруд, університет орендує стадіон. Забезпечена телефонізація будівель. Розклади занять складено так, що аудиторний фонд та лабораторії використовуються ущільнено та ефективно.

В університеті на даний час діє 25 комп’ютерних класів, які підключені до локальної комп’ютерної мережі університету і глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, а також працює університетський Web-сервер навчального процесу.

Приміщення для науково-педагогічних працівників випускової кафедри спеціальної освіти:

Аудиторія № 01.311, загальною площею 54,2 кв. м – приміщення професорсько-викладацького складу кафедри.

Кафедра має достатнє за площею приміщення для професорсько- викладацького складу та допоміжного персоналу. Освітлювальне і вентиляційне обладнання навчальних приміщень, що використовується факультетом педагогіки та психології відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і чинним нормативам. Кожен викладач має постійне робоче місце.

Приміщення для навчання студентів:

На момент акредитування напряму 016 Спеціальна освіта (логопедія) Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського забезпечує навчальний процес навчальними площами на весь термін навчання.

Навчальні приміщення, що забезпечують підготовку за заявленою спеціальністю, розташовані на першому, другому, третьому поверхах навчального корпусу № 1. Крім приміщень загального використання, за кафедрою спеціальної освіти закріплено три аудиторії спеціального призначення.

Аудиторії спеціального призначення:

№ 01.220 – лабораторія логопедії, загальною площею 36,6 кв. м;

№ 01.318 – кабінет спеціальної педагогіки та спеціальних методик, загальною площею 55 кв. м;

№ 01.320 – кабінет психолого-педагогічної діагностики та корекції, загальною площею 55,5 кв. м;

Аудиторії підтримуються в належному робочому стані. Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень. Завідувачем кафедри забезпечується суворий контроль за дотриманням правил охорони праці та правил техніки безпеки.

Спостерігається щорічне зростання балансової вартості обладнання навчальних і спеціалізованих кабінетів.

В усіх аудиторіях, що закріплені за кафедрою, наявні такі засоби наочної агітації: 1) попереджувальні написи: «Залишаючи аудиторію, вимкніть світло!»; 2) знаки безпеки: над розетками вказівка на небезпечність – 220 Вт, на щитках в аудиторіях – 380 В. У кожній аудиторії та в приміщеннях кафедри наявний інформаційний куточок із інструкцією № 24 з техніки безпеки в аудиторіях. На кафедрі існує також інструкція № 30 з техніки пожежної безпеки.

Санітарно-технічний стан будівель і споруд знаходиться на відмінному рівні і відповідає нормативним документам. Експлуатація будівель і споруд здійснюється підрозділами адміністративно-господарської частини університету: ремонтно-будівельним підрозділом; підрозділом головного енергетика; сантехнічного підрозділу.

Технічні засоби навчання: три комп’ютери, відеокамера, фотоапарат, ноутбук, екран для проектування і проектор, таблиці, карти, плакати, схеми. Особливо виділяється бібліотечний фонд кафедри, куди входять примірники навчальної та навчально-методичної літератури.

На базі кафедри англійської філології, де проходять заняття з навчання студентів іноземної мови, працюють навчально-наукова лабораторія англійської мови та центр англійської мови та інформації, що мають у наявності відеокасети (60 штук), аудіокасети (50 штук); технічні засоби навчання: магнітофони (30 штук), два CD-магнітофони, телевізор, відеомагнітофон, комп’ютери (7); роздаткові засоби навчання: карти, плакати, картки, схеми та таблиці.

Забезпечення навчальною та науковою літературою студентів і викладачів здійснює бібліотека Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського та читальний зал (додаеться).Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Освітня діяльність Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського здійснюється на підставі документів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України та відповідних галузевих стандартів вищої освіти. Для методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності напряму 016 Спеціальна освіта (логопедія) наявні такі документи та матеріали: освітньо-кваліфікаційна характеристика і освітньо-професійна програма підготовки відповідних фахівців; навчальний план; навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, які вміщують наукові основи і мету навчальної дисципліни, зміст та структуру дисципліни зі структурно-логічною схемою і науково-методичним та програмним забезпеченням; програми практик; підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання дипломних робіт; інструктивно-методичні матеріали до семінарських і практичних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; робочі плани та програми; індивідуальні плани науково-педагогічних працівників; комплекти завдань для проміжного контролю з дисциплін; комплекти тестових завдань для підсумкового контролю знань; критерії оцінки знань.

Усі зазначені документи відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

Кваліфікаційні характеристики визначають професійне призначення фахівця та умови його використання, загальні вимоги до його підготовки; у них відображено те, що повинен знати і вміти фахівець із зазначеної спеціальності та за якими показниками він атестується.

Згідно з потребами фундаменталізації навчання, його зорієнтованості на педагогічні інновації, що відповідають європейським освітнім стандартам, запроваджена кредитно-трансферна система навчання та оцінки якості підготовки студентів. Зміст розроблених навчальних програм з усіх дисциплін відповідає сучасним суспільно-культурним потребам регіону й держави та враховує сьогоднішні освітні та соціально-економічні реалії. Отже, програми передбачають не лише задоволення зростаючих потреб студентів, але й суспільства в цілому.

Основним документом, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план і графік навчального процесу.

Навчальний план підготовки магістрів спеціальності напряму 016 Спеціальна освіта (логопедія) складений за типовою формою, яка затверджена Міністерством освіти і науки України. Навчальний план затверджується ректором університету. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.

Робочі навчальні плани містять у собі всі необхідні цикли дисциплін: гуманітарної та соціально-економічної підготовки; професійної та практичної підготовки, кожен з яких має нормативну та варіативну частину, що в свою чергу поділяється на цикл вільного вибору студента та самостійного вибору навчального закладу. Загальний обсяг годин розподіляється з урахуванням особливостей типу спеціальностей.

Для кожної навчальної дисципліни складається робоча навчальна програма, що затверджується на засіданні кафедри. Всі дисципліни забезпечені робочими програмами, які постійно коригуються, оновлюються і щорічно затверджуються на засіданні кафедри, методичних радах факультету педагогіки та психології. Як робочі навчальні плани, так і робочі програми дисциплін виконуються кафедрою в повному обсязі.

Уся підготовка майбутнього професіонала фахівцями кафедри спрямована на розвиток у студентів уміння здійснювати фахову діяльність у навчально-виховних закладах на базі сформованої в них професійної компетентності та знань основ теорії спеціальної педагогіки та спеціальної психології; уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами спеціального корекційного педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Підготовка майбутнього бакалавра спеціальної освіти спрямована на розвиток у студентів широкої ерудиції та культури.

Розвитку вищеназваних цілей сприяють робочі програми дисциплін, робочі навчальні плани, які дозволяють правильно спланувати навчальну діяльність викладачів і студентів. Вони зорієнтовані на цілі навчання, сприяють їх досягненню, є інструментами реалізації методів і прийомів, що застосовуються в навчальному процесі і забезпечують управління діяльністю викладача й діяльністю студента. Крім того, вони забезпечують реалізацію новітніх технологій навчання.

Робочі програми є складовою частиною навчально-методичного комплексу, який включає підручники, комп'ютерні програми, комплекти, ситуації, завдання для самостійної роботи. На кафедрі широко використовуються відео- та аудіоматеріали.

Навчально-методичний комплект щодо підготовки зазначених фахівців включає: концепцію підготовки за спеціальністю; концепцію діяльності випускової кафедри; освітньо-кваліфікаційну характеристику; освітньо-професійну програму; навчальні плани; робочі навчальні програми дисциплін, робочі програми практик та їх методичне забезпечення; тематику дипломних робіт.

Навчально-методичний комплекс дисципліни включає: нормативну програму дисципліни, робочу навчальну програму дисципліни; плани практичних, семінарських занять; завдання до самостійної роботи студентів; список рекомендованої літератури; матеріали методичного забезпечення (методичні вказівки до виконання практичних занять тощо), комплекти тестових завдань.

Компоненти контролю є основними засобами організації та управління системи навчання. Цьому, в значній мірі, сприяє введення модульного навчання та рейтингової оцінки знань.

Курсові роботи з напряму виконують студенти ІІІ та ІV курсів. Курсова робота є самостійним науковим дослідженням студента із запропонованої науковим керівником або обраної самостійно наукової проблеми і дає плідний досвід підготовки наукових публікацій. Написання курсової роботи передбачає перший рівень теоретичної підготовки студентів.

Курсова робота має засвідчити відповідний до курсу навчання рівень підготовки студента: достатню обізнаність із педагогічними, психологічними науковими працями, у яких висвітлено теоретичні положення, здійснено практичний аналіз матеріалу з обраної проблеми, представлено самостійні вміння орієнтуватися у наукових явищах, актуальних питаннях та напрямах корекційної педагогіки, сучасної логопедії тощо.9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільністьМіжнародна кредитна мобільнвстьНавчання іноземних здобувачів вищої освіти
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка