Програми підготовкиСторінка7/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

План лекції:


 1. Класифікація інформаційних наукових досліджень.

 2. Бібліографічні джерела економіко-географічної та економічної інформації.

 3. Інформаційно-пошукові мови бібліотечних фондів.

 4. Складання бібліографії з проблеми та напрямку наукового дослідження.


Планування і організація проведення наукових економіко-географічних досліджень.
Мета лекції: оволодіння методами планування і організації досліджень в галузі управління регіональним розвитком господарства.

План лекції.

1. Вибір пріоритетного напрямку наукових досліджень. Критерії актуальності наукової проблеми. Формування теми дослідження.

2. Вивчення ступеню дослідженності обраної проблеми: визначення кола питань, що потребують розробки. Техніко-економічне обгрунтування теми пошукового дослідження.

3. Розробка програми науково-дослідної роботи. Основні розділи програми: визначення об'єкту, предмету, мети та завдань дослідження; стан проблеми, що досліджується; зміст дослідження; методи дослідження; результати дослідження, що очікується та порядок їх використання; очікувана ефективність використання результатів дослідження; календарний план виконання робіт; кошторис витрат на виконання науково-дослідної роботи.

4.Формування групи виконавців науково-дослідної роботи. Розробка індивідуальних планів-завдань учасникам досліджень та організація контролю за їх виконанням.


 1. Особливості планування і організації науково-дослідної роботи студентів /НДРС/, порядок його розробки та організації контролю за виконанням.


Методика проведення наукового дослідження.
Мета лекції: оволодіти прийомами розробки методики проведення наукового дослідження з проблем управління регіональним соціально-економічним розвитком.

План лекції.

І. Розробка вихідної теоретичної концепції дослідження та його побічних гіпотез.

2. Визначення об'єктів та предмету дослідження.

3. Методи роботи з літературними джерелами.

4. Формування інформаційної бази по темі дослідження. Забезпечення її повноти, надійності та достовірності. Методи визначення репрезентативності інформації.

5. Методичні принципи, прийоми та технічні можливості оброки інформації. Використання ЕОМ для обробки економіко-статистичної інформації.

6. Визначення вимог до результатів дослідження, що очікується отримати.


 1. Методи обчислення очікуваного економічного ефекту від використання результатів наукового дослідження.

8. Методичні прийоми апробації отриманих результатів.
Узагальнення результатів наукового дослідження.
Мета лекції: вивчення методів узагальнення результатів досліджень соціально-економічного розвитку районів.

План лекції:

1. Систематизація результатів наукових досліджень. Форми подання результатів науково-дослідної роботи.

2. Загальні вимоги щодо оформлення результатів наукових досліджень. Структура наукового документу, основні елементи, композиція. Рубрикація. Таблиці, графічні та картографічні матеріали. Лексика наукового документу.

3. Оформлення результатів наукових досліджень у вигляді звіту, наукової доповіді, статті, курсової або дипломної роботи тощо.

4. Звіт про наукову роботу. Вимоги щодо його структури, змісту та оформлення.

5. Анотація наукового документу.

6. Рецензія наукового документу і вимоги щодо її змісту та оформлення.

7. Студентські наукові роботи. Основні вимоги щодо їх структури, змісту та оформлення.


Реалізація результатів досліджень студентів у практичній діяльності управління регіональним розвитком. Здійснення контролю за використанням результатів досліджень.
Мета лекції: ознайомлення з порядком планування і організації використання результатів наукових досліджень в діяльності управління регіональним розвитком.

План лекції.

 1. Основні вимоги щодо завершеної науково-дослідної роботи.

 2. Планування та організація використання результатів завершеної науково-дослідної роботи. Розробка плану впровадження результатів науково-дослідних робіт та організація контролю за його виконанням.

З. Методика і форми впровадження результатів науково-дослідних робіт у практику.

 1. Класифікація результатів науково-дослідних робіт за основними ознаками, що характеризують ефективність її використання.

 2. Літературне оформлення наукового твору.6.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ассонов Г.Ф. Желток Т.А. Информация в современном мире. - К.: УКРНИИТИ, 1991. - 40 с.

 2. Белуха Н.Т. Основы научных исследований в экономике. Учебное пособие. - К.: Гол. изд.-во изд.-го обьединения "Выща школа". 1985. – 215 с.

 3. Иванов М.М. и др. США: управление наукой и нововведениями. - М.: Наука, 1990. - 191 с.

 4. Лихачев М.Т. Организация делопроизводства в научных учреждениях. - М.; Экономика. 1986. - 64 с.

 5. Наука в экономической структуре народного хозяйства. - М.: Наука, 1990. - 191 с.

 6. Основы научных исследований. География / Под ред. проф. Н.Д.Пистуна и проф. Г.И.Швебса. - К.: Выща шк. Головное изд-во. 1988. - 192 с.

 7. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и правила оформления. ГОСТ 7.32. - 81. - М: Госстандарт, І98І. - 30 с.

 8. Порядок проведения научно-исследовательских работ. ГОСТ. 15.101-80. – М.: Госстандарт, 1981. - 28 с.

 9. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України, прийнятий Верховною Радою України ІЗ грудня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1992. № 12.

 10. Пузыня К.Ф. и др. Организация и планирование научных исследований и опытно-конструкторских разработок. /Учебн. пособие для студентов. - М.: Высш.шк. 1989. - 223 с.

 11. Справочник научного работника./ А.Р.Мацюк, Э.К.Симорот, Я.Н.Шевченко и др. - К.: Наук. думка, 1989. - 328 с.

 12. Суслов М.М. Методология экономического исследования. - М: Мысль, 1974. - 334 с.

 13. Файбусович И.Я. Первые шаги в научных исследованиях по экономической географии. - Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 1974. - 31 с.

 14. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. - М.: Высш. шк., 1978. - 271 с.


Завдання і зміст ІРС з дисципліни:

"Основи організації наукових досліджень”.
Завдання І. Вибір теми наукового дослідження, обгрунтування її актуальності та складання плану дослідження.

Мета: набуття навиків обрання та обгрунтування теми наукового дослідження, а також складання плану і програми науково-дослідних робіт.

Зміст роботи:

 1. Вивчити лекційний матеріал та відповідну літературу.

 2. Ознайомитись з проблемною тематикою однієї або кількох дисциплін /напрямків/, що розробляються на кафедрі /Зб.: “Еко­номічна і соціальна географія”. “Вісник Київського університе­ту. Серія “Географія”/.

3. Визначити ступінь актуальності попередньо обраних тем, що викликали зацікавленість, згідно з критеріями актуальності наукового дослідження. Обрати тему дослідження.

4. Самостійно підібрати і вивчити літературу з обраної теми. Визначити ступінь дослідженності обраної теми і сформулювати питання, що потребують розробки.

5. Розробити програму наукового дослідження: визначити об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження; вказати методологічні ос­нови та методичні підходи, очікувані результати та вид ефекту вид їх використання /економічний або соціальний/ і яким чином його буде досягнуто.

6. Розробити календарний план використання науково-дослідної роботи.Завдання 2. Складання бібліографії з обраної теми дослідження і використання її при написанні наукового або інформатив­ного реферату.

Мета: набуття практичних навиків з підбору літератури до теми дослідження, її реферування, складання рефератів і використання їх при виконанні науково-дослідних робіт /курсових і дипломних робіт тощо/.

1. Вивчити лекційний матеріал.

2. Скласти бібліографію обраної теми дослідження та прореферувати літературу.


 1. Скласти науковий або інформаційний реферат.

 2. На основі складеного реферату підтвердити або спросту­вати актуальність обраної теми, уточнити перелік питань, що підлягають поглибленому дослідженню.

Завдання 3. Розробка методики проведення наукового дослідження.

Мета: оволодіти прийомами розробки методики наукового дос­лідження, закріплення набутих знань щодо методів, які використовуються в економіко-географічних дослідженнях.

Зміст роботи.

 1. Вивчити лекційний матеріал та рекомендовану літературу.

 2. На основі вивченої літератури з питань дослідження сфор­мулювати теоретичну концепцію і одну або декілька робочих гіпотез дослідження.

4. Визначити об’єкти і предмет дослідження.

5. Розробити методичне забезпечення обробки інформації на основі використання ЕОМ.

6. Визначити методи систематизації результатів дослідження.

7. Обгрунтувати доцільність використання в даному дослід­женні саме тих методів, які Ви обрали.

Завдання 4. Узагальнення і оформлення результатів дослідження. Складання анотації та рецензій на наукову роботу.

Мета: оволодіння методами узагальнення результатів дослід­ження; набуття навиків з складання анотації та рецензії на наукову роботу.

Зміст роботи.

1. Вивчити лекційний матеріал та відповідну літературу.

2. Узагальнити результати дослідження.

3. Вивчити вимоги щодо оформлення результатів дослідження.

4. Скласти науковий реферат.

5. Написати анотацію на науковий реферат.

6. Скласти рецензію на наукову роботу.
Вимоги

до написання курсових і дипломних робіт
1. Загальні вимоги до змісту.

Робота повинна свідчити про уміння студента:

- скласти план і знайти методику рішення проблеми;

- підібрати літературу і працювати з нею;

- збирати, опрацьовувати і аналізувати фактичний матеріал;

- використовувати в комплексі знання з суспільної географії;

- користуватися статистичними, математичними, картографіч­ними та іншими методами;

- виділяти практичне значення проблеми і її місце в регіо­нальному соціально-економічному розвитку.II. Джерела написання робіт.

Стаціонар:

ІІ і Ш курси - літературні джерела і опублікована статистика.

ІV і V курси - те ж і матеріали виробничих практик.ІІІ. Розміри текста.

Курсова робота - до 30 друкованих сторінок.

Дипломна робота - до 60 друкованих сторінок.

ІУ. Різне по змісту і оформленню.

І. Титульна сторінка оформляється за прийнятою формою.

2. До тексту додається: план роботи, список використаної літератури, таблиці, картограми.


 1. План роботи повинен мати узгоджену рубрикацію.

 2. У вступи дається відповідь на такі питання: актуальність, предмет, об'єкт, мета, задачі, методологічні основи, методи та очікувані результати дослідження.

 3. В заключній частині даються загальні висновки.

 4. Список літератури подається в алфавітному порядку з усіма викладками за формою бібліографії. В кінці додаються фондові матеріали.

 5. Кількість таблиць, діаграм і картосхем не лімітуються, але всі вони за своїм змістом повинні бути тісно пов'язані з текстом, доповнювати його і аналізуватися в ньому. Всі діаграми і картосхеми виконуються на окремих листках в чорно-білому варіанті і мати цілеспрямоване навантаження.

 6. Текст обов’язково повинен мати посилання на літературні джерела і матеріали. Посилання на таблиці подаються в строках або в підстрочних полях сторінки, а на таблиці - одразу під таблицею.


6.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1. Вибір теми наукового дослідження. Обгрунтування її актуальності та складання плану роботи.

2. Відбір і вивчення літературних джерел з обраної теми дослідження.

3. Робота з фаховою літературою. Анотації.

4. Розробка програм наукового дослідження. Визначення об’єкта, предмета, методів дослідження. Розробка комплексного плану наукового дослідження.

5. Складання бібліографії з обраної теми дослідження. Редагування окремих тем наукового дослідження. Розробка методики проведення наукового дослідження.

6. Питання розробки теоретичних концепцій і робочих гіпотез дослідження. Методика систематизації зібраного матеріалу.

7. Обгрунтування доцільності використання окремих методів дослідження. Узагальнення результатів наукового дослідження.

8. Складання анотації наукової роботи. Загальні вимоги щодо оформлення кваліфікаційних бакалаврських робіт.

9. Основні вимоги до написання дипломної роботи спеціаліста.

10. Магістерська наукова робота.

11. Автореферат кандидатської дисертації.
6.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Структура організації науково-дослідної роботи на факультеті. Розробка календарного плану НДР (1 год.).

2. Розробка тем географічного спрямування з проблем дослідження взаємодії природи-суспільства-господарства (1 год.).

3. Підбір бібліографічних джерел до окремих тем наукового дослідження. Бібліографічні фонди і робота в них (1 год.).

4. виявлення ступеня дослідженості обраної теми дослідження (1 год.).

5. Техніка економічного обгрунтування наукового дослідження (1 год.).

6. Розробка програми наукового дослідження. Об’єкт, предмет, мета та завдання (1 год.).

7. Розробка індивідуальних планів-завдань учасників дослідження (1 год.).

8. Методика обробки статистичної інформації (1 год.).

9. Методика обрахунків економічного ефекту від використання результатів наукового дослідження (1 год.).

10. Оформлення результатів наукового дослідження (таблиці, карти, схеми, список використаних джерел) (1 год.).

11. Правила оформлення бакалаврських дипломних та магістерських робіт. Дотримання основних вимог. (1 год.).
6.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжним контролем є проведення 2 модулів: перший – 1-4 теми; другий – 5-7 теми.

Підсумковий контроль – залік.


7. Географія населення і розселення

(Упорядник – доц. Шишацький В.)
7.1. Загальні положення
Мета: отримати системне уявлення про населення як про один із складових елементів географічної оболонки.

Для виконання даної мети необхідне виконання таких завдань:

1) отримати загальне уявлення про географію населення як науку, що вивчає населення – одну із складових ландшафтної оболонки;

2) вивчити основи теорії географії населення, закони і закономірності народонаселення, основні тенденції демогеографічних процесів;

3) оволодіти методами дослідження розселення населення та навчитись їх практичному застосуванню;

4) отримати уявлення про географічні особливості розселення населення світу в цілому та окремих його регіонів; про географічні особливості природного і механічного руху населення Землі та окремих її регіонів; про розвиток основних типів поселень, процеси урбанізації, особливості їх поширення по земній кулі; про географічні особливості расового, етнічного мовного, релігійного складу населення Землі;

5) отримати знання щодо народонаселення України: історію заселення території, динаміку чисельності її населення, формування основних типів населених пунктів, рух населення, рівень урбанізації, етнічний, мовний та конфесійний склад населення тощо.

В результаті вивчення даного курсу студенти повиннізнати:

  • основи теорії географії населення;

  • методи дослідження географії населення;

  • загальні особливості географічного розміщення населення у світі та в окремих його регіонах;

  • сучасні демогеографічні тенденції у світі;

  • історію і сучасний стан демогеографічної ситуації в Україні;

  • склад населення України (статево-віковий, етнічний, релігійно-конфесійний, професійно-ківаліфікаційний);

  • регіональні особливості розселення населення в Україні.

вміти:

  • показати на карті світу та України основні номенклатурні об’єкти;

  • характеризувати демогеографічну ситуацію будь-якої території за її основними цифровими характеристиками;

  • застосовувати на практиці методи дослідження географії населення.


7.2. Тематичний план
З даної дисципліни навчальним планом передбачено (для кожної групи) читання лекцій (28 год.) та проведення практичних занять (14 год.).

Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.)

лекцій

практичних

1

Географія населення як наука. Її місце в системі географічних наук. Зв’язки курсу «Географія населення» з іншими науками. Історія географічних досліджень населення.

4

2

2

2

Понятійно-термінологічний апарат дисципліни.

2

2

-

3

Поняття про розселення населення. Види, форми і типи розселення населення.

4

2

2

4

Основні чинники, що впливають на розселення населення.

2

2

-

5

Методи дослідження розселення населення. Загальні і спеціальні методи дослідження.

4

2

2

6

Поняття про системи розселення. Ієрархія систем розселення.

2

2

-

7

Фактори, що впливають на формування систем розселення.

4

2

2

8

Географія населення світу. Основні демогеографічні процеси.

2

2

-

9

Географія населення світу. Етнічні та релігійні процеси.

4

2

2

10

Географія населення світу. Міграційні процеси.

2

2

-

11

Географія населення світу. Урбанізаційні процеси.

4

2

2

12

Географія населення України. Демогеографічні процеси.

2

2

-

13

Географія населення України. Етнічні та міграційні процеси.

4

2

2

14

Географія населення України. Урбанізаційні процеси. Формування систем розселення різних рівнів.

2

2

-

Разом

42

28

14


7.3. Програма дисципліни
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ” В УКРАЇНІ І СВІТІ
Період первинного нагромадження географічних знань. Античний період. Середньовіччя. Початок системних досліджень населення у ХVІІІ-ХІХ століттях. Внесок не географів у розвиток знань про населення. Провідна роль географів у зборі, обробці і систематизації інформації про народонаселення. Провідні вчені античності, середньовіччя та нового часу: Страбон, Птолемей, Вареніус, В.М.Татіщєв, М.В.Ломоносов, П.І.Кеппен, А.Б.Бю­шен, П.П.Семенов-Тянь-Шанський, К.І.Арсеньєв, А.І.Воєйков, Д.М.Анучін.

Період виникнення географічних шкіл у ІІ-й пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Основні наукові напрямки і течії. Антропогеографія і географія людини, засновники напрямків: Ф. Ратцель, Е. Хентингтон, П. Відаль де ла Блаш, А. Деманжон. Теорія штандарту: Й.Тюнен, А.Вебер, А.Льош, В. Кристалер. Хорологічний напрям: А.Геттнер, Р.Хартшорн.

Становлення і розвиток радянської школи з географії населення. Становлення предмету у 20-50 рр., провідні вчені: М.М.Баранський, Р.М.Кабо, О.А.Константінов, В.В.Пок­ши­шевський, М.І.Ляліков, Ю.Г.Саушкін. Подальший розвиток науки у 60-80 рр.: В.Г.Давидович, Г.М.Лаппо, Е.Н.Перцик, Ф.М.Листенгурт, І.М.Маєргойз, О.П.Литовка, Б.С.Хорєв, Ю.В.Поросьонков, С.О.Ковальов, Н.Я.Ковальська.

Формування української школи. Д.Журавський і П.Чубинський –дослідники українського народонаселення у ХІХ ст. К.Г.Воблий і С.Л.Рудницький – засновники сучасної української школи географії населення. Провідні вчені географи періоду 1960-2000-х рр.: Н.І.Блажко, Д.І.Богорад, Ю.І.Пітюренко, Л.М.Корецький, І.А.Фомін, С.С.Мохначук, П.С.Коваленко, М.Ф.Тимчук, А.В.Степаненко, М.І.Фащевський, О.У.Хомра, О.І.Шаблій, В.В.Оникієнко, В.В.Загородній, В.І.Куценко, В.О.Джаман, М.С.Дністрянський та інші.

Розвиток західноєвропейської та північноамериканської школи географії населення після ІІ-ї Світової війни. Основні напрямки і течії. Екологія людини: К.Зауер, І.Боуман, Г.Дарбі. Гуманістична географія: Дж.Райт, Д.Лоуенталь. Просторовий біхевіоризм: Г.К.Ціпф, Т.Хагерстранд. Теорія просторової організації суспільства: П.Хаггет, Р.Чорлі, Р.Морілл. Регіональний напрям: У.Айзард, Ф.Перрі, Е.Гувер, В. Леонтьєф.
НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття про демогеографію. Демографічні процеси. Форми прояву демографічних процесів. Народонаселення як основний компонент де­мо­графічного утворення.

Демогеографічні аспекти дослідження населення. Методологія та методика демогеографічного аналізу. Методи обрахунку населення. Чисельність населення і його динаміка. Природний і механічний рух населення. Джерела вивчення відтворення населення. Вікова і статева структура населення, шлюбність. Освітній і соціальний склад населення. Демографічна ємність території.

Демографічна політика. Демографічна ситуація. Демографічна поведінка. Демографічний оптимум. Методи державного управління демографічними процесами.

Прогнозування населення. Мета і завдання демографічних прогнозів. Методи прогнозування населення. Пошукове і нормативне прогнозування. Про­грамно-цільове прогнозування.

Трудові ресурси. Поняття про трудові ресурси. Чисельність і динаміка трудових ресурсів. Ефективність використання трудових ресурсів. Джерела вивчення трудових ресурсів. Методи дослідження трудових ресурсів.

Міграція населення. Міграція як соціально-географічне явище. Причини міграцій. Види міграцій. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація. Міграція як просторова самоорганізація населення. Вплив міграцій на баланс трудових ресурсів. Методи дослідження міграцій.


НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ І СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ
Населений пункт як первинний об’єкт спостереження в географії населення. Поняття про населений пункт. Види і типи населених пунктів. Класифікація населених пунктів.

Міста. Поняття про місто. Критерії віднесення населених пунктів до міст. Функціональна структура міста.

Поняття про систему розселення. Розселення як форма просторового буття населення. Види і форми розселення. Територіальна організація населення. Поняття опорного каркасу. Загальні закономірності розселення.

Людність систем розселення. Поняття про людність території і територіальну локалізацію населення. Підходи до вивчення територіальних сукупностей населення різних рівнів і їх людності. Фактори, що визначають людність поселень. Групування поселень за їх людністю.

Фактори формування систем розселення. Види факторів, їх відмінність за часом і силою впливу на розвиток системи розселення. Взаємовплив і взаємодоповнення різних факторів на формування системи розселення.

Природні умови як фактор розселення населення. Роль літогенної основи, поверхні, погоди, клімату, гідрографічної мережі, ґрунтового покриву, рослинного та тваринного світу у формуванні систем розселення. Взаємозалежність між компонентами природної підсистеми, їх сукупна дія на систему розселення.

Історичні передумови та історичні події як фактор формування системи розселення. Роль давньої системи розселення на формування сучасної. Переселення населення, їх причини та роль у формуванні сучасної системи розселення.

Системи розселення і територіальна організація матеріального виробництва. Розміщення виробництва як фактор формування регіональних систем розселення. Вплив фактору трудових ресурсів на розміщення виробництва. Роль концентрації населення та його урбанізації у формуванні регіональних особливостей розселення населення.

Транспорт і системи розселення. Роль транспорту у формуванні систем розселення. Етапи формування транспортної мережі і її вплив на систему розселення. Взаємозв’язаний розвиток транспорту і розселення населення. Населені пункти і транспортна мережа - основа опорного каркасу території.

Екологічний фактор у формуванні системи розселення. Погіршення стану навколишнього середовища і його вплив на розселення населення. Техногенні аварії і катастрофи. Сучасні тенденції у розв’язанні екологічної проблеми і поширення приміського способу життя.

Інші фактори. Сфера обслуговування і розселення населення. Вплив ринкових умов на систему розселення. Стратегічні інтереси держави і система розселення.

Системи міського розселення. Ґенеза міських поселень. Містоутворюючі функції міст. Містообслуговуючі функції міст. Функціональні типи міст. Поняття про процес урбанізації. Форми урбанізації. Агломерації, конурбації, мегалополіси. Регіональні типи урбанізації. Соціально-географічні проблеми урбанізації. Сучасні тенденції урбанізації.

Системи сільського розселення. Сільські поселення як форма просторового зосередження місць проживання і прикладання праці. Функції сіл. Особливості формування і розвитку сільського розселення. Генетичні типи сільських поселень. Регіональні відмінності у сільському розселенні.

Інтегральні системи розселення. Функції інтегральних систем розселення. Особливості їх будови, способи агрегування. Системоформуюча роль виробничих, технологічних, трудових, культурно-побутових, рекреаційних та ін. зв’язків. Локальні та регіональні системи розселення. Формування єдиної системи розселення держави.
РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
Розселення населення світу в історичній ретроспективі. Осередки формування людства. Хід заселення людством земної поверхні. Історична динаміка чисельності населення. Сучасний стан розселення населення по суходолу. Регіональні особливості розселення населення.

Розселення населення і етнічні процеси. Поняття про етнос. Стадії і ступені розвитку етносів. Ознаки етносу, фактори формування етносів. Типи етнічних процесів. Класифікація етносів, підходи до класифікації. Етнічні території. Географічні аспекти етнічних процесів. Етнічні процеси і урбанізація. Сучасний стан етногеографічних процесів у світі. Основні напрямки та тенденції розвитку етногеографічних процесів.

Розселення населення і міграційні процеси. Типізація міграцій. Роль міграцій у формуванні населення земної кулі. Сучасні особливості міграційних процесів у світі. Основні напрямки та масштаби міграцій у світі. Проблеми, пов’язані з міграціями населення.

Розселення населення і урбанізаційні процеси. Особливості сучасних процесів урбанізації у світі, їх регіональні відмінності. Формування високо урбанізованих ареалів. Поняття про конурбації та мегалополіси. Найбільші мегалополіси світу, їх географічні особливості.


РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Формування системи розселення в Україні. Особливості заселення території України. Формування мережі населених пунктів. Динаміка чисельності населення. Вплив історичних подій на процеси розселення і склад населення України.

Етнічні процеси в Україні. Національний склад населення України. Регіональні відмінності у національному складі. Сучасні етнічні процеси в державі. Національна політика. Етнічна територія українців.

Міграційні процеси в Україні. Роль міграцій у формуванні сучасного розселення населення України. Сучасний стан міграційних процесів в Україні. Проблеми і перспективи, пов’язані з міграціями населення.

Розселення населення і урбанізація в Україні. Історія виникнення і розвитку міст України. Особливості протікання процесів урбанізації в ХІХ-ХХ ст. Наслідки урбанізації. Регіональні відмінності в урбанізованості. Формування агломерацій в Україні.Сучасний стан розселення населення в Україні. Чисельність і склад населення України у розрізі адміністративних одиниць. Найбільші населені пункти. Регіональні відмінності. Природний рух населення в Україні. Формування регіональних і загальнодержавної (єдиної) систем розселення. Роль держави в управлінні процесами розселення, відтворення населення та трудових ресурсів.
7.4. Список РЕКОМЕНДОВАНої ЛІТЕРАТУРи


 1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983.

 2. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. –Чернівці: “Рута”, 2003.

 3. Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми і перспективи. – К.: “Наукова Думка”, 1994.

 4. Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 2003.

 5. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

 6. Ковалёв С.А., Ковальская Н.Я. География населения СССР. – М.: “МГУ”, 1980.

 7. Крачило М.П. Географія населення. – К.: НМК ВО, 1992.

 8. Лаппо Г.М. География городов. – М.: ВЛАДОС, 1997.

 9. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К.: Знання, 1998.

 10. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Вы­с­шая Шко­ла, 1991.

 11. Питюренко Е.И. Системы расселения и территориальная организация народного хозяйства. -К.: Наукова Думка, 1983.

 12. Питюренко Е.И. Территориальные си­с­те­мы го­ро­д­с­ких по­се­ле­ний Ук­раи­н­с­кой ССР. -К.: Нау­ко­ва Ду­м­ка, 1977.

 13. Покшишевский В.В. Население и география. - М., “Мысль”, 1978.

 14. Прибиткова І.М. Основи демографії. – К.: “АртЕк”, 1995.

 15. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: «Астропринт», 2001.

 16. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005.

 17. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1998.


7.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Аналіз територіальної концентрації населення області (2 год.).

 2. Аналіз факторів впливу на процеси урбанізації (2 год.).

 3. Аналіз концентрації населених пунктів в області (2 год.).

 4. Аналіз динаміки центру населеності території області (2 год.).

 5. Аналіз рівня ієрархічності поселень у обласній системі розселення (правило Ціпфа) (2 год.).

 6. Побудова статистичних поверхонь розселення сільського населення області (2 год.).

 7. Побудова статистичних поверхонь концентрації міського населення області (2 год.).


7.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам різних груп відводиться різна кількість годин (в залежності від спеціалізації), тому їх кількість і зміст узгоджується із викладачем. Основні завдання для самостійної роботи такі:

1. Підготуватись до складання тесту з картографічної номенклатури географії населення світу (4 год.).

2. Підготуватись до складання тесту з картографічної номенклатури географії населення України (2 год.).

3. Підготувати демогеографічну характеристику країни (за вільним вибором), (2 год.).

4. Підготувати демогеографічну характеристику області України (за вільним вибором), (2 год.).
7.7 ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за такими групами тем: теорія географії населення; історія розвитку географії населення; методи дослідження географії населення; понятійно-термінологічний апарат географії населення. Другий модульний контроль проводиться за такими темами: географічні закономірності розміщення населення світу; географія населення окремих регіонів світу; склад населення світу (расовий, етнічний, мовний, релігійно-конфесійний); географія світової урбанізації.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту (для студентів кафедри ЕіСГ та групи країнознавства) та у формі заліку (для студентів інших географічних спеціальностей).


8. “Основи теорії географії”

(Упорядник - проф. Іщук С.)
8.1. Загальні положення
Метою дисципліни є системне опанування основами теорії суспільної географії, які повинні послужити базою засвоєння наступної суми знань з суспільної географії, протягом наступних років навчання, формування власної обґрунтованої теоретико-методологічної позиції, яка повинна послужити основою для прийняття конструктивних управлінських рішень.

Студент повинензнати:

 • суть і значення теорії і методології суспільно-географічного знання;

 • концепцію об’єкта і предмета вивчення суспільної географії;

 • роль сучасних міждисциплінарних методів у розвитку теорії цієї науки;

 • суть системи суспільно-географічних відношень і процесів;

 • систему найважливіших категорій суспільної географії: суспільно-географічного положення, географічного поділу та інтеграції людської діяльності, розміщення продуктивних сил, суспільно-географічного районування, регіональної політики та територіальної організації суспільства: їх суть та аспекти практичного застосування. Він повинен також розумітися на основних напрямках розвитку як вітчизняних, так і зарубіжних суспільно-географічних досліджень, знати перспективи дальшого розвитку та основні прикладні завдання суспільно-географічної науки.

вміти:

розкривати географічні Закони і Закономірності. концепції об’єкту і предмету географії, суспільно-географічне положення, розміщення продуктивних сил, суспільно-географічні аспекти регіональної політики.


8.2. Тематичний план
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (28 год.) та проведення практичних занять (14 год.).Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.)

лекцій

практичних

1.

Вступ. Значення теорії для розвитку географії.

2

22.

Методолггічна база вітчизняної суспільної географії.

6

4

2

3.

Концепція об’єкту вивчення географії та суспільної географії

4

2

2

4.

Концепція предмету вивчення географії та суспільної географії

4

2

2

5.

Роль міждисциплінарних методів дослідження у розвитку теорії суспільної географії

2

26.

Суспільно-географічні відношення і процеси

4

2

2

7.

Географічне, суспільно-географічне та політичне положення

2

28.

Географічний поділ та інтеграція праці

4

2

2

9.

Розміщення продуктивних сил як суспільно-географічне відношення

4

2

2

10.

Теоретичні проблеми суспільно-географічного районування

4

2

2

11.

Основні навпрямки розвитку теорії вітчизняної географії

2

212.

Основні напрямки розвитку теорії зарубіжної географії

2

213.

Перспективи і завдання географічної науки

2

2Разом

42

28

14

8.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка