Програми підготовкиСторінка3/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


3.3. Програма дисципліни
ВСТУП
Мета, завдання та структура курсу “Комп’ютерні методи”. Зв’язок з іншими спецкурсами. Місце курсу в структурі підготовки фахівців з управління розвитком регіонів та розміщення продуктивних сил.

Історія розвитку комп’ютерних технологій у суспільній географії.

Можливості застосування комп’ютерних технологій та методів у навчальному процесі. Значення комп’ютерних технологій у підготовці фахівців зі спеціальності “економічна та соціальна географія”.

Можливості застосування комп’ютерних технологій і методів у науково-дослідній діяльності фахівців із суспільної географії. Науковий експеримент у курсовій роботі. Комп’ютерне моделювання як важливий сучасний метод наукових досліджень.

Програмне забезпечення. Огляд стандартних пакетів програм користувача – суспільного географа.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕР ТА ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ WINDOWS
Персональний комп’ютер та його місце у фаховій підготовці. Функції комп’ютерних технологій: інформаційна, навчальна, друкарська, науково-дослідна.

Загальна будова персонального комп’ютера. Основні складові, їх призначення та принцип роботи. Монітор. Режими роботи. Клавіатура. Функціональне призначення клавіш. Миша. Функції кнопок. Системний блок. Жорсткий диск. Оперативна пам’ять. Робота з дискетами. Робота із CD та DVD. Принтер. Режими друку. Сканер. Модем.

Поняття про операційні системи DOS, Windows. Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, їх особливості та принципові відмінності.

Робота з вікнами. Головне меню. Програми. Запуск тематичних програм. Робота у фоновому режимі. Функціональні клавіші. Вихід з оболонки Windows.

Робота з файлами. Види файлів. Створення, копіювання, перейменування, знищення файлів.

Стандартні засоби Windows. Робота з калькулятором.


MICROSOFT WORD
Загальний вигляд на екрані. Меню користувача. Панелі інструментів. Робоче поле.

Поняття про документи. Документи Word, їх типи. Папки документів. Папка “Мої документи”. Створення, редагування, збереження документів.

Вибір параметрів сторінки. Розміри тексту на сторінці.

Робота з текстом. Вибір робочої мови. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Робота з виділеними ділянками тексту. Вибір шрифту, величини літер, міжрядкового інтервалу, орієнтації тексту. Поділ тексту на сторінки. Нумерація сторінок. Перевірка граматики. Переноси слів. Можливості заміни.

Робота з таблицями. Вставка таблиці, вибір її параметрів. Редагування комірок, стовпчиків та рядків.

Вставка спеціальних символів. Написання формул.

Побудова графіків, діаграм, схем в режимі Word. Вставка “готових” об’єктів (малюнків, таблиць, графіків тощо) з інших програм.

Експорт-імпорт текстових документів. Можливості “Рути” та “Плай”.

Передрук документів.
MICROSOFT EXCEL
Загальний вигляд на екрані. Меню користувача. Панелі інструментів. Робоче поле. Книги. Аркуші. Закладки.

Документи Excel, їх типи. Експорт-імпорт документів.

Вибір параметрів комірок. Введення цифрових даних. Вибір стилю цифр. Введення текстової інформації.

Математичні операції з рядками чисел. Розрахунок за формулами.

Блок статистичної обробки даних. Стандартні функції. Математичні та статистичні функції.

Графічний блок Excel. Майстер діаграм. Побудова графіків, гістограм, діаграм. Стандартні і нестандартні діаграми.

Блок аналізу даних. Розробка сценаріїв. Розв’язок оптимізаційних задач. Кореляційно-регресійний аналіз.
STATISTICA FOR WINDOWS
Загальний вигляд на екрані. Меню користувача. Панелі інструментів.

Документи Statistica, їх типи. Експорт-імпорт документів. Робота з файлами. Введення нових даних.

Модуль “Basic Statistics”. Розрахунок описової статистики. Побудова кореляційної матриці. Тести на відповідність нормальному розподілу.

Модуль “Multiple Regression”. Кореляційно-регресивний аналіз. Розрахунок рівняння регресії. Оціночні параметри.

Модуль “Cluster Analysis”. Кластерний аналіз. Об’єднавчі методи. Метод к-середніх. Побудова дендрограми. Модуль “Discriminant Analysis”. Дискримінантний аналіз. Розрахунок класифікаційних функцій.

Модуль “Factor Analysis”. Факторний аналіз. Вибір кількості факторів. Аналіз факторних навантажень. Оцінка факторних ваг.Модуль “Time Series / Forecasting”. Аналіз динамічний рядів. Перевірка динамічних рядів на стаціонарність. Виявлення тренду. Усунення автокореляції. Згладжування динамічних рядів. Експоненційне згладжування. Сезонне згладжування.
3.4. Список рекомендованої літератури


 1. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica – статистический анализ и обработка данных в среде Windows. – М., 1998.

 2. Боровиков В.П., Ивченко Р.И. Прогнозирование в системе Statistica в бреде Windows. Основы теории и интенсивной практики на компьютере. – М., 2000.

 3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., 2001.

 4. Ильина О.П., Макарова Н.В. Статистический анализ и прогнозирование экономической информации в электронной таблице Excel 5.0. – СПб, 2000.

 5. Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку. – К., 2004.

 6. Операційна система Windows XP. – К., 2006.

 7. Семенов М.И. Автоматизированные информационные технологии в экономике. – М., 2000.


3.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Оцінка функцій комп’ютерних технологій у фаховій підготовці суспільно-географів (2 год.).

 2. Тестування щодо знання загальної будови персонального комп’ютера, вміння роботи з дискетами, дисками, зйомники запам’ятовуючими пристроями, принтером, сканером (2 год.).

 3. Робота з вікнами, запуск стандартних програм, створення, копіювання, перейменовування та знищення тематичних файлів (2 год.).

 4. Робота із стандартними засобами Windows (2 год.).

 5. Створення, редагування та збереження документів Word, визначення їх параметрів (2 год.).

 6. Робота з текстовими документами в програмі Microsoft Word (2 год.).

 7. Робота з таблицями та схемами в програмі Microsoft Word. Вставка об’єктів з інших програм (2 год.).

 8. Переклад документів на українську мову та з української мови на інші в програмі Microsoft Word (2 год.).

 9. Створення, редагування та збереження документів Excel, визначення їх параметрів (2 год.).

 10. Робота з цифровими масивами даних в програмі Microsoft Excel (2 год.).

 11. Статистична обробка даних та використання стандартних функцій у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 12. Робота з майстром діаграм, побудова стандартних і нестандартних діаграм у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 13. Аналіз даних у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 14. Експорт-імпорт даних у програмі Microsoft Excel (2 год.).

 15. Створення, редагування та збереження документів Statistica, визначення їх параметрів, експорт-імпорт даних (2 год.).

 16. Робота з цифровими масивами даних у програмі Statistica for Windows (2 год.).

 17. Розрахунок базової статистики в програмі Statistica for Windows (2 год.).

 18. Розрахунок множинної кореляції та регресії в програмі Statistica for Windows (2 год.).

 19. Кластерний та дискримінантний аналіз у програмі Statistica for Windows (2 год.).

 20. Факторний аналіз у програмі Statistica for Windows (2 год.).

 21. Робота із динамічними рядами в програмі Statistica for Windows (2 год.).


3.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Розкриття можливостей використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі (4 год.).

 2. Розкриття можливостей використання комп’ютерних технологій та методів у науково-дослідній роботі (4 год.).

 3. Огляд сучасного програмного забезпечення суспільно-географічних досліджень (4 год.).

 4. Характеристика основних типів документів Word (2 год.).

 5. Характеристика основних типів документів Excel (2 год.).

 6. Розкриття змісту зміст основних математичних та статистичних функцій, що використовуються в Excel (2 год.).

 7. Порівняльна оцінка можливостей та цілей побудови основних типів діаграм в Excel (2 год.).

 8. Характеристика основних типів документів Statistica (2 год.).

 9. Систематизація основних елементів базової статистики в програмі Statistica (2 год.).

 10. Розкриття методичних основ здійснення кластерного та дискримінантного аналізів (2 год.).

 11. Розкриття методичних основ здійснення факторного аналізу (2 год.).

 12. Розкриття методичних основ здійснення кореляційно-регресійного аналізу (2 год.).


3.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
В курсі “Комп’ютерні методи” передбачено два модульних контролі. Перший спрямований на перевірку знань історії розвитку та можливостей використання комп’ютерних технологій і методів у суспільній географії; загальної будови персонального комп’ютера, функціонального призначення його основних складових, структури операційної системи Windows; можливостей та сфер застосування сучасних стандартних пакетів програм користувача. Другий модульний контроль має на меті перевірку вмінь та навичок роботи з дискетами, дисками, зйомними запам’ятовуючими пристроями, периферійними пристроями; роботи в операційній системі Windows; друкування тексту, побудови таблиць та виконання інших стандартних операцій у програмі Microsoft Word; введення, обробки статистичних даних, побудови графічних об’єктів, аналізу даних у програмі Microsoft Excel; здійснення розрахунків за допомогою математико-статистичних методів у програмі Statistica for Windows.

Підсумковим контролем є іспит.


4. “Соціальна географія”

(Упорядники – проф. Олійник Я., проф. Степаненко А.)
4.1. Загальні положення
Успішне вирішення теоретичних і методологічних проблем викладання соціальної географії у вузах вимагає формування навчальної програми курсу. Як відомо, навчальний курс - це не вся наука, а дидактично перероблена система знань, виділена із науки в цілях навчання, географічної освіти майбутнього спеціаліста. При його розробці необхідно керуватися певними концептуальними положеннями. Серед них необхідно відзначити направленість програми на вивчення сучасних проблем територіальної організації суспільства і регіональних соціальних структур. Завдання полягає в тому, щоб програма курсу відповідала сучасним вимогам, узагальнювала нові закономірності і тенденції, давала їм наукову інтерпретацію. Вона повинна бути на рівні передових досягнень науки. Важливо також, щоб усі розділи і теми програми були логічно взаємоув’язані. Зміст і логіка програми повинні виходити із того, що засвоєння соціально-географічних знань буде міняти стиль мислення студентів, вводити їх у зовсім новий світ понять, категорій і законів, навчить мислити строгими науковими категоріями. При цьому стиль і мова програми повинні носити проблемний характер, зацікавлювати студентів у пізнанні і вивченні соціальної географії.

Мета курсу - формування у студентів нового типу соціально-географічних знань, які відповідають рівню світової соціальної географії. При цьому, звичайно, нема потреби відмовлятися від власних наукових досягнень. У програмі ставиться завдання адаптувати досягнення західної соціальної географії до дослідницьких проблем вітчизняної соціальної географії з тим, щоб нове покоління студентів відповідало потребам світової практики.

Програма курсу включає теми, які утворюють кістяк, основну частину курсу, засвоєння якого дозволить студенту вступити у внутрішній світ соціальної географії, ознайомитися з досягненнями науки, основними соціально-географічними парадигмами і науково-дослідним інструментарієм, зв'язками і взаємодією з іншими науками і галузями знань. Усі теми згруповані в чотири роз­діли. У першому розділі показані соціальна географія як наука та її методологія. Другий розділ присвячений соціально-географічним основам народонаселення, які включають широкий круг знань з проблем вивчення соціальних аспектів населення. У третьому розділі розглядається географія соціального розвитку і соціальної динаміки. У четвертому розділі розкриті географічні аспекти соціального управління і геофутурологія.

Запропонована програма курсу показує прагнення до можливо більш повного охоплення соціальної реальності в результаті вивчення соціальної географії. Даний курс покликаний дати цілісне уявлення про територіальну організацію соціального життя суспільства, соціуму, його закономірності і тенденції в регіональному вимірі. Водночас він допоможе з’єднати абстрактну теорію з живою практикою, вийти на актуальні проблеми сьогодення.


4.2. Тематичний план
Згідно стандарту вищої освіти курс вивчається у другому семестрі другого курсу: всього 80 год., в т.ч. 28 год. лекцій, 14 год. семінарських занять і 38 год. самостійної роботи.Назва теми

Кількість годин


Розрахунок навчального часу, (год.)

лекції

практичні

1.

Онтологічний статус соціальної географії

4

2

2

2.

Становлення та розвиток соціальної географії в світі і в Україні

3

2

1

3.

Методологія соціально-географічних досліджень

3

2

1

4.

Соціально-географічні основи народонаселення

12

8

4

5.

Географія соціального розвитку і соціальної динаміки

14

10

4

6.

Географічні аспекти соціального управління і прогнозування

16

4

2

Разом

42

28

14


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка