Програми підготовкиСторінка28/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
1

2

3

4

5

16.

Оцінка земельних ділянок комерційного використання

Визначення вартості земельних ділянок комерційного використання4

2

2

17.

Оцінка об`єктів земельної власності, що підлягають розвитку

Методи визначення вартості земельних поліпшень4

2

2

18.

Оцінка земельних ділянок спеціалізованих об’єктів

Визначення вартості земельних ділянок методом розвитку4

2

2

19.

Оцінка часткових прав щодо земельної ділянки

Визначення вартості права користування земельною ділянкою4

2

2

20.

Оцінка для цілей іпотеки

Визначення суми та терміну кредиту під заставу4

2

2

21.

Оцінка фінансових інтересів у нерухомості

Визначення вартості власного та позикового капіталу4

2

2

22.

Організаційно-правове забезпечення проведення оцінки

2

2

0

23.

Рецензування звітів про оцінку

2

0

2

Разом

72

36

36


30.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Вступна лекція. Оцінка землі як вид професійної діяльності
Суспільний запит на землеоціночну діяльність. Формування оцінки земель як професійної діяльності дисципліни. Форми оціночної діяльності.

Призначення і функції оцінки. Державне та громадське регулювання оціночної діяльності. Права та обов’язки оцінювача. Міжнародні та національні стандарти. Етичні норми професійної діяльності


Земельна ділянка як об'єкт оцінки. Визначення та класифікація нерухомого майна
Земельна ділянка як об’єкт нерухомості. Фізичні складові нерухомості. Поняття нерухомості, нерухомої власності та нерухомого майна. Види прав та обов’язків щодо земельної ділянки. Класифікація нерухомого майна з метою оцінки
Ринкова вартість та інші бази оцінки
Вартість як міра корисності нерухомого майна

Ціна, витрати, вартість та ринок.

Види вартості. Поняття ринкової та неринкової баз оцінки.

Складові поняття „ринкова вартість” та умови їх виконання.

Види вартостей, що відмінні від ринкової. Сфери застосування неринкових баз оцінки
Основи теорії вартості грошей у часі
Процеси накопичення та дисконтування.

Розподілення грошових потоків у часі. Поточна вартість. Періодичні платежі. Майбутня вартість.

Порядок побудови Т-карти
Принципи оцінки нерухомості
Принципи оцінки з точки зору власника (користувача)

Принципи, пов’язані з природою нерухомості.

Принципи, пов’язані з ринковим середовищем.

Принцип найбільш ефективного використання.


Способи (підходи, методи і техніка) оцінки нерухомого майна власності
Спосіб оцінки як відображення положення об’єкту нерухомості на ринку.

Підхід, що ґрунтується на зіставленні продажів

Підхід, що ґрунтується на капіталізації доходу

Витратний підхід. Метод залишкової вартості заміщення


Методи оцінки землі
Метод зіставлення цін продажів.

Метод статистичного аналізу ринку.

Метод капіталізації земельної ренти

Інвестиційний метод.

Економічний метод.

Метод співставлення (перенесення).

Метод залишку для землі.

Метод розподілення доходу.

Метод розвитку.
Аналіз найбільш ефективного використання
Мета та задачі аналізу найбільш ефективного використання.

Типи та критерії найбільш ефективного використання.

Послідовність виконання аналізу.

Особливі ситуації при аналізі найбільш ефективного використання.


Процес оцінювання та документування результатів оцінки
Окреслення завдання.

Попередній аналіз, вибір та збір даних.

Аналіз найбільш ефективного використання.

Обґрунтування підходів та вибір методів оцінки.

Обчислення вартості земельної ділянки.

Узгодження результатів оцінки та формування висновку щодо вартості земельної ділянки.

Складання звіту про оцінку
Аналіз ринку нерухомості з метою оцінювання
Особливості функціонування ринку нерухомості та його структури

Чинники попиту та пропозиції.

Ціна нерухомості як суспільно-географічне явище.

Суспільно-географічні методи аналізу вартісних показників ринку нерухомості

Землеоціночна структуризація території
Особливості ціноутворення на земельні ділянки сільськогосподарського використання
Умови і фактори, що визначають ціни на сільськогосподарські угіддя.

Природно-сільськогосподарське районування України.

Агровиробничі групи ґрунтів.

Бонітування грунтів.

Особливості врахування поліпшень земельних ділянок сільськогосподарського призначення
Особливості ціноутворення на земельні ділянки лісогосподарського використання
Умови і фактори, що визначають ціни на лісові землі.

Лісорослинне зонування України.

Групи та категорії захисності лісів.

Лісотаксові пояси та розряди лісових такс.

Період обороту рубки.

Особливості врахування ефектів від не деревної продукції та природних корисних властивостей лісів


Особливості ціноутворення на забудовані земельні ділянки
Умови і фактори, що визначають ціни на забудовані землі.

Регіональні чинники, що враховують місце населеного пункту в системі розселення та виробництва

Зональні чинники, що враховують місце розташування земельної ділянки в межах населеного пункту.

Чинники, що враховують локальні особливості земельної ділянки та її оточення


Оцінка земельних ділянок житлової забудови
Види житлової нерухомості та сегментація її ринку.

Чинники ціноутворення на житлову нерухомість, пов’язані з місцем розташування та фізичними й функціональними характеристиками земельних поліпшень.

Частка землі в загальній вартості житлової нерухомості.

Ситуаційні класи та територіаломісткість житлової забудови


Оцінка земельних ділянок комерційного використання
Види комерційної нерухомості та сегментація її ринку.

Рівні дохідності комерційної нерухомості залежно від місця розташування та фізичних й функціональних характеристик земельних поліпшень.

Розподілення доходу з комерційної нерухомості між землею та земельними поліпшеннями
Оцінка об`єктів земельної власності, що підлягають розвитку
Земельна ділянка як об’єкт інвестування

Способи розвитку земельної власності: розмежування, консолідація та поліпшення земельних ділянок.

Структура вартості земельних поліпшень.

Прибуток підрядника, інвестора та забудовника

Дисконтування грошових потоків при розвитку земельної власності
Методи визначення вартості земельних поліпшень
Визначення вартості розвинутої земельної власності

Методи визначення вартості будівництва.

Структура зведеного кошторису.

Витрати на маркетинг.

Вартість фінансування.

Прибуток забудовника.

Трансакційні витрати.

Розподілення грошових потоків у часі.


Оцінка земельних ділянок спеціалізованих об`єктів
Відмінні ознаки спеціалізованої нерухомості

Сутність методу залишкової вартості заміщення.

Ринкова вартість земельної ділянки при існуючому використанні

Залишкова вартість заміщення земельних поліпшень

Види знецінення земельних поліпшень та методи його визначення
Оцінка часткових прав щодо земельної ділянки
Право оренди земельної ділянки як часткове право

Інтерес орендодавця та орендаря

Ринкова та контрактна орендні плати

Ризики отримання доходу орендодавцем та орендарем

Вартість права постійного користування

Вартість права обмеженого користування чужою власністю


Оцінка для цілей іпотеки
Особливості оцінки нерухомості як заставного забезпечення

Види заставної вартості

Вимоги до оцінки різних типів нерухомості

Оцінка ризиків, притаманних оцінюваній власності

Статус оцінювача, що надає послуги кредитній установі
Оцінка фінансових інтересів у нерухомості
Структура грошових потоків для різних фінансових інтересах

Ставки капіталізації (дисконту) для власного та позикового капіталу

Вартість власного та позикового капіталу

Ефективність залучення позикових коштів

Фінансовий левередж

Іпотечно-інвестиційний аналіз


Організаційно-правове забезпечення проведення оцінки
Порядок проведення оцінки відповідно до законодавства.

Складання завдання та укладання договору на проведення оцінки.

Істотні складові договору на виконання оцінки.

Форми та склад звіту.

Термін дії оцінки.

Вимоги щодо збереження оціночної документації


30.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Земельний кодекс України.

 2. Цивільний кодекс України.

 3. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”.

 4. Закон України “Про оцінку земель”.

 5. Международные стандарты оценки. Шестое издание. 2003. – М.: РОО, 2004. – 423 с.

 6. Національний стандарт №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав

 7. Національний стандарт №2 “Оцінка нерухомого майна”

 8. Драпіковський О., Іванова І. Практикум з оцінки міських земель, 2-е видання, зі змінами та доповненнями. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 116 с.

 9. Драпиковский А., Иванова И. Недвижимость: комментарий к Международным правилам оценки. – К.: Принт-Экспресс, 2004. – 60 с.

 10. Драпіковський О., Іванова І. Оцінка земельних ділянок. - К.: Прінт-Експрес, 2004. – 296 с.

 11. Основи земельнооціночної діяльності: навчально-методичні матеріали спецкурсу для студентів географічного факультету. – К.: Видавничо-полігрфічний центр “Київський університет”, 1999. – 46 с.

 12. Основи земельнооціночної діяльності: законодавчі та нормативно-методичні документи, Київський коледж нерухомості. – К.: Науковий світ, 2001. – 117 с.

 13. Оценка имущества и имущественных прав в Украине. 2-е изд./ Под ред.Н.Лебедь. – К.: Принт-Экспресс, 2002. – 688 с.

 14. Оценка недвижимости: Учебник. Второе издание / Колл. авт. Под ред. А.И.Драпиковского и И.Б.Ивановой. – Бишкек: Ега-Басма, 2007. – 480 с.

 15. Оценка рыночной стоимости недвижимости. / Общ.ред.В.Н.Зарубина, В.М.Рутгайзера. – М.: Дело, 1998. – 384 с.

 16. Организация оценки и налогообложения недвижимости, в 2-х томах / Под общ. редакцией Дж. К. Эккерта. - М., РОО, 1997, 382 с., - 442 с.

 17. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости: Энциклопедия оценки. - СПб: изд-во гос. технич. ун-та, 1997. - 422 с.


30.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1. Земельна ділянка як об’єкт оцінки.

2. Основи теорії вартості грошей у часі.

3. Стандартні функції складного відсотку.

4. Методи оцінки землі.

5. Визначення найбільш ефективного використання.

6. Принципи оцінки землі.

7. Ринок нерухомості.

8. Визначення вартості ділянок сільськогосподарського використання.

9. Визначення вартості ділянок лісогосподарського використання.

10. Вартісні показники ринку нерухомості.

11. Визначення вартості ділянок житлової забудови.

12. Визначення вартості ділянок комерційного використання.

13. Методи визначення вартості земельних поліпшень.

14. Метод розвитку.

15. Вартість права на землю.

16. Сума, термін кредиту під заставу.

17. Визначення вартості власного та позикового капіталу.

18. Рецензування звітів оцінку.


30.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Способи оцінки нерухомого майна (3 год.).

2. Аналіз ринку нерухомості (4 год.).

3. Особливості оцінювання земельних ділянок різних типів (4 год.).

4. Правове забезпечення проведення оцінки (3 год.).


30.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжний контроль - два модулі. Підсумковий - залік.
31. “Географія торгівлі”

(Упорядник – доц. Дорошенко В.)
31.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Курс "Географія торгівлі" вивчається студентами IV курсу географічного факультету кафедри економічної і соціальної географії. Метою курсу є: ознайомлення студентів з основними поняттями з географії торгівлі, дати цілісне уявлення про місце торгівлі у господарському комплексі України та окремих районів, її структуру, принципи територіальної організації і регіональні відмінності у рівнях торговельного обслуговування населення, виявити взаємозв'язки розміщення об'єктів внутрішньої торгівлі з розміщенням виробництва і розселенням населення. Завданням курсу є вивчення сучасного стану і перспектив подальшого розвитку споживчого ринку, соціальних і економічних аспектів його функціонування в період транcформації суспільства, переходу до ринку, становлення принципово нових відносин у товарному виробництві, характері розподілу, обміну і споживання товарів.

В результаті вивчення курсу студенти повиннізнати:

 • сучасний стан торговельного потенціалу України;

 • його структуру: товарно-ресурсну (виробництво споживчих товарів), галузеву (особливості розвитку і розміщення підприємств торгівлі), територіальну (поєднання виробництва і торгівлі ТНС на різних рівнях у вигляді регіональних споживчих комплексів), організаційно-управлінську.

Крім вивчення питань розвитку і розміщення внутрішньої торгівлі у курсі значне місце відведено зовнішній торгівлі. У період зрушень у структурі світового господарства, нового місця України у системі міжнародного географічного поділу праці, розвитку процесів економічної інтеграції країн світу зростає роль зовнішньої торгівлі як важливого чинника розбудови Української держави і розвитку її національної економіки. Економіко-географи повинні знати можливі напрями виходу України до світових товарних ринків, основні засади зовнішньоекономічної діяльності в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, входження України до СОТ.

вміти:

 • аналізувати стан і тенденції розвитку торговельного обслуговування;

 • пов’язувати розвиток і розміщення торгівлі з транспортом, промисловістю, сільським господарством.


31.2. Тематичний план
Структура: лекції – 36 год., семінарські і практичні заняття – 18 год., самостійна робота студентів 14 год.
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.)

лекції

практичні

1

2

3

4

5

1.

Предмет, метод і завдання курсу

2

2

-

2.

Торгівля в господарському комплексі і територіальних суспільно-географічних системах

3

2

1

3.

Міжгалузеві і регіональні зв’язки торгівлі

3

2

1

4.

Суспільно-географічні аспекти вивчення торгівлі

2

1

1

5.

Формування і розвиток торгівлі і науки про її розвиток в Україні

2

1

1

6.

Закономірності і принципи територіальної організації торгівлі

4

2

2

7.

Торговельний потенціал, його суть, структура і вивчення

1

1

-
1

2

3

4

5

8.

Товарно-ресурсна структура торговельного потенціалу України

1

1

-

9.

Розміщення виробництва непродовольчих товарів

7

5

2

10.

Розміщення виробництва продовольчих товарів

7

5

2

11.

Територіально-галузева структура торговельного потенціалу

4

2

2

12.

Територіальні аспекти організації торгівлі в містах

4

2

2

13.

Територіальні аспекти організації торгівлі в сільській місцевості

4

2

2

14.

Торговельно-економічне районування України

1

1

-

15.

Проблеми розміщення підприємств громадського харчування

1

1

-

16.

Екологічні проблеми розміщення виробництва

2

-

2

17.

Зовнішня торгівля України та її місце у системі зовнішньоекономічних зв’язків

2

2

-

18.

Товарна і регіональна структура експорту України

1

1

-

19.

Товарна і регіональна структура імпорту України

1

1

-

20.

Проблеми розвитку і регулювання регіонального споживчого ринку на сучасному етапі

2

2

-

Разом

54

36

18


31.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП
Географія внутрішньої і зовнішньої торгівлі як одна з галузевих суспільно-географічних дисциплін. Місце географії торгівлі у системі географічних наук і підготовці спеціалістів з проблем регіонального управління і викладання географії.

Методи географії торгівлі. Статистика внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Джерела знань курсу.


Теоретичні основи територіальної організації торгівлі
Предмет, зміст і завдання курсу "Географія торгівлі"

Об'єкт вивчення географії торгівлі - торгівля як галузь народного господарства, її товарні ресурси і торговельне обслуговування населення; предмет - територіальні аспекти цієї діяльності. Внутрішня і зовнішня торгівля, їх взаємозв'язки.

Основні терміни і поняття географії торгівлі. Роздрібний товарообіг, забезпеченість населення торговельною площею, кількість підприємств торгівлі у розрахунку на 10 тис. жителів, фактичні і раціональні норми споживання продовольчих і непродовольчих товарів, "споживчий кошик", обсяги продажу окремих груп товарів та їх співвідношення тощо. Основні завдання курсу - вивчення товарних ресурсів торгівлі, формування і розміщення роздрібного товарообігу у територіальному аспекті, розміщення торговельної мережі у системах міського і сільського розселення, роль експортно-імпортних поставок у розвитку і реформуванні економіки України, виявлення територіальних відмінностей у рівнях виробництва, реалізації і споживання основних груп товарів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка