Програми підготовкиСторінка27/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

28.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1. Наукові основи територіально-виробничого комплексоутворення.

2. Фактори комплексоутворення, їх класифікація та суспільно-географічна оцінка.

3. Систематика і основні типологічні ознаки суспільно-географічних комплексів.

4. Науково-методологічні основи системно-структурного аналізу суспільно-географічних комплексів.

5. Промислове комплексоутворення (теоретико-методологічні основи).

6. Спеціалізація і комплексний розвиток господарства суспільно-географічного району.

7. Агропромислова інтеграція – головна умова формування АПК.
28.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 14 годин.

1. Оцінка факторів комплексоутворення (2 год.).

2. Систематика суспільно-географічних комплексів (2 год.).

3. Системно-структурний аналіз господарських комплексних утворень (4 год.).

4. Промислове комплексоутворення і агропромислова інтеграція (4 год.).

5. Наукові підходи до оцінки ефективності спеціалізації і комплексно-пропорційного розвитку суспільно-географічних комплексів (2 год.).


28.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за такими темами: фактори формування і функціонування господарських комплексів; закономірності суспільно-географічного комплексоутворення; систематика та основні типологічні ознаки суспільно-географічних комплексів; наукові ознаки структурно-системного аналізу суспільно-географічних комплексів. Другий модульний контроль включає питання 3 тем: наукові основи територіальної організації міжгалузевих комплексів; промислові комплекси і закономірності їх формування; агропромислова інтеграція – головна умова формування промислових комплексів; суспільно-географічне комплексоутворення і проблеми природокористування.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.


29. “ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ“

(Упорядник – доц. Шишацький В.)
29.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу: поглиблене вивчення електорально-географічних особливостей розвитку України. Для цього необхідне виконання таких завдань:

 • з’ясувати місце електоральної географії в системі географічних наук, визначити її об’єктно-предметну область дослідження, потятійно-термінологічний апарат;

 • отримати уявлення про об’єкти політичної сфери, які впливають на функціонування і розвиток електорально-географічних процесів в Україні;

 • визначити систему факторів, що впливають на розвиток електоральної сфери в Україні, пояснити їх причинно-наслідкові зв’язки;

 • проаналізувати усю сукупність виборчих змагань в Україні, виявити їх основні закономірності та особливості;

 • навчитись наукових методів аналізу електоральної географії.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

 • сутність електоральної географії як наукового напрямку політичної географії;

 • орієнтуватись в основних положеннях політології, що взаємопов’язані із політичним життям суспільства в частині виборів органів державної та місцевої влади, референдумів і т.п.;

 • передумови і фактори, котрі як опосередковано, так і безпосередньо впливають на територіальну організацію політичного життя українського суспільства;

 • основні особливості електорального розвитку Україні від моменту проголошення її суверенітету;

 • основні об’єкти виборчих змагань та територіальні особливості їх електоральних результатів.

вміти:

 • охарактеризувати будь-які політичні сили виходячи із їхніх виборчих програм та політичної діяльності;

 • визначити на яку групу населення (соціальну, вікову, територіальну тощо) орієнтується та чи інша політична сила;

 • виявити основні електорально-географічні тенденції розвитку тих чи інших політичних об’єктів;

 • застосовувати отримані знання на практиці, зокрема й з використанням спеціальних методів дослідження.


29.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.)

лекцій

практичних

1

2

3

4
1.

Вступ до електоральної географії.

2

2
2.

Теоретико-методологічні засади науки. Історія розвитку науки. Зв’язки з іншими дисциплінами.

4

2

2

3.

Поняття про політичні партії. Види ПП. Цілі і завдання ПП. Типологія ПП.

2

2
4.

ПП лівої орієнтації, їх особливості, географія поширення.

4

2

2

5.

ПП правої орієнтації, їх особливості, географія поширення.

2

2
6.

ПП центристської орієнтації, їх особливості, географія поширення.

4

2

2

7.

Інші види ПП (маргінальні, харизматичні та ін.), географія їх поширення.

2

2
8.

Партійно-політичні системи, їх різновиди.

4

2

2

9.

Виборчі системи, їх різновиди.

2

2
10.

Партійно-політична і виборча системи в Україні, їх еволюція.

4

2

2
1

2

3

4

5

11.

Політичні партії в Україні, їх типологія.

2

2
12.

Електорально-географічні особливості загальнонаціональних виборів в Україні. 1991 – 2002 рр.

4

2

2

13.

Електорально-географічні особливості загальнонаціональних виборів в Україні. 2004-2007 рр.

2

2
14.

Електоральна карта України: причини і наслідки її формування й розвитку.

4

2

2

Разом

42

28

14


29.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Вступ
Сутність електоральної. Підходи до визначення електоральної географії. Структура електоральної географії. Місце електоральної географії в системі географічних наук. Основні цілі і завдання електоральної географії. Огляд літератури з електоральної географії та суміжних наукових дисциплін. Рекомендована література.
Об’єкт і предмет вивчення електоральної географії
Уявлення про об’єкт та предмет дослідження. Мета і завдання електоральної географії. Електоральні об’єкти. Електорально-територіальні процеси, їх види.
Взаємозв’язки електоральної географії з іншими науками
Зв’язки з науками географічного циклу: зв’язки із суспільно-географічними дисциплінами, а також окремими галузевими напрямками природничої географії, картографією. Зв’язки з науками політологічного циклу та науками, що лежать на стику політології і інших фундаментальних наук. Зв’язки з загальнотеоретичними та методологічними науками. Формування власної теоретичної бази, трансформація підходів і методів суміжних наук в специфічні методи і прийоми досліджень електоральної географії.

Історія виникнення і розвитку електоральної географії
Причини виникнення науки. Еволюція політичної думки світу. Розвиток і трансформація основних суспільно-політичних течій. Виникнення, еволюція і сучасний стан політичних партій та партійно-політичних систем світу. Етапи розвитку електоральної географії; значення роботи Ф.Ратцеля “Політична географія”. Андре Зігфрид як засновник напрямку електоральної географії. Сучасна світова електоральна географія у Великій Британії, Франції, США, Німеччині, Італії, Польщі, Індії та інших країнах. Праці з електоральної географії провідних західноєвропейських та американських вчених. Виникнення і розвиток електоральних досліджень у царській Росії, Радянському Союзі, Російській Федерації. Розвиток суспільно-політичної думки в Україні. Політична історія України та провідні політичні постаті. Виникнення і розвиток політичних партій і течій в Україні. Сучасний стан політичної системи в Україні і роль політичних партій та рухів у її формуванні. Основні суспільно-політичні течії в сучасній Україні. Новітні дослідження українських вчених в галузі електоральної географії.
Методи дослідження електоральної географії
Основні підходи до організації досліджень в електоральній географії. Методи дослідження: загальнонаукові, міждисциплінарні, логічні, географічні, політологічні, емпіричні; використання математичного апарату для аналізу електоральних процесів; географо-математичне моделювання та прогнозування.
Політико-ідеологічні течії світу, їх географія
Політико-ідеологічні течії, їх види і різновиди. Типологія політико-ідеологічних течій. Короткий огляд основних політико-ідеологічних течій: комунізм, соціал-демократія, лібералізм, консерватизм та інші. Географія політико-ідеологічних доктрин у світі. Географічні закономірності поширення політико-ідеологічних доктрин і їх вплив на економічний і соціальний розвиток держав. Особливості формування політико-ідеологічних доктрин в Україні. Географія політико-ідеологічних доктрин в Україні.


Політичні партії та громадські організації, їх географія
Види добровільних об’єднань громадян. Політичні партії: їх еволюція, функції, роль у житті суспільства. Підходи до типології політичних партій. Географія поширення і впливу політичних партій у світі. Типологія сучасних українських політичних партій. Географія поширення і впливу політичних партій в Україні. Партійні системи. Типологія партійних систем. Географія партійних систем у світі. Українська партійна система, особливості її становлення та еволюції. Суспільно-політичні рухи, їх роль у формуванні партійних систем. Географія наймасовіших суспільно-політичних рухів світу. Громадські організації. Суспільно-політичні рухи та громадські організації в Україні, їх географія та вплив на політичну систему.
Виборчі системи світу, їх географія
Виборчі системи, їх типологія, особливості. Способи функціонування різних виборчих систем. Недоліки і переваги різних виборчих систем. Географія виборчих систем світу. Виборча система в Україні, її еволюція.
Географія політико-ідеологічних течій та політичних партій в Україні
Основні політико-ідеологічні течії сучасної України. Географічні особливості розвитку і поширення політико-ідеологічних течій в Україні. Становлення і розвиток політичних партій в Україні. Географічні особливості впливовості політичних партій та формування їх регіональних осередків. Особливості розвитку суспільно-політичних рухів в Україні. Географічні особливості поширення суспільно-політичних рухів та їх вплив на партійно-політичну систему України.
Географічний аналіз електоральних процесів в Україні
Огляд основних електоральних процесів та їх підсумків в Україні впродовж 1990-2007 років. Географічний аналіз виборчих процесів в Україні: референдуми ’90, ’91 та ’2000 рр.; президентські вибори ’91, ’94, ’99, ’04 рр.; парламентські вибори ’90, ’94, ’98, ’02, ’06, ’07 рр. Роль різних чинників у виборчих процесах та їх оцінка. Головні регіональні електорально-географічні відмінності в Україні. Підходи до електорально-географічного районування України. Чинники електорально-географічного районування. Електорально-географічні райони України. Основні тенденції розвитку електорально-географічних процесів в Україні та їх прогноз.
29.4. Список рекомендованої літератури


 1. Базів В.А. Політичні партії в незалежній Україні: генеза і типологія. – Львів, Світ, 99.

 2. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. Навч. посібник для ВУЗів. – К., АМУПП, 00.

 3. Войтенко В.П. Партії очима демографа: вибори ’98, вибори ’99. – К., 99.

 4. Дністрянський М.С. Політична географія України. – Львів, 1997.

 5. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. –Львів, 00.

 6. Здіорук С.І. Проблеми функціонування політичних партій в Україні в системі владних відносин. – К., НІСД, 01.

 7. Каледин М. Политическая география: истоки, проблемы, принципы, научные концепции. – С.-Пб., 1996.

 8. Колосов В. Политическая география. – Л., 1988.

 9. Мироненко В., Колосов В. Политическая география и геополитика. – С.-Пб., 2002.

 10. Олійник Я.Б., Шишацький В.Б. Електоральна географія – новий напрямок суспільної географії в Україні. Економічна і соціальна географія. Ви­пуск 53. – К.: Обрії, 2002. – С.12-21.

 11. Політичні партії в Україні: інформаційно-довідкове видання /за ред. М.Рябця. – К., ЦВК, 2001.

 12. Політологія /за ред. Дзюбка І.С, Лемківського К.М. – К.: ВШ, 2001.

 13. Політологія /за ред. Семків О.І. та ін. – Львів: Світ, 1994.

 14. Соціально-економічна географія України /за ред. Шаблія О.І. – Львів, 94.

 15. Туровский. Р.Ф. Политическая география. – М. – Смоленск: издательство СГУ, 1999.

 16. Шевченко В.Ф. та ін. Історія українських політичних партій. – К.: НАВСУ, 1999.

 17. Шишацький В.Б. Деякі територіальні особливості електоральних проце­сів в Україні на парламентських виборах 2002 р. Вісник КНУ ім. Шевченка. Сер. Географія. Випуск 49. -К.: Київський ун-т, 2003. – С.57-59.

 18. Шишацький В.Б. Територіальні особливості партійно-політичних орієнтацій виборців в Україні 1998-2002 років. “Наукові записки” ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ, вип. 22. – К.: 2003. – С.18-24.

 19. Шишацький В.Б. Особливості регіональної поляризації виборчих уподобань населення під час президентських виборів 2004 року. Вісник КНУ ім. Шевченка. Сер. Географія. Випуск 52, ч.2. – К.: «Київський університет», 2006. – С.30-32.

 20. Шишацький В.Б. Особливості регіональної поляризації виборчих уподобань населення під час президентських виборів 2004 року. Вісник КНУ ім. Шевченка. Сер. Географія. Випуск 52, ч.2. –К.: «Київський університет», 2006. -С.30-32.

 21. www.cvk.gov.ua

 22. www.cvu.org.ua


29.5. Теми семінарських та практичних занять.
Семінар № 1. Політико-ідеологічні доктрини світу.

Семінар № 2. Політичні партії, громадські організації та виборчі системи.

Практична робота № 1. Графічний аналіз електоральних процесів в Україні методом трикутної діаграми.

Практична робота № 2. Графічний аналіз електоральних процесів в Україні методом картограми та картодіаграми.

Практична робота № 3. Математико-географічний аналіз електоральних процесів в Україні за допомогою кореляційного аналізу.

Практична робота № 4. Побудова і аналіз географо-математичної моделі президентських виборів в України.

Практична робота № 4. Побудова і аналіз географо-математичної моделі парламентських виборів в України.
29.6. Завдання для самостійної роботи
1. Історія розвитку політичних рухів і політичних партій в Україні кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.

2. Організаційні та ідеологічні засади розвитку сучасних політичних партій в Україні та світі.

3. Особливості функціонування виборчих систем світу.

4. Основні політичні партії в Україні, їх ідеологічні засади, партійні лідери.

5. Електорально-географічний аналіз виборчих процесів в Україні.
29.7. Проміжний та підсумковий контроль
Проміжний контроль складається із 2-х модулів; до першого модулю входять такі блоки питань: сутність електоральної географії; історія науки; політичні ідеології; політичні партії і громадсько-політичні рухи; до другого модулю входять такі блоки питань: політичні системи; виборчі системи; географія політико-ідеологічних течій та партій, що їх представляють у світі та в Україні.

Підсумковий контроль – іспит.


30. “СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ”

(Упорядник – ас. Драпіковський О.)
30.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою курсу є вивчення суспільно-географічних основ землеоціночної діяльності. При цьому вирішуються такі завдання:

- дається оцінка землі як виду теоретичної і практичної діяльності;

- ознайомлюється із загальними поняттями, принципами та способами оцінки землі;

- наводяться прикладі аналізу ефективного використання земельної ділянки.

В результаті вивчення студенти повинні

знати:

- особливості правового та методичного регулювання оцінки землі;

- зміст ринкової та неринкової баз оцінки землі;

- способи оцінки як відображення положення об’єкту земельної власності на ринку;

- специфічні риси ринку землі;

- особливості застосування порівняльного підходу при оцінці землі;

- вимоги до звіту з оцінки землі;

вміти:

- проводити аналіз ринку землі і визначати ринкову вартість об’єктів земельної власності;

- давати аналіз місця розташування і опис земельної ділянки;

- визначати напрямки найбільш ефективного використання земельної ділянки.
30.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.)

лекції

практичні

1

2

3

4

5

1.

Вступна лекція. Оцінка землі як вид професійної діяльності

2

2

0

2.

Земельна ділянка як об'єкт оцінки. Визначення та класифікація нерухомого майна

2

0

2

3.

Ринкова вартість та інші бази оцінки

2

2

0

4.

Основи теорії вартості грошей у часі

2

0

2

5.

Принципи оцінки нерухомості

2

2

0

6.

Стандартні функції складного відсотку

2

0

2

7.

Способи (підходи, методи і техніка) оцінки нерухомого майна власності

Методи оцінки землі4

2

2

8.

Аналіз найбільш ефективного використання

Визначення найбільш ефективного використання4

2

2

9.

Процес оцінювання та документування результатів оцінки

Форми звіту про оцінку земельної ділянки4

2

2

10.

Аналіз ринку нерухомості з метою оцінювання

Ринок нерухомості в районі розташування земельної ділянки4

2

2

11.

Особливості ціноутворення на земельні ділянки сільськогосподарського використання

Визначення вартості земельних ділянок сільськогосподарського використання4

2

2

12.

Особливості ціноутворення на земельні ділянки лісогосподарського використання

Визначення вартості земельних ділянок лісогосподарського використання4

2

2

13.

Особливості ціноутворення на забудовані земельні ділянки

2

2

0

14.

Вартісні показники ринку нерухомості в районі розташування земельної ділянки

2

0

2

15.

Оцінка земельних ділянок житлової забудови

Визначення вартості земельних ділянок житлової забудови4

2

2


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка