Програми підготовкиСторінка25/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

27. “ОСНОВИ РАЙОННОГО ПЛАНУВАННЯ”


(Упорядник – доц. Шишацький В.)
27.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу: загальне ознайомлення із районним плануванням як важливою сферою науково-дослідної і проектно-планувальної діяльності людини. Для цього необхідно виконати такі завдання:

 • отримати загальне уявлення про усю сукупність проектно-планувальних робіт, а також роль і місце в цій сукупності географічних дисциплін;

 • оцінити можливості районного планування в сучасних соціально-економічних умовах України, знати теоретичні, методичні і прикладні аспекти дисципліни;

 • навчитись використовувати на практиці основи районного (територіального) планування.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

 • основні наукові і практичні положення районного планування;

 • роль географічної науки в проектно-планувальних дослідженнях;

 • зміст і структуру робіт зі складання схем і проектів районного планування;

 • етапність і послідовність виконання проектно-планувальних робіт;

 • значення районного планування для цілей регіонального управління і регіонального розвитку держави та її окремих територій.

вміти:

 • виявити основні проблеми і диспропорції в соціально-економічному розвитку території;

 • оцінити значення окремих факторів для можливостей перспективного розвитку території;

 • застосувати отримані знання на практиці і розробити змістовні рекомендації щодо перспектив регіонального розвитку планованої території.


27.2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.)

лекцій

практичних

1.

Містобудування як сфера теоретичної та практичної діяльності людини. Розділи містобудівної теорії та їх зв'язок з іншими галузями наукового знання.

2

2

-

2.

Система науково-проектних робіт з планувальної організації територіальних систем різних ієрархічних рівнів.

4

2

2

3.

Законодавча та нормативна база районного і міського планування. Методичний апарат районного і міського планування.

2

2

-

4.

Розвиток районного і міського планування в Україні і за кордоном. Об’єкти, види та завдання районного планування.

4

2

2

5.

Аналіз території. Природні умови та ресурси.

2

2

-

6.

Аналіз території. Комплексна оцінка території. Демографічна ємність території.

4

2

2

7.

Населення та трудові ресурси.

2

2
8.

Перспективи розвитку господарства. Промисловість. Агропромисловий комплекс. Лісове господарство.

4

2

2

9.

Перспективи розвитку господарства. Складське господарство. Наука та наукове обслуговування. Виробнича база будівництва.

2

2

-

10.

Розселення. Види, форми та системи розселення.

4

2

2

11.

Планувальна структура та функціо­нальне зонування території. Міжселенне культурно-побутове обслуговування. Організація масового відпочинку.

2

2

-

12.

Транспорт. Інженерне забезпечення території.

4

2

2

13.

Охорона навколишнього середовища та пам’яток історії і культури.

2

2

-

14.

Організація проектування та склад проектних матеріалів. Реалізація проектних рішень та їх ефективність.

4

2

2

Разом

42

28

14


27.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Вступ
Поняття про районне планування як про науку і практику просторово-функціональної організації простору. Підходи до визначення районного планування. Особливості районного планування. Основні цілі і завдання районного планування. Загальна послідовність виконання проектних робіт. Структура і види проектно-планувальних робіт. Місце і роль районного планування в структурі проектно-планувальних робіт. Поняття про схеми і проекти районного планування.
Об’єкт і предмет районного планування
Поняття про об’єкт районного планування. Залежність розмірів території об’єкту від деталізації дослідження. Поняття про районні планувальні системи як предмет районного планування. Склад і особливості планувальних систем, їх відмінність від соціально-економічних та виробничо-територіальних систем. Структура планувальних систем, їх основні підсистеми.
Взаємозв’язки районного планування з іншими науками
Зв’язки з науками географічного, містобудівного, економічного, медичного циклу, із загальнотеоретичними та методологічними науками, іншими науковими дисциплінами. Формування власної теоретичної бази науки, трансформація підходів і методів суміжних наук в специфічні методи і прийоми районного планування.
Історія виникнення і розвитку районного планування
Передумови виникнення науки. Перші схеми і проекти районного планування найбільших західноєвропейських міст. Розвиток районного планування у розвинених країнах Західної Європи, Північної Америки та інших частин світу. Виникнення і розвиток районного планування в Радянському Союзі. Українська школа районного планування. Етапи розвитку районного планування в Україні. Сучасний стан дисципліни в в нашій країні та провідних державах світу.
Методологічні засади районного планування
Основні властивості планувальних систем. Підходи до дослідження і конструювання систем. Прогнозування планувальних систем: суть прогнозування, сфери прогнозування, види прогнозів; відмінність між планом і прогнозом; фактори невизначеності; методи прогнозування. Принципи конструювання планувальних систем.
Аналіз території у районному плануванні
Основні етапи аналізу території. Аналіз природних умов і ресурсів. Особливості оцінки природних умов і ресурсів на територіях з різним функціональним використанням. Пофакторна оцінка природних умов і ресурсів. Комплексна оцінка території. Оцінка часткова і повна. Фактори, що враховуються при комплексній оцінці території. Категорії ділянок території за ступенем сприятливості умов. Способи оцінки сприятливості території. Демографічна місткість території. Часткові та інтегральні показники демографічної місткості території. Показники, що характеризують територію, рекомендовану до перспективного використання.
Аналіз населення і трудових ресурсів
Визначення основних демографічних показників території. Прогнозування чисельності населення за демографічними показниками. Методи прогнозування. Аналіз відношення населення до праці. Фактори, що впливають на зайнятість населення. Поділ населення території на зайняте в містоутворюючих, містозабезпечуючих і містообслуговуючих галузях. Прогноз чисельності населення методом трудового балансу.
Перспективи розвитку господарства території
Галузева структуризація господарської діяльності. Галузі матеріального виробництва та невиробничої сфери. Містобудівельна структуризація господарства. Поняття про містоутворюючі галузі, містозабезпечуючі та місто обслуговуючі галузі. Класифікація галузей за характером опосередкованості від природного середовища. Прогноз розвитку господарства території. Виявлення найбільш ефективних галузей спеціалізації. Визначення ступеню перспективності спеціалізації. Визначення шляхів і напрямків розвитку подальшої спеціалізації виходячи з наявних місцевих ресурсів і можливостей їх використання.
Аналіз промисловості
Промисловість як галузь господарства, що має найвищий районоутворюючий та містоутворюючий потенціал. Принципи розміщення промисловості. Передумови і фактори раціонального розміщення промисловості. Етапи аналізу промисловості. Містобудівельні умови, що висуваються при розміщенні нових промислових комплексів.
Аналіз сільського господарства
Розмір території для схем і проектів розвитку сільського господарства. Аналіз стану розвитку сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство як структурний елемент агропромислового комплексу. Умови і фактори, що забезпечують створення АПК. Принципи розміщення підприємств і закладів АПК. Врахування потреб населення у сільськогосподарській продукції. Поняття про науково обгрунтовані норми споживання продуктів харчування.
Аналіз лісового господарства
Визначення сучасного стану лісового фонду і лісового господарства. Розподіл лісів за територіями. Поділ лісів на категорії в залежності від можливостей експлуатації. Напрямки ведення лісового господарства. Виявлення потреб господарства території в лісових ресурсах. Розробка пропозицій по перспективним напрямкам розвитку і розміщення лісового господарства.
Аналіз науки і наукового обслуговування
Характеристика розвитку і розміщення закладів науки і наукового обслуговування. Місце науки і наукового обслуговування в господарському комплексі території. Чисельності зайнятих в науці і науковому обслуговуванні. Кількість наукових закладів, їх типи, територіальне розміщення і значення в системі наукових закладів. Асигнування, що виділяються на проведення наукових досліджень і розробок. Профіль наукових досліджень і розробок закладів на території та їх відповідність основній спеціалізації регіону. Перспективи розвитку закладів науки і наукового обслуговування на території регіону. Господарська класифікація закладів науки і наукового обслуговування. Відомча класифікація закладів науки і наукового обслуговування. Класифікація закладів науки і наукового обслуговування за місцем у територіальному поділі праці. Типізація населених пунктів – наукових центрів за ступенем концентрації і диверсифікації закладів науки і наукового обслуговування.

Аналіз невиробничої сфери
Класифікація невиробничої сфери за видами послуг. Класифікація невиробничої сфери за частотою попиту. Послідовність аналізу невиробничої сфери. Детальна характеристика кожної галузі невиробничої сфери за показниками.
Планувальна структура території
Поняття планувальної структури території, мета її розробки. Послідовність робіт при розробці планувальної структури. Типи основних елементів планувальної структури. Види елементів планувальної структури в залежності від їх впливу на умови господарського освоєння прилеглої території. Визначення зон впливу елементів планувальної структури. Етапи розробки схем перспективної планувальної структури.
Функціональне зонування території
Функціональні зони та функціональне зонування. Мета та завдання функціонального зонування території. Типи функціональних зон за інтенсивністю господарського використання. Режими використання територій з різним рівнем господарського використання. Типи функціональних зон за основним видом господарської діяльності. Особливості планування різних типів функціональних зон.
Розселення населення і розвиток мережі поселень
Поняття розселення населення, його види, типи і форми,. Класифікація і типізація сільських і міських поселень за різними показниками; інтегральна типізація поселень. Опорний каркас розселення. Системи розселення. Види зв’язків у системах розселення. Завдання формування групових систем населених місць. Типізація систем розселення. Етапи формування перспективного варіанту системи розселення.
Інженерно-транспортне забезпечення території
Транспортне забезпечення території. Основні етапи аналізу. Показники, що характеризують транспортну мережу. Поняття норм витрат часу на пересування з різною метою. Побудова транспортних ізохрон. Прогнозування пасажиропотоків і вантажопотоків. Вибір оптимального виду транспорту. Взаємозв’язок транспортної мережі з системою розселення. Накреслення транспортної мережі.

Водопостачання та водовідведення. Основні етапи аналізу. Поняття водогоспо­дарського балансу. Аналіз прихідної і витратної частин. Нормативи водоспоживання.Енергопостачання. Основні етапи аналізу. Енергетичний баланс території. Нормативи енергопостачання.
Інженерна підготовка території
Поняття про інженерну підготовку. Причини інженерної підготовки території. Поняття про технічні системи інженерної підготовки території. Поділ технічних систем за призначенням. Поділ технічних систем за матеріалами і конструкціями. Поділ технічних систем за частотою використання ресурсів.
Організація проектування і склад проектних матеріалів
Стадії проектних робіт. Зміст передпроектного, проектного та післяпроектного етапів. Склад проектних матеріалів. Графічна і текстова частини проекту.
27.4. Список рекомендованої літератури
Основна.

 1. Білоконь Ю.М. Регіональне планування: теорія і практика. –К.: Логос, 2003.

 2. Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. –Львів: Інтелект-Захід, 2003.

 3. Генеральна схема планування території України. –К.: «Дніпромісто», 2000.

 4. Комплексная районная планировка. /под ред. Белоусова В.Н. -М.: Стройиздат, 1980.

 5. Комплексное региональное планирование и прогнозирование. /под ред. Федоренко Н. –М.: Наука, 89.

 6. Кузнецов Г.А. Проектирование сельских районов. –Алма-Ата, 1989.

 7. Лаппо Г.М. География городов. – М.: ВЛАДОС, 1997.

 8. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). –М.: 1992.

 9. Перцик Е.Н. Районная планировка. – М.: Мысль, 1973.

 10. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – К: ВД КМА –Чернівці: Зелена Буковина, 1999.

 11. Справочник проектировщика. Градостроительство. –М.: Стройиздат, 1978.

 12. Справочник проектировщика. Районная планировка. –М.: Стройиздат, 1986.

 13. Тимчук, Пивоваров, Павлышин, Нудельман. Развитие районной планировки на Украине. –К.: Будивэльнык, 1982.

 14. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. –Одеса: Астропринт, 2005.


Додаткова.

 1. Богорад Д.И. Конструктивная география района (Основы районной планировки). –М.: Мысль, 65.

 2. Иодо И.А. Основы градостроительства. (учеб. пособ.). –Минск: ВШ, 1973.

 3. Кузнецов Г.А. Сельскохозяйственная районная планировка. –М.: Колос, 1974.

 4. Основы конструктивной географии. /под ред. Герасимова, Преображенского, Исакова. –М.: Просвещение, 1986.

 5. Островский В. Современное градостроительство. –М.: Стройиздат, 1979.

 6. Перцик Е.Н. Основы районной планировки. –М.: МГУ, 1971.

 7. Планировка и застройка новых городов. Сб. науч. труд. –К., 1974.

 8. Позаченюк Е.А. Территориальное планирование. –Симферополь: Доля, 2003.

 9. Развитие сельских поселений. /под ред. Мучника И.Б. –М., 1977.

 10. Успенский С.В. Планирование экономического и социального развития систем расселения и поселений. –Л., 1981.

25.Функционально-планировочный анализ городов и систем расселения. Сб. науч. труд. – К., 1979.
27.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Теоретичні засади районного планування (семінар, 2 год.).

 2. Методологічні і методичні засади районного планування (семінар, 2 год.).

 3. Оцінка природних умов і ресурсів для містобудівної діяльності і розвитку господарства території адміністративної області (4 год).

 4. Демографічна оцінка території адміністративної області. Розробка демографічного прогнозу (4 год.).

 5. Господарська оцінка території адміністративної області. Можливості оптимізації господарського комплексу області (4 год.).


27.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Підготувати інформаційну базу для виконання практичної роботи №1.

 2. Підготувати інформаційну базу для виконання практичної роботи №2.

 3. Підготувати інформаційну базу для виконання практичної роботи №3.


27.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за такими групами тем: теорія РП, історія розвитку РП, зв’язок РП з іншими науками. Другий модульний контроль проводиться за такими групами тем: властивості і принципи проектування планувальних систем, прогнозування в РП, аналіз території в РП, аналіз населення і ТР, аналіз господарського комплексу території.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі заліку.


28. “СУСПІЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКА КОМПЛЕКСОЛОГІЯ”

(Упорядник – проф. Іщук С.)
28.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Метою дисципліни є вивчення закономірностей, принципів і факторів розвитку господарських комплексів в умовах трансформації економіки України і реструктуризації її народного господарства.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Суспільно-господарська комплексологія” виступають:

- засвоєння теоретичних основ формування суспільно-географічних комплексів, що розвиваються на основі географічного поділу і інтеграції праці; • оволодіння методичними прийомами економіко-географічного аналізу інтегральних, міжгалузевих і галузевих територіальних систем;

 • поглиблений аналіз складу і структури різних комплексних утворень, взаємозв’язків їх елементів у процесі розвитку;

 • вміння оцінювати сучасний стан розвитку і перспективи функціонування різних господарських комплексів виходячи з оцінки факторів комплексоутворення.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

- основи теорії суспільно-господарської комплексології та концептуальні підходи до вивчення різних комплексних утворень;

- класифікаційні ознаки суспільно-географічних комплексів з метою виділення їх видів і підвидів;


 • основні аспекти структурного аналізу комплексних господарських утворень з метою пізнання складу і співвідношення елементів системи та вдосконалення їх взаємозв’язків;

 • напрямки вдосконалення територіальної організації суспільно-географічних систем з метою підвищення ефективності територіальної організації господарства.

вміти:

- застосовувати у процесі дослідження основи теорії суспільно-географічного комплексоутворення на рівні окремих галузей, їх груп і всього господарського комплексу країни;

- застосовувати основи теорії суспільно-географічного комплексоутворення при вивченні регіональних проблем розвитку господарства з метою вдосконалення управління територією;

- користуватись методикою економіко-географічного аналізу виробничих, галузевих, міжгалузевих, територіально-виробничих систем;

- застосовувати наукові підходи до оцінки умов і факторів комплексоутворення, прогнозування розвитку і функціонування господарських комплексів.
28.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (28 год.) та проведення практичних занять (14 год.).Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчальногочасу (год.)

лекцій

практичних

1

2

3

4

5

1

Вступ. Терміни і поняття. Предмет, об’єкт дослідження, методи

2

22

Основні етапи розвитку вчення про господарські комплекси

2

23

Фактори формування і функціонування господарських комплексів

2

2

_


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка