Програми підготовкиСторінка23/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

З ДОСВІДУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИРегіональна політика країн з високим рівнем розвитку економіки

Сполучені Штати Америки. Суть поглядів неоінтернаціоналістів, адапторів та радикальних перетворювачів на роль держави у регулюванні розвитку регіонів. Основні програми з розвитку регіонів, що були прийняті та реалізовані в США.

Досвід Великої Британії в сфері державного регулювання регіонального розвитку. Особливості регіональної політики Франції та Німеччини.

Регіональна політика Європейського Союзу. Історичні віхи формування регіональної політики ЄС. Принципи, критерії цілі регіональної політики. “Номенклатура територіальних одиниць для статистики” (NUTS). Інституційні засади регіональної політики. Фінансові інструменти регіональної політики ЄС. Обсяги і напрями фінансування регіональної політики.

Використання зарубіжного досвіду регіональної політики в Україні.
Вітчизняний досвід в здійсненні регіональної політики

Суть методології територіального планування в бувшому СРСР в 20-ті рр. ХХ ст. Основні принципи регіональної політики в 30-х роках. Досвід “Раднаргоспів” у сфері регіонального управління. Приклади реалізації довгострокових регіональних програм на території бувшого СРСР.


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Закони і закономірності розвитку регіонально-інтегрованої економічної системи

Зміст законів, що складають науково-теоретичну основу обгрунтування регіональної політики: закони територіального поділу праці, регіональної інтеграції господарства, закон зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.

Закономірності розміщення і територіальної організації регіонально-інтегрованих продуктивних сил.

Суть принципів економічного регулювання як форми практичного втілення в життя законів та закономірностей територіального розвитку. Загальні принципи регіональної політики, принципи соціальної, економічної, екологічної політики.Наукові підходи до регіональної політики


Поняття про наукові підходи. Просторово-часовий підхід. Сутність підходу, засновники підходу. Генетичний та етногенетичний підходи. Геосистемний підхід. Поняття про геосистему та можливості її використання у регіональній політиці. Відтворювальний підхід. Проблемний підхід. Геополітичний та аксіологічний підходи.

Теорія формування і функціонування механізму регіональної політики


Поняття про механізм регіональної політики та його складові. Комплексний підхід та вимоги при формуванні механізму регіональної політики. Класифікація методів впливу на регіональний розвиток. Форми реалізації регіональної політики. Інститути регіональної політики. Економічні методи регіональної політики. Бюджетна, кредитна, податкова, цінова, митна, валютна політика. Адміністративні методи регіональної політики. Інструменти комплексного впливу на розвиток регіонів. Прогнозування, програмування, планування регіонального розвитку.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Концептуальні основи регіональної політики України

Цілі і завдання регіональної політики України. Вдосконалення комплексно-пропорційного соціально-економічного розвитку природно-господарських районів, областей та інших об’єктів, виявлення депресивних регіонів та розробка заходів щодо їх розвитку. Вивчення можливостей формування спеціальних економічних зон в Україні. Удосконалення економічного механізму регіонального розвитку, та покращання управління цим процесом.

Ієрархія регіональної політики. Проблеми, завдання, засоби державного впливу на загальнодержавному, регіональному і обласному та локальному (муніципальному) рівнях.

Етапність у здійсненні державної регіональної політики: необхідність такого підходу, чинники, що впливають на даний процес, обгрунтування черговості проблем та регіонів, які вимагають особливої уваги з боку загальнодержавних та обласних органів управління.

Класифікація регіональної політики. Види регіональної політики: економічна, соціальна і культурна, демографічна, екістична, екологічна.


Державна регіональна економічна політика в Україні

Зміст і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації регіональної економічної політики в Україні. Бюджетна політика Можливі джерела поповнення місцевих бюджетів у перехідній економіці. Джерела фінансування регіональних програм. Цінова політика: методи і форми її реалізації. Інвестиційна політика інвестиційного процесу у регіонах. Методи регіональної інвестиційної політики. Податкова політика. Структурна регіональна політика. Інституційна політика.

Державна регіональна соціальна та демографічна політика в Україні

Зміст і завдання регіональної соціальної та демографічної політики. Механізм реалізації регіональної соціальної та демографічної політики в Україні. Забезпечення населення послугами соціальної інфраструктури у регіонах. Соціальний захист населення. Державна регіональна політика у сфері зайнятості. Сутність і завдання регіональної демографічної політики в Україні.
Державна регіональна екологічна політика в Україні

Зміст і завдання регіональної екологічної політики. Механізм реалізації регіональної екологічної політики в Україні. Поняття про екологічну безпеку регіону. Основні загрози екологічні безпеці Напрямки реалізації державної регіональної екологічної політики в регіонах України.
25.4. Рекомендована література


 1. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект. - К.: Київський університет, 2004. – 130 с.

 2. Регіональна політика та механізм її реалізації / За ред. М.І. Долішнього. – К.: Наукова думка, 2003. – 503 с.

 3. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. - К.: наукова думка, 2006.

 4. Регіональна політика у країнах Європи. – Ужгород, 2001.

 5. Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю. та ін. Регіональна економіка. - К.: КНТ Видавець Фурса С.Я., 2007. - 444 с.

 6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. - 495 с.

 7. Бандур С.І., Заец Т.А. Сучсна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика. - К.: РВПС НАНУ, 2002. - 250 с.

 8. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К.: Вища школа, 2001. – 223 с.

 9. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанова. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.

 10. Богорад О.Д., Тевелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. К., 2004.

 11. Кузнецова О. Мировой и российский опыт региональной экономической политики // Мировая экономика и междунароные отношения. - 2003. - № 10. - с. 60-69.

 12. Зааставний Ф. Депресивні регіони: наліз, оцінка, проблеми // Регіональна економіка. - 2005. - № 1. - С. 76-90.

 13. Кравців В., Стадницький Ю. Актуальні питання реалізації політики стимулювання розвитку регіонів України в сучасних умовах // Регіональна економіка. - 2005. - № 3. - С. 77-84.

 14. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К., 1993.

 15. Чумаченко Н. Региональная политика в Украине. – Донецк: Сичь. 1993. – 68 с.


25.5.Теми семінарських ТА практичних занять


 1. Онтологічний статус дисципліни «Основи регіональної політики» (2 год.).

 2. Узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду регіональної політики (2 год.).

 3. Методологічні підходи до комплексного дослідження регіонів для цілей регіональної політики (2 год.).

 4. Інструменти організаційно-економічного механізму регіональної політики та особливості їх застосування (2 год.).

 5. Особливості здійснення регіональної політики на сучасному етапі (2 год.).

 6. Особливості реалізацій регіональної політики у прикордонних регіонах.

 7. Депресивні регіони як спеціальний об’єкт регіональної політики (2 год.).

25.6. завдання для самостійнОЇ роботи


Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 11 годин.

 1. Аналіз нормативно-правової бази регіональної політики. (4 год.).

 2. Методика оцінки передумов і чинників формування та реалізації регіональної політики (3 год.).

 3. Групування адміністративних регіонів України за рівнем їх соціально-економічного розвитку (4 год.).

25.7. проміжний та підсумковий контроль


Проміжними є два модульні контролі. Перший спрямований на перевірку знань з теоретичних основ регіональної політики: понятійно-термінологічного апарату, законів, закономірностей розвитку регіонально-інтегрованої економічної системи, принципів регіональної політики, наукових підходів до регіональної політики. Другий модульний контроль має на меті перевірку знань щодо особливостей здійснення основних видів регіональної політики в регіонах України.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.26. “Суспільно-географічна районологія”

(Упорядник – доц. Мезенцев К.)
26.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “Суспільно-географічна районологія” – формування у майбутніх фахівців з управління регіональним розвитком знань і навичок, необхідних для комплексного дослідження господарства регіонів, соціально-економічного районування територій різних масштабів, прийняття відповідних управлінських рішень. Для цього необхідним є виконання таких завдань:

 • розкрити понятійно-термінологічний апарат науки;

 • проаналізувати історію формування вітчизняних районологічних знань;

 • висвітлити наукові засади вивчення процесу суспільно-географічного районоутворення;

 • розкрити методику дослідження структури суспільно-географічного району;

 • розкрити зміст методу суспільно-географічного районування;

 • охарактеризувати зарубіжний досвід районування;

 • визначити основні сучасні проблеми та перспективи розвитку суспільно-географічної районології.

В результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні

знати:

 • значення суспільно-географічної районології, її місце в структурі суспільної географії;

 • понятійно-термінологічний апарат науки;

 • історію і досвід вітчизняної та зарубіжної районологічної думки;

 • суть, чинники та закономірності суспільно-географічного районоутворення;

 • функціональну структуру суспільно-географічних районів;

 • суть, принципи, критерії та показники суспільно-географічного районування;

 • методику суспільно-географічного районування;

 • види і рівні суспільно-географічного районування, їх принципові відмінності та спільні риси;

 • концепції комплексного, збалансованого, сталого розвитку суспільно-географічних районів;

вміти:

 • визначати спеціалізацію та рівень комплексності суспільно-географічних районів;

 • аналізувати компонентну, територіальну та управлінську структури суспільно-географічних районів;

 • виявляти елементи територіальної структури суспільно-географічних районів та визначати рівень сформованості опорного каркасу їх території;

 • проводити суспільно-географічне районування території на різних таксономічних рівнях;

 • проводити галузеве районування території, зокрема промислово-, агропромислово-, транспортно-, соціально-географічне районування;

 • визначати тенденції, проблеми та перспективи розвитку суспільно-географічних районів.


26.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
З даної дисципліни навчальним планом передбачено 18 годин лекційних, 18 годин семінарських занять та 11 годин самостійної роботи студентів.Назва теми


Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год.).

лекції

практичні

1.

Вступ. Мета, завдання і структура курсу. Поняттєво-термінологічний апарат.

2

2

-

2.

Суспільно-географічний район як об’єкт дослідження.

6

4

2

3.

Процес суспільно-географічного районоутворення.

4

2

2

4.

Метод суспільно-географічного районування.

4

2

2

5.

Методика суспільно-географічного районування.

6

2

4

6.

Дослідження суспільно-географічних районів.

10

4

6

7.

Зарубіжний досвід районологічних досліджень.

4

2

2

Разом

36

18

18


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка