Програми підготовкиСторінка22/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

ВСТУП

Предмет, структура та завдання курсу «Бізнес-планування». Аналіз основних літературних та статистичних джерел.


Бізнес-план у ринковій системі господарювання
1. Сутнісна характеристика бізнес-плану. Об'єктивна необхідність планування підприємницької діяльності. Поняття про бізнес-план. Зовнішня та внутрішня функції бізнес-плану. Типологія бізнес-планів.

2. Цілі розробки бізнес-плану. Бізнес-план як інструмент залучення зовнішнього капіталу для реалізації підприємницького проекту і як база конструктивних комунікацій між підприємцем та майбутніми постачальниками, продавцями й робітниками. Використання бізнес-плану для моделювання системи управління майбутнім бізнесом. Бізнес-план як спосіб завчасного визначення перешкод на шляху реалізації підприємницького проекту та розвитку особистих управлінських якостей підприємця.

3. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Поняття інформаційного поля бізнес-плану. Основні складові інформаційного поля: маркетингова, виробнича, фінансова, загальноекономічна й галузева інформація, передбачення і припущення стосовно окремих параметрів майбутнього бізнесу. Джерела отримання інформації. Вимоги до якості інформації, необхідної для опрацювання бізнес-плану.

4. Загальна методологія розробки бізнес-плану. Можливість і доцільність виокремлювання в процесі роботи над бізнес-планом трьох стадій: початкової, підготовчої і основної. Змістова характеристика початкової стадії як стадії розробки концепції майбутнього бізнесу: пошук підприємницької ідеї; вибір сфери діяльності; обґрунтування вибору форми організації бізнесу; вибір способу започаткування бізнесу. Призначення підготовчої та основної стадій розробки бізнес-плану.Підготовча стадія розробки бізнес-плану

1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. Поняття стратегії. Основні етапи стратегічного планування: оцінка загального стану (зовнішній та внутрішній аналіз); визначення місії фірми; формулювання цілей діяльності фірми; ана­ліз стратегічних альтернатив і вибір стратегії.

2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу. Цілі оцінки та аналізу зовнішніх чинників. Аналіз загальноекономічних чинників зовнішнього середовища. Основні складові галузевого аналізу. Поняття «ключові фактори успіху» у певній сфері бізнесу. Оцінка конкурентної позиції фірми. Складання матриці конкурентного профілю.

3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми. Необхідність аналізу ситуації на фірмі. Цілі аналізу дії внутрішніх чинників. Основні елементи оцінки сильних і слабких сторін фірми. Використання форми балансу в процесі внутрішнього аналізу. Поняття та сутність SWOT-аналізу.

4. Визначення місії фірми. Поняття місії фірми. Необхідність визначення місії фірми. Окремі елементи формулювання місії фірми.

5. Формулювання цілей діяльності фірми. Поняття цілей діяльності фірми як кінцевого стану, котрого фірма сподівається досягти у майбутньому. Показники, що використовуються для формулювання цілей у процесі бізнес-планування. Вимоги до правильно сформульованих цілей діяльності фірми.

6. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Типові стратегії за класифікацією М. Портера. Стратегія контролювання витрат: сутність; можливі способи побудови; умови ефективного застосування. Стратегія диференціації: сутність; фактори вибору; ризики застосування. Стратегія фокусування: сутність; послідовність розробки; можливі варіанти. Основні принципи вибору стратегії.

Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану

1. Структура бізнес-плану. Чинники, що визначають зміст бізнес-плану та його обсяги. Загальні вимоги до змісту бізнес-плану. Процес формування структури бізнес-плану. Структура бізнес-плану, орієнтованого на залучення інвестицій у виробничу діяльність: резюме; галузь, фірма та її продукція (послуги); дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; оцінка ризиків; фінансовий план.

2. Логіка розробки бізнес-плану. Неможливість розробки універсальної, стандартної послідовності опрацювання бізнес-плану. Внутрішня логіка розробки бізнес-плану: вибір продукції (послуг) для ринку; дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу; вибір розміщення фірми; прогнозування обсягів продажу продукції; визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу; опрацювання цінової та збутової політики; обґрунтування вибору організаційних параметрів фірми; опис потенційних ризиків бізнесу і дій для їх мінімізації; оцінка фінансових параметрів бізнесу; написання висновків з основних положень бізнес-плану (складання резюме).

3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану. Загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану: простота та лаконічність; функціональність; реалістичність припущень та передбачень; легкість пошуку потрібної інформації; наочність; забезпечення охорони конфіденційної інформації. Форма титульного аркуша. Функціональне призначення та правила оформлення змісту. Складання резюме, його призначення та зміст. Додатки: орієнтовний перелік матеріалів, що виносяться у додатки; правила оформлення.Продукт (послуги) та ринок

1. Галузь, фірма та її продукція. Цілі розробки та структура розділу «Галузь, фірма та її продукція». Аналіз поточного стану справ у галузі та очікуваних тенденцій її розвитку. Концепція поведінки фірми в галузі. Загальна характеристика фірми: стратегічні й тактичні цілі діяльності; основні види діяльності; стадія розвитку бізнесу фірми; географія діяльності. Продукт та (або) послуги фірми: фізичний опис продукту; привабливість та конкурентоспроможність; стадія розробки продукту. Захист продукції патентами, товарними знаками, наявність «ноу-хау», промислових та комерційних секретів тощо. Перспективи й можливості зростання бізнесу в майбутньому.

2. Дослідження ринку. Цілі розробки та структура розділу «Дослідження ринку». Основні етапи процедури дослідження ринку. Загальні параметри ринку продукції фірми (розміри ринку; тенденції розвитку; основні засоби задоволення попиту споживачів). Ідентифікація потенційних споживачів. Критерії сегментації ринку. Порівняльна оцінка привабливості визначених сегментів ринку. Визначення цільового ринку бізнесу. Обґрунтування вибору району розміщення фірми. Оцінка впливу зовнішніх факторів на бізнес фірми. Оцінка конкурентної позиції фірми на ринку: Визначення прямих і непрямих конкурентів; збирання інформації; порівняльний аналіз найближчих конкурентів; визначення реальних факторів конкуренції на ринку; з'ясування конкурентної позиції фірми на ринку; визначення майбутніх джерел конкуренції.

Маркетинг-план

1. Цілі та логіка розробки маркетинг-плану. Основні завдання маркетинг-плану. Процес визначення цілей і завдань маркетингової діяльності фірми (орієнтирів маркетингової діяльності). Вибір та обґрунтування стратегії маркетингу та програм, що її забезпечують. Характеристика етапів стратегії маркетингу. Фінансове забезпечення плану маркетингу. Аналіз можливих обсягів продажу фірми.

2. Стратегія маркетингу. Загальна маркетингова стратегія фірми. Можливі підходи до опрацювання стратегії маркетингу. Засоби реалізації стратегії маркетингу: вибір каналів збуту продуктів бізнесу (типи каналів збуту; фактори вибору типу каналу збуту; опис власної системи збуту); формування цінової політики (етапи формування цінової політики; моделі та стратегії ціноутворення; застосування знижок із цін); організація рекламної ка­панії (процедура опрацювання рекламної кампанії; бюджет витрат на рекламу; інші елементи політики просування товарів фірми); формування політики підтримки продуктів бізнесу. Майбутня стра­тегія маркетингу. Фінансові потреби на реалізацію плану маркетингу.

3. Прогнозування обсягів продажу. Основні напрямки аналізу припущень щодо можливих обсягів продажу: за часовими інтервалами; за видами товарів та послуг; за основними групами споживачів. Консервативні, найбільш імовірні та оптимістичні про­гнози.Виробничий план

1. Головне завдання та складові блоки виробничого плану. Основні завдання виробничого плану. Логіка опрацювання виробничого плану. Структура виробничого плану. Чинники, що впливають на обсяги та детальність інформації у виробничому плані.

2. Зміст виробничого плану. Основні виробничі операції (робочі процеси). Схема виробничих потоків. Машини та устатку­вання: характеристика виробничої бази; витрати на купівлю та (або) оренду; амортизаційні відрахування. Сировина, матеріали та комплектувальні вироби: перелік необхідних видів; їх постачальники; фінансові та інші умови постачання; запаси матеріальних ресурсів. Виробничі й невиробничі приміщення: потреби бізнесу у виробничих та невиробничих приміщеннях; опис виробничих об'єктів; витрати на придбання та (або) оренду, ремонт, експлуатацію. Вплив зовнішніх факторів на виробничі параметри бізнесу.

Організаційний план

1. Цілі та структура організаційного тану. Головні завдання організаційного плану: довести правильність вибору організаційної форми бізнесу фірми; охарактеризувати головний управлінський персонал фірми; довести, що підприємець, його команда менеджерів та інший персонал фірми здатні практично реалізувати бізнес-план. Послідовність етапів розробки організаційного плану. Структура організаційного плану.

2. Змістова характеристика організаційного плану. Обґрунтування вибору організаційної форми бізнесу фірми: можливі організаційно-правові форми організації бізнесу в Україні, їх переваги і недоліки; критерії вибору форми організації бізнесу; причини вибору відповідної форми організації бізнесу. Визначення потреб фірми в персоналі: складання переліку необхідних видів діяльності; визначення чисельності персоналу за окремими категоріями; розрахунки вартості утримання персоналу; джерела покриття потреб у персоналі. Власники фірми, команда менеджерів та зовнішні консультанти: складання списку осіб, про яких необхідно навести інформацію в бізнес-плані; стислі анкетні характеристики найважливіших працівників фірми. Побудова матриці управлінських здібностей. Опрацювання організаційної схеми управління фірмою. Формування кадрової політики і стратегії фірми. Підготовка, механізми мотивації та оплати праці персоналу фірми.

Оцінка ризиків

1. Цілі розробки та структура розділу «Оцінка ризиків». Сутність підприємницького ризику. Цілі розробки розділу «Оцінка ризиків»: здатність керівництва фірми збагнути можливі типи ризиків, що пов'язані з бізнесом фірми; спроможність керівників фірми розробити заходи та ефективно реагувати на небезпечні для бізнесу фірми ситуації. Складові концепції управління ризиками. Структура розділу «Оцінка ризиків».

2. Зміст розділу «Оцінка ризиків». Типи можливих ризиків, що найчастіше розглядаються в бізнес-планах. Найбільш імовірні типи ризиків. Способи реагування на загрози бізнесу фірми: розробка організаційних та операційних процедур запобіжного (профілактичного) характеру; розробка альтернативних планів. Заходи з нейтралізації або мінімізації можливих негативних наслідків: підвищення якості та ефективності управління фірмою; передавання частки ризику іншим фізичним або юридичним особам хеджуванням або страхуванням; самострахування.

Фінансовий план

1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. Цілі складання фінансового плану, його значення для самого підприємця, для потенційних кредиторів або інвесторів. Особливості фінансового плану проти інших розділів бізнес-плану. Зміст, логіка опрацювання та структура фінансового плану.

2. План доходів і витрат (прибутків та збитків). Послідовність складання плану доходів і витрат: визначення відповідних середньогалузевих показників; прогнозна оцінка обсягів продажу продуктів фірми; розрахунки прямих витрат фірми на виробництво та реалізацію продуктів (послуг) фірми; визначення валового прибутку; розрахунки операційних витрат фірми; обчислення операційного прибутку; визначення суми сплати відсотків за кредити; обчислення прибутку до сплати податків; обчислення суми податків з прибутку фірми; визначення чистого прибутку фірми. Проформа плану доходів і видатків. Знаходження точки беззбитковості.

3. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки). Фактори, що визначають необхідність складання плану грошових надходжень і виплат. Процедура складання плану грошових надходжень і виплат. Проформа плану грошових надходжень і виплат. Чистий потік готівки. Додатний потік готівки. Від'ємний потік готівки.

4. Плановий баланс. Мета та вимоги до складання планового балансу. Проформа планового балансу. Активи балансу. Пасиви балансу. Зобов'язання перед власниками та акціонерами.

5. Очікувані фінансові коефіцієнти. Цілі розрахунків стандартних фінансових коефіцієнтів. Розрахунки фінансових коефіцієнтів, що відбивають інтереси: короткострокових кредиторів, дов­гострокових кредиторів, власників фірми. Аналіз чутливості. Фінансові потреби фірми та умови повернення коштів кредиторам та інвесторам.Презентація бізнес-плану

1. Цілі й завдання презентації бізнес-плану. Сутність презентації бізнес-плану. Чинники, що приваблюють потенційних кредиторів та інвесторів до фінансування підприємницького проекту.

2. Організація проведення презентації бізнес-плану. Питання, що їх охоплює презентація: фірма та її продукція (послуги); ринок (клієнти та конкуренти); маркетингова стратегія фірми; першочергові фінансові завдання фірми; власники фірми та команда менеджерів; необхідні обсяги фінансових коштів; умови й терміни повернення кредиторам та інвесторам вкладених коштів. Тривалість та форма презентації бізнес-плану.

3. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану. Попереднє ознайомлення з бізнес-планом учасників презентації. Вдалий вибір форми проведення презентації та методів встановлення контактів з учасниками презентації. Широке використання наочних матеріалів. Наголошування на ключових питаннях про­понованого бізнесу та компетенції команди менеджерів.


23.4. Список Рекомендованої літератури


 1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. — 3. вид., стер. — К. : Знання, 2001. — 158с.

 2. Акулов М. Г. Робоча книга з бізнес планування: (методичні рекомендації з написання і розробки бізнес плану). — Умань : ТОВ "Аналітик", 2003. — 56с.

 3. Горохов М. Ю., Малев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ.—М.:Филинъ, 1998.

 4. Эрик С. Зигель, Лорен А. Шульц, Брайен Р. Форд, ДевидС. Корни. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана. — 5-е изд. / Пер. с англ. — М.: Джон Уайли энд Санз, 2004. — 224с.

 5. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями. Видання четверте, перероб і доп. / За ред В.М.Попова. – К.: ЦУЛ, КноРус, 2003 – 382 с.

 6. Идрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ зффективности инвестиций. — М.: Филинь, 1996.

 7. Козловський В.О., Лесько О.Й. Бізнес-планування: Навч. посіб. / Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2005. — 190с.

 8. Кривонос А.О. Бізнес-планування на підприємстві: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 160с.

 9. Кучеренко В.Р. та ін. Бізнес-планування фірми: Навч. посіб.. — К. : Знання, 2006. — 423с.

 10. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: техноло­гія розробки та обгрунтування: Навч. посібник.—К.; КНЕУ, 2002.—379 с.

 11. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: техноло­гія розробки та обгрунтування: Навч. метод посібник для самост вивч. дисц—К.; КНЕУ, 2001.—160 с.

 12. Тєлєтов О.С. Бізнес-план: Навч. посібник з дисципліни "Бізнес-план" для студ. екон. спец. усіх форм навч., а також слухачів ФПФ / Сумський держ. ун-т. — Суми : Видавництво СумДУ, 2005. — 104с.

 13. Шудра В. Ф., БеличкоА. Н. Как подготовить успешный бизнес-план. — 4-е изд., испр. и доп. — К.: Капрал, 2004.

 14. Ясинський В.В., Гайдей О.О. Бізнес-планування: теорія і практика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти. — К. : Каравела, 2004. — 232с.


23.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Сутнісна характеристика, цілі та загальна методологія розробки бізнес-плану. (2 год.).

 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану, логіка розробки та оформлення бізнес-плану (2 год.).

 3. Розробка параграфів: «Галузь, фірма та її продукція» «Дослідження ринку» (2год.).

 4. Розробка параграфа «Маркетинг-план» (2 год.).

 5. Розробка параграфів «Виробничий план» та «Організаційний план» (2 год).

 6. Розробка параграфа «Оцінка ризиків» (2 год.).

 7. Розробка параграфа «Фінансовий план» (2 год.).

23.6. завдання для самостійної роботи


Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 8 годин.

1. Технологія розробки бізнес-планів різних видів (4 год.).

2. Вимоги кредиторів та інвесторів до змісту бізнес-планів. (2 год.).

3. Експертиза бізнес-плану (2 год.).


23.7. проміжний та підсумковий контроль
Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за темами 1-3. Другий модульний контроль включає питання із теми 4-10.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.24. “Географія сфери обслуговування”


(Упорядник – ас. Запотоцький С.)
24.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою курсу є надання студентам знань з суспільно-географічних досліджень сфери послуг - динамічної та диверсифікованої сфери людської діяльності та сформувати навички практичної діяльності зі збору первинної інформації, її представлення та аналізу, визначення складових територіальної організації і рівня обслуговування населення послугами окремих галузей та рівня розвитку сфери обслуговування населення.

Для цього необхідним є виконання таких завдань:

- охарактеризувати сутність сфери обслуговування;

- дати характеристику територіальних систем послуг;

- розкрити соціальну політику розвитку сфери обслуговування;

В результаті вивчення даного курсу студенти повиннізнати:

- наукові основи географії сфери обслуговування;

- закономірності, принципи та фактори територіального розвитку сфери послуг;

- особливості розвитку соціально-побутового обслуговування;

вміти:

- прогнозувати і планувати територіальний розвиток сфери послуг;

- аналізувати світовий ринок послуг;

- робити аналіз макрорегіонального ринку послуг.


24.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (36 год.) та проведення практичних занять (18 год.).
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.)

лекції

практичних

1.

Наукові основи географії сфери обслуговування.

6

4

2

2.

Послуга – наукова категорія географії сфери обслуговування

4

2

2

3.

Закономірності, принципи та фактори територіального розвитку сфери послуг.

6

4

2
1

2

3

4

5

4.

Територіальні системи послуг.

3

2

1

5.

Соціальна політика розвитку сфери обслуговування.

3

2

1

6.

Управління територіальною організацією послуг.

5

4

1

7.

Прогнозування і планування територіального розвитку сфери послуг.

5

2

1

8.

Особливості розвитку соціально-культурного обслуговування.

3

2

1

9.

Соціальний захист людини як основа сфери послуг.

3

2

1

10

Особливості розвитку соціально-побутового обслуговування.

3

2

1

11

Світовий ринок послуг

3

2

1

Разом

42

28

14


24.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Предмет, структура та завдання курсу «Географія сфери обслуговування». Аналіз основних літературних та статистичних джерел.


Наукові основи географії сфери обслуговування
Роль сфери послуг в суспільному відтворенні. Місце сфери послуг в країнах світу. Традиційні та нові види послуг. Сутність сфери обслуговування. Значення сфери послуг. Особливості сфери послуг.

Становлення географії сфери обслуговування населення як науки. Науковці, що займалися дослідженням соціальної сфери. Географія сфери обслуговування як галузь суспільної географії. Об’єкт та предмет дослідження. Кількісний та територіальний аспекти дослідження сфери послуг. Місце географії сфери обслуговування в системі географічних наук. Зв’язок з негеографічними науками (економіка та галузеві економічні дисципліни, комплекс наук про населення, соціологічні дисципліни)

Місце сфери обслуговування в невиробничій сфері. Структура сфери обслуговування, характеристика її складових: сфера обслуговування виробництва, сфера обслуговування населення. Сутність понять: сфера нематеріального виробництва (невиробнича сфера), сфера обслуговування (послуг), соціальна сфера. соціальна інфраструктура.

Послуга – наукова категорія географії сфери обслуговування

Сутність поняття «послуга», послуга   основа структуризації об’єкта дослідження. Економічна та соціальна сутність послуги. Характеристика послуг. Невідчутність послуг. Невіддільність від джерела. Мінливість послуг. Незбереження послуг.

Класифікації послуг за різними ознаками. Функціонально-компонентна структура сфери обслуговування населення: матеріально-побутовий, оздоровчий, культурно-просвітницький блоки, особливості їх організації та функціонування.

Статистика послуг. Джерела інформації. Класифікація показників. Вартісні, трудові та локалізаційні показники, їх розрахунок і оцінка. Статистичні, економіко-математичні, картографічні методи в географії сфери обслуговування. Принципи відбору показників, їх змістовна оцінка. Застосування кореляційного та факторного аналізу до оцінки впливу чинників на рівень розвитку галузей сфери обслуговування населення в цілому та на її територіальну структуру.Закономірності, принципи та фактори територіального розвитку сфери послуг

Терміни і поняття географії сфери обслуговування населення: центр обслуговування, поріг послуги, радіус і зона обслуговування, ієрархічність послуг і центрів обслуговування.

Розміщення підприємств послуг як процес і результат вияву певних законів, Закономірності територіального розміщення сфери послуг. Залежність рівня розвитку та структури сфери послуг від рівня розвитку та розміщення продуктивних сил суспільства. Територіальна диференціація розвитку сфери послуг. Територіальна концентрація підприємств послуг. Територіальна інтеграція в структурі регіонального господарського комплексу. Збалансовано-пропорційний розвиток територіального комплексу підприємств сфери послуг. Основні залежності, що відображають територіальний розвиток сфери послуг.

Принципи розвитку сфери послуг. Принцип економічної доцільності. Принципи соціальної ефективності. Принцип оптимальної доступності. Принципи відповідності потужності підприємства послуг та потреб зони обслуговування. Принципи нормативної збалансованості потужності (асортименту) послуг та рангу центру послуг. Принцип оптимізації мережі центрів послуг та величини (радіусу) їх зони.

Соціально-економічне середовище як основний фактор функціонування сфери обслуговування населення. Структурованість соціально-економічного середовища. Фактори розвитку і територіальної організації сфери обслуговування населення. Класифікація факторів. Динамічні та інерційні фактори.
Територіальні системи послуг

Системний підхід в географії сфери обслуговування. Сфера обслуговування як система, ЇЇ характерні ознаки. Місце та зв’язки сфери обслуговування населення в суспільно-географічному комплексі. Видові та комплексні підсистеми, їх елементи.

Територіальні системи обслуговування. Критерії та принципи їх формування та функціонування. Моделювання територіальних систем обслуговування. Модифікації "штандортних" теорій Тюнена і Кристаллера. Оцінка значення та впливу економічних критеріїв. Соціально-психологічні критерії.

Основні ознаки територіальної системи сфери обслуговування — соціальна щільність послуг, розосередженість мережі установ обслуговування, ємність, швидкість розвитку, швидкість структурних зрушень.

Спеціалізована територіальна система послуг (СТСП). Головні елементи СТСП   спеціалізоване підприємство, спеціалізований пункт та спеціалізований центр послуг. Особливості розвитку спеціалізованих територіальних систем послуг. Територіальна система торгівельних послуг (ТСТ). Територіальна система медичних послуг.

Інтегральна територіальна система послуг (ІТСП). Ієрархія інтегральних центрів. Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська, Львівська та Вінницька регіональна система послуг.

Рівень розвитку інтегральної ТСП

Територіальна організація сфери обслуговування. Структурний аналіз сфери послуг. Територіальна структура сфери послуг. Дев'ятиступенева ієрархія центрів обслуговування.


Соціальна політика розвитку сфери обслуговування
Сутність державної соціальної політики. Об'єкт, предмет, методи і завдання соціальної політики.

Суб'єкти, об'єкти, принципи та механізми реалізації соціальної політики.

Соціальна політика як важлива складова внутрішньої політики держави, її зв'язок з економічною політикою. Роль держави в реалізації соціальної політики. Генезис соціальної держави (історичний аспект).

Соціальна політика в командно-адміністративній і ринковій системах господарювання: загальне і відмінне. Характеристика моделей соціальної політики в державах з ринковою економікою.

Пріоритетні напрями соціальної політики України в ринкових умовах.

Наукові засади і наукове забезпечення соціальної політики: необхідність, значення. Соціальні нормативи як відправна точка формування соціальної політики. Структура, класифікація і характеристика соціальних нормативів.

Державні соціальні стандарти — основа нормативно-правового забезпечення соціальної політики. Базовий державний мінімальний соціальний стандарт. Принципи, цілі і завдання соціальної стандартизації. Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні.

Індекс людського розвитку як комплексний показник стану соціально-економічного середовища.


Управління територіальною організацією послуг
Сутність управління територіальними системами послуг. Самокерованість територіальних систем послуг.

Формування цілей і засобів управління. Принципи управлінської діяльності територіальними системами послуг. Об’єкт управління. Мета та завдання управління територіальним розвитком сфери послуг.

Рівні управління. Механізм впливу на систему.
Прогнозування і планування територіального розвитку сфери послуг
Сутність прогнозування розвитку сфери послуг. Основні етапи прогнозування. Методи прогнозування. Методи прогнозування. Основні прогнозні параметри сфери послуг.

Моделювання територіальних систем обслуговування. Картографічне моделювання. Потенціал поля обслуговування. Визначення напрямків удосконалення територіальної організації сфери обслуговування населення: удосконалення територіальної структури сфери обслуговування населення шляхом розвитку центрів обслуговування та підвищення їх комплексності; вирівнювання рівнів обслуговування населення в регіональному і галузевому аспектах, удосконалення управління сферою обслуговування.

Сутність державного планування сфери послуг.

Джерела фінансування сфери послуг. Бюджетне і позабюджетне фінансування сфери послуг. Державні соціально-страхові фонди. Сучасний стан і проблеми фінансування сфери послуг. Завдання і напрямки покращення фінансування сфери обслуговування в Україні.


Особливості розвитку соціально-культурного обслуговування
Освітня галузь. Трансформація системи освіти в Україні. Функції освіти. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Фінансування освіти. Наукова діяльність вищих навчальних закладів. Проблеми ровику освіти в Україні.

Культура. Сутність та склад поняття «культура». Функції та інструменти культури. Державна культурна політика в Україні. Структура об’єктів (закладів) культури. Послуги культури. Тенденції розвитку галузі культури в Україні.

Система охорони здоров’я. Критерії оцінки суспільного здоров’я. Тенденції розвитку галузі. Завдання вітчизняної системи охорони здоров’я.

Соціальний захист людини як основа сфери послуг


Сутність категорій «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «соціальна допомога» і «соціальна підтримка» та взаємо­зв'язок між ними. Співвідношення соціального захисту та його складових.

Необхідність соціального захисту в умовах ринкової економіки. Соціальний захист як важлива складова соціальної політики.

Принципи, на яких будується система соціального захисту в соціально орієнтованій ринковій економіці.

Соціальний захист як система. Об'єкти і суб'єкти соціального захисту. Види подій, що вимагають соціального захисту та організаційно-правові форми його реалізації.

Загальна характеристика основних складових соціального захисту населення.

Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту в Україні: вдосконалення макроекономічних умов для матеріального самозабезпечення працюючих; створення системи соціального страхування; забезпечення ефективної зайнятості; співіснування і взаємодоповнення систем соціального страхування; вдосконалення державної соціальної допомоги; розвиток суспільної благодійності; здійснення докорінної реформи заробітної плати з метою підвищення ціни робочої сили і створення надійного мотиваційного механізму; розвиток соціальної сфери тощо.


Особливості розвитку соціально-побутового обслуговування
Торгівельно-побутова сфера. Склад основних компонентів. Завдання та критерії розвитку. Сучасний стан й тенденції розвитку.

Житлово-комунальне господарство. Складові ЖКГ. Функції ЖКГ. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі. Принципи реформування ЖКГ.Світовий ринок послуг

Специфіка функціонування світового ринку послуг. Поняття про послугу як продукт світового ринку. Структура світового ринку послуг: компонентна і територіальна. Комерційна угода як основа функціонування ринку послуг. Характеристика основних галузевих риків: туристського, транспортного, готельних, ділових послуг тощо. Характеристика регіональних ринків послуг: ринок послуг країн ЄС, Центральноєвропейський ринок послуг тощо. Поняття про національний ринок послуг, ознаки його сформованості.


24.4. Список Рекомендованої літератури


 1. Гриненко А.М. Соціальна політика: Навч.-метод. Посіб. Для самост. Вивч. Дисципліни. – К.:КНЕУ, 2004.  309 с.

 2. Дудник І.М. Територіальна організація послуг. Курс лекцій. – Полтава ПІБ МНТУ, 2002. 100 с.

 3. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник. – К.: знання України, 2003.  280 с.

 4. Иванов Н.Н. Сфера услуг как объект исследования и управления.- СПб.: Изд-во С. - Петербург. гос. ун-та экономики и финансов, 2000. –22 с.

 5. Котилко В.А. Сфера услуг и проблемы занятости населения. – М., 2001.

 6. Кочерга А.И. Сфера обслуживания населения.– М.: Мысль, 1979.– 293с

 7. Куценко В.І., Остафійчук Я.В. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект.: Монографія/ За ред. С.І.Дорогунцова. – К.:Оріони, 2005. 400с.

 8. Леонтьєва Галина Григорівна. Географія сфери обслуговування населення (факультативний курс): Навч. посібник. — Суми : Слобожанщина, 1998. — 64с

 9. Мазаракі Анатолій Антонович, Ващенко Наталія Петрівна, Воронова Євгенія Миколаївна, Гогулан Іван Кирилович, Іванова М. Г. Світовий ринок товарів та послуг: регіональна структура: Навч. посіб. / Міністерство освіти України; Інститут змісту та методів навчання; Київський держ. торговельно-економічний ун-т / Анатолій Антонович Мазаракі (заг.ред.). — К. : Видавничий центр КДТЕУ, 1998. — 168с.

 10. Меркушева Л. А. География сферы обслуживания и населения (теория и методология). Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1989. – 184 с.

 11. Новіков В.М. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід). К.: ІЕ НАН України, 2000. - 247 с.

 12. Территориальная организация производства товаров и услуг. Монография в 2 т. / Под ред. А.И.Кочерги.- К.: Наукова Думка, 1987.- Т.2: Производство и потребление услуг / А.И.Кочерга, В.И.Куценко, Ф.С.Пятакова и др.- 223 с

 13. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.

 14. Юрковский В.М. Георафия сферы обслуживания: Учебное пособие,. – Киев: УМК ВО, 1989. – 82 с.


24.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Географія сфери обслуговування населення як наука. об’єкт та предмет вивчення (2 год.).

 2. Теоретичні засади територіальної організації сфери обслуговування (2 год.).

 3. Макрорегіональний аналіз ринку послуг. (2год.).

 4. Спеціалізовані та інтегральні територіальні системи послуг в Україні (2 год.).

 5. Методологічні засади розвитку соціальної інфраструктури (2 год).

 6. Соціальна політика як функція державного управління та її складові. (2 год.).

 7. Особливості розвитку соціально-культурної сфери України та її регіонів (2 год.).

24.6. завдання для самостійної роботи


Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 11 годин.

 1. Теоретико-методологічні підходи до дослідження соціальної сфери на регіональному рівні (2 год)

 2. Рекреаційна сфера України: стан і перспективи розвитку (1 год)

 3. Світовий ринок послуг (6 год)

 4. Концепція та стратегія сталого соціального розвитку України в умовах глобалізаційних процесів (1 год)

 5. Прогнозування територіального розвитку сфери послуг(1 год)

 6. Соціальний захист людини як система (1 год)

24.7. проміжний та підсумковий контроль


Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за темами 1-4. Другий модульний контроль включає питання із теми 5-11.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі заліку.


25. “ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ”

(Упорядник- Кононенко О.)
25.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “Основи регіональної політики” – вивчення теоретичних та методичних основ регіональної політики, набуття практичних навичок зі здійснення регіональної політики. Для цього необхідним є виконання таких завдань:

- розкрити понятійно-термінологічний апарат регіональної регіональної політики;

- проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід регіональної політики;

- висвітлити закони, закономірності та принципи розвитку регіонально-інтегрованої економічної системи;

- розкрити сутність та складові механізму регіональної політики;

- розкрити методичні підходи до оцінки рівнів соціально-економічного розвитку регіонів, надання територіям статусу депресивних;

- розкрити зміст основних напрямів регіональної політики в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студенти повиннізнати:

- понятійно-термінологічний апарат регіональної політики;

- вітчизняний та зарубіжний досвід регіональної політики;

- закони, закономірності та принципи розвитку регіонально-інтегрованої економічної системи;

- сутність основних наукових підходів до регіональної політики;

- види, рівні, напрями сучасної регіональної політики в Україні;

вміти:

- проводити оцінку рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

- аналізувати рівень розвитку адміністративних одиниць щодо надання їм статусу депресивних;

- визначати оптимальне поєднання важелів, методів, інструментів при досягненні основних цілей регіональної політики;

- визначати пріоритетні напрями регіональної економічної, соціальної, екологічної політики;- давати оцінку існуючій нормативно-правовій базі, діючому організаційно-економічному механізму регіональної політики, ефективності її проведення в окремих регіонах країни.
25.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (28 год.) та проведення практичних занять (14 год.) .
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.).

лекцій

практичних

1

2

3

4

5

1.

Вступ. Мета, завдання, структура курсу, понятійно-термінологічний апарат

4

2

2

2.

Вітчизняний та зарубіжний досвід регіональної політики.

6

4

2

3.

Закони, закономірності, принципи розвитку регіонально інтегрованої економічної системи

2

2
4.

Наукові підходи до регіональної політики

4

2

2

5.

Механізм реалізації регіональної політики: методи, важелі, інструменти

6

4

2

6.

Завдання регіональної політики на сучасному етапі.

4

2

2

7.

Етапність у здійсненні регіональної політики. Види регіональної політики

2

21

2

3

4

5

8.

Регіональна економічна політика

6

4

2

9.

Регіональна екологічна політика

2

2
10.

Регіональна соціальна політика.

6

4

2

Разом

42

28

14


25.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП
Мета, завдання та структура курсу “Основи регіональної політики в Україні”. Аналіз літературних, статистичних та картографічних джерел.

Проблема диференціації рівнів соціально-економічного розвитку України. Передумова здійснення регіональної політики. Причини загострення диспропорцій соціально-економічного розвитку територій.

Сутність регіональної політики. Мета і завдання регіональної політики. Спрямованість регіональної політики України. Основні поняття, що лежать в основі наукової розробки регіональної політики суверенної держави. Об’єкти та суб’єкти регіональної політики. Механізм регіональної політики. Стратегія регіонального розвитку. Конкурентоспроможність регіону. Дивергенція та конвергенція соціально-економічного простору.

Нормативно-правова база регіональної політики України.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка