Програми підготовки



Сторінка21/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29

ВСТУП

Предмет та мета курсу. Управління розвитком регіону як суспільно-географічна наука. Еволюція управлінської думки. Розвиток науки про регіони (І.Тюнен, В.Лауенгардт, А.Вебер, В.Кристаллєр, А.Льош, У.Ізард, Н.Глікман та ін). Теорії управління міжгалузевими комплексами. Завдання та структура курсу. Огляд літературних джерел.


ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Аналіз та оцінка досвіду минулого в розвитку механізму господарського управління. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою в управлінні територіальним розвитком. Досвід формування системи регіонального управління в країнах СНД.


НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
Регіон як об’єкт управління. Основні риси регіону як підсистеми народногосподарського комплексу. Суспільно-географічні дослідження як основа індикативного територіального планування і управління комплексним розвитком регіону. Закономірності розвитку регіону. Методи регіональних досліджень. Цілі і задачі системи управління розвитком регіону. Принципи регіонального управління. Вимоги до економічного механізму управління розвитком регіону. Система важелів управління розвитком регіону.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Методичні засади аналізу стану і тенденцій регіонального розвитку. Чинники. що визначають стратегію регіонального розвитку. Принципи державної стратегії. Державні стратегічні пріоритети регіонального розвитку. Механізми реалізації державної стратегії.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Оцінка природно-ресурсного потенціалу території. Механізм управління ресурсним потенціалом. Екологія і економіка: проблеми пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку регіону. Система критеріїв та показників екологічної ефективності управління природно-ресурсним потенціалом регіону. Шляхи удосконалення і розвитку нормативно-законодавчої бази та структури природно-ресурсних платежів. Економічні інструменти реалізації екологічної політики в регіоні.



ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНУ

Соціально-трудові відносини в умовах перехідної економіки. Перехід від над централізованої до програмно-цільової системи регулювання трудових відносин. Аналіз попиту на працю і системи робочих місць в регіоні. Аналіз пропозиції робочої сили в регіоні. Проблеми безробіття і методи державного регулювання ринку праці. Інвестиційна політика по створенню нових робочих місць. Комплексний підхід до розробки стратегії по збереженню і створенню робочих місць в регіоні.



ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Методологічні проблеми діагностики виробничого потенціалу регіону. Методологічні засади аналізу територіальної структури промислового виробництва регіону. Управління промисловим комплексом регіону. Управління агропромисловим комплексом регіону. Управління сферою послуг регіону.


ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ
Бюджетні ресурси. Принципи формування доходної частини бюджетів регіонів. Переваги та недоліки застосування механізму розщеплення податкових надходжень. Міжбюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин. Фінансові ресурси підприємств.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНІ
Інновації та інвестиції як засіб управління розвитком регіону. Види інвестиційних ризиків та методи їх оцінки. Оцінка інвестиційної привабливості регіону. Формування регіональних інвестиційних програм.

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ

РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Система вертикальних і горизонтальних управлінських зв’язків. Взаємодія регіональних і державних органів управління. Непрямі методи державного впливу ( грошово-кредитна і амортизаційна політика політика, податкова система, використання позабюджетних цільових фондів). Міжрегіональне співробітництво. Перехід від галузевого до функціонального управління регіоном. Взаємодія регіону і місцевого самоуправління (міст, районів тощо). Проблеми формування організаційних структур управління різних територіальних рівнів та їх функції.


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Сутність і поняття стратегії сталого розвитку території (регіону). Індикатори сталого розвитку регіону та аналіз підходів до загальної оцінки ситуації в регіоні на основі багатьох спеціальних показників. Оцінка сталості розвитку регіону.

ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Теорія абсолютних переваг А.Сміта. Теорія відносних переваг Д.Рікардо. Неокласичний підхід до міжрегіонального територіального поділу праці. Теорія конкурентних переваг М.Потера. Основні засади державної політики України в сфері зовнішньоекономічної діяльності.


СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ, ЇЇ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Сутність, форми і методи планування. Макропропроції розвитку господарського комплексу регіону як елемент планування та прогнозування. Довгострокові прогнози та програми. Середньострокові прогнози та програми. Короткострокові прогнози та програми. Бізнес-план підприємств та його місце в плануванні і розвитку економіки регіону.
20.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України. – К., 1996.-80 с.

 2. Закон України про місцеве самоврядування в Україні //Голос України. – 1997.- 12 червня

 3. Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію // Голос України.-1995. – 5 вересня

 4. Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію // Голос України.-1995. – 5 вересня

 5. Бабурин В.Л., Моцуров Ю.Л. Географические основы управления.-М.,2000

 6. Васьков С.Т. Территориальное управление в новых условиях хозяйствования.- М.: Экономика, 1990.- 190 с.

 7. Гликман Н. Эконометрический анализ региональных систем./пер. с англ/-М.:Прогрес, 1980.-277с.

 8. Зайцева Л.М. Региональная система управления (организационно-методологический аспект).- Донецк: ИЭПНАНУ,1997.- 335 с.

 9. Інститути та інструменти розвитку територій на шляху до Європейських принципів.: КЦ І-ту Схід-Захід, 2001.-244с.

 10. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. –М.: “Прогресс. –1966 г.

 11. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація /відп.ред. проф. Н.Р. Нижник.- К.: В-во УАДУ, 1997.-488 с.

 12. Кравченко В. Фінанси місцевих органів влади в Україні: проблеми теорії та практики.-К.-1997.-275 с.

 13. Лаженцев Территориальное развитие: теория и опыт регулирования.-СПб,1997

 14. Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и Канаде.- М.: Наука, 1987 г.

 15. Олійник Я.Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. К.:Лібра, 1996.-208 с.

 16. Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформаці (теоретико-методологічні аспекти та механізм реалізації) .-Луцьк: Надстир”я, 2000.-165 с.

 17. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996

 18. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці.-К.-1993.-218 с.

 19. Саєнко В. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози.-К.,1997.-147 с.

 20. Симоненко В.К. Регины Украины: проблемы развития. – К.: Наук. думка, 1997.- 263 с.

 21. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К.: Вища школа”, 2000.-223 с.

 22. Территориальное управление экономикой: Словарь-справочник.- М.: Финансы, 1997 г.

 23. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки: Навч. посібник.- К.: Вид-во УАДУ, 1997.- 140 с.

 24. Управление трудом в регионе /под ред. ЛМ.Шведовой.-Барнаул: Из-во АГУ, 1999.-133 с.

 25. Чумаченко Н.Г. Экономика региона: теоретические основы, функциональная деятельность.- Донецк, 1995.- 52 с.

 26. Шнипер Р.И. Региональные экономические методы управления.- Новосибирск : Наука.Сиб.отд-ние, 1991.- 310 с.


20.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Досвід системи регіонального управління (2 год.)

 2. Наукові засади управління розвитком регіону (4 год.)

 3. Механізм управління ресурсним потенціалом (2 год.)

 4. Управління промисловим комплексом і фінансовими ресурсами регіону (2 год.)

 5. Підходи до оцінки сталості регіону (2 год.)

 6. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю (2 год.)

 7. Планування та прогнозування розвитку регіону (2 год.)


20.6. Завдання для самостійної роботи


 1. Теорії управлінської науки (4 год.)

 2. Цілі і задачі системи управління розвитком регіону (6 год.)

 3. Принципи державної стратегії (4 год.)

 4. Механізм управління ресурсним потенціалом (6 год.)

 5. Інноваційна політика по створенню нових робочих місць (4 год.)

 6. Управління промисловим комплексом (6 год.)

 7. Взаємодія регіональних і державних органів управління (4 год.)

 8. Індикатори сталого розвитку регіону (6 год.)

 9. Основні засади зовнішньої економічної діяльності (4 год.)

 10. Бізнес-плани розвитку економіки регіону (6 год.)


20.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжний контроль – два модулі, підсумковий – іспит.


21. “Економічна і соціальна географія України”

(Упорядник – доц. Мезенцева Н.)
21.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “Економічна і соціальна географія України” – глибоке і всебічне суспільно-географічне вивчення території України. Для цього необхідним є виконання таких завдань:

- охарактеризувати суспільно-географічне положення України з усіма взаємозв’язками його складових;

- визначити геополітичні та геоекономічні пріоритети України;

- проаналізувати запаси природних ресурсів України з точки зору раціонального природокористування;

- проаналізувати динаміку чисельності, природний та механічний рух населення України, особливості його розселення та національного складу;

- дати загальну характеристику господарства України, проаналізувати особливості його галузевої і територіальної структури, рівні соціально-економічного розвитку регіонів;

- проаналізувати чинники формування і функціонування, сучасний стан, територіальну організацію, проблеми та перспективи розвитку міжгалузевих комплексів України;

- розкрити основні види зовнішніх в’язків України, проаналізувати географію їх поширення;

- проаналізувати суспільно-географічні макрорайони України за такою схемою: спеціалізація і місце в господарстві України, історичні, природні, соціальні та економічні чинники розвитку, характеристика господарства в розрізі основних сфер, міжгалузевих комплексів, галузей, рівень економічного і соціального розвитку, елементи територіальної структури, проблеми і перспективи.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні



знати:

- основні риси і особливості суспільно-географічного положення України, її геополітичні та геоекономічні вектори;

- зміст, сучасний стан та регіональні особливості демографічних, розселенських, міграційних та етнічних процесів в Україні;

- особливості господарського освоєння території України;

- основні риси господарства України: сучасний стан, особливості його галузевої і територіальної структури, рівні регіональної економічної та соціальної безпеки;

- закономірності розміщення, географію та сучасний стан розвитку різних галузей виробничої та соціальної сфер;

- основні напрямки та риси різних видів зовнішніх зв’язків України;

- історичні особливості господарського розвитку, природноресурсний, демографічний, працересурсний та виробничо-економічний потенціал, рівень економічного і соціального розвитку, сучасний стан та закономірності розміщення різних галузей виробництва, транспорту та соціальної сфери, рівень участі в територіальному поділі праці, інвестиційні можливості, проблеми та перспективи суспільно-географічних макрорайонів України;



вміти:

- давати оцінку суспільно-географічного положення території;

- давати соціально-економічну оцінку природних умов і запасів природних ресурсів з метою раціонального природокористування;

- аналізувати демографічні, розселенські, міграційні та етнічні процеси в їх взаємозв’язку;

- аналізувати компонентну і територіальну структуру галузевих і міжгалузевих комплексів;

- здійснювати комплексний суспільно-географічний аналіз макрорайонів та визначати проблеми і перспективи їх розвитку.


21.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (28 год.) та проведення практичних занять (14 год.) .




Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.)

лекцій

практичних

1

2

3

4

5

1.

Вступ. Суспільно-географічне положення України. Економічна оцінка запасів природних ресурсів України.

4

2

2

2.

Населення України.

4

2

2

3.

Загальна характеристика господарства України.

4

2

2

4.

Паливно-енергетичний комплекс України.

2

2




5.

Металургійний та машинобудівний комплекси України.

2

2



6.

Лісопромисловий та агропромисловий комплекси України.

2

2




7.

Соціальний комплекс України. Транспортний комплекс України.

4

2

2



1

2

3

4

5

8.

Суспільно-географічне районування України: сучасний стан.

8

2

6

9.

Столичний СГР.

2

2




10.

Донецький СГР.

2

2




11.

Придніпровський СГР.

2

2




12.

Центральний та Подільський СГР.

2

2




13.

Причорноморський і Північно-Східний СГР.

2

2




14.

Карпатський і Північно-Західний СГР.

2

2




Разом

42

28

14


21.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП
Предмет економічної та соціальної географії України. Значення курсу. Структура та завдання курсу "Економічна і соціальна географія України". Аналіз основних літературних, статистичних та картографічних джерел.
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ
Роль і місце України у світовому господарстві і господарстві Європи.

Формування території держави. Сучасний державний та адміністративно-територіальний устрій, форма правління.

Оцінка сучасного суспільно-географічного положення України. Розміри території, її конфігурація і компактність з точки зору господарського розвитку. Основні міждержавні транспортні магістралі. Господарський потенціал суміжних країн. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Еколого-географічне положення.
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
Вплив природних умов і ресурсів на територіальну організацію господарства країни.

Структура природно-ресурсного потенціалу України. Рівень забезпеченості господарства України природними ресурсами. Регіональні відміни ефективності використання ПРП.

Мінерально-сировинні ресурси: паливні, рудні, нерудні. Вугільні басейни. Нафтогазоносні області. Залізорудні і марганцеворудні басейни. Запаси руд кольорових металів. Нерудна сировина для хімічної, металургійної і будівельної промисловості.

Земельні ресурси. Структура землекористування.

Водні ресурси. Водногосподарський баланс.

Лісові ресурси. Оцінка лісистості території.

Рекреаційні ресурси.

Географічні проблеми раціонального природокористування.


НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Сучасні тенденції розвитку демографічних процесів в Україні та їх регіональні відміни. Динаміка чисельності населення. Природний рух населення. Захворюваність населення. Регіональні відміни. Статево-вікова структура населення. Старіння населення. Міграції, їх види і причини. Демографічна політика держави.

Густота населення. Регіональні відміни.

Міське розселення. Типи міських поселень. Урбанізація. Регіональні відміни у рівнях урбанізації. Міста-мільйонери. Агломерації. Проблеми розвитку малих і середніх міст.

Сільське розселення. Типи сільських поселень. Територіальні відміни розселення в Поліссі, Лісостепу, Степу, гірській місцевості.

Трудові ресурси. Статево-вікова структура трудових ресурсів. Їх освітній рівень. Регіональні відмінності у забезпеченні трудовими ресурсами. Зайнятість населення. Галузева структура зайнятості. Територіальна структура зайнятості. Рівень зайнятості. Регіональні відміни. Безробіття. Рівні безробіття. Регіональні відміни. Трудові міграції. Ринок праці. Регіональні ринки праці. Локальні ринки праці. Основні проблеми раціонального використання трудових ресурсів.

Національний та етнічний склад населення. Регіональні відміни і причини їх виникнення. Історико-географічні землі України. Національні меншини. Українська діаспора.

Георелігійна ситуація в Україні.
ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
Загальна характеристика господарства країни. Господарський потенціал та ефективність його використання. Рівень соціально-економічного розвитку країни та регіонів. Економічна та соціальна безпека.
Промисловий комплекс

Загальна характеристика промислового розвитку країни. Чинники територіальної організації промисловості. Галузева структура. Основні міжгалузеві комплекси. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості України.

Паливно-енергетичний комплекс. Господарське значення та структура. Паливно-енергетичний баланс України. Рівень забезпеченості господарства паливними ресурсами.

Вугільна промисловість. Нафтова і газова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Проблеми і перспективи їх розвитку.

Електроенергетика. Теплова енергетика. Гідроенергетика. Атомна енергетика. Проблеми і перспективи. Використання нетрадиційних способів отримання електроенергії. Вітрові електростанції.

Проблеми та перспективи розвитку. Диверсифікація джерел імпорту енергоносіїв.

Металургійний комплекс. Господарське значення і структура.

Чорна металургія. Умови та чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Розміщення підприємств повного виробничого циклу. Придніпровський, Донецький, Приазовський металургійні райони. Електрометалургія і порошкова металургія. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення чорної металургії.

Кольорова металургія. Сировинна база. Особливості і чинники розвитку. Розміщення підприємств алюмінієвої, титано-магнієвої, нікелевої, цинкової та ртутної промисловості. Проблеми та перспективи розвитку.

Машинобудівний комплекс. Господарське значення машинобудування. Галузева структура. Принципи розміщення галузей. Важке машинобудування. Енергетичне машинобудування. Приладо- і верстатобудування. Електротехнічне та електронне машинобудування. Транспортне машинобудування. Сільськогосподарське і тракторне машинобудування. Виробництво обладнання для легкої, харчової промисловості і галузей сфери обслуговування. Виробництво побутових приладів. Металообробка.

Машинобудівні райони: Харківський, Придніпровський, Донецький, Центральноукраїнський, Подільський, Західноукраїнський, Південний. Машинобудівні вузли.

Проблеми та перспективи розвитку та розміщення галузей.

Хімічна промисловість. Господарське значення. Галузева структура. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Гірничо-хімічна промисловість. Нафтохімічна промисловість. Основна хімія. Хімія органічного синтезу. Лакофарбова і анілінофарбова промисловість. Гумотехнічна промисловість. Хіміко-фармацевтична промисловість.

Проблеми та перспективи розвитку і розміщення.

Лісопромисловий комплекс. Господарське значення. Галузева структура. Особливості і чинники розвитку. Лісове господарство. Заготівля лісу та первинна обробка деревини. Лісопромислові райони. Деревообробна промисловість. Меблева промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку.

Будівельна промисловість. Значення і роль галузі у господарстві країни. Галузева структура. Умови і чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Виробництво стінових матеріалів. Виробництво в’яжучих матеріалів. Цементна промисловість. Виробництво покрівельних матеріалів. Виробництво збірних бетонних і залізобетонних конструкцій. Виробництво будівельної кераміки, санітарно-технічних виробів, лінолеуму.

Скляна промисловість. Порцеляно-фаянсова промисловість.

Проблеми та перспективи розвитку.

Легка промисловість. Господарське значення. Галузева структура. Чинники розвитку і розміщення. Географія текстильної промисловості: бавовняної, шовкової, вовняної, лляної, конопле-джутової. Трикотажна, швейна, шкіряно-взуттєва, галантерейна промисловість. Хутрова промисловість. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Харчова промисловість. Господарське значення. Галузева структура. Чинники розміщення галузей. Борошномельно-круп’яна промисловість. Макаронна промисловість. Цукрова промисловість. Олійна промисловість. Плодоовочеконсервна промисловість. Спиртова і лікеро-горілчана промисловість. Виноградно-виноробна промисловість. Крохмале-патокова промисловість. Тютюново-махоркова промисловість. М’ясна промисловість. Молочна промисловість.

Проблеми і перспективи розвитку.
Агропромисловий комплекс

Господарське значення АПК. Структура комплексу та основні його ланки. Проблеми і перспективи розвитку. Продовольча доступність та продовольча безпека.

Сільське господарство. Загальна характеристика.

Рослинництво. Структура сільськогосподарських угідь. Структура посівних площ. Географія хлібних, круп’яних зернофуражних і бобових зернових культур. Географія технічних культур. Географія картоплярства, овочівництва і баштанництва. Географія садівництва, ягідництва та виноградарства. Луківництво.

Тваринництво. Кормова база. Структура поголівя худоби. Розміщення провідних галузей тваринництва. Рибне господарство.

Зональні Поліський, Лісостеповий, Степовий та Кримсько-Карпатський агропромислові комплекси. Азональні приміські АПТК.


Транспортний комплекс

Значення транспорту. Види транспорту. Вплив транспорту на розвиток форм територіального зосередження виробництва. Напрямки і структура перевезень пасажирів і вантажів.

Залізничний транспорт. Мережа залізниць України, їх значення у внутрішніх і зовнішніх перевезеннях.

Автомобільний транспорт. Мережа автомобільних шляхів. Головні автомагістралі.

Морський транспорт. Найважливіші морські порти. Каботажні перевезення. Роль морського транспорту в міжнародних зв‘язках.

Річковий транспорт. Судноплавні річки. Річкові порти.

Повітряний транспорт. Аеропорти.

Трубопровідний транспорт. Транзитні й внутрідержавні трубопроводи.

Міський транспорт. Метро.

Основні проблеми і перспективи розвитку. Транспортні коридори.


Соціальна сфера
Побутове обслуговування і торгівля. Регіональні відміни рівня розвитку. Культурно-освітній та медико-оздоровчий комплекс. Регіональні культурно-освітні та медико-оздоровчі центри. Науковий комплекс. Регіональні наукові центри НАНУ.

Рекреаційний комплекс. Курортне господарство. Масовий відпочинок. Туристичне господарство. Місця паломництва. Рекреаційні регіони.


МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ
Міждержавні зв’язки, їх значення. Форми зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішня торгівля. Спільне підприємництво. Кредитно-фінансові зв’язки. Надання різноманітних видів послуг.

Єврорегіони. Спеціальні економічні зони.


СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
Географічний поділ праці і суспільно-географічне районування.

Схеми районування ХІХ століття. Районування України в 20-30-х роках ХХ століття. Економічне районування України в 40-80-ті роки.

Концепція суспільно-географічного районування України. Сучасний стан суспільно-географічного районування України. Перцепційні портрети регіонів.

Столичний суспільно-географічний район Київська, Чернігівська, Житомирська області. Склад і особливості формування території. Місце і значення району в географічному поділі праці. Спеціалізація району. Рівень економічного і соціального розвитку, його територіальна диференціація.

Оцінка столичного суспільно-географічного положення. Його особливості і вплив на територіальну організацію господарства. Історичні особливості формування і розвитку господарства району.

Природно-ресурсний потенціал району. Мінеральні ресурси. Значення нерудних ресурсів. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Гострі екологічні проблеми.

Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Територіальна диференціація густоти населення. Міське розселення. Рівень урбанізації території. Київська агломерація. Сільське розселення. Трудові ресурси. Особливості галузевої структури зайнятості. Регіональні ринки праці. Київський міський ринок праці. Трудові міграції. Національний склад. Георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Машинобудування та металообробка. Розвиток висококваліфікованих галузей машинобудування. Приладо- і верстатобудування, електротехнічне, транспортне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво устаткування для торгівлі, громадського харчування, легкої і харчової промисловості, побутової техніки. Перспективи розвитку галузі в малих і середніх містах. Київський машинобудівний вузол.

Хімічна промисловість. Виробництво хімічних волокон і пластмас, гумотехнічних та лакофарбових виробів, азотних добрив, медичних препаратів.

Легка і харчова промисловість.

Будівельна промисловість. Скляна промисловість. Порцеляново-фаянсова промисловість.

Лісове господарство. Деревообробна, меблева промисловість.

Агропромисловим комплекс району. Умови та чинники розвитку і спеціалізації. Поліський і Лісостеповий зональні АПТК. Київський приміський АПТК.

Соціальний комплекс району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс. Рекреаційне господарство. Туристичний комплекс, його особливе значення.

Транспортний комплекс району. Значення залізничного і автомобільного видів транспорту у вантажо- і пасажироперевезеннях. Найважливіші транспортні магістралі і вузли. Київський транспортний вузол і перспективи його розвитку.

Суспільно-географічні мезорайони: Київський, Житомирський, Чернігівський. Особливості територіальної організації їх господарських комплексів. Київська господарська агломерація. Господарські вузли (Білоцерківський, Чернігівський, Житомирсь­кий, Ніжинський) і центри.

Суспільно-географічні зв’язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Центральний суспільно-географічний район Кіровоградська і Черкаська області. Склад і особливості формування території. Місце району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Рівень економічного і соціального розвитку.

Оцінка суспільно-географічного положення. Географічний центр України. Історичні особливості формування і розвитку господарства.

Оцінка природно-ресурсного потенціалу району, його структури. Земельні ресурси району. Екологічні проблеми.

Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Міське і сільське розселення. Трудові ресурси. Галузева структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Трудові міграції. Національний склад. Георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Машинобудування і металообробка. Сільськогосподарське, електротехнічне машинобудування, приладо- і верстатобудування.

Хімічна промисловість. Виробництво хімічних волокон, мінеральних добрив, ліків.

Кольорова металургія. Фактори розвитку.

Легка і харчова промисловість.

Агропромисловий комплекс району. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Сільське господарство району. Лісостеповий і Степовий зональні АПТК.

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс.

Транспортна система району. Основні транспортні вузли і центри. Найважливіші залізничні і автомобільні магістралі району.

Суспільно-географічні мезорайони: Кіровоградський, Черкаський. Господарські вузли (Черкаський, Кіровоградський, Уманський) та центри.

Суспільно-географічні зв‘язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.



Донецький суспільно-географічний район Донецька і Луганська області. Склад і особливості формування території. Місце і роль району в господарському комплексі України. Спеціалізація району. Рівень економічного і соціального розвитку.

Особливості суспільно-географічного положення. Оцінка прикордонного СГП. Історичні особливості формування і розвитку госпоадрства.

Природно-ресурсний потенціал району, особливості його компонентної структури і вплив на формування господарського комплексу. Мінеральні ресурси. Екологічні проблеми Донбасу.

Несприятлива демографічна ситуація. Висока мобільність населення. Густота населення. Високий рівень урбанізації території. Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Стаханово-Алчевська і Торезо-Сніжнянська агломерації. Особливості міського розселення. Трудові ресурси. Специфічні риси галузевої структури зайнятості. Регіональні ринки праці. Проблеми і перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна промисловість. Наф­топереробна промисловість. Електроенергетика.

Металургійний цикл чорних металів, його сировинна база. Кольорова металургія: виробництво цинку, ртуті, обробка кольорових металів. Сировинна база. Мета­лургійні вузли. Металургійні райони.

Хімічна промисловість. Сировинна база. Хімія органічного синтезу, содова промисловість, виробництво мінеральних добриві, сірчаної кислоти, гумотехнічних виробів і барвників.

Промисловість будівельних матеріалів. Скляна промисловість.

Легка і харчова промисловість.

Агропромисловим комплекс району. Умови і чинники формуван­ня. Степовий зональний АПТК. До­нецький приміський АПТК.

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс.

Транспортна мережа району. Значення окремих видів транспорту у вантажо- і пасажироперевезеннях. Основні транспортні вузли. Внутрірайонні та міжрайонні транспортно-економічні зв‘язки та проблеми їх раціоналізацїї.

Суспільно-географічні мезорайони: Донецький, Луганський. Господарські вузли (Донецько-Макіївський, Лугансь­кий, Горлівсько-Єнакіївський, Маріупольський) та центри. Проблеми господарських вузлів паливно-енергетичної та металургійної орієнтації.

Суспільно-географічні зв’язки району з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Придніпровський суспільно-географічний район Дніпропетровська і Запорізька області. Склад і особливості формування території. Значення району в господарському комплексі України. Спеціалізація району. Рівень економічного і соціального розвитку.

Оцінка суспільно-географічного положення. Комплексоформуюча роль р.Дніпро. Історичні особливості формування і розвитку господарства.

Значний природно-ресурсний потенціал, особливості його структури. Мінеральні ресурси. Екологічні проблеми.

Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Міське і сільське розселення. Високий рівень урбанізації. Дніпропетровсько-Дніпродзержинська, Криворізька, Запорізька агломерації. Трудові ресурси. Особливості галузевої структури зайнятості. Регіональні ринки праці. Національний склад. Георелігійна ситуація в районі.

Загальна характеристика господарства.

Паливно-енергетичний комплекс. Електроенергетика. Районоформуюче значення ГЕС. Вугільна промисловість. Газова про­мисловість. Нафтопереробна промисловість.

Металургійний цикл чорних металів (видобування і збагачення чорної і марганцевої руд, нерудної сировини, коксохімія, виплав­ка металу). Кольорова металургія (виплавка алюмінію, титану, магнію). Металургійні райони і вузли.

Хімічна промисловість. Сировинна база. Виробництво мінеральних добрив, гумотехнічних, лакофарбових виробів, пластмас, лікарських препаратів.

Будівельна промисловість.

Легка і харчова промисловість.

Агропромисловий комплекс району. Умови і чинники спеціалізації. Степовий зональний АПТК. Придніпровський приміський АПТК.

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс.

Транспортна система району. Основні транспортні вузли.

Суспільно-географічні мезорайони: Дніпропетровський, За­порізький. Господарські вузли (Запорізький, Дніпропет­ровсько-Дніпродзержинський, Криворізький) та центри.

Суспільно-географічні зв’язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.

Північно-Східний суспільно-географічний район Харківська, Полтавська, Сумська області. Склад і особливості формування території. Місце і роль району в географічному поділі праці. Галузі спеціалізації. Територіальна диференціація рівнів економічного і соціального розвитку.

Оцінка суспільно-географічного положення, його особливості. Історичні особливості формування і розвитку господарства.

Природно-ресурсний потенціал району та його вплив на формування господарського комплексу. Паливні ресурси. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Екологічні проблеми.

Складна демографічна ситуація в районі. Несприятлива вікова структура населення. Густота населення. Міське і сільське розселення. Рівень ур­банізації. Харківська агломерація. Трудові ресурси. Структура зайнятості. Рівень зайнятості і безробіття. Регіональні ринки праці. Моно­національний склад населення. Георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Машинобудування і металообробка. Чинники розвитку. Енергетичне і електротехнічне, тракторне, сільськогосподарське, транспортне машинобудування, приладо- і верстатобудування, виробництво устаткування для різних галузей промисловості. Харківський машинобудівний вузол.

Хімічна промисловість. Сировинна база. Виробництво мінеральних добрив, пластмас, лакофарбових виробів, кіноплівки, хімреактивів дубильних препаратів, хіміко-фармацевтична промисловість.

Газова, нафтова і нафтопереробна промисловість. Електроенергетика.

Легка і харчова промисловість.

Будівельна промисловість. Фаянсова і скляна промисловість. Агропромисловим комплекс району. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Поліський і Лісостеповий зональні АПТК. Харківський приміський АПТК.

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс.

Транспортна мережа. Харківський транспортний вузол.

Суспільно-географічні мезорайони: Харківський, Полтавський, Сумський. Особливості територіальної організації їх господарсь­ких комплексів. Господарські вузли (Харківський, Полтавський, Сумський, Кременчуцький) та центри.

Суспільно-географічні зв‘язки з іншими районами України та зарубіжжям. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.



Причорноморський суспільно-географічний район Одеська, Миколаївська, Херсонська області і Автономна Республіка Крим. Склад і особливості формування території. Місце і значення району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Рівень економічного і соціального розвитку.

Приморське суспільно-географічне положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства.

Природно-ресурсний потенціал, особливості його структури. Рекреаційні ресурси. Екологічні проблеми морів.

Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Особливості міського і сільського розселення. Рівень урбанізації. Трудові ресурси і особливості їх використання. Галузева структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Національний склад. Георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Машинобудування і металообробка. Суднобудування і судноремонт. Приладо- і верстатобудування, радіоелектроніка, електро­технічне, енергетичне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво устаткування для хімічної та харчової промисловості. Машинобудівні вузли.

Розвиток гірничо-хімічного циклу на базі солей Сиваша та солоних озер Причорномор’я.

Хімічна і нафтохімічна промисловість. Переробка нафти. Виробництво пластмас, мінеральних добрив, сірчаної кислоти, лаків і фарб, реактивів, соди, фармацевтичних препаратів.

Легка і харчова промисловість.

Агропромисловий комплекс. Зональні АПТК. Приміські АПТК.

Морепромисловий цикл (вилов і переробка риби та інших біологічних ресурсів моря).

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Рекреаційний комплекс. Рекреаційні райони: Південний берег Криму, Західне і Південно-Східне узбережжя Криму, Одеський, Очаківський, Херсонський, Азовський.

Транспортний комплекс. Морський транспорт. Сезонність перевезень. Основні транспортні вузли.

Портове господарство району.

Суспільно-географічні мезорайони: Одеський, Миколаївський, Херсонським, Кримський. Господарські вузли (Одеський, Миколаївський, Херсонський, Сімферопольський, Севастопольський) і центри.

Внутрірайонні й міжрайонні суспільно-географічні зв’язки. Міжнародні зв’язки. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.



Подільський суспільно-географічний район Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області. Склад і особливості формування території. Місце і роль району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Неоднорідність економічного і соціального розвитку.

Оцінка суспільно-географічного положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства.

Природні умови і ресурси. Земельні ресурси. Екологічні проблеми.

Демографічна ситуація. Старіння населення. Міське і сільське розселення. Низький рівень урбанізації. Трудові ресурси. Галузева структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Трудові міграції. Проблеми та перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Машинобудування і металообробка. Сільськогосподарське, електротехнічне машинобудування, верстато- і приладобудування, виробництво технологічного обладнання для легкої, і харчової промисловості.

Легка і харчова промисловість.

Будівельна промисловість. Скляна і порцеляново-фаянсова промисловість.

Деревообробна і целюлозно-паперова та меблева промисловість.

Хімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив.

Агропромисловий комплекс. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Лісостеповий зональний АПТК.

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс.

Транспортна система району. Основні транспортні вузли.

Суспільно-географічні мезорайони: Вінницький, Тернопільський, Хмельницький. Господарські вузли (Вінницький, Хмельницький, Тернопільський, Кам’янець-Подільський) та центри.

Суспільно-географічні зв‘язки району. Оцінка інвестиційної привабливості району. Основні проблеми і перспективи розвитку.

Карпатський суспільно-географічний район Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області. Склад і особливості формування території. Місце і роль району в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації. Територіальна диференціація рівнів економічного і соціального розвитку.

Прикордонне суспільно-географічне положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства.

Значних природно-ресурсний потенціал, його структура і вплив на формування господарського комплексу. Рекреаційні ресурси. Екологічні проблеми Передкарпаття.

Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Густота населення. Особливості сільського і міського розселення. Рівень урбанізації. Трудові ресурси. Структура зайнятості. Регіональні ринки праці. Трудові міграції. Проблеми і перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Складна георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Паливно-енергетичний комплекс. Вугільна промисловість. Нафтова і газова промисловість. Переробка нафти. Електроенергетика.

Машинобудування і металообробка. Приладо- і верстатобудування, автомобілебудування, електротехнічна і радіоелектронна промисловість, сільськогосподарське машинобудування. Львівський машинобудівний вузол.

Лісопромисловий комплекс завершеного циклу виробництва. Лісове господарство. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Меблева промисловість. Лісохімія. Карпатський лісопромисловий комплекс.

Хімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив, сірчаної кислоти, барвників, хімія органічного синтезу. Фармацевтична промисловість.

Легка і харчова промисловість.

Будівельна промисловість.

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Рекреаційний комплекс. Умови і чинники розвитку. Санаторно-курортне, туристське господарство, сфера відпочинку. Рекреаційні центри.

Агропромисловий комплекс. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Зональні та приміські АПТК.

Транспортна система. Основні транспортні вузли.

Суспільно-географічні мезорайони: Львівський, Івано-Франківський, Закарпатський, Чернівецький. Господарські вузли (Львівський, Івано-Франківський, Ужгородсько-Мукачівський, Чернівецький, Дрогобицько-Бориславський) і центри.

Суспільно-географічні зв’язки району. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.



Північно-Західний суспільно-географічний район Волинська, Рівненська області. Склад і особливості формування території. Місце і роль району в географічному поділі праці. Галузі спеціалізації. Низький рівень економічного і соціального розвитку.

Оцінка прикордонного суспільно-географічного положення. Історичні особливості формування і розвитку господарства.

Природно-ресурсний потенціал, його структура і вплив на формування господарського комплексу. Екологічні проблеми.

Демографічна ситуація. Статево-вікова структура населення. Густота населення. Міське і сільське розселення. Низький рівень урбанізації. Трудові ресурси. Регіональні ринки праці. Трудові міграції. Проблеми та перспективи використання трудових ресурсів. Національний склад. Георелігійна ситуація.

Загальна характеристика господарства.

Машинобудування і металообробка. Електротехнічне, сільськогосподарське і автомобільне машинобудування, приладобудування, виробництво технологічного устаткування для харчової промисловості.

Лісова, деревообробна, целюлозно-паперова промисловість. Виробництво меблів. Лісохімія. Волинський лісопромисловий комплекс.

Хімічна промисловість. Виробництво мінеральних добрив, пластмас, гумотехнічних виробів.

Вугільна промисловість, видобування торфу.

Легка і харчова промисловість.

Будівельна промисловість. Виробництво будівельних матеріалів.

Агропромисловий комплекс. Умови і чинники розвитку і спеціалізації. Поліський та Лісостеповий зональні АПТК.

Соціальна сфера району. Рівень розвитку сфери обслуговування. Культурно-освітній комплекс району, його особливості. Курортно-туристичний комплекс.

Транспортна система. Основні транспортні вузли.

Суспільно-географічні мезорайони: Волинський, Рівненський. Господарські вузли (Луцький, Рівненський) та центри.

Суспільно-географічні зв’язки району. Оцінка інвестиційної привабливості району. Проблеми та перспективи розвитку.


21.4. Список Рекомендованої літератури


 1. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів, 2002.

 2. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України. – К., 2000.

 3. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К., 1998.

 4. Продуктивні сили економічних районів України /За ред. Б.М.Данилишина. – К., 2000.

 5. Соціально-економічна географія України /За ред. О.І.Шаблія/. - Львів, 2000.

 6. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К., 2001.

 7. Данилишин Б.М., Куценко В.І., Лібанова Е.М., Бандур С.І. Гуманітарна сфера України: проблеми і шляхи формування. – К., 2000.

 8. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. – Львів, 2000.


21.5. теми семінарських та практичних занять


 1. Оцінка суспільно-географічного положення України (2 год.).

 2. Аналіз демографічної ситуації населення України (2 год.).

 3. Оцінка територіальної організації міжгалузевих комплексів України (2 год.).

 4. Оцінка добробуту населення України (2 год.).

 5. Порівняльна характеристика суспільно-географічних макрорайонів України (2 год.)

 6. Оцінка спеціалізації суспільно-географічних макрорайонів України (2 год.).

 7. Створення перцепційних портретів суспільно-географічних макрорайонів України (2 год.).

21.6 завдання для самостійної роботи


Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 14 годин.

 1. Схеми районування сучасної території України у 19-20 ст. (4 год.).

 2. Сучасний стан суспільно-географічного районування України (2 год.).

 3. Суспільно-географічне районування та адміністративно-територіальний устрій України (2 год.).

 4. Соціально-економічні та екологічні проблеми суспільно-географічних районів України (6 год.).

21.7. проміжний та підсумковий контроль


Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за такими групами тем: суспільно-географічне положення, населення України, загальна характеристика господарства, міжгалузеві комплекси України. Другий модульний контроль включає питання із теми суспільно-географічне районування України.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.


22. “ГЕОГРАФІЯ МІСТ УКРАЇНИ”

(Упорядник – доц. Пересєкін В.)
22.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичними основами географії міст, практичними аспектами діяльності органів влади і місцевого самоврядування щодо міської політики і планування розвитку міст.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні



знати:

 • загальні закономірності розвитку міських поселень;

 • систему факторів, що визначають міську динаміку,

 • особливості територіальної організації міста та системи міських утворень;

вміти:

- визначати тренди динаміки міських утворень;

- аналізувати структурні зрушення в просторовому розвитку міст;

- прогнозувати можливу динаміку міського розвитку.


22.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (18 год.) та проведення практичних занять (18 год.)




Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу (год.)

лекції

практичні

1.

Географія міст: діалектика розвитку

4

2

2

2.

Урбанізація: фактори і особливості

4

2

2

3.

Системи міст: становлення, структура

4

2

2

4.

Міста: ієрархія, функції, структура

4

2

2

5.

Економічна база міста: головні особливості

4

2

2

6.

Соціальні процеси в містах: динамічні характеристики

4

2

2

7.

Територіальна організація міста: основні риси

4

2

2

8.

Міська політика і планування

4

2

2

9.

Проблеми і перспективи розвитку міст

4

2

2

Разом

36

18

18


22.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Місто в сучасному світі. Географія міст як комплексна проблема. Сутність і особливості суспільно-географічного дослідження. Суспільно-географічний підхід у вивченні географії міст. Єдність і розбіжність географії міст та географії міста.


ТЕРМІНОЛОГІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ
Людські поселення та їх види. Визначення міста, його критерії. Міські процеси, структури і організація. Види класифікацій міст. Класифікація міст за людністю. Просторові форми міських поселень. Світові міста.
МІСТО В ІСТОРІЇ
Трансформація сільських поселень у міські. Ареали прадавніх міст. Давні міста. Дисперсія міської формації. Основа розвитку міст, їх поширення і занепад. Античні міста. Міські поселення середньовіччя. Міста епохи відродження. Міські поселення феодалізму. Міста індустріальної епохи. Соціалістичне місто. Міські поселення етапу постіндустріального розвитку.
СУЧАСНА УРБАНІЗАЦІЯ
Феномен урбанізації. Урбаністична “революція”. Фактори урбанізації. Тренди урбаністичного розвитку. Географія урбаністичного процесу. Світові регіональні і національні контрасти урбанізації. Розвиток і наслідки урбанізації в Україні.
ЗРОСТАННЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ. ФУНКЦІЇ МІСТА
Генезис міста. Формування і розвиток функцій міських поселень. Визначення функцій міста. Військова функція. Торгівельна функція. Промислова функція. Транспортна функція. Фінансова функція. Культурна функція. Сервісна функція. Політична і управлінська функції. Спеціалізація і комплексний розвиток міст в Україні.
КОНЦЕПЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ МІСЦЬ
Функція центрального місця та її просторове оточення. Структурні компоненти функціональної ієрархії. Просторовий аспект ієрархії центральних місць. Регулярна модель системи міських поселень: реальність і спотворення. Особливості реалізації та інтерпретація концепції в українському контексті.
ІЄРАРХІЯ МІСТ І МІСЬКІ РЕГІОНИ
Взаємовідношення ранг-розмір. Формалізація взаємовідношень між рангом і розміром міста. Вузлові райони і міський фокус (ядро). Делімітація вузлових районів: теоретичні моделі і практичні результати. Оцінка підходів до пояснення ієрархії українських міст.
ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЕКОНОМІЧНА БАЗА МІСТ
Типи економічних систем і детермінанти структури. Статус зайнятості і міський ринок праці. Заробіток і зайнятість. Сектори міської економіки. Проблема розміру. Класифікація базових типів. Головні пропорції. Роль базових секторів. Комплексність і мультиплікаційний ефект. Реструктуризація економіки міста. Порівняльний аналіз економічної бази міст України.


ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В МІСТАХ
Землі міста та особливості їх використання. Класифікація землекористування в містах. Витрати на залучення міських земель: світовий досвід, регіональні особливості, національна практика. Взаємозв’язок використання ділянок міської території. Моделі внутрішньої структури міст. Спеціалізація землекористування. Концентрація використання земель міст. Порівняльний аналіз землекористування в містах України.
ЦІНА ЗЕМЛІ І ЗОНУВАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Сутність і прояв ціни землі в містах. Фактори формування ціни міської землі. Теорії ціни міських земель. Тренди і зміни ціни землі в містах. Ціна землі, земельна такса і використання земель. Зонування землекористування в містах. Практика використання міських земель в України.
ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЦЕНТРИ В МІСТАХ
Локалізація торговельної діяльності в містах: фактори і наслідки. Функціональна ієрархія міських торгівельних центрів. Просторова ієрархія торгівельних центрів міст. Занепад і відродження центрів торгівлі в містах. Характеристика регіональних відмінностей локалізації торгівлі в містах України.
ЖИТЛО В МІСТАХ
Зонування сельбищного ареалу в міських поселеннях. Внутрішня і зовнішня зони. Процеси, характерні для зон сельбищного ареалу. Густота міського населення: світова практика, регіональні особливості, контекст українських умов. Моделі густоти міського населення. Густота населення, розмір і вік міських поселень. Просторові варіації в якості житла: порівняльний аналіз. Трансформація структури сельбищного ареалу міст: приклади з українського контексту.
ВИРОБНИЦТВО В МІСТАХ
Фактори впливу на локалізацію виробництва в містах. Виробничий комплекс міста і його взаємозв’язки. Просторова концентрація виробництва в межах міської території. Спеціалізація виробничих міських ареалів. Моделі виробничого комплексу міста. Зонування виробництва в містах. Тренди і просторові зміни виробництва в містах: порівняльний аналіз українських міст, світова практика.
ТРАНСПОРТ МІСТ
Транспортні ареали в місті та особливості їх формування. Принципи просторової організації транспорту в містах. Формування і розвиток транспортних ареалів. Транспортні центри. Ієрархія транспортних мереж міста. Порівняльний аналіз українських міст.
МІСЬКЕ ЖИТТЯ
Особливості міського способу життя. Добові цикли життєдіяльності населення: функціональний аспект. Просторова добова поведінка жителів міст. Територіальні уподобання і уявлення мешканців міст. Середовище міста і якість життя: оцінка стану в українських містах.
АРЕАЛИ ЕКСПАНСІЇ МІСТА
Міграційні процеси в містах: фактори формування і особливості розвитку. Розтікання міської забудови. Оцінка ситуації в містах України. Проблеми організації просторового розвитку міст. Формування зон впливу міста. Характеристика особливостей розвитку зон впливу міст. Варіанти формування ареалів експансії міста: український контекст.
УПРАВЛІННЯ МІСТАМИ
Види управління містами. Регіональне управління. Соціально-економічне управління. Адміністративне управління. Планування функціонального розвитку міст. Планування просторового розвитку міських утворень. Оцінка ефективності управління міст України.
22.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины: (Экон.-геогр. справ.) – Киев: Выща шк., 1990. – 277 с.

2. Лаппо Г.М. география городов: Учебное пособие для географических факультетов вузов, Владос, 1997, 480 с.

3. Малая энциклопедия городов /Сост. А.К.Золотько – Харьков, Торсинг, 2000, 512.

4. Перцик Е.Н. Города мира: география мировой урбанизации: Учебное пособие для географических специальностей ВУЗов. – М., Международные отношения, 1999, 384 с.

5. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. – К., Вища школа, 1996, 231 с.
22.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


 1. Аналіз географічних підходів до вивчення міст (2 год.)

 2. Розрахунки коефіцієнтів урбанізованості території (2 год.)

 3. Визначення показників динамічної і морфологічної системи (2 год.)

 4. Розрахунки коефіцієнтів концентрації і структурних зрушень (2 год.)

 5. Побудова діаграми функціонального профілю міста (2 год.)

 6. Складання картосхем функціонування територіально-природної одиниці (2 год.)

 7. Фактори аналізу території міста (2год.)

 8. Кластерний аналіз міських територій (2 год.)

 9. Аналіз трендів міського розвитку (2 год.)


22.6. Завдання для самостійної роботи:


 1. Історія формування міських утворень (1 год.)

 2. Глобалізація як фактор урбаністичного розвитку *1 год.)

 3. Моделі розвитку і функціонування систем міських поселень (1 год.)

 4. Образ міста: теорії суміжних наук (1 год.)

 5. Модель затрати-випуск: випадок економіки міста (1 год.)

 6. Ментальні карти міста: теорія і практика побудови (1 год.)

 7. Моделі розвитку міської території – огляд і аналіз (1 год.)

 8. Формування принципів і критеріїв міської політики (2 год.)

 9. Глобалізація і урбаністичні процеси: наслідки, взаємодія (2 год.)



22.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжним є дві модульні контролі (тести). Перший охоплює загальні закономірності розвитку урбанізації, міських систем і міст , другий – інші теми.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі заліку.



23. “Бізнес-планування”

(Упорядник – ас. Запотоцький С.)
23.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “Бізнес-планування” – розвиток практичних здібностей складання бізнес-плану.

Для цього необхідним є виконання таких завдань:



- з’ясувати сутність цілі та логіку розробки бізнес-плану;

- визначити структуру та зміст бізнес-плану;

- ознайомитися з методами та підходами до розробки бізнес-плану;

- розглянути сутність презентації бізнес-плану та засоби підвищення її ефективності.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

- сутність, цілі, завдання та можливості використання бізнес-плану;

- сутність та зміст основних розділів бізнес-плану;

- порядок складання бізнес-плану;

- порядок презентації бізнес-плану.

вміти:

- використовувати різноманітні підходи, методи та способи до складання бізнес-плану;

- аналізувати фінансово-економічний стан досліджуваного підприємства та визначати перспективи його розвитку;

- практично розробляти бізнес-план регіону, підприємства, структурного підрозділу.


23.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (28 год.) та проведення практичних занять (14 год.).




Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.)

лекції

практичні

1.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання

6

4

2

2.

Підготовча стадія розробки бізнес-плану

3

2

1




1

2

3

4

5

3.

Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану

3

2

1

4.

Продукт (послуги) та ринок

4

2

2

5.

Маркетинг-план

6

4

2

6.

Виробничий план

3

2

1

7.

Організаційний план

3

2

1

8.

Оцінка ризиків

4

2

2

9.

Фінансовий план

6

4

2

10

Презентація бізнес-плану

4

4

-

Разом

42

28

14


23.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ



Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка