Програми підготовкиСторінка20/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


19.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Вступ. ГЕОГРАФІЯ ПРАЦІ ЯК НАУКА
Географія праці як суспільно-географічна наука. Місце дисципліни в системі суспільно-географічних знань. Об’єкт вивчення географії праці. Закономірності формування, використання і розподілу трудових ресурсів як предмет вивчення географії праці. Етапи формування географії праці. Напрямки розвитку географії праці.

Завдання і структура курсу, його значення. Зв’язки географії праці з іншими дисциплінами. Методи дослідження географії праці.


ПонятТЄВО-термінологічний апарат географії праці

Поняття про працю. Елементи праці. Види праці. Мотивація праці. Продуктивність праці. Фактори підвищення продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці. Форми поділу праці.

Поняття “працездатність”, “працездатне населення”, “працездатний вік”. Показники для оцінки рівня працездатності населення. Трудова активність. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія. Робоча сила. Показники ефективного використання робочої сили. Фактори ефективного використання робочої сили.

Поняття про працересурсний потенціал. Структура працересурсного потенціалу.

Економічно активне населення. Економічно неактивне населення.
Відтворювальна база трудових ресурсів
Поняття про відтворення трудових ресурсів. Формування, розподіл і перерозподіл, використання трудових ресурсів як стадії їх відтворення.

Природне відтворення трудових ресурсів. Демографічна ситуація. Фактори народжуваності та смертності. Функціональні типи природного відтворення. Вплив народжуваності на формування та структуру трудових ресурсів. Вплив смертності на формування трудових ресурсів. Вплив статево-вікової структури населення на формування та структуру трудових ресурсів. Природний приріст, очікувана середня тривалість життя людей та темпи зміни поколінь як виразники характеру природного відтворення трудових ресурсів.

Особливості і тенденції природного відтворення трудових ресурсів в Україні. Регіональні відміни. Статево-вікова структура трудових ресурсів України. Регіональні відміни. Демографічна політика держави. Завдання регулювання демографічних процесів.

Механічне відтворення трудових ресурсів. Вплив міграційних процесів на кількість і структуру трудових ресурсів. Фактори внутрішніх і зовнішніх міграцій трудових ресурсів. Соціально-економічне значення внутрішніх і зовнішніх трудових міграцій. Закономірності внутрішніх і зовнішніх трудових міграцій. Показники мобільності трудових ресурсів. Посилення процесів міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації.

Маятникове переміщення трудових ресурсів. Трудові зв’язки.

Внутрішні міграції трудових ресурсів в Україні. Регіональні відміни. Причини внутрішніх трудових міграції. Закономірності внутрішніх трудових міграцій в Україні.

Зовнішні міграції трудових ресурсів України. Регіональні відміни. Причини зовнішніх трудових міграцій. Закономірності зовнішніх трудових міграцій з України. Використання трудових ресурсів України за кордоном. Проблеми нелегальної міграції трудових ресурсів з України. Державне регулювання зовнішніх трудових міграцій.
Професійно-кваліфікаційний рівень трудових ресурсів
Поняття про професійно-кваліфікаційну структуру трудових ресурсів. Поняття та основні показники загальноосвітнього і професійного рівня трудових ресурсів. Трудові навички населення.

Зміст і завдання підготовки кваліфікованих кадрів. Державне регулювання процесу відтворення кваліфікованих працівників. Суть, принципи, функції і структура загальноосвітньої та професійної підготовки трудових ресурсів. Формування кадрового потенціалу країни.

Професійна мобільність на ринку праці, її соціально-економічне значення. Вплив професійного рівня на мобільність трудових ресурсів.

Освітній рівень трудових ресурсів України. Регіональні відміни. Система професійної освіти в Україні. Географія закладів середньої спеціальної та вищої освіти в Україні. Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

Зарубіжний досвід підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня трудових ресурсів.
Зайнятість і безробіття трудових ресурсів
Зайнятість як соціально-економічна категорія. Зайнятість як діяльність, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб.

Повна, примусова та добровільна зайнятість. Раціональна зайнятість. Види зайнятості за характером діяльності, за соціальною, галузевою, територіальною ознаками, за рівнем урбанізованості території, за статево-віковою, професійно-кваліфікаційною ознаками, за формами власності. Форми зайнятості. Повна і неповна зайнятість. Первинна та вторинна зайнятість. Постійні і тимчасова зайнятість. Стандартна і нестандартна зайнятість. Легальна і нелегальна зайнятість.

Гнучкі форми зайнятості: неповний робочий час, гнучкий робочий рік, стиснутий робочий тиждень. Надомна праця. Тимчасові роботи.

Незайняте населення. Безробіття. Показники безробіття. Причини безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне, добровільне, вимушене, приховане. Соціальний захист тимчасово незайнятого населення.

Сучасна концепція зайнятості в Україні. Оцінка рівнів зайнятості та безробіття трудових ресурсів в Україні. Регіональні відміни. Державна політика зайнятості, її функції. Заходи державного регулювання зайнятості трудових ресурсів: економічні, організаційні, адміністративно-законодавчі. Регіональне регулювання зайнятості. Регіональні програми регулювання і організації зайнятості населення.

Зарубіжний досвід регулювання зайнятості трудових ресурсів.Галузева та територіальна структури зайнятості

трудових ресурсів
Поняття розподілу трудових ресурсів. Галузевий та територіальний види розподілу трудових ресурсів.

Сутність галузевої структури трудових ресурсів. Типи розподілу трудових ресурсів між сферами і галузями. Управління галузевим розподілом трудових ресурсів на різних рівнях.

Особливості розподілу трудових ресурсів між сферами і галузями в Україні.

Поняття територіальної структури трудових ресурсів. Особливості і закономірності територіального розподілу трудових ресурсів.

Територіальна диференціація розподілу трудових ресурсів в Україні.

Регіонально-галузеві пропорції зайнятості трудових ресурсів.


Вчення про ринок праці. РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ РИНКИ ПРАЦІ
Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Взаємозв’язки ринку праці з ринками товарів та послуг, капіталів, цінних паперів. Сутність ринку праці. Моделі ринку праці. Об’єкти і суб’єкти ринку праці. Функції ринку праці. Позитивні та негативні сторони функціонування ринків праці.

Сегментація ринку праці. Типи ринків праці за критеріями конкурентноздатності, територіальним, соціальним та професійним. Сезонні ринки праці. Ринок індивідуальної трудової діяльності.

Робоча сила як специфічний товар на ринку праці. Праця і робоча сила як об’єкти обміну. Вартість робочої сили. Попит і пропозиція робочої сили, фактори і джерела їх формування. Методи заохочення попиту на робочу силу. Методи скорочення попиту на робочу силу. Фактори формування рівнів трудової активності населення.

Кон’юнктура ринку праці. Моніторинг кон’юнктури ринку праці.

Поняття регіонального ринку праці Теорія регіонального ринку праці і теорія нодального району. Теорія регіонального ринку праці і теорія “центр-периферія”. Суб’єкти і об’єкти регіонального ринку праці. Фактори формування регіонального ринку праці. Інфраструктура регіонального ринку праці.

Поняття локального ринку праці. Динамізм локальних ринків праці. Суб’єкти і об’єкти локального ринку праці. Фактори формування локального ринку праці. Сучасні моделі локальних ринків праці. Локальні ринки праці в містах та сільській місцевості. Локальні ринки праці господарських об’єктів. Проблемні локальні ринки праці.


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Сутність державного регулювання ринку праці. Мета та завдання державного регулювання ринку праці. Значення державного регулювання ринку праці.

Класифікація заходів державного регулювання ринку праці за змістом, масштабом, типом та способом впливу. Активні заходи державного регулювання ринку праці. Пасивні заходи державного регулювання ринку праці.

Державна служба зайнятості в Україні. Державний фонд сприяння зайнятості. Соціальна політика в системі державного регулювання ринку праці.

Зарубіжний досвід державного регулювання ринку праці. Регулювання ринку праці в країнах Європейського Союзу.


ринок праці УКРАЇНИ
Ринок праці України: умови становлення, особливості. Сучасні риси ринку праці України. Сегментація ринку праці України. Напруженість на ринку праці України. Регіональні відміни. Гендерні проблеми ринку праці. Проблеми зайнятості молоді. Проблеми відтоку інтелектуального потенціалу.

Регіональні ринки праці в Україні. Проблема неспівпадання меж ринків праці з адміністративними межами. Регіональні центри тяжіння трудових ресурсів в Україні. Основні напрямки внутрішньорегіональних та міжрегіональних переміщень робочої сили. Київський регіональний ринок праці.

Локальні ринки праці в Україні. Локальні ринки праці міста Києва.
Світовий ринок праці
Поняття світового ринку праці. Об’єкти і суб’єкти світового ринку праці. Значення світового ринку праці. Сучасні тенденції на світовому ринку праці. Тимчасовий характер сучасних трудових міграцій. Масовість еміграцій робочої сили, її основні чинники. Транснаціональна робоча сила.

Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародні міграційні потоки, їх напрямки. Чинники міжнародних міграційних потоків. Постачальники (експортери) і споживачі (імпортери) робочої сили. Світові центри тяжіння іноземної робочої сили. Нелегальна міграція робочої сили. Біженці на світовому ринку праці.

Становлення і розвиток міжнародного співробітництва з використання трудових ресурсів. Міжнародна організація праці (МОП): завдання, функції та основні напрями діяльності. Міжнародна організація міграцій (МОМ): завдання, функції, напрями діяльності.

Участь України у світовому ринку праці. Участь України в МОП, МОМ. Застосування Україною конвенцій і рекомендацій МОП. Двостороннє міжнародне співробітництво України з використання трудових ресурсів.


УПРАВЛІННЯ трудовиМИ ресурсАМИ
Об’єкт управління трудовими ресурсами. Держава, профспілки та трудові колективи як суб’єкти управління трудовими ресурсами. Мета і завдання управління трудовими ресурсами. Значення і особливості управління трудовими ресурсами. Механізм управління трудовими ресурсами.

Планування трудових ресурсів. Основні завдання планування трудових ресурсів. Балансовий метод планування формування та розподілу трудових ресурсів. Побудова схеми балансу трудових ресурсів: зміст, показники. Методика проведення балансових розрахунків.

Прогнозування чисельності трудових ресурсів. Оптимізація пропорцій галузевого розподілу трудових ресурсів. Планування зайнятості працездатного населення.

Державна система управління трудовими ресурсами України. Рівні управління трудовими ресурсами. Функції та особливості обласного і районного рівнів управління трудовими ресурсами.

Зарубіжний досвід управління трудовими ресурсами.
19.4. Рекомендована література


 1. Петюх В.М. Ринок праці. – К., 2005.

 2. Завіновська Г.Т. Економіка праці. – К., 2000.

 3. Єсінова Н.І. Економіка праці. – К., 2000.

 4. Садова У.Я., Семів Л.К. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз. – Львів, 2000.

 5. Бандура С.І., Дрозд О.М., Онікієнко В.В. та ін. Аналіз стану і прогнозування регіональних ринків праці. – К., 1999.

 6. Брич В.Я. Регулювання ринку праці: регіональний аспект. – К., 1997.

 7. Мезенцева Н.І. Суспільно-географічний аналіз ринку праці в Україні // Вісник Київського університету. Географія. – 2005. – Вип. 51. – С. 32-34.

 8. Мезенцева Н.І. Київський регіональний ринок праці // Вісник Київського університету. Географія. – 2003. – Вип. 49. – С. 44-47.


19.5. Теми семінарських та практичних занять:


 1. Поняттєво-термінологічний апарат географії праці (2 години).

 2. Ринок праці (2 години).

 3. Ринок праці України (2 години).

 4. Оцінка природного відтворення трудових ресурсів України (2 години).

 5. Оцінка механічного відтворення трудових ресурсів України (2 години).

 6. Оцінка регіональних особливостей рівня зайнятості трудових ресурсів України (2 години).

 7. Оцінка регіональних особливостей рівня безробіття трудових ресурсів України (2 години).

19.6. завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу


Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 11 годин.

 1. Нормативно-правова база використання трудових ресурсів (2 години).

 2. Управління трудовими ресурсами (2 години).

 3. Управління персоналом (4 години).

 4. Соціальна політика в системі управління трудовими ресурсами (3 години).

19.7. проміжний та підсумковий контроль


Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за такими групами тем: теоретико-методологічні основи географії праці, відтворювальна база трудових ресурсів, зайнятість та безробіття. Другий модульний контроль включає питання із таких груп тем: вчення про ринки праці, державне регулювання ринку праці, світовий ринок праці, ринок праці України.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.


20. “Теоретичні основи управління розвитком регіону”

(Упорядник – Дейнеко Л.)
20.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою курсу є ознайомлення студентів із теоретичними основами управління розвитком регіону. Для цього важливо:

 • висвітлити підходи до дослідження форм і методів регіонального управління;

 • охарактеризувати наукові засади управління розвитком регіону;

 • розкрити основні засади державної стратегії регіонального розвитку;

 • обґрунтувати теоретичні основи управління різними складовими економіки;

 • розкрити систему планування та прогнозування розвитку регіону.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

 • сутність управління розвитком регіону як суспільно-географічної науки;

 • досвід формування системи регіонального управління в різних країнах;

 • методи регіональних досліджень;

 • державні стратегічні пріоритети регіонального розвитку;

 • систему критеріїв та показників екологічної ефективності управління ПРП;

 • методологічні проблеми діагностики складових економіки;

 • основні засади державної політики України в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

вміти:

 • аналізувати та давати оцінку досвіду окремих країн в розвитку механізму господарського управління;

 • проводити суспільно-географічні дослідження як основи індикативного територіального планування;

 • давати оцінку природно-ресурсного потенціалу території;

 • проводити аналіз територіальної структури промислового виробництва регіону;

 • визначати види інвестиційних ризиків та давати їх оцінку.


20.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Згідно навчального плану курс вивчається у першому семестрі третього курсу: всього 102 год., в т.ч. 36 год. лекцій, 18 год. семінарських занять і 48 год. самостійної роботи.

Тематичний план (год.)


Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу (год.)

лекцій

практичних

1.

Предмет та завдання курсу

2

2

-

2.

Дослідження форм і методів регіонального управління

6

4

2

3.

Наукові засади управління розвитком регіону

6

4

2

4.

Основні засади державної стратегії регіонального розвитку

6

4

2

5.

Теоретичні основи управління ПРП регіону

4

2

2

6.

Теоретичні основи управління трудовими ресурсами регіону

2

2

-

7.

Теоретичні основи управління виробничим потенціалом регіону

6

4

2

8.

Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю в регіоні

6

4

2

9.

Інституціональні проблеми управління розвитком регіону

4

2

2

10.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

6

4

2

11.

Система планування та прогнозування розвитком регіону

6

4

2

Разом

54

36

18


20.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка