Програми підготовкиСторінка18/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

17.4. СПИСОК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИ

 1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. - М.,Финансы и статистика, 2001.

 2. Многомерный статистический анализ в экономике. - М., Юнити, 1999.

 3. Теория статистики. Под ред. Проф. Г.Л. Громыко. - М., Инфра-М, 2000.

 4. Чекотовський Е.В. Графічний метод у статистиці на основі програми EXCEL - К., Знання, 2000.

 5. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. - К., КНЕУ, 2001.

 6. Экономико-математические методы и модели. - Минск, БГЭУ, 2000.


17.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


    1. Загальна характеристика EXCEL (2 год.).

    2. Загальна характеристика WORD: текст і графіка (2 год.)

    3. Побудова кривої Лоренца (2 год.)

    4. Побудова трикутної і зіркової діаграм (2 год.)

    5. Розрахунок статистичних показників в EXCEL (2 год.).

    6. Знаходження екстремальних значень числових множин (2 год.)

    7. Розрахунки видів середніх величин (2 год.)

    8. Знаходження коефіцієнтів варіації (2 год.)

    9. Побудова кривої та лінійної залежності (2 год.)

    10. Розрахунок t та f критеріїв (2 год.)

    11. Побудова оціночних нерівностей (2 год.)

    12. Розрахунок R та D параметрів (2 год.)

    13. Побудова р коєфіцієнта Спірмена (2 год.)

    14. Розрахунок кореляційної матриці (2 год.)

    15. Побудова лінійної регресії методом найменших квадратів (2 год.)

    16. Розрахунки а0, а1 та х1 коефіцієнтів (2 год.)

    17. Побудова F-критерія рівня регресії (2 год.)

    18. Розрахунок допустимих границь коефіцієнта регресії (2 год.)


17.6 ЗАВДАННЯ для самостійної роботи


       1. Географічна генералізація (1 год.)

       2. Полярні графіки. Тримірні графіки (1 год.)

       3. Аналітичне групування (1 год.)

       4. Перервні інтервали (1 год.)

       5. Зважена геометрична середня (1 год.)

       6. Коефіцієнт детермінації (1 год.)

       7. Канонічна кореляція (1 год.)

       8. Коефіцієнт Фехнера (1 год.)

       9. Множинна кореляція якісних ознак (1 год.)

       10. Коефіцієнт Спірмена (1 год.)

       11. Критерій оцінки кореляційних ознак (1 год.)

       12. Нелінійна регресія (1 год.)

       13. Метод найменших квадратів (1 год.)

       14. Критерій Стюдента для непарної кореляції (1 год.)

       15. Оцінка нелінійної регресії (1 год.)


17.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжним є чотири модульні контролі (тести). Перші два охоплюють графічні, статистичні та описові методи, решта два – інші теми.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.


18. “Історична суспільна географія

(Упорядник – ас. Мельничук А.)
18.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “Історична суспільна географія” – сформувати знання про загальні закономірності та особливості становлення та розвитку суспільно-географічного комплексу України на визначених історичних зрізах. Для цього необхідним є виконання таких завдань:

- визначити онтологічний статус дисципліни;

- дати оцінку джерельній базі історичної суспільної географії;

- дати характеристику природному середовищу як чиннику історичного суспільного розвитку України;

- дати загальну характеристику початковому етапу формування соціально-економічного простору в межах території України;

- розкрити чинники та географічні основи українського етносу, початки та рушійні сили етногенезу;

- дати характеристику розвитку суспільно-географічного комплексу України на визначених історичних зрізах.

В результаті вивчення даного курсу студенти повиннізнати:

- об’єктно-предметне поле історичної суспільної географії, її склад та місце серед географічних дисциплін;

- основні положення методики та систему методів історико-географічного дослідження;

- структуру джерельної бази історичної суспільної географії;

- загальну географічну характеристику природного середовища України, особливості його зміни в історичний час та наслідки цих змін;

- основні особливості етно- та мовегенезу українців, географічні основи українського етносу;

- основні напрямки та риси різних видів зовнішніх зв’язків України;

- загальні особливості формування та розвитку суспільно-географічного комплексу України на різних історичних зрізах;вміти:

- виділяти основні етапи та методи історико-географічного дослідження;

- давати соціально-економічну оцінку природним умовам як чиннику історичного суспільного розвитку України;

- аналізувати основні процеси українського мово- та етногенезу в історико-географічному контексті;

- здійснювати комплексний історико-географічний аналіз особливостей розвитку суспільно-географічного комплексу України.
18.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (18 год.) та проведення практичних занять (18 год.).
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу (год.)

лекції

практичні

1.

Онтологічний статус дисципліни „Історична суспільна географія”

4

2

2

2.

Початок формування соціо-економічного простору України

4

2

2

3.

Суспільний розвиток на території України в період до утворення Давньоруської держави

4

2

2


4.

Суспільний розвиток України-Русі (VI – XIII ст.)

8

4


4

5.

Суспільний розвиток території України в Литовський та Польський періоди XIV – XVII ст.

4

2


2


6.

Суспільний розвиток території України під владою чужих держав (XVIII – поч. XX ст.)

4

2


2


7.

Політична географія та географія населення УРСР

4

2

2


8.

Соціально-економічна географія УРСР

4

2

2


Разом

36

18

18


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка