Програми підготовкиСторінка17/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
1

2

3

4

5

6.

Галузева структура АПК.

2

2

-

7.

Продовольча безпека.

4

2

2

8.

Агропродовольчий ринок.

2

2

-

9.

Світовий ринок сільськогосподарської сировини та продовольства.

2

2

-

10.

Агропродовольчий ринок України.

2

2

-

11.

Мале підприємництво в агробізнесі України.

2

2

-

12.

Агропромислове районування України.

6

4

2

13.

Зовнішньоекономічні зв’язки АПК України.

4

2

2

Разом


38

28

10


16.3. ПРОГРАМА дисципліни
Вступ
Географія АПК як суспільно-географічна наука. Об’єкт вивчення географії АПК. Предмет вивчення географії АПК. Історія становлення та розвитку географії АПК. Значення географії АПК. Основні завдання географії АПК.

Зв’язок географії АПК з іншими науками. Методи дослідження географії АПК.

Структура курсу. Оцінка навчально-методичної літератури, статистичної та картографічної інформації.
АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ. ТИПІЗАЦІЯ АПТК
Сутність агропромислової інтеграції. Горизонтальна агропро­мислова інтеграція. Вертикальна агропромислова інтеграція. Агропромисловий цикл виробництв. Стадії агропромислового циклу виробництв. Аспекти агропромислової інтеграції: виробничо-технологічний, соціальний, організаційно-управлінський та екологічний. Господарські форми агропромислової інтеграції: агропромислове підприємство, агропромислова фірма, агропромислове об'єднання, агропромисловий комбінат.

Територіальна організація АПК. Сутність агропромислового територіального комплексу (АПТК). Сутність і структура продовольчих і непродовольчих АПТК. Ознаки типізації АПТК: за масштабом території, її економічним та політико-адміністративним рангом (регіональні і локальні); за характером поєднання умов і факторів функціонування і розвитку (зональні і приміські); за спеціалізацією агропромислової діяльності (виробничі, виробничо-торгові, виробничо-наукові); за споживчими якостями кінцевої продукції (продовольчі і непродовольчі); за формою власності; за територіальною композицією.


ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА АПК ФУНКЦІОНАЛЬНІ

ЗВ’ЯЗКИ АПК
Сутність функціональної структури АПК.

Компонентна структура АПК. Компоненти АПК: сільськогосподарське виробництво; виробництво засобів виробництва; переробна промисловість; виробнича інфраструктура; ринкова інфраструктура; соціальна інфраструктура; наука і підготовка кадрів. Спеціалізовані агропромислові підкомплекси. Компонентна структура АПК України.

Територіальна структура АПК. Зональні елементи територіальної структури АПК: інтегральні та спеціалізовані зони та райони. Азональні приміські АПК. Регіональні елементи територіальної структури АПК. Локальні елементи територіальної структури АПК: агропромислові вузол, центр і пункт. Продовольчі кластери. Територіальна структура АПК України.

Організаційно-управлінська структури АПК. Організаційні форми підприємств в АПК. Рівні управлінської структури АПК, їх основні функції. Сучасна організаційно-управлінська структура АПК України.

Значення функціональних зв'язків АПК. Зовнішні зв'язки АПК, їх структура. Внутрішні зв'язки АПК, їх структура: виробничі (технолого-економічні, з комбінування і кооперування, транспортно-економічні, матеріально-технічні, оперативно-управлінські), соціально-економічні (трудові, культурно-побутові, реалізаційні), природно-економічні (ресурсні, екологічні). Поділ агропромислових зв’язків за масштабом та часовою ознакою.
Умови ТА фактори територіальної ОРГАНІЗАЦІЇ агропромислового ВИРОБНИЦТВА
Природно-географічні фактори розвитку АПК. Природні умови і ресурси. Агрокліматичні ресурси. Форми рельєфу. Сільськогосподарські типи земель. Природна родючість землі. Земельний кадастр. Економічна родючість землі. Механізм врахування природних умов і ресурсів при розміщенні агропромислового виробництва. Механізм впливу природних умов і ресурсів на витрати і прибуток в агропромисловому виробництві.

Суспільно-географічні фактори розвитку АПК. Рівень соціально-економічного розвитку. Науково-технічний прогрес. Розміщення населення, характер його розселення, рівень використання трудових ресурсів. Розвиток транспорту, транспортно-географічне положення. Економічна політика держави. Нормативно-правова база розвитку агропромислового виробництва.

Шляхи оптимізації функціональної структури АПК на основі раціонального використання природно- та суспільно-географічного потенціалу розвитку агропромислового виробництва.
Особливості територіальної організації

основних сфер АПК


Сільське господарство. Значення сільського господарства. Особливості сільськогосподарського виробництва. Чинники спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Сутність аграрно-територіального комплексу як основної форми територіальної організації сільського господарства. Сільськогосподарське районування. Виробничо-територіальна типізація сільськогосподарських підприємств. Сировинні зони та шляхи їх оптимізації.

Переробна промисловість. Значення переробної промисловості. Харчова промисловість. Галузева структура харчової промисловості. Фактори розміщення галузей харчової промисловості. Визначальні фактори розміщення галузей харчової промисловості. Легка промисловість. Галузева структура легкої промисловості. Галузі, що займаються первинною переробкою сільськогосподарської сировини. Визначальні фактори їх розміщення.

Виробництво засобів виробництва для АПК. Виробництво засобів виробництва для сільського господарства (тракторне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво мінеральних добрив, засобів захисту рослин і тварин, комбікормова, мікробіологічна промисловість тощо); для переробної промисловості (устаткування для харчової та легкої промисловості, виробництво синтетичних матеріалів, пакувальних засобів, тари тощо); для обслуговуючих галузей (устаткування для торгівлі та громадського харчування, виробництво елеваторного і спеціального складського устаткування, спеціалізованих транспортних засобів тощо).

Матеріально-технічне забезпечення та виробниче обслуговування сільського господарства.

Виробнича інфраструктура. Значення виробничої інфраструктури. Особливості розміщення об'єктів і споруд транспорту, матеріально-технічного обслуговування, енерго-, газо-, водозабезпечення, заготівлі сільськогосподарської продукції, доведення продукції до споживача.

Ринкова інфраструктура. Значення ринкової інфраструктури. Особливості розміщення об’єктів організаційно-технічної, фінансово-кредитної та організаційно-дослідницької інфраструктури.

Науково-дослідні установи та підготовка кадрів. Фактори розміщення науково-дослідних та освітніх закладів.
галузевА структурА АПК
Рослинницько-промисловий комплекс. Продовольчі та непродовольчі рослинницько-промислові підкомплекси, їх особливості. Значення рослинницько-промислових підкомплексів.

Характеристика рослинницько-промислових підкомплексів: зернопродуктового, бурякоцукрового, плодоовочепродуктового, картоплепродуктового, олійнопродуктового, винограднопродуктового, бавовнопромислового, луб'янопромислового, ефіроолійного, тютюново- і хмелепродуктового за такою схемою: господарське значення, обсяг виробництва сировини і готової продукції та задоволення нею потреб населен­ня; склад і схема функціонування підкомплексу; географія виробництва сировини (аналіз територіальної концентрації посівів, урожайності, валових зборів, ефективності виробництва); географія переробної промисловості; географія виробництва устаткування для потреб підкомплексу; інфраструктура підкомплексу; наукове і кадрове забезпечення.

Тваринницько-промисловий комплекс. Продовольчі та непродовольчі тваринницько-промислові підкомплекси, їх особливості. Значення тваринницько-промислових під комплексів. Кормова база, її значення, структура й особливості територіальної організації. Характеристика тваринницько-промислових комплексів: м'ясопромислового, молокопромислового, птахопромислового, рибопромислового, вовнопромислового, шовкопромислового, шкірянопромислового, хутропромислового за такою схемою: господарське значення, обсяг виробництва сировини і готової продукції та задоволення нею потреб населен­ня; склад і схема функціонування підкомплексу; географія виробництва сировини (аналіз територіальної концентрації поголів’я худоби, продуктивності, ефективності виробництва); географія переробної промисловості; географія виробництва устаткування для потреб підкомплексу; інфраструктура підкомплексу; наукове і кадрове забезпечення.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА
Сутність продовольчої безпеки. Стратегія продовольчої безпеки. Зовнішні загрози продовольчій безпеці. Внутрішні загрози продовольчій безпеці. Продовольча доступність. Індикатори стану продовольчої доступності. Споживання продовольства. Купівельна спроможність населення щодо продуктів харчування. Критерії продовольчої безпеки. Рівні продовольчої безпеки.

Продовольча безпека України. Регіональні відміни. Рівень продовольчої доступності в Україні. Регіональні відміни.

Світова продовольча безпека. Продовольча допомога.
АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК
Поняття агробізнесу. Сутність агропродовольчого ринку. Особливості агропродовольчого ринку. Функції агропродовольчого ринку. Недоліки і переваги функціонування агропродовольчого ринку. Регіональний агропродовольчий ринок. Локальний агропродовольчий ринок.

Попит на агропродовольчому ринку. Пропозиція на агропродовольчому ринку. Товаровиробники на агропродовольчому ринку. Конкуренція на агропродовольчому ринку. Кон’юнктура агропродовольчого ринку. Фактори кон’юнктури агропродовольчого ринку.

Функціональна структура агропродовольчого ринку. Компонентна структура агропродовольчого ринку. Товарні продовольчі ринки. Об’єкти ринкової інфраструктури. Територіальна структура агропродовольчого ринку. Елементи територіальної структури агропродовольчого ринку.

Агропродовольчий маркетинг. Основні елементи агропродовольчого маркетингу. Функції агропродовольчого маркетингу.

Зарубіжний досвід агробізнесової діяльності. Агробізнес ЄС: принципи, мета, тенденції, досвід для України. Агробізнес США.
СВІТОВИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

СИРОВИНИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
Поняття світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства. Структура світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства. Функції світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства. Значення світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства. Сучасні тенденції на світовому ринку сільськогосподарської сировини та продовольства.

Світовий ринок зерна. Світовий ринок цукру. Світовий ринок м’ясопродукції. Світовий ринок молок продукції. Світовий ринок насіння соняшника та олії. Місце України на світових продовольчих товарних ринках.

Міжнародне співробітництво у сфері виробництва сільськогосподарської сировини та продовольства. Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО).
АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ
Особливості ринкових перетворень в агропромисловому виробництві України. Організаційно-правові передумови розвитку агробізнесу в Україні. Сучасний стан агробізнесової діяльності в Україні.

Продовольчі товарні ринки в Україні, їх значення. Продовольчі рослинницько- та тваринницько-промислові підкомплекси як основа формування продовольчих товарних ринків. Особливості територіальної організації продовольчих товарних ринків України. Ринок зерна. Ринок цукру. Ринок м’ясопродукції. Ринок молокопродукції. Ринок олійної продукції. Ринок овочевої та плодово-ягідної продукції.

Організаційно-технічна інфраструктура агропродовольчого ринку України. Фактори розміщення та географія агропромислових бірж, ярмарків, виставок, аукціонів. Агроторгові доми. Фінансово-кредитна інфраструктура агропродовольчого ринку України. Роль державних, комерційних та іпотечних банків. Кредитні спілки. Страхові компанії. Інвестиційні компанії. Інвестиційні та інноваційні фонди. Організаційно-дослідницька інфраструктура агропродовольчого ринку України. Діяльність науково-дослідних закладів з проблем функціонування агропродовольчого ринку. Інформаційно-консультаційні фірми.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ
Особисті підсобні господарства в Україні. Функції особистих підсобних господарств. Фактори та особливості розвиту особистих підсобних господарств. Класифікація особистих підсобних господарств за рівнями спеціалізації, товарності виробництва, масштаби території. Позитивні та негативні риси функціонування особистих підсобних господарств. Землезабезпеченість особистих підсобних господарств. Рівень виробництва товарної продукції в особистих підсобних господарствах. Сучасні риси та проблеми розвитку особистих підсобних господарств.

Селянські (фермерські) господарства в Україні. Правові ознаки фермерства в Україні та світі. Чинники розміщення фермерських господарств. Землекористування та земле забезпечення фермерських господарств. Працезабезпеченість фермерських господарств. Матеріально-технічне забезпечення фермерських господарств. Спеціалізація фермерських господарств. Регіональні відміни. Рівень виробництва товарної продукції у фермерських господарствах. Проблеми та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні. Асоціація фермерів та приватних землевласників України.

Малі підприємства в сільському господарстві та харчовій промисловості. Фондозабезпеченість малих підприємств у сільському господарстві та харчовій промисловості. Промислово-виробничий персонал малих підприємств в сільському господарстві та харчовій промисловості. Рівень виробництва товарної продукції. Регіональні відміни. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення малих підприємств у регіонах України.
АГРОПРОМИСЛОВЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
Сутність агропромислового районування. Концепція агропромислового районування України. Принципи агропромислового районування. Критерії агропромислового районування. Показники агропромислового районування. Агропромислова зона. Агропромисловий район.

Соціально-економічна характеристика агропромислових зон України: Поліської, Лісостепової, Степової, Гірської Кримсько-Карпатської, Субтропічної за такою схемою: соціально-економічне значення; спеціалізація; агропромислова оцінка природних умов і ресур­сів; суспільно-географічні передумови формування та розвитку; характеристика сировинної сфери (розміщення і спеціаліза­ція сільськогосподарського виробництва, зональні виробничо-територіальні типи господарств); галузі та центри переробної промисловості; інфраструктурне забезпечення; агропромислові райони, агропромислові вузли та центри; проблеми та перспективи розвитку.

Азональні агропромислові утворення. Приміські АПК України. Фактори формування приміських АПК. Модель приміського АПК. Київський приміський АПК.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ АПК УКРАЇНИ
Роль зовнішніх економічних зв'язків у агробізнесовй діяльності. Експорт сільськогосподарської сировини та продовольства з України. Перспективні зарубіжні ринки для продовольчого експорту з України. Імпорт сільськогосподарської сировини та продовольства в Україну. Спільне підприємництво.

Інвестиційна привабливість агробізнесу в Україні. Чинники іноземної інвестиційної діяльності в агробізнесі України. Особливості інвестиційної діяльності в АПК. Переваги та недоліки іноземного інвестування. Іноземні інвестиції в сільське господарство України. Регіональні відміни. Іноземні інвестиції у харчову промисловість України. Регіональні відміни. Основні іноземні інвестиційні проекти в агробізнесі України.

Регіональні інвестиційні програми в АПК України.
16.4. Список рекомендованої літератури


 1. Балабанов Г.В., Кобзєв О.М., Семенченко Г.В. Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: регіональний аспект. – К., 2000.

 2. Борщевський П.П., Ушкаренко В.О., Чернюк Л.Г., Мармуль Л.О. Регіональні агропромислові комплекси України. Теорія та практика розвитку. – К., 1996.

 3. Гладич Б.Б.Аграрний ринок. - Тернопіль, 2002.

 4. Данилишин Б.М., Беженар В.Л., Лисецький А.С. Сільське господарство України: сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1998.

 5. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Провотар Н.І. Географія агропромислових комплексів. – К., 1997.

 6. Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю., Федоряка В.П. Загальний курс агробізнесу. – К, 2000.

 7. Хорунжий М.Й. Організація агропромислових комплексів. – К., 2001.

 8. Шубравська О.В. Сталий розвиток агропродовольчої системи України. – К, 2002.


16.5. Теми семінарських та практичних занять
Теми семінарських занять:

 1. Функціональна структура АПК (2 год.).

 2. Агропродовольчий ринок (2 год.).


Теми практичних занять:

 1. Методи дослідження АПК (2 год.).

 2. Визначення індексів спеціалізації, локалізації, товарності агропромислового виробництва (2 год.)

 3. Аналіз регіональної продовольчої доступності України (2 год.).

 4. Агропромислове районування України (2 год.).

 5. Аналіз розміщення іноземних інвестицій в АПК України (2 год.).

16.6. завдання для самостійної роботи


Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 11 годин.


 1. Географія олійнопродуктового підкомплексу України (1 год.).

 2. Географія винограднопродуктового підкомплексу України (1 год.).

 3. Географія тютюнопромислового підкомплексу України (1 год.).

 4. Географія хмелепродуктового підкомплексу України (1 год.).

 5. Географія льонопромислового підкомплексу України (1 год.).

 6. Географія яйцепродуктового підкомплексу України (1 год.).

 7. Географія бджолопродуктового підкомплексу України (1 год.).

 8. Географія вовнопромислового підкомепксу України (1 год.).

 9. Географія шкірянопромислового підкомплексу України (1 год.).

 10. Географія хутопромислового підкомплексу України (1 год.).

 11. Географія шовкопромислового підкомплексу України (1 год.).

16.7. проміжний та підсумковий контроль


Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за такими групами тем: теоретико-методологічні основи функціонування АПК; умови і фактори територіальної організації АПК, галузева структура АПК, продовольча безпека. Другий модульний контроль включає питання із таких груп тем: агропродовольчий ринок; агропромислове районування, зовнішньоекономічна діяльність в АПК.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.


17. “Методи і методика суспільно-географічних досліджень”

(Упорядник – доц. Пересєкін В.)
17.1. Загальні положення
Метою курсу є ознайомлення студентів із інструментарієм суспільної географії щодо способів збору та обробки суспільно – географічної інформації на різних таксономічних рівнях.

В результаті вивчення даного курсу студенти повиннізнати:

- можливу сферу застосування певного методу;

- сукупність інтерпретаційних характеристик методу;

- загальну схему реалізації обраного методу;вміти:

- застосовувати числову модель методу;

- обраховувати необхідні параметри методу

- робити інтерпретацію обраного методу;- здійснювати оцінку достовірності отриманих результатів
17.2. Тематичний план
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (36 год.) та проведення практичних занять (36 год.).
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.)

лекцій

практичних

1

2

3

4

5

1.

Вступ до курсу

4

2

2

2.

Порівняльно-географічний метод дослідження

4

2

2

3.

Графічний метод: спеціальні графіки

4

2

2

4.

Графічний метод: діаграми

4

2

2

5.

Статистичний метод: загальна характеристика

4

2

2

6.

Групування і його види

4

2

2

7.

Метод середніх

4

2

2

8.

Метод варіацій

4

2

2

9.

Кореляційний метод: загальна характеристика

4

2

2

10.

Параметрична кореляція

4

2

2

11.

Оціночні критерії кореляційного аналізу

4

2

2
1

2

3

4

5

12.

Множинна кореляція

4

2

2

13.

Непараметричний кореляційний аналіз

4

2

2

14.

Кореляційний аналіз якісних ознак

4

2

2

15.

Регресійний аналіз: загальний огляд

4

2

2

16.

Парна лінійна регресія: умови та інтерпретація

4

2

2

17.

Оціночні критерії регресійного аналізу

4

2

2

18.

Проблеми і перспективи статистико-математичних методів

4

2

2

Разом

72

36

36


17.3. Програма дисципліни
Вступ
Мета і завдання курсу. Особливості дослідницької, планової і проектної діяльності. Суспільно-географічне дослідження: характерні особливості і складові частини. Поняття про метод дослідження. Характеристика джерел і способів збору інформації.

ВИМІРЮВАННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ

Поняття про вимірювання ознак. Якісні і кількісні ознаки. Шкали вимірювання та їх типи. Номінальна шкала. Шкала порядку. Кількісна і пропорційна шкали. Одиниці вимірювання. Одиниці вимірювання кількісних ознак. Вимірювання якісних ознак (кваліметрія). Точність вимірювання. Типи помилок вимірювання.ПОРІВНЯЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ МЕТОД

Суспільно-географічний опис. Необхідність і сфера застосування. Техніка опису. Генералізація в суспільній географії. Принципи генералізації. Найголовніші правила узагальнення. Техніка реалізації. Порівняння в суспільній географії. Принципи побудови порівняння. Переваги і недоліки методу.
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД

Сфера застосування методу. Вибір масштабу, шкал та форми графіків. Лінійні графіки. Крива Лоренца: застосування, техніка побудови та інтерпретація. Кількісні оціночні параметри. Трикутна діаграма. Загальне призначення, побудова та пояснення отриманих результатів. Переваги і недоліки трикутних діаграм. Зіркова діаграма. Застосування і техніка побудови. Номограми: клас задач і особливості розв'язання. Загальні відомості про центрографічні методи.СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД

Необхідність і сфера, застосування методу. Одиниці явища і сукупності. Масові явища та їх характерні особливості. Основа побудови статистичного методу. Переваги і недоліки методу.

Метод групування. Клас задач, що вирішуються. Головна мета методу. Види групувань. Типологічне групування. Структурне групування. Аналітичне групування. Загальна техніка групування. Основа групування: якісні і кількісні ознаки. Інтервал групування. Рівні і нерівні інтервали. Правила вибору виду інтервалу. Розрахунок величини інтервалу.

Метод середніх. Сфера застосування і умови реалізації методу. Види середніх та їх форми. Середня арифметична проста. Середня арифметична зважена. Середня арифметична інтервального ряду. Правила вибору форми середньої арифметичної". Середня гармонійна проста і зважена. Умови реалізації та техніка розрахунку. Середня геометрична. Застосування і побудова. Принципи вибору виду середньої.

Метод варіацій. Практичне значення і сфера реалізації. Характеристика основних показників. Розмах варіації. Основні недоліки показника. Середнє квадратичне (стандартне) відхилення. Інтеграція результатів. Коефіцієнт варіації: розрахунки та аналіз результатів. Переваги показника.

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ МЕТОД

Сфера застосування і головні завдання. Попередні умови реалізації методу. Умова, однорідності даних. Умова незалежності даних. Умова виконання закону нормального розподілу даних. Оціночні параметри і критерії. Коефіцієнт асиметрії. .Коефіцієнт ексцесу.

Параметричні коефіцієнти кореляції. Лінійна і нелінійна залежності. Види коефіцієнтів кореляції. Парна лінійна кореляція і сфера застосування і розрахункові формули. Інтерпретація та оцінка отриманих результатів. Оцінка значень коефіцієнту за критерієм Стьюдента (t - критерій). Розрахунки стандартної помилки. Множинний коефіцієнт кореляції. Застосування і техніка розрахунків. Інтерпретація результатів та оцінка їх значимості. Критерій Фішера (Р — критерій). Розрахунки середньої квадратичної помилки. Частковий коефіцієнт кореляції. Сфера застосування. Розрахунок, інтерпретація і оцінка результатів. Коефіцієнт детермінації і застосування і пояснення. Загальна схема реалізації методу. Поняття про кореляційне відношення і нелінійний коефіцієнт кореляції. Інтерпретація результатів машинної обробки даних. Проблеми застосування методу в суспільній географії.

Рангові коефіцієнти кореляції та сфера її застосування. Види рангових коефіцієнтів: загальна характеристика. Коефіцієнт Фехнера. Методика розрахунків. Коефіцієнт Спірмена. Техніка розрахунків. Інтерпретація і оцінка отриманих результатів. Коефіцієнт рангової кореляції Кендела. Розрахунки, інтерпретація і оцінка результатів. Коефіцієнт конкордації. Техніка розрахунків і оціночні параметри.

Кореляція якісних ознак. Можливі сфери застосування. Загальна характеристика основних показників. Визначення критерію наявності зв'язку. Коефіцієнт асоціації. Техніка розрахунків, інтерпретація і оцінка. Коефіцієнт контингенції. Розрахунки та інтерпретація результатів.
РЕГРЕСІЙНИЙ МЕТОД
Необхідність й сфера застосування методу., Основні завдання, які вирішує метод. Головні вимоги до реалізації. Умова мультиколінеарності ознак. Умова оптимальності розміру масиву числових даних. Загальна модель регресії (лінійної). Інтерпретація коефіцієнтів регресійного рівняння. Оцінка розрахункових параметрів рівняння. Середня квадратична помилка рівняння і коефіцієнтів. Критерії значимості Фішера (Г — критерій) та Стьюдента (t—критерій). Коефіцієнт еластичності. Часткові (чисті) коефіцієнти множинної регресії. Коефіцієнт детермінації та його пояснення. Специфіка інтерпретації коефіцієнтів множинної регресії. Техніка стандартизації і нормування вихідних даних. Оцінка точності рівняння множинної регресії. Оцінка корисності введення додаткової змінної. Методи регресій: виключення, включення, покроковий, ступінчатий. Загальна схема регресійного методу.

Нелінійна регресія і кореляція. Сукупність регресійних кривих. Оціночні параметри регресійних рівнянь. Кореляційне відношення: техніка та аналіз застосування. Канонічна кореляція та інтерпретація її результатів. Поняття про просторову регресію: сфера реалізації і основні висновки. Гребенева регресія і її головні особливості. Реалізація регресійного методу на ЕОМ. Результати машинної обробки та їх інтерпретація.


ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ

Поняття про дисперсійний аналіз.та сфера його застосування. Використання дисперсійного аналізу при однофакторних дослідах. Визначення і розкладання варіації. Визначення дисперсій. Аналіз дисперсій. Використання дисперсійного аналізу при двофакторних дослідах. Специфіка використання методу в,суспільній географії. Обрахунки і аналіз машинної обробки даних методом дисперсійного аналізу.ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

Загальні положення методу факторного аналізу. Поняття фактора в статистиці і суспільній географії. Сфера застосування факторного аналізу. Основна ідея методу. Головні типи задач,, які вирішує факторний аналіз. Загальна розрахункова модель методу. Огляд підходів до вирішення задач-методу. Головні умови застосування факторного аналізу. Нормування даних: необхідність і техніка реалізації. Проблема співвідношення між факторами та кількістю об'єктів спостереження. Головні результати факторного аналізу. Таблиця факторних навантажень та. її інтерпретація. Числові критерії віднесення, ознаки до фактора. Коефіцієнт детермінації як оціночний критерій. Таблиця факторних ваг та її інтерпретація. Основні оціночні параметри. Побудова факторних графіків і карт. Техніка реалізації методу на ЕОМ та інтерпретація результатів машинної обробки.ДИСКРИМІНАНТНИЙ І КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ

Сфера застосування і головна ідея методу дискришнантного аналізу. Отримання канонічних искримінантних функцій. Інтерпретація канонічних дискримінантних функцій. Двокоординатні і однокоординатні графіки. Загальне поняття про стандартизовані і структурні коефіцієнти дискримінантного аналізу. Оціночні параметри методу. Процедури класифікації. Послідовний відбір змінних. Загальний огляд критеріїв відбору: статистика Уілкса, Рао, Махаланобіса, та ін. Інтерпретація машинної обробки даних.

Використання методу кластерного аналізу: перспективи і проблеми. Вибір змінних. Характеристика поняття подібності та її міри. Поняття про природу кластерів та техніка (способи) їх отримання. Ієрархічний агломеративний спосіб. Техніка ітеративного грунтування. Варіанти факторного аналізу (Q-наліз). Визначення числа кластерів. Методи перевірки обгрунтованості рішень. Тести значимості ознак. Процедури Монте-Карло. Використання персональних комп'ютерів та інтерпретація матеріалів машинної обробки даних. Машинна графіка.

ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

Загальна характеристика методу і сфера його застосування. Генеральна і вибіркова сукупність. Види задач, які вирішує метод. Основні умови застосування вибіркового методу. Способи отримання репрезентативної вибірки. Випадковий відбір. Техніка механічного відбору. Способи районованого відбору. Способи серійного відбору. Середня помилка вибірки при різних видах відбору. Гранична помилка вибірки. Об'єм вибірки: проблеми формування. Малі вибірки та їх головні особливості.МЕТОД СТАТИСТИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Загальна ідея та, сфера застосування методу. Характеристика основних понять. Критерії для середніх. Критерії для дисперсій. Критерій для зв'язків. Критерії узгодженості. Критерії випадковості. Проблеми реалізації методу в суспільній географії.МЕТОД АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ

Сфера використання методу та його загальна характеристика. Співставність рівнів динамічного ряду. Узагальнюючі та індивідуальні характеристики. Середня хронологічна та її Інтерпретація. Середній абсолютний приріст: розрахунки і оцінка результатів. Середній темп зростання і середній темп приросту:

пояснення результатів. Середнє квадратичне відхилення динамічного ряду.

Складові динамічного ряду: тенденція, періодичність (сезонність), випадковість: Способи виявлення тенденції. Головна ідея побудови способів. Спосіб укрупнення інтервалів: переваги і недоліки. Спосіб узагальнюючих показників та результати практичного застосування. Спосіб скануючої середньої. Ідея побудови способу та техніка реалізації. Практичне застосування способу: переваги і недоліки. Спосіб аналітичного вирівнювання. Ідея побудови способу. Рівняння прямої: техніка розрахунків та інтерпретація отриманих результатів. Рівняння показникової функції, розрахунку її параметрів та змістовна інтерпретація. Спосіб виміру періодичних (сезонних) коливань. Техніка практичного застосування рядів Фур'є. Пояснення і оцінка результатів аналізу. Оціночний критерій. Загальні положення спектрального аналізу динамічних рядів для виявлення періодичної компоненти. Визначення індексу сезонності та його практична застосування. Виявлення випадкової компоненти динамічного ряду.

Поняття про автокореляцію та техніка її виміру. Кореляція рядів динаміки. Технічні прийоми реалізації. Критерій Дарбіна-Уотсона. Кореляція рядів динаміки з лагом. Скануючі коефіцієнти кореляції.

МЕТОД ГРАФІВ

Загальна характеристика методу. Використання графів в топологічному аналізі. Розрахунки міри зв'язності. Техніка розрахунків міри доступності. Загальні топологічні параметри сіток. Побудова графу сусідського положення. Багатокутові сітки: головні характеристики. Відношення і графи. Графи різних видів відношень. Відношення упорядкованості та їх графи. Графи причинно-наслідкових відношень. Графи як геометричне відображення класифікації. Загальний випадок побудови графу ієрархічної класифікації. Графи дихотомічної класифікації. Графи таксономізації.


БАЛАНСОВИЙ МЕТОД І МЕТОД ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Загальна постановка задачі балансу. Коефіцієнти прямих витрат і система рівнянь балансу. Коефіцієнти повних витрат. Безпосередній розрахунок коефіцієнтів повних витрат. Загальна

задача лінійного програмування. Техніка побудови базисного допустимого плану. Загальна ідея комбінаторних методів вирішення. Метод потенціалів Канторовича і модифікований розподільчий метод. Дельта-метод Аганбегяна. Особливості вирішення задач на ЕОМ та інтерпретація результатів.МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ

Загальна характеристика прямого методу екстраполяційного прогнозу. Головна ідея методу і сфера застосування. Спосіб узагальнюючих показників: техніка побудови. Спосіб аналітичних формул і його можливості. Рівняння прямої, параболи і показникової функції. Загальна схема розрахунків параметрів рівнянь. Характеристика ітеративного - методу. Основні технічні прийоми розрахунку параметрів. Оцінка отриманих результатів і змістовна інтерпретація. Поняття про метод гармонійних ваг. Загальна постановка задачі. Побудова скануючого тренду. Випадок розрахунків прогнозу в умовах відсутності апріорної інформації. Загальна схема розрахунку. Характеристика адаптивного методу прогнозу. Постановка задачі експонекційного зглажування. Розрахункові формули для оцінки коефіцієнтів моделі. Вибір оптимального параметра зглажування. Вибір вихідних умов. Помилка прогнозу та її розрахунки. Об'єднання прогнозів: загальна характеристика. Постановка задачі. Середньозважений прогноз. Об'єднання прогнозів на основі факторного аналізу. Багатофакторне прогнозування. Особливості методу і техніка розрахунків. Можливі помилки прогнозу. Інтерпретація результатів. Проблеми застосування методів прогнозу в суспільній географії. Техніка застосування ЕОМ та пояснення результатів машинної обробки інформації.ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Регіональні банки даних. Гнучкі інформаційні системи. Машинна графіка. Електронні карти. Експертні системи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка