Програми підготовкиСторінка16/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29

їх оцінка та проблеми раціонального використання

Значення та функції лісів. Класифікація лісів за призначенням.

Характеристика лісів України. Лісогосподарське районування території України. Зона Українського Полісся. Лісостепова зона. Зона Північного Степу. Південний степ. Гірський Крим. Українські Карпати.

Обсяги виробництва та рівень забезпеченості країни продукцією лісового господарства. Райони лісовиробничого комплексу України. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі.

Розвиток заповідників та курортно-рекреаційних районів. Функціональна класифікація природно-заповідних територій. Характеристика природно-заповідного фонду України.

Економічна оцінка лісових ресурсів. Плата за лісокористування. Збитки, які завдаються лісовому господарству. Основні напрями підвищення ефективності вико­ристання лісових ресурсів. Головні завдання лісокористування. Планування охорони і використання лісових ресурсів.


Водні ресурси України їх оцінка та проблеми раціонального використання
Склад водного фонду. Водні ресурси України. Регіональні особливості забезпечення водних ресурсів держави.

Кадастрова оцінка водних ресурсів. Державний водний кадастр Державний моніторинг водних об'єктів.

Водогосподарський баланс. Його склад та характеристики. Оцінка водогосподарського балансу річкових басейнів України.

Водокористування в системі управління водних ресурсів. Загальне та спеціальне водокористування. Галузеве та територіальне водокористування України.

Економічний механізм регулювання водокористування. Платежі за використання водних ресурсів. Платежі зі забруднення водних ресурсів Збитки від забруднення водних ресурсів.

Джерела і види забруднення водних ресурсів. Вплив водокористування на водні ресурси. Види забруднення води. Основні заходи з покращення якісних та кількісних характеристик водних ресурсів.


Повітряний басейн його забруднення охорона та відтворення
Джерела забруднення атмосфери. Виникнення „озонової дірки”. Стан повітряного басейну України

Основні забруднювачі атмосфери. Паливно-енергетичний комплекс. Чорна металургія Кольорова металургія. Хімічна і нафтохімічна промисловість. Промисловість будівельних матеріалів. Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість. Транспорт. Шумове та електромагнітне забруднення. Екологічні наслідки забруднення атмосфери.

Платежі за забруднення атмосфери. Механізм та критерії їх нарахування. Нормативи плати за викиди шкідливих речовин. Платежі за розміщення відходів у навколишньому середовищі. Класифікація відходів за токсичністю.

Збитки від забруднення атмосфери. Методи їх нарахування.

Очищення та самоочищення повітря.

Екологічна експертиза та її організація
Аналіз управління розвитком продуктивних сил України і можливість погодження економічних та екологічних інтересів суспільства. Концепція екологічної експертизи. Мета, завдання, засоби та організація екологічної експертизи. Екологічна експертиза проектів підприємств, проектів зміни природного середовища на регіональному рівні, екологічна експертиза технологій. Екологічна експертиза зовнішньої діяльності державних, кооперативних та інших підприємств, об’єднань і організацій в інших країнах.
Планування природокористування та охорони навколишнього природного середовища
Передпланові прогнозні розроблення. Довгострокові державні програми охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Принципи і методи планування. Збалансованість використання природних ресурсів. Територіальні схеми раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Основні етапи розроблення комплексних схем. Планування охорони земельних і водних ресурсів. Охорона повітряного басейну. Планування охорони і раціонального використання лісових ресурсів. Розроблення плану з організації заповідників, природних парків, ботанічних садів. Планування відтворення рибних запасів. Охорона надр і раціональне використання мінеральних ресурсів. Визначення потреб у природоохоронному устаткуванні та приладах контролю.
Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері природокористування
Методологічні принципи сталого розвитку в процесі раціонального природокористування. Основи політики природокористування та охорони природи розвинених зарубіжних країн. Особливості організаційної структури управління природокористуванням в окремих країнах. Економічні важелі управління природокористуванням. Специфіка зарубіжного екологічного законодавства та ме­ханізм його чинності. Міжнародне природоохоронне співробітництво. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля.
Економічна та соціальна ефективність природоохоронних заходів
Природоохоронні заходи, їх склад. Принципи економічного обґрунтування природоохоронних заходів. Визначення їх ефективності.

Показники економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів. Екологічний та соціально-економічний рівень природоохоронних заходів. Обґрунтування екологічних програм.

Розрахунок економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.
14.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Данилишин Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль Я.В., Новоторов О.С., Паламарчук М.М.. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – Київ, РВПС України. 1999. – 716 с.

 2. Екологія: Підручник / С.І.Дорогунцов, К.Ф.Коценко, М.А.Хвесик та ін.  К.: КНЕУ, 2005. – 371 с.

 3. Екологія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ, 1999

 4. Ігнатенко Микола Григорович, Малєєв Володимир Олексійович. Екологія і економіка природокористування: Навч. посіб. / Херсонський держ. ун-т. — К.; Херсон : Айлант, 2002. — 288с.

 5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов, средних школ и колледжей. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. –320.

 6. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.-М.: Мысль, 1990. – 637с.

 7. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник. – К.: ВД „К.-М. Академія” – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 586 с.

 8. Экология : теория, законы, правила, принципы и гипотезы / Под ред. Н.Ф. Реймерса. – М.: Мысль, 1994.

 9. Хвесик М.А., Збагерська Н.В. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи. – Ріне: Видавництво РДТУ, 2000 – 194 с.

 10. Яремчук І.Г.. Економіка природокористування. К.: Пошуково-видавниче агенство “Книга пам’яті України”, Видавничий центр “Просвіта”, 2000. – 431 с.


14.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
1. Наукові основи управління використанням природних ресурсів (2 год.).

2. Господарський механізм управління природокористуванням (2 год.).

3. Економічні методи управління у сфері раціонального природокористування (2 год.).

4. Мінерально-сировинний потенціал України, його оцінка та проблеми раціонального використання (2 год.).

5. Земельні ресурси України, їх оцінка та проблеми раціонального використання (2 год.).

6. Лісові ресурси України, їх оцінка та проблеми раціонального використання (2 год.).

7. Водні ресурси України їх оцінка та проблеми раціонального використання (2 год.).

8. Повітряний басейн його забруднення охорона та відтворення (2 год.).

9. Економічна та соціальна ефективність природоохоронних заходів (2 год.).
14.6. завдання для самостійної роботи
Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 11 годин.

1. Екологічна експертиза та її організація (3год.).

2. Планування природокористування та охорони навколишнього природного середовища (4 год.).

3. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері природокористування (4 год.).


14.7. проміжний та підсумковий контроль
Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за темами 1-4. Другий модульний контроль включає питання із теми 5-13.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.


15. “КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ”

(Упорядник – ас. Мельничук А.)
15.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “Суспільно-географічна картографія” – сформувати знання про особливості використання та застосування картографічних творів суспільно-географічного змісту. Для цього необхідним є виконання таких завдань:

- визначити особливості становлення суспільно-географічної картографії як наукової дисципліни та сучасні тенденції розвитку суспільно-географічної картографії;

- розкрити основні методологічні та методичні підходи до складання карт суспільно-географічної тематики;

- охарактеризувати систему обрання засобів, способів та прийомів суспільно-географічного картографування;

- проаналізувати зміст та особливості картографування населення та систем розселення населення;

- дати характеристику змісту та особливостям картографування головних міжгалузевих комплексів господарства;

- відобразити особливості змісту та картографування комплексних суспільно-географічних карт;

- сформувати знання про особливості використання та застосування суспільно-географічних карт.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

- об’єктно-предметне поле суспільно-географічної картографії, її склад та місце серед географічних дисциплін; • основні етапи становлення та розвитку української суспільно-географічної картографії;

 • види картографічних зображень суспільно-географічного змісту

 • методику складання карт суспільно-географічної тематики

- особливості застосування картографічного методу в суспільній географії;

- зміст, специфіку побудови та прочитання суспільно-географічних карт;

- особливості використання та застосування карт суспільно-географічної тематики.

вміти:

- фіксувати підсумки аналізу зображених на карті явищ;

- будувати за даними з карти профілі, графіки, діаграми тощо;

- здійснювати вимірювання по карті (графічний аналіз зображень на карті); • складати основні види карт суспільно-географічної тематики;

 • будувати та аналізувати математичні моделі за даними карти, створення на їх базі похідних карт .


15.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (28 год.) та проведення практичних занять (28 год.).
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.).

лекції

практичних

1.

Об’єкт, предмет, і методи дисципліни „Суспільно-географічна картографія”

2

2

-

2.

Основні етапи розвитку суспільно-географічної картографії

2

2

-

3.

Принципи методи та особливості складання карт суспільно-географічної тематики

2

4

-

4.

Засоби та способи суспільно-географічного картографування

2

2

-

5.

Особливості картографування населення та населених пунктів

4

2

2

6.

Картографування енергетики

4

2

2

7.

Картографування об’єктів обробної промисловості

4

2

2

8.

Картографування с/г та лісового господарства

4

2

2

9.

Картографування будівельної індустрії

4

2

2

10.

Картографування транспорту та економічних зв’язків

4

2

2

11.

Картографування сфери обслуговування

4

2

2

12.

Картографування ТВК. Загальноекономічні карти

2

2
13.

Сфера застосування соціально-економічних карт

2

2
Разом

42

28

1415.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Суспільно-географічна картографія як наукова дисципліна
Суть дисципліни "Суспільно-географічна картографія", її предмет і метод, мета і завдання. Суспільно-географічна картографія в системі географічних наук, її зв’язок з економічною і соціальною географією, загальною картографією.

Суспільно-географічні карти в географічних дослідженнях, господарській діяльності.

Суспільно-географічні карти як вид тематичних карт, їх місце в системі географічних карт і атласів. Класифікація карт за призначенням, масштабу, територіальному обхвату, змісту. Сучасна картографічна продукція.
Основні етапи розвитку суспільно-географічної картографії
Перші картографічні зображення: особливості побудови, призначення та ареали поширення.

Карти античного періоду. Картографічний доробок Клавдія Птоломея.

Політико-географічні та етногеографічні відомості картографічних матеріалів Середніх віків. Атлас Ортелія.

Перші друковані економічні карти і атласи.

Зародження економічного картографування в Росії. Досягнення в економічному картографуванні дореволюційної Росії.

Карти і атласи в плануванні, оперативному керівництві господарством, викладанні географії в радянський період.

Дослідження і розробка науково-теоретичних основ економічної картографії М.М. Баранським, А.І. Преображенським, В.Т. Жуковим, Л.Я. Зіманом, А.П. Золовським, В.А. Каменецьким, В.П. Коровіциним, І.Ю. Левицьким, М.І. Нікітовим, Ю.Г. Саушкіним, В.П. Шоцьким і ін.

Розширення сфери економічних і соціальних карт, їх тематики і сюжетів, переростання економічної картографії в суспільно-географічну картографію.

Розвиток комплексного картографування і створення суспільно-географічних карт і атласів.

Сучасні тенденції розвитку суспільно-географічної картографії, її перспективи і завдання в умовах перебудови, економічної реформи, забезпечення екологічної безпеки.


Принципи, методи та особливості складання карт суспільно-географічної тематики
Основні принципи складання суспільно-географічних карт. Зміст карт, його глибина, точність, сучасність, закінченість, виділення головного, єдність в показниках, у часі, оформленні карти.

Метод, спосіб, прийом картографування. Графічне перетворення інформації. Картографічний синтез.

Основні методи складання суспільно-географічних карт (по статистичних матеріалах, літературних джерелах, економіко-географічна зйомка, генералізація). Основні електроні картографічні редактори. Особливості складання соціально-економічних карт дистанційними методами.

Особливості змісту теми карти і їх відображення в залежності від призначення і способів використання. Карти учбові, агітаційні, довідкові, науково-довідкові. Системний і типологічний підхід до вивчення відображення розвитку і територіальної диференціації економічної і соціальної діяльності.

Динамічний, просторовий, комплексний підходи до вивчення розвитку об’єктів. Вірогідний підхід при оцінці минулого і майбутнього.

Матеріали для складання суспільно-географічних карт і вимоги до них. Відображення на картах локалізації об’єктів, їх характеру, кількісних і якісних характеристик. Метричність і символічність відображень. Умовні позначення. Легенди суспільно-географічних карт.


Засоби і способи суспільно-географічного картографування
Вибір засобів і способів картографування в залежності від мети і призначення суспільно-географічної карти, її масштабу, особливостей об’єктів, які картографуються, їх кількісних і якісних характеристик.

Зображувальні засоби картографування (граничні лінії, кольоровий тон, художні і символічні побудови, буквенно-цифрові позначення, пряма вказівка, кольорова насиченість, площа, скаляр, кількість елементарних побудов, просто геометричні фігури), їх класифікація, комбінації.

Способи картографування (картограми, картодіаграми, значковий, крапковий, ареалів, ізоліній, лінійних знаків і ліній руху, якісного фону), їх типізація, класифікація. Сумісне використання способів картографування.

Ілюстративний матеріал на картах (карти-врізки, графічні побудови, таблиці, текст, ілюстрації).


Картографування населення та систем розселення
Карти населення, їх значення, класифікація.

Картографування умов і рівнів життя населення, його розміщення, склад, рух. Картографування трудових ресурсів. Прогнозні карти населення.

Картографування розселення і населених пунктів (людності, положення, типів поселень, розселення, територіальних систем поселень). Прогнозні карти поселень.
Картографування енергетики
Карти енергетики, їх значення, класифікація.

Картографування факторів і особливостей розвитку і розміщення енергетики (енергетики ресурсів, потреб в енергії, екологічних умов і ін.). Карти паливно-енергетичних комплексів. Картографування енергетичного господарства (підприємств, станцій, ліній, енергосистем). Картографування енергоекономічних характеристик, ефективності енергоспоживання.


Картографування промисловості
Карти промисловості, їх значення, класифікації.

Картографування факторів і особливостей розвитку і розміщення промисловості (природних умов і ресурсів, техніко-економічних показників, взаємодію з оточуючим середовищем, комплексів новобудов, перспективність території для розвитку промисловості).

Карти галузей і галузевих промислових комплексів, циклів промислового виробництва (гірськодобувного, металургійного, металообробного, лісопромислового, індустріально-будівельного, легкої, харчової і ін. галузей.
Картографування сільського господарства та

лісового господарства
Карти сільського господарства і лісового господарства, їх значення і класифікація.

Картографування факторів і особливостей розвитку і розміщення сільського господарства (природних умов і ресурсів, економічних умов і ресурсів, екологічних умов). Карти трудових ресурсів сільського господарства, матеріально-технічної бази, меліорації і використання земель.

Карти сільськогосподарських підприємств, спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Карти агропромислових комплексів і продуктових підкомплексів.

Картографування галузевої структури сільського господарства. Карти землеробства (посівів, врожайності, валових зборів, затрат, реалізації продукції, ефективності виробництва). Карти видів тваринництва. Картографування інших галузей сільського господарства і підсобних промислів.

Картографування лісового господарства, умов і факторів його розвитку, територіальної організації, ефективності.
Картографування будівельної індустрії
Карти будівельної індустрії, їх значення, класифікація.

Картографування факторів і особливостей розвитку і розміщення будівельної індустрії (проектно-пошукових і будівельно-монтажних робіт, капіталовкладень, продукції будівництва, матеріально-технічної бази). Карти територіальної організації будівництва і будівельних комплексів.


Картографування транспорту та економічних зв’язків
Карти транспорту, їх значення, класифікація.

Картографування факторів розвитку транспорту. Карти транспортної сітки, засобів транспорту, його роботи. Картографування галузей транспорту (залізничного, морського, внутрішнього водного, повітряного, трубопровідного транспорту).

Картографування економічних зв’язків. Карти внутрірайонних і місцевих, кооперативних і технологічних, міжрайонних, зовнішніх, інтеграційних зв’язків. Карти зв’язків і енерговиробничих циклів.
Картографування сфери обслуговування
Карти сфери обслуговування, їх значення, класифікація.

Картографування характеристик обслуговування. Карти сітки обслуговування (в системах поселень міжселенного обслуговування, в змішаних системах). Картографування галузей сфери обслуговування (науки і освіти, охорони здоров’я, культурно-освітнього обслуговування, торгівлі і громадського харчування, комунального, побутового обслуговування, споживання населення, зв’язки, ощадної справи).


Картографування територіально-виробничих комплексів, суспільно-географічних районів, загальноекономічні карти
Картографування факторів формування і розвитку ТВК. Карти галузевої, функціональної, територіальної структури комплексів, внутрікомплексних і міжкомплексних зв’язків, типів комплексів. Картографування промислових, сільськогосподарських, агропромислових, транспортних, будівельних комплексів, комплексів культурно-побутового обслуговування.

Карти суспільно-географічних районів.

Загальноекономічні карти. Типологічний підхід при складанні загальноекономічних карт (типологія пунктів, типологічне районування). Картографування зв’язків соціально-економічних явищ.
Використання та застосування суспільно-географічних карт
Специфіка мови карт. Сприйняття карти і роль легенди. Читання суспільно-географічної карти. Інформаційна ємність карти, картографічна інформація, її трансформація суспільно-географічною картою.

Вимір на суспільно-географічній карті, застосування сучасних методів і засобів вимірювання.

Суспільно-географічна карта як засіб праці, засіб пізнання і практичної діяльності, як інструмент дослідження. Аналіз суспільно-географічної карти, атласу. Карти і текст. Картографічний метод дослідження в економічній і соціальній географії. Галузі застосування суспільно-географічних карт.

Суспільно-географічна карта і викладання географії. Виховне значення карти. Суспільно-географічна карта і формування знань про територіальні закономірності соціально-економічних явищ і процесів.15.4. Рекомендована література
Основна.

 1. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія. Підручник для студентів географічних спеціальностей. – Чернівці, 1996.

 2. Козаченко Т.І., Молочко А.М., Пархоменко Г.О. Картографічне моделювання. – К., 1999.

 3. Преображенский А.И. Экономические карты в преподавании географии. – М.: Просвещение, 1980.

 4. Шоцкий В.П. Экономическая картография: учебное пособие. – Иркутск, 1989.

Додаткова.

 1. Аэрокосмические методы в социально-экономической географии/ Под ред. Ю.Ф.Книжникова. – М.: МГУ, 1983.

 2. Баранский Н.Н., Приображенський А.И. Экономическая картография. – М.: Географгиз, 1962.

 3. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М.: Мысль, 1986.

 4. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник для студ. вузов, обуч. по направлениям "География", "География и картография". – М. : Изд-во Московского ун-та, 1999.

 5. Жмойдяк Р.А., Крищанович В.Я. Экономическая картография: задания для практических занятий. – Минск, 1973.

 6. Жупанський Я.І. Виробничо-територіальні комплекси та їх картографування. – Львів: Вища шк., 1975.

 7. Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства. – К.: Наук. думка, 1984.

 8. Золовский А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. – К.: Наук. думка, 1987.

 9. Комплексные региональные атласы. М.: МГУ, 1976.

 10. Левицкий И.Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. – М.: Недра, 1975.

 11. Лютый А.А., Малахова Н.Н. Аэрокосмическая информация в изучении и картографировании социально-экономических территориальных систем // АН СССР. Ин-т географии. – М., 1987.

 12. Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. / Державна служба геодезії, картографії та кадастру / Л.Г. Руденко (ред.). – К. : ДНВП "Картографія", 2003.

 13. Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования. – К.: Наук. думка, 1984.

 14. Сосса Р. І. Топографічне картографування території України (1920-2002 рр.): Бібліогр. Покажч – К. : ДНВП "Картографія", 2003.

 15. Чепкасов П.И. Разработка и составление социально-экономических карт. Учебное пособие. - Пермь, 1984.


15.5. Теми практичних занять:


 1. Складання карти густоти населення сіл за регіонами України (сп. картограми) (2 год.).

 2. Складання карти чисельності фахівців за регіонами України (сп. картодіаграми) (2 год.).

 3. Складання карти людності населення за регіонами України (значковий сп.) (2 год.).

 4. Складання карти промисловості за регіонами України (значковий сп.)(2 год.).

 5. Складання карти посівів площ технічних культур за регіонами України (точковий сп.) (2 год.).

 6. Складання загально-економічної карти регіону України (2 год.).

15.6. завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу


Для самостійного вивчення програмного матеріалу студентам відводиться 14 годин.

 1. Розвиток суспільної картографії в Україні (2 год.).

 2. Картографічне моделювання. Методи використання карт (2 год.).

 3. Основні засоби та способи підготовки карт суспільно-географічної тематики (2 год.).

 4. Геоінформаційні системи та технології ГІС-картографування (2 год.).

 5. Картографія і телекомунікації (2 год.).

 6. Сучасні концепції суспільно-географічної картографії (2 год.).

 7. Геозображення та сутність теорії геоіконіки (2 год.).

15.7. проміжний та підсумковий контроль


Проміжними є два модульні контролі. Перший проводиться за такими групами тем: об’єкт, предмет, і методи дисципліни „Суспільно-географічна картографія”, основні етапи розвитку суспільно-географічної картографії, принципи методи та особливості складання карт суспільно-географічної тематики, засоби та способи суспільно-географічного картографування, особливості картографування населення та населених пунктів, картографування енергетики, картографування об’єктів обробної промисловості.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі іспиту.


16. “Географія агропромислових комплексів”

(Упорядник – доц. Мезенцева Н.)
16.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “Географія АПК” – вивчення теоретико-методологічних основ та набуття практичних навичок дослідження територіальної організації АПК. Для цього необхідним є виконання таких завдань:

- розкрити теоретико-методологічні основи функціонування АПК;

- охарактеризувати основні чинники територіальної організації АПК;

- визначити особливості територіальної організації основних сфер АПК;

- проаналізувати особливості розміщення рослинницько- та тваринницько-промислових підкомплексів;

- розкрити сутність продовольчої безпеки;

- розкрити сутність та механізм функціонування агропродовольчого ринку;

- охарактеризувати товарні ринки основних видів продовольчої продукції в світі та Україні;

- проаналізувати особливості ринкової інфраструктури агропродовольчого ринку України;

- охарактеризувати розвиток малого підприємництва в агробізнесі України;

- охарактеризувати агропромислові зони та райони України;

- розкрити географію основних видів зовнішньоекономічних зв’язків АПК України.

В результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні

знати:

- зміст, види, форми агропромислової інтеграції;

- сутність АПК, їх типізацію за різними ознаками;

- елементи функціонально-компонентної, функціонально-територіальної та організаційно-управлінської структури АПК;

- види функціональних зв’язків АПК;

- зміст основних методів агропромислових досліджень;

- зміст чинників територіальної організації АПК;

- особливості територіальної організації основних сфер АПК;

- зміст і основні загрози продовольчій безпеці;

- механізм функціонування та структуру агропродовольчого ринку;

- елементи ринкової інфраструктури агропродовольчого ринку;

- сучасні риси світового ринку сільськогосподарської сировини та продовольства, географію основних продовольчих товарних ринків світу;

- особливості територіальної організації продовольчих товарних ринків України;

- географію малого підприємництва в агро бізнесовій діяльності України;

- зональні, локальні та азональні елементи територіальної структури АПК України;

- основні види зовнішньоекономічної діяльності в АПК України;вміти:

- використовувати методику та різноманітні методи вивчення АПК різних ієрархічних рівнів;

- виділяти і аналізувати різноманітні групи чинників формування і розвитку АПК;

- проводити економіко-географічні дослідження продовольчих товарних ринків;

- визначати елементи територіальної структури АПК;

- оцінювати рівень продовольчої безпеки регіону.


16.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (28 год.), проведення практичних занять (10 год.).
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального часу, (год)

лекції

практичні

1

2

3

4

5

1.

Вступ. Географія АПК як наука.

4

2

2

2.

Агропромислова інтеграція.

Типізація АПТК.2

2

-

3.

Функціональна структура АПК. Функціональні зв’язки АПК.

4

2

2

4.

Умови та фактори територіальної організації агропромислового виробництва.

2

2

-

5.

Особливості територіальної організації основних сфер АПК.

2

2

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка