Програми підготовкиСторінка15/29
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.35 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29

Транспорт і системи розселення


Розвиток транспортних систем і систем міських і сільських поселень. Транспортна рухливість населення, її види та методи дослідження. Фактори, які визначають рухливість міського та сільського населення.

Пасажирські перевезення, їх класифікація, міські, міжміські та приміські пасажирські перевезення та їх реалізація окремими видами транспорту. Специфіка сільських пасажирських перевезень. Транспортні перевезення в районах масового відпочинку, рекреації і туризму.


Транспортні системи і природно-територіальні системи


Вплив природних умов та ресурсів на формування регіональних і галузевих транспортних систем. Транспортні системи як один із факторів антропогенного впливу на навколишнє середовище. Транспорт як споживач палива, джерело шуму та забруднення навколишнього середовища токсичними речовинами. Проблеми раціонального використання земельних ресурсів під транспортні споруди і шляхи сполучення. Методи економічної оцінки збитків, які завдають транспортні засоби навколишньому середовищу. Екологічні проблеми транспортних систем в Україні та шляхи їх вирішення.

Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки. Роль транспорту в зовнішній торгівлі.


ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ І ШЛЯХИ ЇЇ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
Структурні особливості транспортної системи України

Транспортна система України, специфіка її галузевої, функціональної та територіальної структур. Транспортні системи суспільно-економічних районів і підрайонів. Забезпеченість регіонів шляхами сполучення. Співвідношення вантажного і пасажирського транспорту, магістрального і місцевого. Інтегральні транспортні вузли та структура їх вантажообороту. Проблеми раціоналізації галузевої, функціональної та територіальної структур транспортної системи України та її регіонів. Типологія світових транспортних систем. Міжнародні транспортні коридори, що проходять територією України.


Територіальна організація залізничного транспорту

Роль залізничного транспорту в транспортній системі України та інших країн світу. Забезпеченість території залізницями. Найбільші залізничні станції та вузли. Головні залізничні магістралі. Географія залізничних вантажних перевезень. Основні вантажопотоки. Транзитне значення залізничного транспорту України. Основні пасажиропотоки на залізничному транспорті України, країн СНД і решти світу. Проблеми територіальної організації залізничного транспорту та шляхи їх вирішення. Електрифікація залізниць. Ринкові економічні відносини на залізничному транспорті.


Територіальна організація автомобільного транспорту


Роль автомобільного транспорту в транспортній системі України та інших країн. Організаційно-управлінська структура автомобільного транспорту. Густота автомобільних шляхів та забезпеченість ними окремих регіонів. Основні магістралі міждержавного значення. Найбільші автотранспортні пункти та вузли. Структура автомобільних перевезень. Міжобласні, внутріобласні та зовнішні автомобільні перевезення. Роль автомобільного транспорту в реалізації перевезень АПК.

Автобусні пасажирські перевезення. Транспортна рухливість і її динаміка. Міждержавні, міжобласні, сільські та приміські автобусні перевезення. Автомобільний транспорт і проблеми раціонального природокористування. Основні напрями раціоналізації територіальної організації автомобільного транспорту в Україні в умовах трансформації економіки і переходу до ринку.


Територіальна організація внутрішнього водного транспорту

Роль внутрішнього водного транспорту в транспортній системі України і країн світу. Роль магістральних і малих річок у внутрішніх водних перевезеннях, структура вантажних перевезень. Взаємодія внутрішнього водного і залізничного транспорту. Основні порти та пристані, структура їх вантажообороту. Пасажирські перевезення на водних магістралях. Основні проблеми вдосконалення територіальної організації внутрішнього водного транспорту України на сучасному етапі. Дніпровський водний басейн. Розвиток і модернізація річкового флоту.


Територіальна організація морського транспорту


Роль морського транспорту в транспортній системі України та і інших країн світу. Характеристика морського транспорту по басейнах. Забезпечення морським транспортом зовнішніх і внутрішніх транспортно-економічних зв’язків. Основні морські порти, структура їх вантажообороту.

Морські пасажирські перевезення, їх динаміка. Основні напрями перспективного розвитку морського транспорту України. Проблеми модернізації і заміни морського торговельного флоту України. Зміни організаційної структури в умовах переходу до ринку.


Територіальна організація повітряного транспорту


Роль повітряного транспорту в пасажирських перевезеннях України та інших країн світу. Конкурентна спроможність його із залізничним та морським при здійсненні перевезень на великі відстані. Мережа повітряних шляхів. Основні аеропорти, їх класифікація. Сезонна нерівномірність перевезень. Роль повітряного транспорту в інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Основні напрями перспективного розвитку повітряного транспорту України. Повітряний транспорт і міждержавне співробітництво. Формування нових управлінських структур, заміна форм власності на повітряному транспорті України на сучасному етапі.

Територіальна організація трубопровідного транспорту


Роль трубопровідного транспорту в транспортній системі України та інших країн світу. Географія нафто- і газопроводів. Транзитне значення мережі трубопроводів України. Проблеми територіальної організації трубопровідного транспорту та шляхи їх вирішення. Будівництво нових експортних трубопроводів і терміналів. Екологічні аспекти функціонування трубопровідного транспорту, його взаємодія з іншими видами транспорту (морським, залізничним тощо).

Проблеми і перспективи розвитку транспорту України в період становлення ринкової економіки.


13.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна.

1. Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах . -М.: Наука, 1987. – 112 с.

2. География путей сообщения / Под ред. Н.Н. Казанского. -М.: Транспорт, 1975. – 240 с.

3. Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії. -К.: Рад. шк., 1983. – 116 с.

4. Никольский И.В. География транспорта СССР.-М.: Изд. МГУ, 1978.-280 с.

5. География водного транспорта СССР / Под ред. И.В. Никольского. - М.: Транспорт, 1975. - 224 с.

6. Проблемы развития транспорта Украины ( экономико-географическое исследование). - К.: Наук. думка, 1997. - 155 с.

7. Транспортная система региона /Под ред. Л. М. Корецкого. К.: Наук. думка. 1989. –204 с.

8. Транспорт і шляхи сполучення. Навч. пос. – К.: Укр. трансп. ун.-т, 2002.

9. Транспортна система України в контексті європейської інтеграції. – К., 2001.


Додаткова.

1. Абрамов А. Й. Место транспорта в системе общественного производства.- М.: Высш. шк., 1982. -80 с.

2. Арбузов А., Вечь Ю., Гончаренко Р. Транспорт Украины. Справ. – Одесса, Весть, 1997.

3. Артынов А. П., Ембулаев В.Н., Пупышев А.В. Автоматизация управления транспортными процессами. - М.: Наука, 1984. - 272 с.

4. Взаимодействие разных видов транспорта (примеры и расчеты)/ Под ред. Н.Правдина. – М., 1999.

5. Гольц Г.А. Транспорт и расселение. - М.: Наука , 1981. - 248с.

6. Громов Н.Н., Панченко Т. А., Чудновский А.Д. Единая транспортная система. - М. : Транспорт , 1987. - 304 с.

7. Кверенчхиладзе Р.И. Географические проблемы транспорта Грузии. - Тбилиси: Мецниер, 1976. – 304 с.

8. Комплексное развитие и взаимодействие разных видов транспорты / Под ред. С.М.Розера. – М.: ВИНИТИ, 1990.

9. Магамадов А.Р. Координация работы различных видов транспорта. - М. : Транспорт, 1982. – 176 с.

10. Основы взаимодействия железных дорог с другими видами транспорта / Под ред. В.В. Повороженко, Е.Д. Ханукова. - М.: Транспорт, 1972.-304с.

11. Пассажирские перевозки Украинской ССР (экономико-географическое исследование). / Под ред. В.М. Пелиха. - К. : Наук. думка, 1983.

12. Повышение качества транспортного обслуживания народного хозяйства. - М. : Транспорт , 1988. – 205 с.

13. Павлов Е.И., Бурачев Ю.В. Экология транспорта. – М.: Транспорт, 1998.

14. Сыч Е.Н. Транспортно-производственные комплексы: Формирование и развитие. - К.: Наук. думка, 1991., - 144 с.

15. Цветов Ю.М., Льюенков В.А., Смелянский Ю.М. Организация совместной работы различных видов транспорта. - К. : Техника. 1985. - 191 с.

16. Экономическая география транспорта /Под ред. Н.Г.Казанского. – М.: Транспорт, 1991.
13.5. Теми семінарських і практичних занять


 1. Основні поняття, терміни і статистика географії транспорту -2год.

 2. Особливості транспорту як галузі народного господарства - 2год.

 3. Природно-екологічні фактори формування транспортних систем -2год.

 4. Соціально-екологічні фактори формування транспортних систем -2год.

 5. Структурний аналіз транспортних систем -2год.

 6. Методичні засади дослідження структурних елементів транспортних систем -2год.

 7. Типологія і методи кількісної оцінки транспортних магістралей -2год.

 8. Транспортні системи і ТВК -1год.

 9. Транспортні системи і системи розселення -1год.

 10. Міжнародна інтеграція транспортних систем України -2год.

 11. Територіальна організація залізничного транспорту України -2год.

 12. Територіальна організація автомобільного транспорту України -2год.

 13. Територіальна організація водного транспорту України -1год.

 14. Територіальна організація морського транспорту України -1год.

 15. Територіальна організація повітряного транспорту України -2год.

 16. Територіальна організація трубопровідного транспорту України -2год.

 17. Структурні особливості транспортної системи України -2год.


13.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Зв'язок географії транспорту з іншими сусп.-геогр. дисциплінами

2. Транспорт і територіальний (географічний поділ праці)

3. Транспортна інфраструктура та її елементи

4. Традиційні і нові види транспорту, транспорт і НТП

5. Типологія і методи кількісної оцінки транспортних вузлів

6. Географія транспортно-економічних зв’язків

7. Економічне районування і зонування перевезень

8. Транспортна доступність території

9. Трансп.-економ. районування України

10. Екологічні проблеми сухопутних вузлів транспорту

11. Екологічні проблеми водного і повітряного транспорту

12. Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції трансп. системи України

13. Трансформаційні процеси в умовах становлення і розвитку ринкових відносин на транспорті

14. Типологія транспортних систем країн світу


13.7. ПРОМІЖНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
І модуль – теми 1-11;

ІІ модуль- теми 12-22.

Підсумковий контроль – залік.
14. „Управління використанням природних ресурсів”

(Упорядник – доц. Пересєкін В., ас. Запотоцький С.)
14.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета курсу “ Управління використанням природних ресурсів” – глибоке і всебічне суспільно-географічне вивчення процесів використання природно-ресурсного потенціалу території, загальної системи управління природокористуванням та механізм його регулювання, виявлення джерел забруднення природи і зме­ншення їх негативного впливу на життя людини.

Завдання вивчення курсу:


 • дослідження процесів і явищ взаємодії природи та суспільства;

 • аналіз негативних явищ, що виникають від забруднення навколишнього середовища;

 • вивчення проблем ефективного використання природних ресурсів з урахуван­ням вичерпності їх запасів;

 • розробка ефективних механізмів оцінки природних ресурсів;

 • оцінка шкоди від забруднення навколишнього сере­довища та завданих збитків в грошовому виразі;

 • вироблення рекомендацій щодо найефективнішого збереження й відтворення природних ресурсів.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

- основні риси, особливості системи природокористування;

- зміст, сучасний стан та регіональні особливості використання природних ресурсів України;

- особливості механізму використання природних ресурсів;

- закономірності та принципи управління використанням природних ресурсів;

- методичні підходи до економічної оцінки природних ресурсів;

- методику виявлення негативного впливу господарської діяльності на довкілля та оцінки збитків від неефективного використання ресурсів;

вміти:

- давати соціально-економічну оцінку природних умов і запасів природних ресурсів з метою раціонального природокористування;

- аналізувати різні аспекти природокористування та знаходити інструменти впливу на суб’єктів природокористування;

- аналізувати екологічні наслідки науково-технічного прогресу, впровадження нових технологій виробництва тощо,

- оцінювати завдані збитки як природним ресурсам, так і виробничникам, відтворення природних ресурсів, впровадження моніторингу;

- розробляти системи екологічного управління і економічних методів природоохо­ронного комплексу в суспільному виробництві;

- здійснювати аналіз реальної ситуації, що склалася у тій чи іншій галузях в процесі використання природних ресурсів, розробляти заходи на перспективу.
14.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій (18 год.), проведення практичних занять (18 год.), індивідуальна робота – 11 год.
Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год.).

лекції

практичні

1

2

3

4

5

1.

Наукові основи управління використанням природних ресурсів

4

2

2

2.

Господарський механізм управління використанням природних ресурсів

2

1

1

3.

Екологічний моніторинг та система екологічної інформації.

2

1

1

4.

Економічні методи управління у сфері раціонального природокористування

4

2

2

5.

Мінерально сировинний потенціал України, його оцінка та проблеми раціонального використання

4

2

2

6.

Земельні ресурси України, їх оцінка та проблеми раціонального використання

4

2

2

7.

Лісові ресурси України,

їх оцінка та проблеми раціонального використання4

2

2

8.

Водні ресурси України

їх оцінка та проблеми раціонального використання4

2

2
1

2

3

4

5

9.

Повітряний басейн

його забруднення, охорона та відтворення4

2

2

10.

Екологічна експертиза та її організація

311.

Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

4

-

-

12.

Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері природокористування

4

-
13.

Економічна та соціальна ефективність природоохоронних заходів

4

2

2

Разом:

36

18

18


14.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ВСТУП
Предмет управління використанням природних ресурсів. Значення курсу. Структура та завдання курсу " Управління використанням природних ресурсів". Аналіз основних літературних, статистичних та картографічних джерел.
Наукові основи управління використанням природних ресурсів
Розвиток природокористування як науки. Її завдання. Предмет та об’єкт вивчення. Основні блоки питань природокористування.

Концепції безоплатності та невичерпності природних ресурсів. Затратно-результатна концепція та її неспроможність. Диференційна рента як основний критерій економічної оцінки природних ресурсів. Специфіка нинішнього етапу природокористування в Україні.

Принципи раціонального природокористування.

Аспекти природокористування: історичний, філософський, екологічний, суспільно-географічний, технологічний.

Природно-ресурсний потенціал території. природні умови. Природні ресурси. Класифікація природних ресурсів.

Оцінювання безпеки території з урахуванням природних факторів. Поняття екологічної безпеки території.

Природно-техногенний ризик. Економічна освоєність території. Стійкість середовища до техногенного навантаження. Несприятливі природно-антропогенні процеси. Оцінка ризику.

Критерії ефективності природокористування. Етапи природокористування.


Господарський механізм управління Природокористуванням
Основні важелі механізму природокористування. Лімітування природокористування. Фінансування природоохоронних заходів. Матеріальне стимулювання. Заохочувальні заходи.

Адміністративний механізм природокористування. Природоохоронна система держави, її ланки.

Система органів управління в галузі охорони навколишнього середовища. Функції державного управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища. Директивне регулювання господарської діяльності.

Правове регулювання природокористування. Земельний кодекс України. Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Закон України про охорону атмосферного повітря. Закон “Про природно-заповідний фонд України”.

Екологічний моніторинг. Види та рівні моніторингу. Екологічні нормативи та стандарти. Організаційна структура державного екологічного моніторингу в Україні.
Екологічний моніторинг та система екологічної інформації
Екологічний моніторинг і його види. Роль екологічної паспортизації підприємств у визначенні їхнього впливу на навколишнє середовище і в контролі за дотриманням природоохоронних норм і правил у процесі господарської діяльності. Зміст і структура паспорта підприємств.

Основи екологічного нормування. Нормування охорони атмосферного повітря. Регламентація якості навколишнього середовища через гранично допустимі концентрації (ГДК), гранично допустимі викиди (ГДВ), тимчасово погоджені викиди (ТПВ) та орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюваних речовин у різних середовищах. Нормування споживання і відведення галузей народного господарства. Ліміти споживання і відведення води. Контроль за використанням норм. Нормування паливно-енергетичних ресурсів.

Система екологічної інформації. Статистика стану, охорони і раціонального використання надр, земельних, водних та інших ресурсів.
Економічні методи управління у сфері раціонального природокористування
Економічні методи управління раціональним природокористуванням. Підходи до економічної оцінки природних ресурсів. Плата за право користування природними ресурсами. Плата за відтворення (компенсацію) природного ресурсу. Основні принципи визначення плати за природні ресурси:

Платежі за ресурси. Види платежів. Об’єкти плати. Нормативи (ставки) плати за використання природних ресурсів. Платежі за забруднення навколишнього середовища. Збитки від забруднення довкілля. Види збитків. Методи нарахування.


Мінерально сировинний потенціал України, його оцінка та проблеми раціонального використання
Сутність мінеральних ресурсів та корисних копалин. Загальна оцінка мінерально-ресурсного потенціалу України. Класифікація корисних копалин. Промислові, балансові та загально геологічні запаси.

Природні ресурси регіонів України, їх поширення, запаси, умови використання та забезпеченість.

Паливно-енергетичні: Кам’яне вугілля. Буре вугілля. Нафта й природний газ. Поклади горючих сланців. Торф. Уранові руди. Озокерит або гірський віск.

Рудні ресурси: Залізні руди. Марганцеві руди. Хромові руди. Нікель. Алюмінієві руди. Титан. Мідні руди. Золото.


Нерудні ресурси: Вогнетривкі глини. Флюсові вапняки. Самородна сірка. Калійні солі. Кухонна сіль. Графіт. Гіпс.

Способи видобутку корисних копалин: відкритий, підземний, свердловинний.


Науково-методичні засади вартісної оцінки родовищ корисних копалин. Мета та завдання вартісної оцінки родовищ корисних копалин. Вартісна оцінка родовищ корисних копалин, принципи та критерії її визначення. Основні оціночні показники. Капітальні, поточні та ліквідаційні витрати. Плата за використання надр.

Проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів. Причини виникнення екологічної напруги. Комплексне використання мінерально-сировинних і паливних ресур­сів Впровадження ресурсозберігаючих техніки і технологій. Залучення у виробництво вторинних ресурсів.


Земельні ресурси України, їх оцінка та проблеми раціонального використання
Сутність категорій „земельні ресурси”, „земля”, „ґрунтовий покрив”, „родючість ґрунтів”.

Характеристика земельного фонду. Земельний фонд України. Сільськогосподарська освоєність території України, розораність території, розораність сільськогосподарських угідь. Структура ґрунтового покриву.

Управління земельним фондом (земельними ресурсами). Загальне і галузеве державне управління земельним фондом. Органами управління землекористуванням в Україні. форми власності на землю.

Економічна оцінка земельних ресурсів. Категорії: ціна землі та її вартість. дві групи цін землі: експертна (ринкова) і нормативна (кадастрова). Державний земельний кадастр. Кадастрова економічна оцінка землі. Рента. Диференціальний рентний доход. Плата за земельні ресурси. грошова оцінка земельної діля­нки. Економічна оцінка земель населених пунктів Економічна оцінка земель несільськогосподарського призна­чення Збитки, які завдаються земельним ресурсам.

Екологічний стан ґрунтів України. Причини нераціонального ви­користання земель в Україні. Наслідки.
Лісові ресурси України,Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка