Програма вступного випробування «вікова та педагогічна психологія» Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»Скачати 308.34 Kb.
Дата конвертації27.03.2019
Розмір308.34 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» ________________ 2018 р.
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
«ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 053 Психологія

(денна та заочна форми навчання)


Умань – 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Побудова національної системи освіти України передбачає новий підхід до підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень володіння психологічними знаннями, раціональне використання теоретичних знань з умінням застосовувати їх в дослідницькій та життєвій практиці.

Головним завданням вступного фахового випробування для вступників спеціальності 053 «Психологія» на освітньо-науковий рівень «доктор філософії» є перевірка рівня підготовки фахівців Галузевому стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія».

Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової компетентності майбутнього психолога, що відповідає його освітньо-професійній програмі. Вона сприяє виявленню рівня спеціальної підготовки фахівця ОС «магістр», ОКР «спеціаліст» та готовність до продовження навчання на здобуття третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії» спеціальності 053 «Психологія».Програма випробування містить питання з основних розділів вікової та педагогічної психології, які дозволяють виявити рівень цілісності та системності теоретичних знань абітурієнта.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ВСТУПНИКІВ


Високий рівень

200,0

абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.


190,5- 199,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

181,0 - 189,5

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень.

Достатній рівень

171,5 – 180,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

162,0 - 170,5

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.

152,5 – 161,1

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.

Середній рівень

143,0 – 151,6

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.

133,5 – 142,1

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.

124,0 – 132,6

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.

Низький рівень

118,0 – 123,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норми літературної мови.

112,0 – 117,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми літературної мови.

106,0 – 111,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми літературної мови.


СТРУКТУРА ОЦІНКИ
Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань екзаменаційного білету.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Тема 1. Предмет, завдання і методи вікової психології.

Предмет вікової психології. Теоретичні та практичні завдання вікової психології. Основні розділи вікової психології критерії їх виокремлення.

Зв’язок вікової психології із загальною і педагогічною психологією; віковою фізіологією, педагогікою і методикою.

Методи вікової психології: організаційні (метод зрізів, порівняльний, лонгитюдний та комплексний); емпіричні (спостереження та його види, експеримент та його види: природний і лабораторний, констатувальний та формувальний).

Спостереження та його види. Щоденникові спостереження. Близнюковий метод та його значення в експериментальному дослідженні розвитку психіки. Психодіагностичні методи у віковій психології. Тести та їх види, анкети, інтерв’ю. Біографічний метод та його значення в експериментальному дослідженні розвитку психіки. Методи обробки даних дослідження. Інтерпретаційні методи ( структурний, генетичний).
Тема 2. Історичний нарис становлення вікової психології.

Виникнення дитячої психології в середині XIX ст. Спостереження за життям дитини ученими ( В.Прейєр, К. Д. Ушинський тощо) та їх внесок у психологію дитини. Перші узагальнення проблематики дитячої психології; праці К. Д. Ушинського, М. Меймана, В. Штерна, К. Бюллера та ін. Біогенетичний і соціогенетичний напрям у становленні дитячої психології. Механістичні уявлення про розвиток психіки, теорія двох факторів та їх конвергенція. Внесок А. Валлона, Ж. Піаже в розробку проблем психічного розвитку.

Питання вікової психології і проблема розвитку вищих психічних функцій у працях Л. С. Виготського, П. П. Блонського, С. Л. Рубінштейна і О. М. Леонтьєва. Наукові праці Г. С. Костюка і розвиток вікової психології в Україні. Становлення вікової психології в радянський період (Б. Г. Ананьєв. М. Я. Басов, П.П.Блонський, Л. І. Божович, Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьев, М. І. Лісіна, А. О. Люблінська, Н. О. Менчинська, С.Я. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін). Сучасний стан української вікової психології.
Тема 3. Проблема вікової періодизації онтогенезу особистості.

Поняття періодизації онтогенезу. Особливості процесу психічного розвитку в онтогенезі та його закономірності (асинхронність, детермінованість, інтеграція, сенситивність, циклічність, виникнення новоутворень, нерівномірність, періодичність).

Проблема переходу від одного вікового періоду до наступного. Онтогенез і поняття про життєвий шлях людини. Вік і вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі. Л. С. Виготський про класифікацію підходів до періодизації дитячого розвитку: схеми періодизації, спрямовані назовні; вузькоспрямовані схеми; пошук психологічних критеріїв періодизації. Періодизації дитячого розвитку в схемі Л. С. Виготського. Поняття про стабільні і перехідні періоди. Кризи розвитку та їх розуміння.

Проблема періодизації розвитку особистості у дитячому віці в працях О. М. Леонтьєва, Л. І. Божович, Д. Б. Ельконіна, І. С. Кона та ін. Періодизація розвитку особистості в онтогенезі в цілому. Проблема критеріїв періодизації розвитку зрілої особистості. Епігенетична концепція періодизації розвитку особистості Е. Г. Еріксона. Періодизація онтогенезу загалом у працях Б. Г. Ананьєва, А. В. Петровського та ін. Значення проблеми періодизації розвитку особистості в онтогенезі.


Тема 4. Психічний розвиток в процесі онтогенезу.

Поняття про психічний розвиток. Кількісні і якісні зміни в становленні людини як організму, як суспільної істоти і як особистості. Поняття ˮпровідного виду діяльностіˮ, ˮсоціальна ситуація розвиткуˮ.

Рушійні сили і умови психічного розвитку. Єдність природнього і

суспільного в онтогенезі людини. Роль спадковості в індивідуальному розвитку людини. Природні задатки і психічні властивості. Соціальне середовище як умова і джерело психічного розвитку і формування особистості дитини. Зв’язок зовнішніх і внутрішніх умов психічного розвитку. Процеси інтеріоризації та екстеріоризації в процесі психічного розвитку особистості.

Теорії психічного розвитку. Біологізаторські та соціологізаторські концепції онтогенезу людської психіки. Розуміння процесу становлення

людської особистості як саморуху.

Внутрішні суперечності – рушійні сили психічного розвитку (Г.С.Костюк): розбіжність між новими потребами, цілями, прагненнями особистості та рівнем оволодіння засобами для їх задоволення; розходження між збільшеними фізичними і духовними потребами і наявними формами взаємин і видами діяльності; розбіжності між наявними пізнавальними цілями, завданнями і способами дій; суперечності між досягненим рівнем розвитку індивіда і способом його життя; розбіжність між очікуваним, бажаним, майбутнім і теперішнім, між тим, до чого прагне особистість і тим, що в неї є; суперечності в розвитку нових потреб і мотивів діяльності, емоцій, становленні довільної регуляції поведінки, розвитку пізнавальних процесів та розумової діяльності тощо. Навчання, виховання і рушійні сили розвитку особистості.

Кризові явища в психічному розвитку, фактори, що їх зумовлюють. Ж. Піаже про рушійні сили психічного розвитку. Теорії психічного розвитку і навчання (Дж. Брунер, А. Валлон, К. Коффка, Е. Торндайк).

Закономірності психічного розвитку. Поняття про сензитивні періоди розвитку. Діяльність як фактор психічного розвитку індивіда і формування особистості. Психічна активність дитини як необхідна умова її розвитку.

Відставання і затримка в психічному розвитку. Розвиток психіки в умовах сенсорних дефектів. Відставання як результат педагогічної занедбаності. Затримка в психічному розвиткові як результат розумової відсталості. Проблема акселерації (прискорення) психічного розвитку.Тема 5. Психічний розвиток дитини до 1 року.

Пренатальний розвиток дитини. Кризовий період новонародженості. Характеристика змін способу життя при переході до постнатального дитинства. Соціальна ситуація розвитку новонародженості - повна безпомічність дитини. Принципова відмінність розвитку дитини в перші тижні життя від розвитку тварини. Вроджені форми психіки та поведінки новонародженої дитини. Психічний розвиток новонародженої дитини. Критерії переходу від новонародженості до немовлячого періоду (фізіологічні і психологічні). Комплекс пожвавлення та його значення.

Новоутворення немовлячого періоду. Соціальна ситуація розвитку. Спілкування з дорослими та його значення в психічному розвитку немовля. Розвиток форм спілкування. Розвиток рухів: акт хапання, маніпулятивні дії, ходіння. Розвиток сенсорної сфери. Явище шпитальності (госпіталізму) та його вплив на психічний розвиток немовляти.

Розвиток пізнавальних процесів. Розвиток довільних рухів. Поява предметних дій. Початкові етапи розвитку мовлення, мислення, пам'яті в немовлячому періоді. Криза першого року. Автономне мовлення (Л.С.Виготський).


Тема 6. Психічний розвиток у ранньому дитинстві (від 1 до 3 років).

Значення раннього дитинства в онтогенезі особистості. Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. Розвиток активності дитини, ускладнення її діяльності і стосунків з оточуючими людьми.

Предметна діяльність та її значення для психічного розпитку в ранньому дитинстві. Розвиток мови. Розпиток сенсорних і перцептивних процесів і дій.

Розвиток пам’яті і мислення. Аналіз теорій Ж. Піаже, О.В. Запорожця, М. І. Лісіної, Д. Б. Ельконіна про психологічну структуру сенсомоторного інтелекту і перехід до його символічних форм.

Конструювання, малювання та їх значення для психічного розвитку в ранньому дитинстві. Передумови появи сюжетно-рольової гри (режисерська гра). Виникнення прагнення до самостійності. Поняття про кризу 3-х років. Новоутворення, як психологічні передумови переходу в дошкільний вік.

Ібука Масару «Після трьох – уже пізно» про осбливості раннього розвитку дитини.Тема 7. Психічний розвиток у дошкільному віці (від 3 до 6 років).

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному дитинстві. Критика теорії первісності, асоціальності та егоцентричності дитини. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дитини-дошкільняти, її психологічна сутність. Розвиток гри в дошкільному віці та її роль у психічному розвитку дитини-дошкільника.

Значення гри для розвитку особистості. Елементи навчання і праці дошкільному віці, їх місце і роль у психічному розвитку дитини. Продуктивні форми діяльності: конструювання, образотворча та інші види діяльності та їх роль у розвитку психіки.

Розвиток моторики. Сенсорний і перцептивний розвиток дошкільника.

Розвиток процесів пам’яті (довільного запам’ятовування, відтворення). Розвиток мови і мовлення. Мислення й уява дошкільника. Розвиток особистості.

Формування емоційно-вольової сфери дошкільника. Розвиток мотиваційно-потребової сфери, домінуючі мотиви діяльності і поведінки. Психологія здібностей та розвиток загальних і спеціальних здібностей дитини-дошкільника. Формування характеру в дошкільному віці.

Психологія дітей 6-річного віку. Формування психологічної готовності до навчання в школі та методи її діагностики. Методи навчання 6-річок. Криза 6-7 років.

Дослідження українських психологів психічного розвитку дітей дошкільного віку (О. В. Запорожець, М. В. Вовчик-Блакитна, О. І. Кульчицька, К. Е. Хоменко, В. К. Котирло, О. В. Проскура, С. Е. Кулачковська та ін.).


Тема 8. Психологічний розвиток в молодшому шкільному віці (6/7 – 10/11 років).

Вступ до школи як новий етап у житті дитини. Соціальна ситуація розвитку дитини молодшого шкільного віку. Психологічна перебудова, пов’язана зі вступом дитини до школи.

Значення навчання в психічному розвитку молодшого школяра. Формування ставлення до школи, учителів і навчальних обов’язків. Розвиток взаємин з однолітками. Зміна характеру ігрових стосунків. Формування особистості молодшого школяра. Зміна у вольовій регуляції поведінки і діяльності. Розвиток емоційної сфери.

Формування характеру і соціальної поведінки. Роль спілкування, гри, стосунків у розвитку особистості молодшого школяра.

Експериментальні дані про розвиток сенсорних і перцептивних процесів, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мови і мовлення, здібностей. Проблема вікових особливостей і вікових можливостей у засвоєнні знання в молодшому шкільному віці.

Навчання, виховання і розвиток особистості в молодшому шкільному віці у концепціях початкового навчання Л. С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В. В.Давидова, Д. В.Занкова, Г. С. Костюка, А. А. Люблінської, М.А.Менчинської, А. О. Смирнова, Д. Б. Ельконіна.

Передумови переходу в підлітковий вік; самосвідомість і Я-концепція,

самооцінка, рефлексія, моральні засади поведінки та інші новоутворення.

Дослідження психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку українськими психологами (Г. С. Костюк, П. Р. Чамата, Т. В. Косма, П. І. Зінченко, О. М. Концева, Ю. З. Гільбух та ін.).
Тема 9. Психологічний розвиток у підлітковий період (10/11 – 14/15 років)

Анатомо-фізіологічна перебудова організму впродовж підліткового етапу і психічний розвиток. Акселерація та її причини. Аналіз теорій підліткового віку (В. Штерн, Ш. Бюлер, Л.С. Виготський та ін.). Соціальна ситуація розвитку в підлітковий період. Перебудова навчальної діяльності та її психологічні наслідки. Усвідомлення власної позиції в суспільстві і своїх можливостей як основне психологічне новоутворення підліткового віку. Виникнення і форми прояву почуття дорослості та їх джерела. Криза підліткового періоду.

Формування особистості в підлітковому віці. Розвиток самосвідомості. Самооцінка і рівень домагань. Емоційно-вольовий розвиток. Прагнення до самовиховання. Формування систем потреб, інтересів і мотивів, їх зміст і структура. Особливості соціальної поведінки підлітків. Виникнення нового типу спілкування і міжособистісних стосунків. Тенденції до перебудови взаємин з дорослими і однолітками. Морально-етичні погляди підлітків. Особливості характеру підлітків і психологічні причини інфантильності в підлітковому віці.

Розвиток пізнавальних процесів у підлітковому віці. Перцептивні процеси і розвиток спостережливості. Розвиток уваги і пам᾽яті, логічного мислення, мови і мовлення.

Розвиток пізнавальних інтересів. Перші ознаки професійної спрямованості. Психологічні особливості навчання підлітків. Зростання самостійності в навчанні – перехід до елементів самоосвіти.

Трудова діяльність та її значення для формування особистості підлітка. Психологічні особливості організації" суспільно-корисної діяльності в підлітковий період. Розвиток здібностей і творчої активності підлітків. Психологічні передумови переходу в новий період розвитку – старший шкільний вік.

Дослідження українських психологів з психології підлітка та старшого шкільного віку (Д. Ф. Ніколєнко. Л. М. Проколієнко, Т. В. Рубцов, М. Й. Боришевський, Е. Ш. Сапожникова, О. І. Жаворонко, І. О. Синиця, І. М. Націмов, М. В. Вовчик-Блакитна та ін.)
Тема 10. Психологічний розвиток у старшому шкільному віці (рання юність 14/15 – 16/17 років).

Фактори психічного розвитку в ранньому юнацькому віці: соціальна ситуація розвитку особистості; фізичний розвиток; явище акселерації; спілкування з дорослими і ровесниками; статева поведінка.

Розвиток пізнавальних процесів і здібностей у старшому шкільному віці.

Навчальна діяльність і виникнення на її основі передумов професійної діяльності. Розвиток професійного мислення і професійних здібностей у період навчання в старших класах.

Особливості самосвідомості особистості в ранньоюнацькому віці, виникнення потреби в самовизначенні. Система психологічних показників особистісної зрілості та умови її досягнення в період навчання у старших класах.

Мотиви учіння. Спрямованість у майбутнє, проблема сенсу життя. Ціннісні орієнтації і морально-етичні установки та ідеали в ранньому юнацькому віці.

Моральна свідомість і світогляд як основні новоутворення. Почуття обов᾽язку і соціальної відповідальності в ранньому юнацькому віці. Розвиток емоційно-вольової сфери і характеру.

Психологічні проблеми і умови розвитку творчої особистості в ранній юності. Навчання і професійне самовизначення старшокласників. Психологічні проблеми трудової діяльності в період ранньої юності. Суспільно-корисна діяльність та її роль у становленні особистості старшокласника. Формування життєвих цілей як фактор розвитку особистості старшокласників. Я-концепція особистості в ранньому юнацькому віці та самовиховання старшокласників.Тема 11. Зріла юність (18 – 20 років ). Студентський вік.

Психологічна характеристика старшого юнацького віку. Студентський вік. Соціальна ситуація розвитку в період зрілої юності.

Психологічні проблеми професійного самовизначення в старшому юнацькому віці. Професійний вибір і набуття спеціальності. Професійні інтереси і запити.

Навчальна діяльність і навчання в зрілому юнацькому віці. Психологія навчальної діяльності студентів. Самоосвіта у зрілому юнацькому віці.

Особливості розвитку пізнавальних процесів та їх зумовленість професійною діяльністю. Проблема формування професійних мотивів, інтересів, професійних здібностей і якостей особистості в студентському віці. Емоційне життя і соціальна поведінка в зрілому юнацькому віці. Соціальна відповідальність як критерій моральної зрілості особистості в старшому юнацькому віці.

Дружба в зрілому юнацькому віці. Сімейні орієнтації юнаків і дівчат. Розвиток самосвідомості в зрілому юнацькому віці.Тема 12. Психологія дорослості. Психологія раннього та зрілого дорослого віку. Акмеопсихологія.

Розвиток особистості в дорослому віці. Проблмема періодизації дорослості. Загальна характеристика періоду ранньої дорослості. Особливості розвитку самосвідомості в ранньому дорослому віці. Особливості спонукальної сфери в ранньому дорослому віці. Становлення суб'єкта життєдіяльності й індивідуальності на етапі ранньої дорослості.

Аналіз класифікації періодів зрілості (Б. Г. Ананьєв, Е. Еріксон). Історичний характер періодизації зрілого віку. Біологічна і соціальна роль періоду зрілості. Різноманітність діяльностей і всіх форм соціальної активності. Досягнення найбільшої продуктивності праці. Аналіз теорії зрілості як плато в психічному розвитку особистості.

Пізнавальна діяльність дорослої людини та її можливості. Розвиток функціональних відношень між окремими психічними процесами, їх структура та її залежність від характеру професійної діяльності та удосконалення в ній. Місце людини в суспільстві, ступінь її активності у суспільному процесі як визначальні моменти розвитку особистості зрілої людини. Свідомість і самосвідомість в період зрілості. Особливості потребово-мотиваційної сфери дорослої людини, інтереси і запити. Специфіка емоційного життя. Соціальні контакти в період зрілості. Сім᾽я і сімейні стосунки в житті зрілої людини. Асоціальні явища в житті дорослої людини та їх вплив на особистість. Психологічні проблеми в зв᾽язку з віковими змінами в період зрілості.Тема 13. Психологія старіння і старості (геронтопсихологія).

Періодизація старіння і старості. Теорії старіння. Історичний характер тривалості життя і строків настання старості. Припинення активної виробничої діяльності як основна ознака соціального старіння.

Психологічні зміни в особистості старої людини: зміни в просторовій орієнтації, рухах, логічних міркуваннях, потребах, мотивації, емоційно-вольовій сфері. Профілактика старіння.

Проблема трудової і громадської діяльності в період старості.

Ставлення старої людини до старості як психологічна проблема. Проблема навчання і профорієнтації в період старіння.

Проблеми геронтології і місце в них питань руйнування (розладу) психічної діяльності особистості. Питання довголіття і творчої життєдіяльності (І. П. Павлов, І. І. Мечников, О. О. Богомолець та ін.).

Проблема ставлення до старих людей, соціальна допомога їм.
ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Предмет і завдання педагогічної психології.

Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. Завдання педагогічної психології. Структура педагогічної психології. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками. Проблеми сучасної педагогічної психології. Сучасні погляди на історію педагогічної психології.


Тема 2. Психологія навчання.

Психологічне поняття про навчання. Навчання і розвиток. Психологічні механізми навчання. Психологічна характеристика форм навчання (традиційної, проблемної, програмованої, розвиваючої та ін.). Психологічні та психофізіологічні вимоги до організації навчального процесу. Поняття про научіння. Учіння як процес і як діяльність. Структура учбової діяльності. Мотиваційний компонент учіння. Психологічні особливості формування учбових умінь та навичок. Навчальність як важлива характеристика суб’єктів учбової діяльності. Віковий та індивідуальний підхід у навчанні. Вміння вчитися самостійно як інтегральна якість особистості. Психологічні фактори успішності в учінні.


Тема 3. Психологія педагогічної діяльності та особистості педагога.

Загальна характеристика педагогічної діяльності. Індивідуальний стиль діяльності педагога. Психологія педагогічного оцінювання. Психологічний аналіз уроку. Психологія педагогічних здібностей та умінь. Виховна функція педагогічного спілкування.

Психологія педагогічного спілкування.Психологічна характеристика педагогічного такту. Вплив Я-концепції педагога на його професійне спілкування.
Тема 4. Психологія виховання.

Цілі і завдання психології виховання. Рушійні сили та джерела становлення і розвитку особистості. Психологічна характеристика методів виховання. Психологічні механізми виховання. Поняття і критерії вихованості особистості. Віковий фактор вихованості особистості. Індивідуальний підхід до дитини в процесі виховання. Психологічне визначення вчинку. Психологічний аналіз вчинку. Психологія роботи з проблемними дітьми. Виховання і самовиховання – дві сторони єдиного процесу. Цілі самовиховання. Організація самовиховання. Роль дорослого у формуванні потреби у самовихованні. Психологічні механізми подолання шкідливих звичок.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

(основна)


 1. Бурлачук, Л. Ф. Психодіагностика: (психодіагностичний інструментарій і Галян І.М. Психодіагностика. Київ:Академвидав, 2009. - 2009. - 463 с.

 2. Веракіс А.І. Основи психології К.: Харків, 2005. – 416 с.

 3. Вікова і педагогічна психологія /О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – 2-е вид., допов. - К.: Каравела, 2009. – 400 с.

 4. Вікова психологія / за ред.. Г.С.Костюка. – К.: Рад., шк.., 1976. – 269 с.

 5. Возрастная и педагогическая психологи / под. ред.. М.В. Гамезо. – М.: Просвещение, 2004. – 256 с.

 6. Возрастная психология взрослых. Вып. 1-2 / под общ. Ред. Д.Г.Ананьева. – Л., 1971.

 7. Введение в профессию “психолог”: Учебное пособие / Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С.; Под ред. И.Б. Гриншпуна. – М., 2002. – 464 с.

 8. Выготский Л.С. Проблема возраста / Л.С.выготский // Собрание сочинений : в 6 т. – М. 1984. – С. 4. – С. 269-280.

 9. Демчук О.А. Психологія готовності дитини до навчання в школі Умань: Візаві, 2013. – 150 с.

 10. Демчук О.А. Методика роботи практичного психолога Умань: Візаві, 2011. – 312 с.

 11. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С.Костюк. – К., 1989. - 608 с.

 12. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч.посіб. для студ. вищ. навч. заказ. /В.П.Кутішенко; М-во освіти і науки України, Ін-т соц.. роботи та упр. НПУ ім.. М.П. Драгоманова. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 128 с.

 13. Максимекно С.Д. Генетическая психология : (методологическая рефлексия проблем развития в психологи) // С.Д.Максименко. – М.: Рефл.-бук; К.: Ваклер, 2000. – 320 с.

 14. Ліщинська О.А. Методика індивідуальної та групової роботи психолога-початківця. – Кам‘янець-Подільський, 2004. – 112 с.

 15. Основи загальної психології / За ред. С.Д.Максименка. - К.: НПЦ Перспектива, 1999. – 256 с

 16. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелева та ін. Підручник – К., 2001. – 533 с.

 17. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.

 18. Психологія. Підручник для педагогічних вузів /За ред. Г.С.Костюка. – К.: Рад. школа, 1968.- 571 с.

 19. Психологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін. / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь. – 2000. – 558 с

 20. Роменець В.А. Історія психології XIX – початку XX століття: Навч.посібник / В.А.Роменець. – К.: Вища школа., 1995. – 614 с.

 21. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2007.- 424 с.

 22. Cавчин М.В. Вікова психологія / М.В.Савчин. - К.: Академвидав, 2011. – 382 с.

 23. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія / М. В. Савчин, Л.П. Василенко. - К.: Академвидав, 2006. – 360 с.

(додаткова)

 1. Валлон А. Психическое развитие ребенка / А.Валлон. – СПБ.: Питер, 2001. – 208 с.

 2. Гамезо М.В. Возрастная психология: личность от молодости к старости: учеб. Пособие / М.В. Гамезо, В.С.Герасимова и др.. – М.: Пед. Общество России : Изд. Дом «Ноосфера», 1999. – 272 с.

 3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология : учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений ../ О.Б.Дарвиш ; под. Ред. В.В.Клоско. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 264 с. – (Учебное пособие для вузов).

 4. Крайг Г. Психология развития / Г.Крайг – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

 5. Кон И.С. Психология ранней юности : кн. для учителя /И.С.Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.

 6. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / М.И.Лисина. – М.: Педагогика, 1986. – 143 с.

 7. Психология. Учебник / Под ред А.А.Крылова. – М.: Проспект, 1999. – 584 с.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри психології

(Протокол № 8 від 30 січня 2018 р.)

Голова предметної комісії,

доктор психологічних наук, професор Сафін О.Д.

ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ З ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

для вступного випробування зі спеціальності 053 Психологіяосвітній ступінь: доктор філософії


 1. Предмет і завдання вікової психології на сучасному етапі соціального розвитку.

 2. Методи вікової психології, їх характеристика.

 3. Історичний нарис розвитку вітчизняної вікової психології.

 4. Внесок Л.С. Виготського, П.П. Блонського, С.Л. Рубінштейна, Г.С. Костюка, О.В., Запорожця, Д.Б. Ельконіна, П.Я. Гальперіна у розвиток вікової і педагогічної психології.

 5. Питання вікової психології у працях зарубіжних психологів.

 6. Особливості взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку. Поняття зони ”найближчого розвитку“. Проблема розширення вікових можливостей засвоєння знань.

 7. Вікова періодизація психічного розвитку людини.

 8. Пренатальний розвиток. Кризовий період новонародженості. Соціальна ситуація розвитку

 9. Закономірності психічного розвитку дитини в немовлячому віці.

 10. Поняття про психічний розвиток. Поняття ˮпровідного виду діяльностіˮ, ˮсоціальна ситуація розвиткуˮ.

 11. Рушійні сили і умови психічного розвитку. Єдність природнього і суспільного в онтогенезі людини.

 12. Кризові явища в психічному розвитку, фактори, що їх зумовлюють.

 13. Новоутворення немовлячого періоду. Соціальна ситуація розвитку. Спілкування з дорослими та його значення в психічному розвитку немовля.

 14. Значення раннього дитинства в онтогенезі особистості.

 15. Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві.

 16. Предметна діяльність та її значення для психічного розпитку в ранньому дитинстві. Розвиток мови.

 17. Розпиток сенсорних і перцептивних процесів і дій в ранньому віці.

 18. Загальна психологічна характеристика дітей раннього віку. Роль спілкування з дорослими у психічному розвитку дитини раннього віку.

 19. Соціальна ситуація розвитку' в дошкільному дитинстві. Рольова гра як провідна діяльність дитини-дошкільняти, її психологічна сутність

 20. Формування емоційно-вольової, мотиваційно-потребової сфери дошкільника. Розвиток загальних і спеціальних здібностей дитини-дошкільника.

 21. Формування характеру в дошкільному віці.

 22. Роль гри у психічному розвитку дошкільника.

 23. Характеристика пізнавальних процесів дошкільників.

 24. Психологічна готовність дітей 6-7 річного віку до навчання в школі.

 25. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Формування внутрішньої позиції школяра.

 26. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці.

 27. Провідна діяльність у підлітковому віці – інтимно-особистісне спілкування. Психологічні новоутворення віку.

 28. Особливості стосунків та спілкування підлітка з однолітками та дорослими.

 29. Розвиток пізнавальних інтересів. Перші ознаки професійної спрямованості.

 30. Психологічні особливості навчання підлітків. Зростання самостійності в навчанні – перехід до елементів самоосвіти.

 31. Виникнення і форми прояву почуття дорослості у підлітків та їх джерела. Криза підліткового періоду.

 32. Аналіз теорій підліткового віку (В. Штерн, Ш. Бюлер, Л.С. Виготський та ін.).

 33. Соціальна ситуація розвитку в підлітковий період.

 34. Дослідження українських психологів з психології підлітка та старшого шкільного віку.

 35. Соціально-психологічні умови формування особистості в юнацькому віці. Вплив спілкування та стосунків з ровесниками на розвиток особистості старшокласника.

 36. Причини асоціальної поведінки важковиховуваних підлітків.

 37. Навчально-професійна діяльність – провідний вид діяльності в юнацькому віці. Навчальна діяльність і розумовий розвиток старшокласників.

 38. Фактори психічного розвитку в ранньому юнацькому віці: соціальна ситуація розвитку особистості. Спілкування з дорослими і ровесниками.

 39. Розвиток пізнавальних процесів і здібностей у ранньому юнацькому віці.

 40. Навчання і професійне самовизначення старшокласників. Психологічні проблеми трудової діяльності в період ранньої юності.

 41. Особливості самосвідомості особистості в ранньому юнацькому віці. Я-концепція особистості в ранньому юнацькому віці та самовиховання старшокласників.

 42. Система психологічних показників особистісної зрілості та умови її досягнення в період навчання у старших класах.

 43. Ціннісні орієнтації та ідеали в ранньому юнацькому віці. Мотиви учіння.

 44. Моральна свідомість і світогляд як основні новоутворення ранньої юності.

 45. Розвиток емоційно-вольової сфери і характеру в ранній юності.

 46. Формування життєвих цілей як фактор розвитку особистості старшокласників. Дружба в зрілому юнацькому віці.

 47. Студентський вік. Соціальна ситуація розвитку в період зрілої юності.

 48. Професійний вибір і набуття спеціальності студентами. Професійні інтереси і запити.

 49. Особливості розвитку пізнавальних процесів (формування професійних мотивів, інтересів, професійних здібностей і якостей особистості) в студентському віці.

 50. Критерії моральної зрілості і соціальна поведінка в зрілому юнацькому віці. Сімейні орієнтації юнаків і дівчат.

 51. Загальна характеристика періоду ранньої дорослості.

 52. Особливості розвитку самосвідомості в ранньому дорослому віці. Особливості спонукальної сфери.

 53. Загальна характеристика періоду зрілості дорослості. Різноманітність діяльностей і всіх форм соціальної активності.

 54. Пізнавальна діяльність дорослої людини та її можливості. Особливості потребово-мотиваційної сфери дорослої людини, інтереси і запити.

 55. Свідомість і самосвідомість в період зрілості. Особливості потребово-мотиваційної сфери дорослої людини, інтереси і запити. Специфіка емоційного життя.

 56. Соціальні контакти в період зрілості. Сім᾽я і сімейні стосунки в житті зрілої людини.

 57. Асоціальні явища в житті дорослої людини та їх вплив на особистість. Психологічні проблеми в зв᾽язку з віковими змінами в період зрілості.

 58. Історичний характер тривалості життя і строків настання старості.

 59. Проблеми геронтології і місце в них питань руйнування (розладу) психічної діяльності особистості. Питання довголіття і творчої життєдіяльності (І. П. Павлов, І. І. Мечников, О. О. Богомолець та ін.).

 60. Ставлення людини похилого віку до старості як психологічна проблема. Проблема навчання і профорієнтації в період старіння.

 61. Психологічні зміни в особистості людини похилого віку ( просторовій орієнтації, рухах, логічних міркуваннях, потребах, мотивації, емоційно-вольовій сфері). Профілактика старіння.

 62. Періодизація старіння і старості. Теорії старіння. Історичний характер тривалості життя і строків настання старості.

 63. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки.

 64. Завдання педагогічної психології. Структура педагогічної психології.

 65. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками. Проблеми сучасної педагогічної психології.

 66. Психологічна характеристика процесу навчання. Навчальна діяльність, її структура.

 67. Помилки сімейного виховання та виникнення відхилень у поведінці підлітків.

 68. Психологічні основи індивідуального підходу.

 69. Психологічне поняття про навчання. Навчання і розвиток. Психологічні механізми навчання.

 70. Вміння вчитися самостійно як інтегральна якість особистості. Психологічні фактори успішності в учінні.

 71. Загальна характеристика педагогічної діяльності.

 72. Індивідуальний стиль діяльності педагога.

 73. Поняття про научіння. Учіння як процес і як діяльність. Структура учбової діяльності.

 74. Навчальність як важлива характеристика суб’єктів учбової діяльності. Віковий та індивідуальний підхід у навчанні.

 75. Теорії психічного розвитку і навчання (Дж. Брунер, А. Валлон, К. Коффка, Е. Торндайк).

 76. Психологічні механізми подолання шкідливих звичок.

 77. Цілі самовиховання. Організація самовиховання. Роль дорослого у формуванні потреби у самовихованні. Психологічні механізми виховання. Поняття і критерії вихованості особистості.

 78. Психологічна характеристика методів виховання.

 79. Психологічне визначення вчинку. Психологічний аналіз вчинку.

 80. Поняття і критерії вихованості особистості. Віковий фактор вихованості особистості.

 81. Психологія роботи з проблемними дітьми.

 82. Виховання і самовиховання – дві сторони єдиного процесу. Цілі самовиховання. Організація самовиховання.

 83. Вплив Я-концепції педагога на його професійне спілкування.

 84. Психологія педагогічних здібностей та умінь.

 85. Психологія педагогічного спілкування.Психологічна характеристика педагогічного такту.

 86. Психологія педагогічного оцінювання. Психологічний аналіз уроку.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка