Програма вступного іспиту з фаху зі спеціальностіСторінка7/7
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Соціальні комунікації


 1. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: психологія, технології і техніка паблік рілейшнз / В. М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.

 2. Бориснев С.В. Социология коммуникаций : учеб. пособ. / Бориснев С.В. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 270 с.

 3. Конецкая В.П. Социология коммуникаций : учеб. / Конецкая В.П. – М. : Международный ун-т бизнеса и управления, 1997. – 304 с

 4. Князев А. Энциклопедический словарь СМИ : Журналистика и лингвистика, коммуникативистика и право, история журналистики и технологии et cetera: дефиниции, термины, концепции, справочные материалы / Князев А. – Бишкек : Изд-во КРСУ, 2002. – 164 с.

 5. Науменко Т.В. Массовая коммуникация: теоретико-методологический анализ / Науменко Т.В. – М. : Издательство «Перспектива», 2003. – 252 с.

 6. Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации : учеб. пособ. / Науменко Т.В. – СПб. : Питер, 2005. – 288 с.

 7. Партико З.В. Едитологія та її складові частини // Партико З.В. Загальнередагування: нормативні основи: навч. посіб. – Л.: Афіша, 2001. – С. 26–28.

 8. Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжиниринг: теория и практика / Почепцов Г.Г. – М. : Альтерпрес, 2008. – 407 с.

 9. Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології / Почепцов Г.Г. // Комунікація. – 2010. – № 1. – С. 19–26.

 10. Різун В.В. До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці / Різун В.В. // Комунікація. – 2010. – № 1. – С. 35–36.

 11. Різун В.В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / Різун В.В. // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – с. 7, 10.

 12. Різун В.В. Теорія масової комунікації : підручник / Різун В.В. – К., 2008. – С. 46–47.

 13. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации / Соколов А.В. – СПб. : Издательство Михайлова, 2002. – 449 с.

 14. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник [авт.-сост. В.А. Ильганаева]. – Харьков : КП «Городская типография», 2009. – С. 296–297.

 15. Филатова О.Г. Социология массовой коммуникации : учеб. пособ. / О. Г. Филатова. – М. : Гардарики, 2006. – 303 с.

 16. Холод О. М. Основи паблік рилейшнз : курс лекцій, методичні рекомендації / О. М. Холод; Примак Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі : лекції / Т. О. Примак. – Кривий Ріг : Інститут ділового адміністрування, 2009. – 188 с.

 17. Холод О.М. Соціальні комунікації : соціо- та психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / Холод О.М. – Львів : ПАІС, 2011. – С. 35.

 18. Холод О.М. Соціальнокомунікаційний інжиніринг як методологія дослідження соціальних комунікацій / Холод О.М. // Світ соціальних комунікацій. – 2012. – Т. 8. – С. 7–12.

 19. Черных А.И.  Социология массовых коммуникаций : учеб. пособ. / Черных А.И. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 451 с.

 20. Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации / Шарков Ф.И. // Социологические исследования. – 2001. – № 8. – С. 52–61

 21. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации : учебник / Шарков Ф.И. – М. : Изд. дом «Соц. отношения», изд-во «Перспектива», 2003. – 248 с.Архівознавство


 1. Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”: Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості ВР України. – 2002. – № 11. – Ст. 81.

 2. Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” від 5 липня 2012 р. // Відомості ВР України. – 2013. − № 28. − Ст. 302.

 3. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. 

 4. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України. – К., 2001. – 51 с.

 5. Правила роботи архівних установ України. − К., 2013. − 242 с.

 6. Правила описування архівних документів : ДСТУ 4331:2004. – К., 2005. – 16 с.

 7. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях. − К., 2015. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15

 8. Складення архівних описів. Методичні рекомендації / Схвалено протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 18.12.2012 № 5. − К., 2013. − 147 с.

 9. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения / В.Н. Автократов. – М., 2001. – 392 с.

 10. Архівні установи України. Довідник. Т.1. Державні архіви. − К., 2005. − 690 с.

 11. Архівознавство / за заг. ред. І.Б. Матяш і Я.С. Калакури. – К. : Видавничий дім КМА, 2002. – 468 с.

 12. Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Схвалено протоколом засідання Методичної комісії Держкомархіву України 30.11.2005 № 6. – К., 2006. − 137 с.

 13. Державний архів Херсонської області. – К., 2003. – 737 с.

 14. Загальний міжнародний стандарт архівного описування: ISAD(G). – К., 2001. – 47 с.

 15. Кеннеді Грімстед П. “Празькі архіви” у Києві та Москві. Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки / П. Кеннеді Грімстед. – К., 2005. – 251 с.

 16. Методика грошової оцінки документів Національного архівного фонду України. – К., 2005.

 17. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4331:2004 “Правила описування архівних документів” / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд. Н.М. Христова. − К., 2008. − 52 с.

 18. Нариси історії архівної справи в Україні. – К., 2002. – 612 с.

 19. Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу до документів. Міжархівний довідник. – К., 2002. – 167 с.

 20. Сельченкова С., Селіверстова К. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика: Науково-методичний посібн. / С. Сельченкова, К. Селіверстова. – Київ-Рівне, 2011. − 169 с.

 21. Создание современных архивных справочников на основе дифференцированного похода: метод. пособ. – М., 2003. – 103 с.

 22. Список нормативних документів, методичних посібників, архівознавчої і документознавчої літератури (додаток до Основних правил роботи державних архівів України). – К., 2004.

 23. Українська архівна енциклопедія. − К., 2008. – 880 с.

 24. Центральний державний архів громадських об’єднань України: путівник. – К., 2001. – 495 с.

 25. Центральний державний історичний архів України, м. Львів : путівник. – Л.; К., 2001. – 410 с.Загальне документознавство


  1. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22 травня 2003 р. № 852–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

  2. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22 травня 2003 р. № 851–IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

  3. Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010–98 / С.М. Бугай (розроб.). – Вид. офіц. – Київ : Держстандарт України, 1999. – 53 с. – (Державний класифікатор України).

  4. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с. – (Національний стандарт України).

  5. Бездрабко В.В. Документознавство : робоча програма для студентів напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 101 с.

  6. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток / В.В. Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720 с.

  7. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – Київ, 2000. – 162 с.

  8. Кулешов С.Г. Загальне документознавство : навч. посіб. / С.Г. Кулешов. – Київ, 2002. – 123 с.

  9. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учеб. пособ. / Н.Н. Кушнаренко. – Киев : Знання, 2008. – 459 с.

  10. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 386 с.Інформаційно-аналітична діяльність


 1. Варенко, М. В. Інформаційно-аналітична діяльність [Текст] : навч. посіб. / М. В. Варенко. – Київ : Університет «Україна», 2013. – 423 с.

 2. Горовий, В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс [Текст] / В. М. Горовий / Національна академія наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ : НАН України, НБУВ, 2010. – 360 с.

 3. Гранчак, Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань [Текст] / Т. Гранчак // Бібл. вісник. – 2009. – № 6. – С. 15–19.

 4. Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.

 5. Карпенко, О. В. Інформаційно-аналітична діяльність галузевих бібліотек України на прикладі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / О. В. Карпенко // Вісник Книжк. палати. – 2012. – № 2. – С. 20–24.

 6. Карпенко, О. В. Функціонально-технологічні механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. / О. В. Карпенко. – Київ, 2010. – 256 с.

 7. Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у системі соціального управління / О. М. Кобєлєв // Вісник Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2012. – Вип. 35.

 8. Павлов, О. І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. І. Павлов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр, Каф. регіон. політики та публ. адміністрування. – Одеса : Астропринт, 2011. – 238 с.

 9. Пальчук, В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 314 с.

 10. Чуприна, Л. Оперативна інтернет інформація в аналітичній діяльності бібліотек [Текст] : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий, НБУВ. – Київ, 2014.

 11. Яценко, О. М. Укладання інформаційно-аналітичних документів [Текст] : методичні рекомендації / укл. О. М. Яценко. – Київ, 2010. – 78 с.

 12. Яценко, О. М. Укладання оглядових документів [Текст] : практ. посіб. / О. М. Яценко. – Київ : Нілан. – ЛТД, 2011. – 84 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка