Програма вступного іспиту з фаху зі спеціальностіСторінка6/7
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.3 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Бібліотекознавство


 1. Библиотечная енциклопедия. – М., Издат. «Пашков Дом»., – 2007. – 1299 с.

 2. Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли России (ХІ – нач. ХХ вв.) / А. Н. Ванеев. – М., 2003. – 304 с.

 3. Гусева Е. Н. Психология бибилиотек: научно-методичаское пособие / Е. Н. Гусева. М.: Либерия – Бибинформ, 2007. – 152 с.

 4. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві / І. О. Давидова. – Х., 2005. – 295 с.

 5. Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ ст. / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К, 2009. – 530 с.

 6. Земсков А. И. Электронное библиотековедение / А. И. Земков, Я. Л. Шрайберг. – М., 2004. – 185 с.

 7. Земсков А. И. Электронные библиотеки: учебн. для вузов / А. И. Земков, Я. Л. Шрайберг. М., 2003. 351 с.

 8. Кифишин А. Г. Древнее святилище «Каменная Могила». Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ – ІІІ т. до н.э. / А. Г. Кифишин. – К., Арата, 2001. Т. 1. – 872 с.

 9. Ківшар Т. І. Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка у 1908–1917 роках / Т. І. Ківш ар / / Збірник наукових праць «Українська біографістика інституту біографічних досліджень НБУВ. – К. 2010. – Вип. 7. – с. 193–249.

 10. Кушнаренко Н. М. Концептуальні засади підготовки наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні / Н. М. Кушнаренко / / Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. праць. – Вип. 9. – Х., 2002. – С. 85–90.

 11. Кушнаренко Н. М. Методичні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографічних досліджень / Н. М. Кушнаренко / / Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. праць. – Х., 2004. – Вип. 15. – С. 84–95.

 12. Мотульський Р. С. Библиотека как социальный институт / Р. С. Мотульський. – Минск, 2002. – 374 с.

 13. Мотульський Р. С. Общее библиотековедение: учеб. пособ. для вузов / Р. С. Мотульский. – М., 2004. – 221 с.

 14. Отле П. Труды по библиотековедению / П. Отле. – М., 2003. – 232 с.

 15. Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» / / Законодавство – бібліотекам України. Вип. 1., Ч. 2. – К., 2001. – С. 4–16.

 16. Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек в Україні: Указ Президента України: № 490/200 від 22 квітня 2000 р. / / Офіційний вісник України. – 2000. – № 13. – С. 59–60.

 17. Публічні бібліотеки як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: Матеріали дослідження / Українська бібліотечна асоціація; В. С. Пашкова, І. Ю. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К.: Міленіум, 2008. – 122 с.

 18. Российское библиотековедение: ХХ век. Направления развития, проблемы и итоги. – М., 2003. – 427 с.

 19. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К.: Наукова думка, 2001. – 911 с.

 20. Соляник А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку / А. А. Соляник. – Х., 2005. – 227 с.

 21. Столяров Ю. Н. Библиотековедение: избранное. 1960 – 2000 годы / Ю. Н. Столяров. – М., 2001. – 554 с.

 22. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали: 2001–2009 рр. / Українська бібліотечна асоціація; уклад.: В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло. – 5-те вид., допов. і перероб. – К.: Самміт – Книга, 2010. – 144 с.

 23. Чачко А. С. Библиотековедение в человеческом измерении / А. С. Чачко. – К., 2000. – 168 с.

 24. Чачко А. С. Развивающаяся библиотека в информационном обществе / А. С. Чачко. – М., 2002. – 106 с.

 25. Шавыркина Н. А. Личная библиотека. Культурно-исторический анализ / Н. А. Шавыркина. – М., 2000. – 200 с.

 26. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К., 2002. – 295 с.Книгознавство


 1. Беловицкая А. А. Книговедение. Общее книговедение / А. А. Беловицкая. – М., 2007. – 393 с.

 2. Дубровіна Л. Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (кінець 80-х років XX ст. – початок XXI ст.) / Л. Дубровіна / / Вісн. Львів. ун-ту: серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 20–30.

 3. Дубровіна Л. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. Дубровіна. – К., 1992. – 263 с.

 4. Женченко М. Цифорова диструбуція на книжковому рівні// Вісн. Кн. Палати.-2013.-№10.-С.3-5

 5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Я. Ісаєвич / / Вісник Львівського університету: серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». – Львів, 2006. – Вип.1. – С. 7–19.

 6. Ківшар Т. І. Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.) / Т. І. Ківшар. – К., 1996. – 344 с.

 7. Ковальчук Г. І. Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі / Г. І. Ковальчук / / Бібл. вісник. – 2009. – № 5. – С. 44–53.

 8. Кушнаренко Н. М. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень / Н. М. Кушнаренко / / Вісник ХДАК. – Х., 2004. – Вип. 3. – С. 84–94.

 9. Леликова Н. К. Становление и развитие книговедческих и библиографических наук в России в XIX – первой трети XX века / Н. К. Леликова. – С.-Пб., 2004. – 421 с.

 10. Низовий М. А. Вступ до книгознавства: навч. посібник / М. А. Низовий. – К.: Кондор, 2009. – 144 с.

 11. Низовий М. Українська статистика друку: суверенний етап розвитку / М. Низовий / / Друкарство. – 2003. – № 1. – С. 92–95.

 12. Низовий М. А. Визначення поняття «книга»: основні етапи, попередні підсумки та перспективи / М. А. Низовий, С. В. Карпенко / / Вісник ХДАК. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 103–112.

 13. Расцветаева Н. П. Информационно-библиографическое обеспечение книговедения в контексте развития науки о книге / Н. П. Расцветаева / / Книга: исследования и материалы. – М., 2002. – Сб. 80. – С. 254–263.

 14. Словник книгознавчих термінів. – К., 2003. – 160 с.

 15. Тимошенко І. В. До питання про структуру загального і спеціального книгознавства / І. В. Тимошенко / / Вісн. Кн. палати України. – 2006. – № 10. – С. 45–47.

 16. Тимошенко І. В. Українське книгознавство у 60–70-х роках ХХ ст. / І. В. Тимошенко / / Бібл. вісник. – 2008. – № 5. – С. 17–23.

 17. Тимошик М. Тенденції сучасного українського книговидання / М. Тимошенко / / Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 7. – С. 4–10.

 18. Шалашна Н. Історія книги як наука в першій половині XIX ст. / Н. Шалашна / / Наукові праці НБУВ. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 42–60.

 19. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне, 2001. – 438 с.

 20. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування: тексти лекцій / В. Е. Шевченко. – К., 2005. – 254 с.Бібліографознавство


    1. Безпалова Э. К. Библиографоведение: научная и педагогическая практика // Библиография. – 2003. – № 4. – С. 16 – 34.

    2. Блошицька Г. Світовий досвід створення інформаційних систем і стан його впровадження в Україні // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 10. – С. 10 – 14.

    3. Бібліографічні студії памяті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика, 20 жовтня 2004 р. / ХДНБ ім.. В.Г. Короленка. – Х.: ХДНБ, 2004.

    4. Борисова Е. Н. Национальная библиография с точки зрения закона // Мир библиографии. – 2001. – №1. – С. 7 – 9.

    5. Веревкина А. Н. И мой взгляд в общую копилку СБО // Библиогрфия. – 2002. – №1. – С. 72 – 73.

    6. Вовченко І. О. Бібліографія бібліографії в Україні // Національна бібліографія с.

    7. Геращенко М.В. Українські вчені та бібліографія: Навч. посібник.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008.- 173 с.

    8. Губанова Г. А., Моргенштерн И. Г. Термосистема в библиографии: современное состояние // Библиография. – 2002. – №1. – С. 13 – 16.

    9. Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. / Марина Женченко. – К. : Жнець, 2011. – 255 с.

    10. Жукова Ю. В. Библиография как метод изучения и компонент книжной культуры // Библиография. – 2001. – №6. – С. 77 – 80.

    11. Крылова Т. Д. Научно-вспомогательная библиографич в системе преподавания // Библиография. – 2002. – №2. – С. 63 – 64.

    12. Комиссарова Л. Д. Рекомендательная библиография нужна и сегодня // Библиография. – 2002. – №1. – С. 43 – 45.

    13. Косарева О. А. Библиографическая технология как научное направление // Библиография. – 2002. – №3. – С. 23 – 30.

    14. Лутовинова В. И. Библиографическое образование на Украине: к истории вопроса // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – №4. – С. 29 – 33.

    15. Мельник Л. Створення бібліографічних покажчиків / Л. Мельник // Вісн.Кн. палати. – 2003. -№9. -15-16.

    16. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / уклад.: П.М. Сенько, О.М. Устиннікова. – К. : Кн. палата України, 2010. – 80 с.

    17. Олефир А. В., Волкова Т. Н. Библиографы и ученые: грани сотрудничества // Библиография. – 2002. – №1. – С. 40 – 42.

    18. Оленев С. М. Библиографоведение: к вопросу о статусе // Библиография. – 2002. – №6. – С. 3 – 6.

    19. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січня 1995 р. // Голос України. – 1995. – 2 березня. – С. 9 – 10.

    20. Про видавничу справу: Закон України, 5 червня 1992 р. // Голос України. – 1997. – 22 липня.

    21. Про інформацію: Закон України, 2 жовтня 1992 р. // Голос України. – 1999. – 13 листоп. – С. 3- 5.

    22. Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект // Вісник Книжкової палати. – 2007. - № 3. – С. 22-24.

    23. Савичев В. В. Как, когда и зачем появляется библиографическая информация // Библиография. – 2002. – №3. – С. 3 – 11.

    24. Савина И. А. Язык библиографического описания и библиографический язык // Библиогрфия. – 2002. – №4. – С. 58 – 62.

    25. Українські бібліографи : біогр.відом., проф..діяльн., бібліогр. / М-во культури України. Держ. закл. «Нац. Парлам. Б-ка України».- К., 2008 – Вип. 3 / авт..-уклад. Н.І. Абдуллаєва ; наук. ред. В.О. Кононенко. – 2011. – 192 с.

    26. Швецова-Водка Г. Вступ до бібліографознавства: навч. посібник / Г. Швецова-Водка. – К.: Кондор, 2004. – 96 с.

    27. Швецова-Водка Г. В. Бібліографічні ресурси України: Загальна характеристика. Рекомендовано Мін-вом освіти і науки України як навч. пос. / Г. Швецова-Водка. – Рівне, 2000. – 205 с.Історія книги


 1. Абромович Д. І. Києво-печерський патерик / Д. І. Абромович. – К., 1991.

 2. Антонович Д. Українська книга // Українська культура: лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Д. Антонович, О. Лотоцький. – К., 1993. – С. 92–145.

 3. Баренбаум И. Е. История книги / И. Е. Баренбаум. – М., 1984. – 247 с.

 4. Варшавчик М. Я. Джерела історіографічні // Джерелознавство історії України / М. Я. Варшавчик. – К., 1998. – С.26.

 5. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги / Л. И. Владимиров. – М., 1988. – 310 с.

 6. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги / Ю. Я. Герчук. – М., 2000. – 320 с.

 7. Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. – Львів., 1995. – 480 с.

 8. История книги / Под ред. А. Говорова, Т. Куприяновой. – М., 2000. – 400 с. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: Витоки. Розвиток. Проблеми – Львів., 2002. – 520 с.

 9. История книжной культуры: новые исследовательские и издательские проекты / В. И. Васильев, А. Ю. Самарин. – М., 2005.

 10. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Львів.: Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича НАН України., 2002.–520 с.

 11. Кацпржак Е. И. История письменности и книги / Е. И. Кацпржак. – М., 1955. – 356 с.

 12. Кертман Л. Е. Историографическая ситуація // Методологические и теоретические проблемы истории исторической науки / Л. Е. Кертман. –Калинин., 1980.

 13. Книга: энциклопедия. – М., 1999. – 800 с.

 14. Ковальчук Г. І. Навчальний посібник з історії писемності та рукописної книги / Г. І. Ковальчук. – К., 1995. – 63 с.

 15. Ковальчук Г.І. Рукописні книги та стародруки: Навчальний посібник/Галина Ковальчук; Нац.б-ка України ім. В.І. Вернадського.-К.,2011-100с.

 16. Куценко Т. Г. Маловідомі гравюри на міді Чернігівської друкарні кінця XVII – початку XVIII століть / Т. Г. Куценко // ЗНТШ, т. 236.– 1998.– С. 447–448.

 17. Луць В. З листування Ореста Левицького // Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть / В. Луць. – Луцьк., 1999. – С. 11–12.

 18. Немировский Е. Л. Очерки историографии русского первопечатания // Книга. Исследования и материалы, сб. 8 / Е. Л. Немировский. – М., 1962. – С. 28–29.

 19. Немировский Е. Л. Иоганн Гутенберг / Е. Л. Немировский. – М., 1989. – 320 с.

 20. Немировский Е. Л. Мир книги / Е. Л. Немировский. – М., 1986. – С. 61–140.

 21. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури: навчальний посібник / В. Овчінніков. – Львів.: Світ, 2005.– 420 с.

 22. Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – К., 1994. – 448 с.

 23. Санцевич А. В. Предмет та об’єкти дослідження історіографії / А. В. Санцевич // Україн. істор.журн.–1989. – № 5.– С.32–33.

 24. Столярова Л. В. Книга в Древней Руси (ХІ-ХІУІ вв) / Л. В. Столярова, С. М. Каштанов. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010.–448с.

 25. Тимошик М. С. Історія видавничої справи / М. С. Тимошик. – К., 2003. – 496 с.

 26. Функе Ф. Книговедение / Ф. Функе. – М., 1982. – 295 с.19.

 27. Шомракова И. А. Всеобщая история книги / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум. – С.-Пб., 2005. – 368 с.Історія бібліотечної справи


 1. Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф Володин. – C.-Пб. – 2010. – 431 с.

 2. Перелік законодавчих та нормативних документів по забезпеченню діяльності бібліотек вищих навчальних закладів України (1991 – 2012 рр.) : Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/law.php3

 3. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 року № 32/95.

 4. Сєдих В. В. Історія бібліотечної справи в Україні : навч. посіб. / В. В. Сєдих ; наук. ред.. Н. М. Кушнаренко ; Харк. Держ. Акад. культури. – Харків. : ХДАК, 2013. – 213 с.

 5. Талалакина О. И. История библиотечного дела за рубежом: Учебник / О. И. Талалакина. – М., 1992. – 271 с.

 6. Шапошников А. Е. История чтения и читателя в России (ІX – XX вв.): Учеб.-справ. пособие для библиотек всех систем и відомств / А. Е. Шапошников. – М., 2001. – 80 с.

 7. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России: [В2 ч.] / В. А. Абрамов. – М., 2000 – 2001. Ч. 1. – 2000. – 175 с. Ч. 2. – 2001. – 159 с.

 8. Арсірій С. Історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях: досвід і проблеми вивчення / С. Арсірій // Зап. Львів. наук. Б-ки ім. В.Стефаника . – 2002. Вип. 9/10. С. 77–88.

 9. История библиотек: Исследования, материалы, документы: Сб. науч. тр.: Вып. 3 // Рос. нац. Б-ка. – СПб., 2000. – 248 с.

 10. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ –ХVІІІ ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К.: Наукова думка, 1966. – 251 с.

 11. Лазарев В.С. Библиотечная ассоциация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Краткая справка // Науч. и техн. Б-ки. – 2000. – №7. – С. 65.

 12. Маслакова Н. Історія бібліотек та історичних бібліотечних зібрань України на сторінках журналу «Бібліотечний вісник» (1993 – 2003) / Н. Маслакова // Бібл. вісник. – 2004. – № 2. – С. 36 – 48.

 13. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 – 1931 pp. / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2005. – № 3. – С. 3 – 16.

 14. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 30 – 50-х pp. / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2005. – № 4. – С. 3 – 16.

 15. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50–80-х роках XX ст. / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2006. – № 3. – С. 24 – 38.

 16. Онищенко О. Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності / О. С. Онищенко // Бібл. вісник. – 2009. – № 3. – С. 12 – 23.

 17. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX – у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, J1. А. Дубровіна // Бібл. вісник. – 2005. – № 2. – С. 3 – 23.Аналітико-синтетична переробка документної інформації
1. Библиотечно – библиографическая класификация : рабочие табл. для массовых б-к. – М.: Либерея, 2009. – 688 с.

2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1 – 2003, IDG) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 .- 2007 .- 47c. – (Нац. стандарт України)

3. Блюменау, Д.И. Информационный анализ / синтез для формирования вторичного потока документов : учеб.-практ. пособие / Д.И. Блюменау .- СПБ:Профессия, 2002.- 240 с.

4. Вилегжаніна, Т.І. Інформаційно-пошуковий тезаурус [Текст] / Вилегжаніна Т., Збанацька О. – Донецьк: Альфа-Прес, 2004 .- 1104 с.

5. Власова, Г.В. Аналітико-синтетична переробка інформації: навч.посібник / Г.В. Власова, В.І.Лутовина, Л.І. Титова.– К.:ДАККіМ, 2006.- 290 с.

6. Зупарова, Л.Б. Аналитико-синтетическая переработка информации: учебник /Л.Б.Зупарова, Т.А.Зайцева; под ред. Ю.Н. Столярова.- М.: ФАИР, 2007. – 400 с.

7. Зупарова, Л.Б. Библиотечная обработка документа : учеб.-метод. пособ. /Л.Б. Зупарова, Т.А. Зайцева ; под ред. Ю.Н. Столярова. – М.: Либерея, 2003.-208 с.

8. Истрина, М.В. Аннотирование произведений печати : метод. пособие /М.В. Истрина.- М., 1981. – 43 с.

9. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації : ГОСТ 7.59-2003, ІДТ:ДСТУ ГОСТ 7.59-2003.- Чинний 2004-07-01; Взамін ГОСТ 7.59.-90.- К.,2004. -11 с.- (Нац. стандарт України).

10.Кушнаренко, Н.М. Наукова обробка документів : підручник / Н.М.Кушна ренко, В.К. Удалова. - 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006.- 334 с.

11. Сєдих, В.В. Документні класифікаційні системи : конспект лекцій / В.В. Сєдих; Харк. держ. акад. культури. – Х., 2005.- 64 с.

12. Сорока, М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / М.Б. Сорока ; Нац. б-ка. України ім. В.І. Вернадського.- К.: НБУВ, 2002. – 209 с.

13. Сукиасян, Э.Р. Новые таблицы Библиотечно-Библиографической классификации : организация и технология использования : метод. рекомендации / Э.Р. Сукиасян.- М.: Либерея, 2003.- 144 с.

14. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : у 2 кн.: пер. з англ. / Кн. палати України .- К., 2000-2001 .- Кн.1 : Таблиці...- 2001.- 929с. - Кн.2 : Алфавітно предметний покажчик .- 2001 .- 808 с.Бібліотечно-інформаційне обслуговування


 1. Конституція України. – К., 2004. – 27 с.

 2. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січня 1995 р. // Бібл. вісник. – 1995. – № 2. – С. 3–9

 3. Про інформацію: Закон України: Прийнятий 2 жовт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 13 листоп.

 4. Про національну програму інформатизації: Закон України, 4 лют. 1998 р. / / Голос України. – 1998. – 7 квіт. – С. 5–6.

 5. Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою: Указ Президента / / Вісн. Кн. Палати. – 1998. – № 9. – С. 26

 6. ДСТУ 2392-94. Інформація і документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України. – 1994. – 53 с.

 7. ДСТУ 3017-95.Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 47 с.

 8. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с: іл.

 9. Абрамова О. А. Современный образ библиотекаря: по материалам опроса читателей / О. А. Абрамова / / Молодые в библиотечном деле. – 2006. – № 5. – 6. – С. 37–42.

 10. Алтухова Г. А. Профессиональная этика библиотекаря / Г. А. Алтухова / / МКРФ; МГУК. – М., 1996. – 90 с.

 11. Библиотечное обслуживание: теория и методика: учеб. / Под ред. А. Ф. Айзенберга. – М.: Изд-во МГУК, 1996. – 200 с.

 12. Блек Ф. Паблик рилейшнз: что это такое? /Ф. Блек. – М., 1990.

 13. Ванеев А. Н. Конфликты в библиотеке: предупреждение и разрешение /А. Н. Ванеев / / СПб. Профессия, 2002. – 128 с. – (Библиотечный практикум).

 14. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность / М. Я. Дворкина / / лекц. – М.: Изд-во МГУКИ: ИПО «Профиздат», 2000. – 46 с.

 15. Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: теоретический аспект: монографія / М. Я. Дворкина. – М.: Изд-во ГИКИ, 1993. – 249 с.

 16. Дворкина М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход / М. Я. Дворкина. – М.: ИПО «Профиздат», 2001. – 112 с.

 17. Езова С. А. Грани библиотечного общения: учебно-методическое пособие /С. А. Езова. – М.: ИПО «Профиздат», 2002. – 160 с. – Современная библиотека. – Вып. 25.

 18. Новальська Т. В. Український читач у бібліотекознавчих дослідженнях (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): монографія / Т. В. Новальська. – К.: КНУКіМ, 2005. – 252 с.

 19. Поплавський М. М. Менеджер культури / М. М. Поплавський. – К.: Леся, 1996. – С. 234–241.

 20. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / Сост. З. Г. Высоцкая (отв. ред.), В. А. Врубель, А. Б. Маслов, Л. К. Розеншильд. РАН: Б-ка по естественным наукам. – М., 1995. – 268 с.Стандартизація та сертифікація за фаховим спрямуванням


 1. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення: декрет Кабінету Міністрів України від 10 квіт. 1993 р. № 30-93 / / Відомості Верх. Ради. – 1993. – № 23. – 10 с.

 2. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 груд. 2005 р. № 3164-IV. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 20 с.

 3. Про стандартизацію: Закон України від 17 трав. 2001 р. № 2408 – III. – Львів: Леонорм, 2001. – 16 с.

 4. Про стандартизацію і сертифікацію: декрет Кабінету Міністрів України від 10 трав. 1993 р. № 46–93 / / Законодавчі акти України з питань стандартизації, метрології та сертифікації. – К., 1993. – С. 20 – 38.

 5. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77; Введ. 94. 01. 01. – М.: Изд-во стандартов, 1993.

 6. ГОСТ 7.57-89 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования. – Введ. 90.01.07. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 12 с.

 7. ГОСТ 7.61-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования. – Введ. 91.01.01. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 13 с.

 8. ГОСТ 7.78-99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели. Общие требования. – Введ. 2000.01.07. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 16 с.

 9. ДСТУ 1.2-2003 Національна стандартизація. Правила розробки національних нормативних документів. – На заміну ДСТУ 1.2-93; Чинний 2003.07.01 / / Національна стандартизація: збірник. – К., 2003. – С. 62–82.

 10. ДСТУ 1.5-2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/ EC Directives, part 2,2001, HEQ). – На заміну ДСТУ 1.5 – 93: Чинний 2003.07.01 / / Національна стандартизація: збірник. – К., 2003. – С. 83–142.

 11. ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення . – Чинний 95.01.01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

 12. ДСТУ 2395-2000 Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика. – На заміну ДСТУ 2395-94; Чинний 2001. 07. 01. – К.: Держстандарт України, 2001. – 7 с.

 13. ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення. – Чинний 95.01.01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 73 с.

 14. ДСТУ 3003:2006 Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення. – На заміну ДСТУ 3003-95; Чинний 2007.07.01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 43 с.

 15. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Чинний 95.01.01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с.

 16. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний 96.01.01. – К.: Держстандарт України, 1996. – 47 с.

 17. ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. – Чинний 96.01.01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 25 с.

 18. ДСТУ 3144-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. – Чинний 96.01.01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 8 с.

 19. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. – Чинний 98.01.07. – К.: Держстандарт України, 1998. – 26 с.

 20. ДСТУ 3772-98 Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. – На заміну ОСТ 29.106, ОСТ 29.115-88; Чинний 99.01.07. – К.: Держстандарт України, 1999. – 21 с.

 21. ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. – Чинний 2000.01.01. – К.: Держстандарт України, 1998. – 4 с.

 22. ДСТУ 3939-99 Матеріали й устаткування. Терміни та визначення. – Чинний 2000.01.01. – К.: Держстандарт України, 2000. – 27 с.

 23. ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні: Терміни та визначення понять. – Чинний 2007.01.01.-К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 15 с.

 24. ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань. – Чинний 2007.01.01. – К.: Держспоживстандарт Укра007. – 5 с.

 25. ДСТУ 4489: 2004 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. – Взамін ГОСТ 5773-90; Чинний 2006.10.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 4 с.

 26. ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги. – Чинний 2009.01.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 9 с.

 27. ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. – Чинний 2009.01.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с.

 28. ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність: Терміни та визначення понять. – Чинний 2009.04.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 38 с.

 29. ДСТУ 6095:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій. – Чинний 2009.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 5 с.

 30. ДСТУ 6096:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування. – Чинний 2009.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 20 с.

 31. ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполучень, поданих іноземними європейськими мовами. – Чинний 2010.04.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2009.

 32. ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. – Чинний 2010.10.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2010.

 33. ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості. – Чинний 2010.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2010.

 34. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання – Чинний 2004.01.01.– К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 47 с.

 35. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги. – На заміну ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76); Чинний 2009.12.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2009.

 36. ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Промислові каталоги. Загальні вимоги. – Чинний 2004.01.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 4 с.

 37. ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги. – Чинний 2007.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 9 с.

 38. ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення. – Чинний 2004.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 9 с.

 39. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації. – Чинний 2004.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.- 5 с.

 40. ДСТУ ГОСТ 7.66:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до координатного індексування. – Чинний 2009.12.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2009.

 41. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. – Чинний 2004.01.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 8 с.

 42. ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення. – Чинний 2009.01.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 5 с.

 43. ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги. – Чинний 2008.10.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 5 с.

 44. ДСТУ ГОСТ 25807:2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги. – Взамін ГОСТ 25807-83; Чинний 2004.07.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 2 с.

 45. ДСТУ ISO 3901:2005 Міжнародний стандартний код запису. – Чинний 2005. 10.01. – К.: Держспоживстандарт України, 2009.

 46. ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127 : 2007, ІДТ). – Чинний 2009. 10. 01. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 236 с.

 47. ДСТУ ISO 7220:2005 Оформлення каталогів стандартів. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 15 с.

 48. Кириченко Л. С., Основи стандартизації, метрології та управління якістю: навч. посібник / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2001. – 445 с.

 49. Кириченко Л. С. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг: підручник /Л. С. Кириченко, А. А. Самійленко. – Х.: Ранок, 2008. – 240 с.

 50. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для вузов / Г. Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 671 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка