Програма «україні здорове покоління»Скачати 215.16 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір215.16 Kb.
ТипПрограмаШКІЛЬНА ПРОГРАМА «УКРАЇНІ – ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»

(Ціннісне ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих)

Бути здоровим, молодим і красивим –

це талант і він є у кожного, хто зрозумів,

що збереження здоров’я – справа рук самої людини.

Ф.Л. Доленко


Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними із найвищих соціальних цінностей. Із метою поліпшення здоров’я населення, зокрема дітей та молоді, в Україні щорічно приймаються десятки важливих документів у цій сфері, які законодавчо регламентують забезпечення здорових і безпечних умов життя, сприяють утвердженню здорового способу життя населення. Серед головних можна назвати такі: Закони України «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/ СНІДу», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян»; Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (2004), Концепція формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу в умовах нової соціокультурної реальності (2014), Концепція Школи, дружньої до дитини (2014). В основних завданнях Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013, указано на необхідність створення безпечного освітнього середовища, що забезпечить комплексний підхід до формування усіх складових здоров’я дітей та молоді. Вирішення проблеми збереження власного здоров’я закладено в самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення його, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя. Діти повинні усвідомлювати, що майбутнє кожного, як і держави загалом, - за здоровими поколіннями, бо фізично й морально здорова людина здатна творити та приносити користь іншим людям.

Пріоритетним завданням у загальноосвітніх навчальних закладах залишається інформаційно-просвітницька робота з дітьми та учнівською молоддю. Нині на рівні держави діють національні програми, головним завданням яких є пропаганда здорового способу життя дітей та молоді. Санаторні школи-інтернати – своєрідні навчально-виховні заклади, де створені необхідні умови для довготривалого комплексного відновлення здоров’я дітей, що мають діагнози соматичних захворювань. Таким є і наш заклад – Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат, у якій навчаються діти хворі на сколіоз. Головне завдання санаторної школи-інтернату – відновлення і зміцнення здоров’я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, надання учням кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, підготовка їх до самовизначення у суспільстві. Саме це й спонукало колектив нашого закладу до створення програми з виховання у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших, щоб виховати здорове покоління.Мета нашої програми:

 • надавати реальну допомогу кожному учневі у формуванні свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших, у розвитку позитивних якостей, необхідних для повноцінного життя;

 • постійно пропагувати принципи здорового способу життя;

 • інформувати дітей про вплив згубних звичок на їх здоров’я;

 • розвивати уміння і навички здорового способу життя;

 • залучати батьків та громадськість до утвердження принципів здорового способу життя.


Завдання програми:

 • ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

 • виховання у дітей бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

 • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

 • ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я в природному та соціальному середовищах;

 • формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб

життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

 • навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

 • навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я

протягом усіх років навчання і в подальшому житті;

 • створення програми виховання для кожного класу з урахуванням

індивідуально-педагогічних можливостей медико-педагогічного колективу , батьків, а також результатів вивчення рівня фізичного, соціального,психічного та духовного розвитку учнів;

 • оптимальне поєднання форм і організації виховної роботи: індивідуальної, групової, колективної;

 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;

 • співпраця з органами учнівського самоврядування;

 • інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

Принципи побудови Програми:

 • гуманність - визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини,

прийняття її такою, якою вона є;

 • природовідповідність - врахування індивідуальних особливостей,

темпераменту, нахилів, здібностей, вікових особливостей кожної дитини;

 • культуровідповідність - формування рівня загальної та духовної культури, світогляду учнів;

 • комплексність – реалізація новітніх технологій у поєднанні з діяльністю інших виховних суб’єктів;

 • наступність – організація виховних заходів із використанням набутого досвіду;

 • реалістичність – оптимізація форм і методів, спрямованих на формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших;

 • конкретність – визначення чітко сформульованих заходів;

 • системність – узгодженість, послідовний взаємозв’язок усіх етапів реалізації програми;

 • мобільність – можливість оперативно модифікувати завдання, форми й методи реалізації освітніх технологій залежно від умов та потреб.

Побудова Програми

Програма складається з розділів, розрахованих для роботи з дітьми різних вікових категорій:

І. Початкова школа

ІІ. Основна школа

ІІІ. Старша школа

ІV. Азбука здоров’я (бесіди-поради медичних працівників, співпраця з органами учнівського самоврядування, діяльність шкільної бібліотеки )

Кожен розділ включає виховні орієнтири, орієнтовні тематичні виховні заходи, орієнтовну модель випускника школи.


Умови реалізації Програми

Програма розрахована на весь період виховної діяльності з учнями 1-11 класів з огляду на їхні вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості і реалізується у процесі організації: • навчально-виховного, лікувально-профілактичного та реабілітаційного процесу;

 • позаурочної та позакласної роботи;

 • роботи учнівського самоврядування;

 • взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

При реалізації програми необхідно акцентувати увагу на:

 • розвитку психічної культури, формуванні психічного здоров’я та профілактиці шкідливих звичок в учнів;

 • формуванні в дитини довіри до самої себе, сприйнятті власної індивідуальності, самоповазі, впевненості в собі, почутті власної гідності;

 • усвідомленні вибору саме здорового способу життя та осмисленому самовизначенні у виборі професії, на здатності знаходити сенс життя та формуванні позитивної мотивації до здорового способу життя;

 • засвоєнні знань про шкідливі звички, їхньому впливі на організм людини й на необхідності самоствердження в дитячому та молодіжному колективах.

Проводячи заняття, педагоги, психолог, педагог соціальний, бібліотекар, медичні працівники повинні враховувати основні підходи (схема 1).

Основні підходи до проведення занять

Надання інформаціїЕмоційне навчання

Виховання психологічної протидії щодо вживання наркотичних речовин

Зміцнення здоров’яДопускає, що підвищення рівня знань про здоровий спосіб життя, шкідливі звички й наслідки їх уживання є ефективним засобом відмови від них

Базується на припущенні про те, що залежність від наркотичних речовин і шкідливих звичок частіше розвивається в людей, які мають труднощі в розумінні й вираженні власних емоцій; зміст такого навчання зводиться до надання допомоги учням у подоланні таких звичок

Фокусується на прищепленні таких соціальних навичок, як уміння дитиною сказати «ні» у відповідь на пропозицію спробувати наркотики, закурити цигарку

Ґрунтується на взаємодії особистого вибору й соціальної відповідальності за власне здоров’я

РОЗДІЛ І

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ ціннісного ставлення особистості до свого здоров’я та здоров’я інших (мета, цілі, завдання):

 • формування усвідомлення особистістю цінності людського життя і здоров’я;

 • формування навичок свідомого ставлення до власного здоров’я і до здоров’я оточуючих, прагнення до ведення здорового способу життя;

 • розвиток здатності дитини пізнавати себе як частину природи, вміння визначати чинники, що сприяють гармонійному фізичному, соціальному, психічному та духовному здоров’ю;

 • розвиток уміння самостійно приймати рішення щодо власних вчинків у життєвих ситуаціях;

 • навчання правилам безпечної поведінки в повсякденному житті задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей;

 • виховання життєвих навичок, що сприяють здоров’ю людини та почуття гордості за приналежність до здорової нації.


ОРІЄНТОВНІ ТЕМАТИЧНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

1 клас

 • Бесіди: «Чому потрібно бути здоровим», «Про що розповідає Мийдодир»

 • Уроки здоровя: «Особиста гігієна школяра», «Рости здоровим»

 • Гра – подорож «Про тисячі бід, або про те, де гратись не слід»

 • Ранок «Здоров’я – найкраще багатство»

 • Виставка малюнків «В країні Здоров’я»

 • Екскурсія в природу «Лікарські рослини рідного краю»

 • Практичне заняття «Світлофорик. Особиста безпека на дорогах»

 • Колективний виховний захід для учнів 1 – 4 класів «Засідання клубу захисників здоров’я»

 • Батьківські збори «Режим дня першокласника»


2 клас

 • Бесіди: «Здоров’я дорожче від багатства», «Здоровя в чистоті міцніє », «Хто день починає з зарядки, у того здоров’я в порядку »

 • Уроки здоровя «Правила і процедури загартовування. Сонце. Повітря. Вода», «Безпека на відпочинку»

 • Година спілкування «Щоб не трапилось біди, обережні будьте завжди»

 • Виховний захід «Правила безпечної поведінки»

 • Гра «Корисно – шкідливо»

 • Турнір знавців дорожнього руху

 • Конкурс малюнків «Азбука безпеки»

 • Колективний виховний захід для учнів 1 – 4 класів «Засідання клубу захисників здоров’я»

 • Батьківські збори «Загартовування організму. Профілактика грипу, ОРВІ та інших інфекційних захворювань»


3 клас

 • Бесіди: «Здоров’я – всьому голова », «Народні традиції збереження здоров’я», «Не в міру їси - здоров’я не проси »

 • Уроки здоровя: «Позитивне ставлення до себе та інших людей», «Зелена аптека»

 • Міні – проект «Дбаємо про здоров’я»

 • Розмова в дружньому колі «З чого починається здоров’я», «Дбаємо про безпеку на дорогах»

 • Аукціон знань «Профілактика захворювань»

 • Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим»

 • Сюжетно – рольова гра «Бережи здоров’я змолоду»

 • Колективний виховний захід для учнів 1 – 4 класів «Засідання клубу захисників здоров’я»

 • Батьківські збори «Ціннісне ставлення до власного здоров’я»

4 клас

 • Бесіди: «Рух – це здоров’я», «Чисте повітря – ворог хвороб», «Дай роботу тілу – відпочине голова»

 • Уроки здоров’я: «Умій сказати – Ні!», «Конфліктні ситуації серед підлітків»

 • Година спілкування «Наше здоров’я»

 • Тестування учнів «Здоровий спосіб життя»

 • Практикум з правил санітарії та гігієни «Поради доктора Чистоти», обговорення життєвих ситуацій

 • Сезонні бесіди «Попередження дитячого травматизму та охорона здоров’я під час канікул»

 • Піраміда здоров’я «Перша допомога». Вікторина «Правила загартовування»

 • Конкурс творів на тему «Моє дозвілля»

 • Тренінг «Безпечний та здоровий відпочинок»

 • Колективний виховний захід для учнів 1 – 4 класів «Засідання клубу захисників здоров’я»

 • Батьківські збори «Фізіологічне дорослішання та його вплив на поведінкові реакції дитини»


ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Випускник початкової школи:

 • усвідомлює цінність людського життя і здоров’я;

 • шанобливо ставиться до власного здоров’я і до здоров’я оточуючих, прагне до ведення здорового способу життя;

 • знає чинники впливу на здоров’я та чинники, що сприяють гармонійному фізичному, соціальному, психічному та духовному розвитку;

 • розуміє взаємозв’язок організму людини із природним техногенним і соціальним оточенням;

 • має певний власний досвід зі збереження здоров’я з урахуванням фізичного стану;

 • уміє самостійно приймати рішення щодо власних вчинків у певних життєвих ситуаціях;

 • дотримується правил безпечної поведінки в повсякденному житті задля збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей.


РОЗДІЛ ІІ

ОСНОВНА ШКОЛА

ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ ціннісного ставлення особистості до свого здоров’я та здоров’я інших ( мета, цілі, завдання)

 • формування свідомого ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших людей як найвищої суспільної цінності;

 • надання загальних знань і формування умінь збереження і зміцнення власного здоров’я, оволодіння способами розвитку фізичних якостей;

 • розвиток умінь і навичок здорового способу життя;

 • сприяння усвідомленню важливого значення фізичної культури та спорту в житті людини;

 • формування поняття про шкідливі звички, про згубну дію на організм підлітка куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;

 • формування громадянської відповідальності за наслідки нездорового способу життя;

 • виховання конструктивного підходу до вирішення різних життєвих ситуацій, вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров'я в цілому.


ОРІЄНТОВНІ ТЕМАТИЧНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

5 клас

 • Бесіди:«Настрій і здоров’я », «Рух – це життя», «Спілкуватись – це просто», « Вплив музики на здоров’я », «Бережи зуби змолоду»

 • Уроки здоров`я: «Здоров`я – багатство людини», «Сміх – найкращі ліки»

 • Години спілкування: «Вітаміни – наші друзі», «Особливості формування постави в підлітків. Вплив постави на здоров’я», «Загартовування і здоров’я», «Харчування і здоров’я »

 • Усний журнал «Чим ми харчуємось?»

 • Вікторина «Що ти знаєш про здоров`я?»

 • Конкурс на кращий малюнок, присвячений пропаганді здорового способу життя

 • Випуск стіннівки до Дня фізкультури та спорту

 • Перегляд відеофільму «Вода – основа життя»

 • Батьківські збори « Комп’ютер та його вплив на здоров’я дитини »


6 клас

 • Бесіди: «Безпека й небезпека твого життя», «Спокус безліч, а здоров`я одне», «Безпечний Інтернет», «Наш національний одяг та здоров`я», «Профілактика порушень постави», «Мистецтво й емоції»;

 • Уроки здоров`я: «Здоров`я – найдорожчий скарб» (з елементами тренінгу), «У здоровому тілі – здоровий дух!»

 • Класні години : «Здоров`я дитини – щастя кожної родини» (із залученням батьків), «Ключі від форту «Безпека»

 • Усний журнал «Зроби вибір на користь здоров`я»

 • Година здоров`я «Радість в нашому житті»

 • Круглий стіл «Здоров`я на крилах бджоли»

 • Конкурс малюнків «Хочу бути здоровим!»

 • Перегляд відеофільму «Куріння. Це має знати кожен»

 • Аукціон цікавих повідомлень «Все про здоров`я»

 • Випуск стіннівки до Дня туризму

 • Фотовиставка «Як я дбаю про своє здоров`я?»

 • Батьківські збори « Протидія виявам насильства в учнівському середовищі»

7 клас

 • Бесіди: «Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я підлітка», «Чому люди хворіють?», « Пагубний вплив алкоголю на організм підлітка»

 • Уроки здоров’я: «Небезпека інфекційних захворювань», «Твоє здоров’я – у твоїх руках!»

 • Години спілкування: «Здоров’я і шкідливі звички», «Вибір є завжди у кожного», «Енергетичні напої – користь чи шкода?», «Вплив стресу на здоров’я. Мій настрій. Як ним керувати?»;

 • Виховна година - тренінг «Я буду здоровим»

 • Дискусія «Комп'ютерні ігри: « за » або « проти » здоров'я»

 • Розмова в дружньому колі «Вітаміни та їх значення в житті людини», «Сколіоз. Важливість дотримання ортопедичного режиму»

 • Колаж «Шкідливі звички»

 • Випуск стіннівки до Дня відмови від паління

 • Батьківські збори «Анатомо-фізіологічні та індивідуальні особливості юнаків і дівчат. Важливість дотримання особистої гігієни підлітками»


8 клас

 • Уроки здоров’я: «Здорове харчування», «Чи знаємо ми все про сколіоз?»

 • Години спілкування: «Фізіологічна і соціальна зрілість», «Конфліктна ситуація. Пошук істини, а не загострення стосунків», «ВІЛ/СНІД. Знання і розуміння»

 • Тренінгове заняття «Як перемогти невпевненість у собі»

 • Дискусійний клуб «За здоров’ям пішки»

 • Відверта розмова «Дівчинка та хлопчик. Коли ми разом: чи розуміємо один одного?»

 • Коло думок «Життя вимагає руху»

 • Відеолекторій «Про що мовчить пачка цигарок»

 • Круглий стіл «Спорт у житті нашої родини»

 • Телешоу «Десять секретів справжнього здоров’я»

 • Випуск стіннівки «Молодь проти СНІДу»

 • Батьківські збори: «Здоров’я нашої родини» (форум батьків і дітей)


9 клас

 • Бесіди: «Виконуй обов’язки і поважай правопорядок», «Здоров’я маємо - не дбаємо, а втративши - плачемо», «Твій зовнішній вигляд»

 • Уроки здоров’я: «Я і моє здоров’я», «Особливості здоров’я українського народу»

 • Тематичні діалоги: « Якщо мобілка приросла до вуха»; «Туризм як різновид фізичної активності-складова здорового способу життя»,«Будь обережним на дорозі»

 • Години спілкування: «Куріння, пияцтво або здоров’я-вибирай сам», «Краса душі людської», «Зроби свій вибір на користь здоров’я», «Здоров’я – всьому голова»

 • Відверті розмови: «Ризикована статева поведінка»,«Стосунки між дівчатами та хлопцями»

 • Тренінгові заняття: «Коктейль здоров’я»; «Твоя інформаційна безпека», «Молодь проти насильства»

 • Випуск стіннівки до Дня людей з обмеженими можливостями

 • Творча мозаїка «Хто міцний тілом»

 • Розмова у дружньому колі: «Про шкідливі звички», «Книга чи комп’ютер», «Бережи здоров’я змолоду»

 • Батьківські збори: «Здоров’я дітей - здоров’я нації», «Лікувальне плавання для здоров’я підлітків»


ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Випускник основної школи:

 • свідомо ставиться до свого здоров’я та здоров’я оточуючих;

 • набув знання і вміння щодо збереження і зміцнення власного здоров’я, володіє способами розвитку фізичних якостей;

 • має стійкий інтерес до здорового способу життя;

 • засвоїв знання про шкідливі звички, їхній вплив на організм людини;

 • розуміє значення фізичної культури та спорту в житті людини;

 • уміє оцінювати своє фізичне, психічне та духовне здоров’я ;

 • уміє самостверджуватися в підлітковому середовищі;


РОЗДІЛ ІІІ

СТАРША ШКОЛА

ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ ціннісного ставлення особистості до свого здоров’я та здоров’я інших ( мета, цілі, завдання):

 • формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської молоді;

 • формування фізично і морально здорового, сильного, активного, всебічно розвиненого старшокласника;

 • виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості з необхідними життєвими орієнтирами, цінностями, навичками, сприятливими для успішного навчання і самоорганізації;

 • визначення пріоритетів у питаннях охорони та зміцнення здоров’я старшокласників, профілактиці сколіозу та шкідливих звичок;

 • виховання розуміння здоров’я як однієї з головних цінностей в житті людини.


ОРІЄНТОВНІ ТЕМАТИЧНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

10 клас

 • Бесіди: «Правильна постава – основа фізичного здоров’я старшокласника», «Безпека і збереження здоров’я у сучасному суспільстві», «Красиве тіло - здорове тіло»

 • Уроки здоров’я: «Освіта і здоров’я – шлях до майбутньої професії», «Ідеали краси здоров’я»

 • Дискусія «Ми – це не безліч стандартних «Я», а безліч всесвітів різних»

 • Тематичні години спілкування: «Умій сказати – умій змовчати», «Фізична краса непостійна, а духовна - вічна»

 • Відверті розмови: «Про дівочу красу, юнацьку силу та людське здоров’я», «Причини і наслідки ранніх статевих стосунків. Гарантований захист від СНІДу»

 • Фоторепортаж «Добра фізична форма»

 • Психологічний тренінг-практикум «Як уникнути сексуального насильства»

 • Практичне заняття. Моделювання ситуації «Стосунки між статями»

 • Усний журнал «Час обирати здоров’я»

 • Випуск стіннівки до Всесвітнього дня здоров’я

 • Батьківські збори «Сімейні традиції і здоров’я наших дітей»


11 клас

 • Уроки здоров’я: «Закони України про боротьбу з наркоманією та пияцтвом: методи, способи та пропозиції» (конференція), «Відповідальність за власне здоров’я. Вибір життєвого шляху на основі здорового способу життя»

 • Урок – диспут «Енергетичні напої: «надають крила» чи вбивають?»

 • Круглий стіл «Рухова активність та її вплив на розвиток старшокласників»

 • Тренінгове заняття «Моя формула здорового способу життя»

 • Тематичні виховні години: «Культура харчування : як підтримати молодий організм», «Організація життєвого ритму. Розпорядок дня старшокласників»

 • Усний журнал «Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ, СНІД, ІПСШ: шляхи передачі й методи захисту»

 • Тематичний діалог «Рівноправні стосунки і упевнена поведінка»

 • Відверта розмова «Інфекції, які передаються статевим шляхом. Як себе захистити!»

 • Батьківські збори «Виховання у старшокласників культури здоров’я ».


ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА СТАРШОЇ ШКОЛИ

Випускник старшої школи:

 • всебічно і гармонійно розвинена, морально здорова, сильна, активна особистість;

 • має почуття відповідальності за власне здоров’я , безпеку оточуючих та навколишнє середовище;

 • має високий рівень культури здоров’я – складової загальної культури людини;

 • здатний до конструктивних рішень у різних життєвих ситуаціях , спрямованих на здоровий спосіб життя;

 • здатний проектувати власне життя.


РОЗДІЛ ІV

АЗБУКА ЗДОРОВ’Я
БЕСІДИ-ПОРАДИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ ціннісного ставлення особистості до свого здоров’я та здоров’я інших ( мета, цілі, завдання):

 • формувати у вихованців санаторної школи-інтернату мотиваційну сферу гігієнічної поведінки, почуття відповідальності за збереження і зміцнення свого здоров’я;

 • розвивати пізнавальну активність школярів, допитливість, розширювати світогляд;

 • виховувати потребу здорового способу життя.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА

 • Причини й ознаки хвороб

 • Очі – головні помічники людини. Як уберегти зір?

 • Щоб вуха чули…

 • Чому болять зуби?

 • Як зміцнити свої м’язи?

 • Постава. Як зберегти правильну поставу?

 • Роль лікувальної фізкультури та лікувального плавання в консервативному лікуванні сколіозу

 • Обережно – гострі респіраторні захворювання

 • Інфекційні хвороби. Як не захворіти?

 • Гострі кишкові захворювання та їх профілактика

 • Профілактика вірусних гепатитів В і С

 • Профілактика туберкульозу

 • Педікульоз. Що треба знати про нього

 • Поліомієліт. Найголовніше про небезпечну хворобу

 • Як зміцнити імунітет

 • Значення профілактичних щеплень

 • Харчові та лікарські отруєння

 • Принципи раціонального здорового харчування

 • Гігієна харчування

 • Чистота – запорука здоров’я

 • Роль чинників зовнішнього середовища у зміцненні здоров’я

ЛЕКЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ

 • Гігієнічні правила запобігання інфекційним захворюванням

 • Основи особистої безпеки і профілактика травматизму

 • Загартування дитячого організму, профілактика застуд

 • Гігієна розумової працішколярів


ІГРОВІ ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ «Скажемо курінню – «НІ!» у рамках програми «ШКОЛА ЛІДЕРА + ШКОЛА ЗДОРОВ’Я»

ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ ціннісного ставлення особистості до свого здоров’я та здоров’я інших ( мета, цілі, завдання):

 • формувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої суспільної цінності;

 • закріпити з лідерами учнівського самоврядування дитячої організації «ЕКО» знання з основ безпеки життєдіяльності та культури здоров’я;

 • підвищити рівень інформованості про шкідливі звички;

 • навчити пропагувати здоровий спосіб життя серед своїх однолітків;

 • розвивати комунікативно-організаторські здібності.

ТЕМАТИКА ІГРОВИХ ЗАНЯТЬ

Чому люди починають курити? Хто винний? Батьки? Суспільство?

Історія тютюнокуріння. Куріння й асоціації

Куріння як загроза здоров’ю. Захворювання пов’язані з курінням

Короткочасні та тривалі наслідки куріння. Побічні явища, породжені курінням

Соціальні аспекти куріння

Вплив середовища та власна система прийняття рішень. «За» і «Проти». Шкала думок

Здоров’я та вибір способу життя

Реклама як одна з причин куріння. Антиреклама як метод профілактики куріння

Як кинути курити? Фізіологічні наслідки відвикання від куріння


ДІЯЛЬНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ВИХОВНІ ОРІЄНТИРИ ціннісного ставлення особистості до свого здоров’я та здоров’я інших ( мета, цілі, завдання):

 • формувати в учнів здоров’язбережувальну компетентність через ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, потребу самопізнання всебічне самовдосконалення, прагнення до здорового способу життя;

 • розвивати вміння самостійно здійснювати пошук необхідної інформації з різних джерел;

 • підвищити рівень інформованості про шкідливі звички.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМАТИЧНІ ЗАХОДИ

 • Книжково – ілюстративна виставка «Здоров’я дітей – здоров’я нації»

 • Виставка – діалог «З книгою подружиш - здоров’я здобудеш!»

 • Виставка – перегляд « Від здоров’я природи до здоров’я людини»

 • Книжкова викладка «Здоровий спосіб життя – хворобам нема вороття»

 • Тематична поличка «Мандрівка на планету Здоров’я »

 • Година корисних порад «Здоровий спосіб життя в традиціях українського народу»

 • Бібліотечний урок-вікторина «Здоровим бути здорово!»

 • Бліц-вікторина «Зелена аптека»

 • Усний журнал «Роль чинників зовнішнього середовища у зміцненні здоров’я»

 • Тематична виставка «Ми за здоровий образ життя»ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА САНАТОРНОЇ

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

випускник санаторної школи-інтернату - фізично і духовно здорова, гармонійно розвинена особистість із необхідними життєвими орієнтирами, цінностями, навичками, сприятливими для успішної самоорганізації у подальшому житті!

ЗМІСТ 1. Реєстраційний паспорт експериментального навчального закладу регіонального рівня - Рубіжанської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів за темою «Технології і методики реабілітації хворої дитини в умовах навчально-реабілітаційного центру та санаторної школи-інтернату»
 1. Програма контрольно-узагальнюючого етапу дослідно-експериментальної роботи
 1. Опис ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи (2016 рік)
 1. Шкільна програма «Україні – здорове покоління» (Ціннісне ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих) – результат дослідно-експериментальної діяльності медико-педагогічного колективу школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка