Програма спеціального курсу злочини проти правосуддя (шифр І назва навчальної дисципліни) галузі знаньСкачати 224.66 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір224.66 Kb.
ТипПрограма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
кафедра кримінального права та кримінології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

з науково-педагогічної роботи
……………………………………………..

“……” ………………………….2015 р.


ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань

право
(шифр і назва галузі знань)

для спеціальності

Правознавство 8.03040101
(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації(назва спеціалізації)

факультету

Юридичного
(назва факультету)

термін навчання

1 рік
(строк)
Форма
навчання


Курс

Семестр

Кредитів ECTS

Загальний обсяг (год.)

Всього аудит. (год.)

у тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

5

10

2

99

36

16

---

16

54

---

---

---

9

---

Заочна

5

10

2

105

16

6

---

4

73

2

---

---

9

---

Програма спеціального курсу складена на основі: освітньо-професійної програми варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності 8.03040101 (правознавство).


Програму спеціального курсу склав: доц., к.ю.н.Сенько М.М.
Програма спеціального курсу «Злочини проти правосуддя» розглянута та схвалена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету
Протокол №….. від. “…..” ………………… 2015 р.
В.о. завідувача кафедри кримінального права і кримінології
…………………………………………. / к.ю.н., доц. Василаш В.М./

(підпис)

“…….”…………………………. 2015 р.


1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечується
Застосовувати набуті теоретичні знання з із спецкурсу “Злочини проти правосуддя” на практиці;
Розуміти зміст кримінально-правових понять, вміти вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у практичній діяльності.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Лекційний курс – 16 год.

Шифр змістового модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

I.

II.


III.

№ 1.

Поняття та види злочинів проти правосуддя

2

№ 2.

  Кримінологічна характеристика злочинів проти правсуддя

2

№ 3.

  Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства

4

№ 4.

2

№ 5.

Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі

2

№ 6

Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю і присіченню злочину

2

№ 7

  Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання

2

2.2. Лабораторні заняття

Шифр змістового
модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

I.

II.


III.


2.3. Практичні заняття – 16 год.

Шифр змістового модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

I.

II.


III.

№ 1.

Поняття та види злочинів проти правосуддя

2

№ 2.

  Кримінологічна характеристика злочинів проти правсуддя

2

№ 3.

  Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства

4

№ 4.

  Злочини, які посягають на конституційний принцип діяльності органів досудового слідства, прокуратури та суду

2

№ 5.

Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі

2

№ 6

Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю і присіченню злочину

2

№ 7

  Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання

2


2.4. Практика

Шифр змістового
модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

I.

II.


III.


2.5. Самостійна робота студента:
денна форма навчання

Шифр змістового модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

I.

II.


III.

№ 1.

Поняття та види злочинів проти правосуддя

4

№ 2.

  Кримінологічна характеристика злочинів проти правосуддя

4

№ 3.

  Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства

6

№ 4.

  Злочини, які посягають на конституційний принцип діяльності органів досудового слідства, прокуратури та суду

6

№ 5.

Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі

6

№ 6

Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю і присіченню злочину

6

№ 7

  Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання

4


Всього

36


заочна форма навчання


з/п

Назва теми

Кількість
годин


I.

II.

III.

1.

  Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства

30

2.

  Злочини, які посягають на конституційний принцип діяльності органів досудового слідства, прокуратури та суду

30

Всього:

60 год

3. ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ


Тема 1. Поняття та види злочинів проти правосуддя .

 1. Поняття злочинів проти правосуддя.

 2. Види злочинів проти правосуддя.

  Тема 2. Кримінологічна характеристика злочинів проти правосуддя..

 1. Рівень та динаміка злочинів проти правосуддя.

 2. Виявлення злочинів проти правосуддя.

 3. Структура злочинів проти правосуддя

 4. Рівень засудження осіб за злочини проти правосуддя.

Тема 3. Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства.

 1. Посягання на життя судді, народного засідателя, у зв'язку з їх діяльністю, пов'язану із здійснення правосуддя, а також посягання на життя захисника чяи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язану з наданням правової допомоги..

 2. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного, захисника чи представника особи.

 3. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного, а також захисника чи представника особи.Тема 4. Злочини, які посягають на конституційний принцип діяльності органів досудового слідства, прокуратури та суду

 1. Завідомо незаконні затримання, привід домашній арешт або тримання під вартою.

 2. Притягнення завідомо невинного до криміальної відповідальності.

 3. Порушення права на захист.

 4. Постановлення суддею завідомо неправдивого вироку, рішеня, ухвали або постанови.

 5. Інші злочини, які посягають на конституційний принцип діяльності органів досудового слідства, проуратури та суду.  Тема 5. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі.

 1. Примушування давати показання.

 2. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинений злочин та завідомо неправдиве показання.

 3. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків.

 4. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку.

 5. Інші злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі.  Тема 6. Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю і присіченню злочину.

 1. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під варту.

 2. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.

 3. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового слідства.

 4. Приховування злочину.

 5. Інші злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю та присіченню злочину.

  Тема 7. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання

 1. Невиконання судового рішення.

 2. Приховування майна.

 3. Ухилення від покарання, не пов'язаного із позбавленням волі.

 4. Ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі та у виді обмеження волі.

 5. Інші злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1. Поняття та види злочинів проти правосуддя .

 1. Поняття злочинів проти правосудя.

 2. Види злочинів проти правосуддя.

  Тема 2. Кримінологічна характеристика злочинів проти правосуддя..

 1. Рівень та динаміка злочинів проти правосуддя.

 2. Виявлення злочинів проти правосуддя.

 3. Структура злочинів проти правосуддя

 4. Рівень засудження осіб за злочини проти правосуддя.

Тема 3. Злочини, які посягають на життя, здоров'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства.

 1. Посягання на життя судді, народного засідателя, у зв'язку з їх діяльністю, пов'язану із здійснення правосуддя, а також посягання на життя захисника чяи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язану з наданням правової допомоги.

 2. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного, захисника чи представника особи.

 3. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного, а також захисника чи представника особи.Тема 4. Злочини, які посягають на конституційний принцип діяльності органів досудового слідства, прокуратури та суду

 1. Завідомо незаконні затримання, привід домашній арешт або тримання під вартою.

 2. Притягнення завідомо невинного до криміальної відповідальності.

 3. Порушення права на захист.

 4. Постановлення суддею завідомо неправдивого вироку, рішеня, ухвали або постанови.

 5. Інші злочини, які посягають на конституційний принцип діяльності органів досудового слідства, проуратури та суду.  Тема 5. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі.

 1. Примушування давати показання.

 2. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинений злочин та завідомо неправдиве показання.

 3. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків.

 4. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку.

 5. Інші злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі.  Тема 6. Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю і присіченню злочину.

 1. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під варту.

 2. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.

 3. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового слідства.

 4. Приховування злочину.

 5. Інші злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю та присіченню злочину.

  Тема 7. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання

 1. Невиконання судового рішення.

 2. Приховування майна.

 3. Ухилення від покарання, не пов'язаного із позбавленням волі.

 4. Ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі та у виді обмеження волі.

 5. Інші злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання.

4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Нормативно-правові акти та практика їх застосування:

Кримінально-виконавчий кодекс України від 7 листопада 2003р.

Кримінально-процесуальний кодекс України: прийнятий 28 грудня 1960 р.

Закон України “Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі”.

Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р.;

Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р.;

Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 р.;

Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушенням режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р.

Спеціальна література

Бажанов М.И. Уголовно-правовая охрана советского правосудия. Учебное пособие.Харьков. - 1986. - 42с.

Воронцов А.В. Об’єктивні ознаки затримання, приводу або арешту як злочинів проти правосуддя, що вчиняються посадовими особами органів дізнання та досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 4. - С. 134 - 138.

Воронцов А.В. Суб’єктивні ознаки злочинів проти правосуддя, вчинюваних посадовими особами органів дізнання і досудового слідства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 1. - С. 166 - 169.

Маляренко В. Окремі питання відповідальності свідків за дачу завідомо неправдивих показань.//Коментар судової практики з кримінальних справ. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996.- №6. - С. 68-81.

Навроцкий В. Является ли судебный эксперт должностным лицом? // Социалистическая законность. - 1984. - №1. - С. 55.

Осадчий В. Зміст правосуддя у злочинах проти правоохоронної діяльності. // Право України. - 2000. - №11. - С. 110-112.

Осадчий В. Мета в злочинах проти правоохоронної діяльності. // Право України. - 1999. - №10. - С. 82-85.

Осадчий В. Особливості суб’єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності. // Право України. - 2001. - №2. - С. 108-111.

Осадчий В. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності. // Право України. - 1999. - №6. - С. 109-112.

Плужнік О.І. Відмежування злочинів, що порушують режим відбування покарання у вигляді позбавлення волі чи режиму тримання під вартою, від суміжних посягань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2001. - Вип. 2. - С. 22 - 27.

Плужнік О.І. Кваліфікуючі ознаки втечі з місця позбавлення волі або з-під варти // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 1. - С. 65 - 74.

Прошляков А., Николаева З. Может ли обвиняемый нести ответственность за заведомо ложный донос? // Законность. - 1993. -№2. - С. 16-21.

Стуканов А. Уголовные дела о лжесвидетельстве. // Законность.-1996. - №1. - С. 34.

Трубников В.М. Відповідальність за дії, що дезорганізують роботу виправних установ // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Х. - 2001. - Вип. 16. - С. 7 - 14.

Туменко О. До проблеми завідомо неправдивих показань. // Право України. - 1992. - №9. - С. 23.

Хабибуллин М.Х. Ответственность за укрывательство и недоносительство по советскому уголовному праву. - Изд-во Казанского университета.- 1984.- 136с.

Юриста О. Суб’єкти правоохоронних відносин. // Право України. - 1998. - №2. - С. 73-75.4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ


Основними функціями оцінювання навчальних досягнень студентів є:

контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого студента (групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачу відповідно планувати і викладати навчальний матеріал;

навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання навчальних досягнень студентів, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню і систематизації навчального матеріалу, вдосконаленню підготовки студента;

діагностико-коригуюча, що допомагає з’ясувати причини труднощів, які виникають в студента під час навчання, виявити прогалини у знаннях і вміннях та коригувати його діяльність, спрямовану на усунення недоліків;

стимулюючо-мотиваційна, що визначає таку організацію оцінювання навчальних досягнень студентів, коли його проведення стимулює бажання поліпшити свої результати, розвиває відповідальність та сприяє змагальності студентів, формує мотиви навчання;

виховна, що передбачає формування вміння відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю і самоконтролю, розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, активності, акуратності та інших.


Об’єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, тобто його інформаційна, соціальна, комунікативна компетентність.

Оцінюватися може виконання будь-яких навчальних завдань, під час роботи над якими студенти демонструють власне аналітичне мислення: розгорнуті і стислі усні відповіді, письмові роботи, доповіді, реферати, участь в дискусіях тощо.

При визначенні навчальних досягнень студентів аналізу підлягають:

характеристики відповіді студента: елементарна, фрагментарна, неповна, повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча;

якість знань, правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнуч­кість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;

ступінь сформованості загально навчальних та предметних умінь і навичок;

рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, розв’язувати проблеми); самостійність оцінних суджень.

Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень студентів має стати підсумкове модульне оцінювання. Модульне оцінювання навчальних досягнень студентів є обов’язковим і основним, його результати відображаються у журналі академгрупи в окремій колонці.

Відмінно” – студент володіє ґрунтовними знаннями програмного матеріалу, виявляє здатність до самостійного аналізу конституційного законодавства, правильно його класифікує та характеризує структуру самої конституції, знає зміст основних понять; глибоко і правильно тлумачить зміст конституційних норм; його судження чіткі, послідовні й аргументовані.

Добре” – студент володіє глибокими знаннями матеріалу в обсязі програми, добре орієнтується в конституційному законодавстві, не допускає суттєвих помилок при аналізі конституції відповідної держави, може розтлумачити зміст конституційних норм; вільно викладає власні судження.

Задовільно” – знання студента є неповними і неточними, ґрунтуються на поверхневому ознайомленні з конституційним законодавством, він допускає помилки при аналізі конституційного законодавства, визначенні її структури; може розтлумачити зміст окремих конституційних норм; судження нечіткі й непослідовні.

Незадовільно” – студент не має достатніх знань програмного матеріалу, не засвоїв основних понять конституційного права, не орієнтується в конституційному законодавстві, допускає грубі помилки при аналізі конституції відповідної держави; не може розтлумачити конституційно-правових норм; виклад власних суджень відсутній.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі оцінювання університету, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання ECTS відповідно до таблиці.


5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Опитування на семінарських заняттях, тестування з окремих тем, реферати з тем, що повністю виносяться на самостійне вивчення студентів, виконання письмового завдання, модульний контроль та залік.

Автор Сенько М.М. /………………………………………………./(підпис) (прізвище та ініціали)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»

Скачати 224.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка