Програма початкової освіти цикл І (1 2 класи)Сторінка8/10
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Громадянська та історична освітня галузь

Пояснювальна записка

Освітню програму громадянської та історичної освітньої галузі створено на основі Державного стандарту початкової освіти.

Метою громадянської та історичної освітньої галузі для загальної середньої освіти є створення умов для формування в учня / учениці початкової школи власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям; плекання активної громадянської позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами.

Відповідно до окресленої мети, головними завданнями громадянської та історичної освіти у початковій школі є:

• здобуття знань про сучасність і минуле своєї родини, місцевої громади, Батьківщини, людства, формування відповідного віковим можливостям розуміння змісту пам’ятних для себе та для громадян України подій;

• сприяння початковому усвідомленню власної гідності, цінності свободи і прав людини, своєї належності до родини, місцевої та шкільної громад, українського народу, вироблення відповідального ставлення до власної діяльності та діяльності інших;

• формування умінь орієнтуватися в історичному часі та соціальному просторі, знаходити та опрацьовувати доступну для себе суспільну інформацію, пояснювати її зміст та передавати породжені нею враження і думки;

• удосконалення набутих дітьми в дошкільному віці позитивних моделей поведінки у громадських місцях та опанування нових, пов’язаних із діяльністю школяра / школярки;

• розвиток здатності обстоювати власну думку та приймати інших, вирізняти вияви нерівності, несправедливості та дискримінації;

• створення умов для набуття успішного досвіду конструктивної взаємодії та громадянської поведінки, формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості.

Для формування ідентичності та громадянської компетентності учнів програма пропонує опановувати потрібні для цього знання і вміння, виробляти навички громадянської поведінки та виховувати громадянські чесноти в межах таких змістових ліній: «Я – Людина», «Я серед людей», «Моя культурна спадщина», «Моя шкільна і місцева громади», «Ми – громадяни України. Ми – європейці».

Змістова лінія «Я – Людина» передбачає залучення учня / учениці до опрацювання та використання для самоідентифікації елементарної інформації про людину як унікальну у Всесвіті істоту, яка творить себе як особистість, формує свій характер і розвиває цінні якості у процесі пізнавальної і трудової діяльності. Навчання в межах цієї змістової лінії сприяє самопізнанню учнів, усвідомленню власних потреб, уподобань, здібностей та інтересів, заохочує обирати цілі особистісного зростання (бути відповідальним, чесним тощо), допомагає початковому усвідомленню гідності та неповторності будь-якої людини.

Змістова лінія «Я серед людей» забезпечує усвідомлення ролі зв’язків, які існують між людьми, значення рідні, друзів, приятелів, спільнот, з якими дитина себе ідентифікує. Навчання в межах цієї змістової лінії сприяє набуттю досвіду громадянської поведінки та свідомому виборові норм і моделей поведінки, часто за певними взірцями.

Змістова лінія «Моя культурна спадщина» дає змогу учнівству усвідомити свою вкоріненість у національну, а також рідну за етнічним походженням культуру, в європейську цивілізацію. Учні/ учениці отримують можливість дослідити місцеві пам’ятки, пізнати традиції та минуле своєї родини, рідної етнічної групи, нації. Навчання в межах цієї змістової лінії сприяє розумінню значущості та різноманітності культурних надбань людства, формуванню умінь пізнавати минуле.

Змістова лінія «Моя шкільна і місцева громади» забезпечує розуміння учнем/ ученицею базових норм шкільного та місцевого громадського життя, дає йому/ їй змогу посильно долучатися до їх відтворення та модернізації. Пізнання шкільних і місцевих традицій, ознайомлення з громадянськими вчинками земляків, діяльністю шкільної адміністрації, місцевих органів влади та добровільних асоціацій, зорієнтованих на громадські справи, сприяє набуттю учнями первинного досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, впливає на формування емоційно-ціннісного компонента громадянської культури дитини. Навчання в межах цієї змістової лінії забезпечує вироблення вмінь висловлювати та обстоювати свою думку та приймати інших, висувати власні ініціативи, планувати й організовувати посильні для дітей молодшого шкільного віку громадські справи.

Змістова лінія «Ми – громадяни України. Ми – європейці» дає учневі / учениці елементарні уявлення про національну символіку та державні атрибути України, націю (народ), державу, політику, владу, ключові події в історії України, підводить до прийняття демократичних цінностей та ідей євроатлантичної інтеграції Батьківщини. У межах цієї змістової лінії на прикладі відомих історичних постатей та національних героїв школярі усвідомлюють цінності патріотизму, активної громадянської позиції, самоповаги та ін.Змістові лінії громадянської та історичної освітньої галузі у початковій школі мають бути реалізовані оптимальними для кожного елементу змісту та навчальної цілі інтерактивними методами, із використанням інформаційних технологій.

Результати навчання і пропонований зміст

1 – 2 класи

Обов’язкові результати навчання

Очікувані результати навчання


1

2

  1. Змістова лінія «Я – Людина»

Описує себе, свій характер, захоплення, якими вирізняється від інших осіб

Учень / учениця:

- розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому [2 ГІО 1-6.1-1];

- аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється з-посеред інших і які надають йому / їй неповторності [2 ГІО 1-6.1-2];

- досліджує і представляє (на прикладі однолітків і родини) неповторність кожної людини, беручи до уваги зовнішність, поведінку, характер, уподобання тощо [2 ГІО 1-6.1-3]


Встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/ недавно); пояснює, як і чому люди визначають час


Учень / учениця:

- пояснює (спираючись на власний досвід і думки старших), навіщо людині знати точний час; бути пунктуальним / -ою у школі й удома [2 ГІО 1-1.1-1]

Описує послідовність етапів розвитку людини; намагається пояснити, як події пов’язані між собою

Учень / учениця:

- пояснює, що означає вислів «бути людиною» [2 ГІО 1-1.2-1];

- пояснює, як змінюється людина впродовж життя [2 ГІО 1-1.2-2];

- описує, як змінюються умови життя людини [2 ГІО 1-1.2-3]


Розповідає про себе, свою родину та інших осіб

Учень / учениця:

- розповідає про літературні персонажі / історичні постаті, на яких хотів би / хотіла б бути схожою [2 ГІО 1-4.2-1];

- складає перелік чеснот / рис характеру, якими володіє літературний персонаж чи історична постать [2 ГІО 1-4.2-2];

- пояснює, що можна, а чого не можна розповідати про себе незнайомим людям, добирає приклади на користь свого твердження [2 ГІО 1-4.2-3]


Пропонований зміст
Я – Людина. Що означає бути Людиною. Моє ім’я, звідки воно взялося (право на ім’я). Моє зовнішнє та внутрішнє «Я» (фізичні ознаки, почуття, думки). Я – неповторний / неповторна.
Я – особистість. Досліджую свої можливості. Виявляю мої вподобання. Аналізую свої звички. Визначаю свої знання та вміння. Описую мій характер (окремі риси, на вибір учня / учениці ). Мій особистий простір (спрощено).
Зі мною змінюється мій світ. Як я росту. Що я пам’ятаю. Навіщо я пізнаю. Чому я дію. Про що я мрію. Кола спілкування.
Я – дитина Чи діти відрізняються від дорослих? Що означає «бути дорослим»? Які у людей є бажання і потреби. Навіщо я навчаюся. Чого хоче кожна людина (віднаходимо спільні та індивідуальні цінності)


  1. Змістова лінія «Я серед людей»

1

2

Висловлює свої вподобання; виокремлює фрази та/або дії, які вразили; обмірковує вплив своїх слів та/або дій на думку інших осіб

Учень / учениця:

- розповідає про свої зацікавлення, пояснює, як йому / їй подобається проводити дозвілля [2 ГІО 2-5.1-1];

- описує, які книжки / фільми / ігри він / вона любить і чому? [2 ГІО 2-5.1-2];

- пояснює, чому кожен може мати свої вподобання [2 ГІО 2-5.1-3]


Пояснює важливість співпраці у групі; разом з іншими особами визначає послідовність виконання завдань; виконує різні ролі в групі

Учень / учениця:

- пояснює, чому люди перебувають разом, взаємодіють [2 ГІО 2-7.2-1];

- залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього / неї, до спілкування, гри, навчання [2 ГІО 2-7.2-2];

- надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку [2 ГІО 2-7.2-3];

- уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших [2 ГІО 2-7.2-4]


Пояснює свої обов’язки в сім’ї, школі; дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших осіб; звертається за допомогою до старших у разі, коли його або інших осіб ображають

Учень / учениця:

- переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане) [2 ГІО 2-6.2-1];

- пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо когось ображають або принижують [2 ГІО 2-6.2-2];

- обстоює думку, що не треба замовчувати негідної поведінки інших [2 ГІО 2-6.2-3]


Розпізнає вчинки і слова, які можуть підтримати або образити; поважає різноманітність, справедливо ставиться до інших осіб

Учень / учениця:

- моделює ситуації / грає рольові ігри, у яких підтримує та підбадьорює інших [2 ГІО 2-6.3-1];

- розпізнає ситуації (із казок, оповідань, власного досвіду), у яких хтось зазнав образ, пояснює, як діяти в таких ситуаціях [2 ГІО 2-6.3-2];

- встановлює, що, попри неповторність кожного, всі люди рівні, бо вони – люди [2 ГІО 2-6.3-3];

- висловлює припущення, чому люди стають товаришами, однодумцями, друзями / опонентами, супротивниками, ворогами [2 ГІО 2-6.3-4]


Збирає інформацію та розповідає про свою родину, однокласників, Україну; пояснює, що означає бути членом родини, громади, класу; долучається до родинних і національних традицій, пояснює їх значення для себе

Учень / учениця:

- пояснює, які почуття пов’язують його / її з близькими людьми, висловлює припущення про те, чим вони зумовлені [2 ГІО 2-7.1-1];

- описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї / класу, пояснює їхнє значення для себе [2 ГІО 2-7.1-2];

- описує й обмірковує свої права й обов’язки в сім’ї, класі [2 ГІО 2-7.1-3]


Досліджує об’єкти загального користування у своїй місцевості; дотримується правил поведінки під час гри, прогулянки і відпочинку

Учень / учениця:

- дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у школі, парку, на дитячому майданчику тощо) правил [2 ГІО 2-2.3-1];

- пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил [2 ГІО 2-2.3-2]


Розрізняє теперішнє,

минуле і майбутнє

(було — є — буде)


Учень / учениця:

- встановлює, чим його / її дитинство відрізняється від дитинства старших родичів [2 ГІО 2-1.3-1];

- описую різницю між дитинством сучасних дітей та у минулому ( одяг, іграшки, заняття тощо) [2 ГІО 2-1.3-2];

- пояснює, що життя кожного покоління відрізняється від життя іншого [2 ГІО 2-1.3-3];

- зауважує і виокремлює зміни, які відбулися у його / її правах (напр., звичаї в школі колись і тепер) [2 ГІО 2-1.3-4]


Пояснює, де може знайти потрібну інформацію; виявляє основний зміст джерела інформації; розпитує старших людей про минуле

Учень / учениця:

- формулює запитання до батьків, інших родичів про історію родини і передає в різних формах цю інформацію [2 ГІО 2-3.1-1];

- розпитує старших людей про минуле [2 ГІО 2-3.1-2]


Пропонований зміст
Я і родина. Що поєднує родину? Скільки нас у родині: склад, роль та місце кожного. Право дитини на життя в родині, любов та піклування. Обов’язки батьків щодо дітей. Обов’язки дітей у сім’ї. Неправомірність насильства батьків (опікунів) над дітьми і одне до одного. Сироти та «діти вулиці»: хто вони?
Мій рід. Схема роду. Покоління. Предки і нащадки. Дитинство наших предків. Про що розповідає родове прізвище. Родинні свята і традиції. Родинні реліквії. Якого я роду: зв’язок поколінь.
Моє близьке оточення. Хто мені друг / подруга, а хто приятель /-ка? Чому довіряють другові/ подрузі: приклади щирості, розуміння та підтримки у стосунках. Як виникає приязнь: приклади привітного ставлення, відкритого спілкування, взаємоповаги.

Товариші у справі (партнери): однокласники, учителі та інші. Знайомство. Коли двоє – пара. Працюємо гуртом (у групі). Ми – одна команда. Як досягнути згоди: правила взаємодії.


Люди навколо мене. Чим та як люди об’єднані у суспільстві. Що можна дізнатися, не знайомлячись: навчальне дослідження (людина у формі, школяр, спеціаліст, який надає послуги, українець тощо). Як сприймати тих, кого не знаєш? (Спрощено про багатоманітність людського суспільства, толерантність, свободу та гідність людини.)
Я у громадському просторі. Приватний простір і громадські місця: у чому відмінність. Правила поведінки у громадських місцях, які я відвідую (у крамниці, парку, на дитячому майданчику тощо).
Людина у світі правил. Які існують правила? Чому люди дотримуються правил. Правила доброчинності. Люди – різні, але всі ми – рівні. Види дискримінації (на прикладах). Негідні (аморальні) вчинки. Як протидіяти негідним учинкам?


  1. Змістова лінія «Моя культурна спадщина»
1

2

Встановлює послідовність подій (раніше/пізніше, до/після, давно/ недавно); пояснює, як і чому люди визначають час

Учень / учениця:

- встановлює, спираючись на власний досвід і думки старших, коли відбувалися відомі історичні події та жили визначні особи (раніше / пізніше, до / після, давно / недавно) [2 ГІО 3-1.1-2]

Орієнтується у близькому до місця проживання та освоєному людьми середовища

Учень / учениця:

- оглядає та описує пам’ятки культури рідної місцевості, відображає їх різними мистецькими засобами (напр., малює, ліпить, співає, шукає приклади он-лайн тощо) [2 ГІО 3-2.1-1];

- дотримується належних правил поведінки в місцях пам’яті, пояснює ці правила [2 ГІО 3-2.1-2];

- виявляє повагу до померлих, вшановує героїв і жертв трагедій або злочинів проти людства [2 ГІО 3-2.1-3]


Показує, як природа дає людям засоби до існування; описує зміни, які спостерігає у знайомому просторі, пов’язані з людською діяльністю

Учень / учениця:

- пояснює, чому природа важлива для людини [2 ГІО 3-2.2-1];

- визначає, що дає природа людині [2 ГІО 3-2.2-2];

- визначає окремі зміни у ландшафті / краєвиді, пов’язані з діями людей [2 ГІО 3-2.2-3];

- пояснює, чому зберігати природу – обов’язок кожного [2 ГІО 3-2.2-4]


Досліджує об’єкти загального користування у своїй місцевості; дотримується правил поведінки під час гри, прогулянки і відпочинку

Учень / учениця:

- довідується (із легенд, від старших людей) про походження місцевих назв населених пунктів і географічних об’єктів [2 ГІО 3-2.3-3];

- пояснює потребу дотримання правил у громадських місцях та під час спільних заходів, протидіє (залучаючи дорослих) їх порушенню [2 ГІО 3-2.3-4]


Збирає інформацію та розповідає про свою родину, однокласників, Україну; пояснює, що означає бути членом родини, громади, класу; долучається до родинних і національних традицій, пояснює їх значення для себе

Учень / учениця:

- долучається до підтримання родинних і шкільних традицій, бере участь у громадських урочистостях тощо; пояснює їхнє значення для себе [2 ГІО 3-7.1-4];

- виготовляє доступні атрибути до свят та урочистостей [2 ГІО 3-7.1-5];

- бере участь у мистецьких (наприклад, театральних) акціях [2 ГІО 3-7.1-6]

Виокремлює незрозумілі слова і за допомогою дорослих встановлює їх зміст; придумує назву твору, що відображає його зміст

Учень / учениця:

- вдумливо читає короткі історичні оповідання, легенди, міфи тощо [2 ГІО 3-4.1-1];

- придумує назву до коротких текстів дитячої літератури [2 ГІО 3-4.1-2];

- виокремлює незрозумілі слова з усних та писемних текстів дитячої літератури [2 ГІО 3-4.1-3];

- запитує про значення незрозумілого слова в дорослих або довідується про це за допомогою цифрового пристрою (пошуковика) [2 ГІО 3-4.1-4]


Пропонований зміст
Спадок відомих українців. Суспільне визнання: розмова про те, як його здобувають. Меморіальні образи України.

Хто такі герої ( на прикладах із національної історії)? Вшанування героїв і жертв: обговорення правил поведінки. Мої герої та їхні вчинки (персонажі книжок, мультфільмів, кінофільмів, батьки, інші родичі, знайомі).


Визначні події. Події – результат людської діяльності. Як події стають визначними. Як мої близькі пам’ятають визначні події? День, коли відзначають подію. Наші шкільні (класні) свята. Дні пам’яті та пам’ятники (у близькому довкіллі).
Мій спадок. Про що розповідають нам пам’ятки природи та культури? Пам’ятки культури рідної місцевості. Про що може повідомити назва?


  1. Змістова лінія «Моя шкільна та місцева громади»
1

2

Пояснює, де може знайти потрібну інформацію; виявляє основний зміст джерела інформації; розпитує старших людей про минуле


Учень / учениця:

- розповідає про видатних історичних осіб / сучасників / сучасниць, чиї життя і діяльність пов’язані з місцевою громадою [2 ГІО 4-3.1-3]

Пояснює свої обов’язки в сім’ї, школі; дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших осіб; звертається за допомогою до старших у разі, коли його або інших осіб ображають


Учень / учениця:

- розповідає про свої права і обов’язки як учасника / -ці шкільної та місцевої громад, пояснює важливість цих прав і обов’язків [2 ГІО 4-6.2-4]


Домовляється з однокласниками про доброчесні правила взаємодії, дотримується досягнутих домовленостей, пояснює, чому це важливо

Учень / учениця:

- виробляє (з однокласниками) доброчесні правила взаємодії, переконує, що вони потрібні [2 ГІО 4-8.1-1];

- дотримується домовленостей [2 ГІО 4-8.1-2];

- добирає приклади із власного досвіду, які свідчать про його / її відповідальне ставлення до обов’язків як члена шкільної та місцевої громад [2 ГІО 4-8.1-3]


Розповідає про свої успіхи, успіхи класу, своєї родини; розповідає про свої проблеми, обирає варіанти їх розв’язання; долучається до корисних справ у родині, класі, школі

Учень / учениця:

- обговорює проблеми класу, які його / її турбують, обирає один із варіантів їх розв’язання [2 ГІО 4-8.2-1];

- з’ясовує, що він / вона може робити для однокласників, шкільної спільноти; робить відповідні пропозиції на зборах класу [2 ГІО 4-8.2-2]


Пропонований зміст
Шкільна громада. Громада і гурт: спільне та відмінне (спрощено). Мої права у школі. Доброчесність. Обов’язки учня перед шкільною громадою. Самоврядні органи класної громади: повноваження і відповідальність. Вироблення правил співпраці у класі.

Місцева громада. Походження назви населеного пункту, розташування, славні події з життя громади. Відомі земляки. Громадська активність (на прикладах)


  1. Змістова лінія «Ми – громадяни України. Ми – європейці»

1

2

Розповідає про Україну як про свою Батьківщину, розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них

Учень / учениця:

- представляє загальні відомості про Україну [2 ГІО 5-8.3-1];

- розпитує дорослих (родичів) про сучасне громадське життя та минуле України [2 ГІО 5-8.3-2];

- розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до них [2 ГІО 5-8.3-3];

- розповідає про державний прапор України, її герб [2 ГІО 5-8.3-4];

- співає державний гімн України [2 ГІО 5-8.3-5];

- розповідає про День Незалежності України і традиції його святкування в родині / громаді / країні [2 ГІО 5-8.3-6];

- розповідає про найважливіші державні свята України [2 ГІО 5-8.3-7];

- дотримується встановлених правил поведінки під час проведення державних свят [2 ГІО 5-8.3-8]


Запитує про те, що зацікавило; знаходить відповіді на запитання; виокремлює в джерелі інформацію про відому особу/подію

Учень / учениця:

- знаходить (у дитячих художніх творах) приклади патріотизму і людяності [2 ГІО 5-3.2-1];

- розповідає про видатних українців, описує їхню важливість для України [2 ГІО 5-3.2-2];

- ставить запитання, які допомагають більше дізнатися про важливу для України подію чи особу [2 ГІО 5-3.2-3]


Пропонований зміст
Моя Батьківщина. Що таке Батьківщина? Атрибути Української держави: назва, прапор, герб, гімн, столиця, офіційна державна мова, валюта. День Незалежності України. Найважливіші державні свята. День захисника України. Конституція України (спрощено).
Україна: сторінки історії. Захисники Батьківщини (сучасні українські воїни (зокрема «кіборги» Донецького аеропорту, Герої України та ін.), герої Другої світової війни, козаки та ін.). Історичні особистості України: приклади патріотизму та людяності особи.
Україна – європейська держава. Україна та її сусіди (оглядово)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка